راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 47501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47501 محمدرضا سلمانی هودانلو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47502 افشین سلمانیان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47503 فرزاد سلمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
47504 مرجان سلمانیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
47505 فائزه سلمانیان بجستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47506 الهه سلمانیان شفا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47507 محمدحسین سلمانیان مشهدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
47508 سارا سلمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
47509 مرضیه سلمی دولت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47510 انیسه سلندری جلگه 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47511 خدیجه سلندری جلگه 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47512 حسام الدین سلوکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
47513 سمانه سلوکی پور 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47514 سمانه سلوکی پور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
47515 ناصر سلوکی طبالوندانی 1353 علوم رياضي آمار
47516 جواد سلوکی فیض ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
47517 سیدمحمد سلوکی گلسفیدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47518 ناهید سلوورزی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
47519 مهنا سلیان تفتی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
47520 روزبه سلیانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47521 محمدنبی سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47522 محمدنبی سلیم 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47523 مکیه سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47524 شیرین سلیم خیرآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
47525 امنه سلیم رخنه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47526 حمیدرضا سلیم زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
47527 فرزانه سلیم مکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
47528 مسعود سلیم مکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47529 فاطمه سلیمان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
47530 رضا سلیمان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47531 فرزانه سلیمان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47532 محمدامین سلیمان احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47533 زکیه سلیمان ئوف 1358 علوم پايه علوم گیاهی
47534 سپیده سلیمان ئوف 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47535 حسن سلیمان پور 1354 كشاورزى علوم زراعی
47536 رحیم سلیمان پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
47537 سیدمحمود سلیمان پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47538 فائزه سلیمان پور 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
47539 فائزه سلیمان پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
47540 محمدجواد سلیمان پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47541 مرجان سلیمان پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
47542 زهرا سلیمان پور دوین 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
47543 اسما سلیمان پور رخنه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47544 پگاه سلیمان پورتمام 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47545 سلیمان سلیمان پورچرمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47546 زهرا سلیمان پوردوین 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47547 لادن سلیمان پورمقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47548 محمود سلیمان پورمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47549 زهرا سلیمان پورنقیبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
47550 محمدرضا سلیمان خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47551 ساجده سلیمان زادگان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
47552 سمیه سلیمان زادگان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
47553 سمّیه سلیمان زادگان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
47554 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47555 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47556 وجیهه سلیمان زاده میل کاریز 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47557 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
47558 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
47559 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
47560 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47561 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
47562 مهسا سلیمان نوری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47563 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
47564 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
47565 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47566 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47567 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
47568 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47569 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47570 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47571 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47572 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
47573 آتنا سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
47574 آرزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47575 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47576 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47577 ابوالفضل سلیمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47578 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47579 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47580 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47581 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47582 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47583 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
47584 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47585 الهام سلیمانی 1378 علوم پايه فیزیک
47586 الهام سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47587 الهام السادات سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47588 الهام سادات سلیمانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
47589 الهه سلیمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47590 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
47591 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47592 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47593 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
47594 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47595 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47596 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
47597 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47598 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
47599 جواد سلیمانی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436837