راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 47601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47601 فهیمه شجاعی فریز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
47602 مینا شجاعی قلعه نی 1378 علوم رياضي آمار
47603 مینا شجاعی قلعه نی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
47604 نسترن شجاعی کاوه 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
47605 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
47606 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1377 علوم پايه فیزیک
47607 الهام شجاعی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
47608 حسن شجاعی مند 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47609 لیلی شجاعی منش 1383 علوم رياضي ریاضی محض
47610 حامد شجاعی مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47611 عذرا شجاعی مهر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
47612 فاطمه شجاعی مهر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47613 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
47614 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
47615 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47616 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
47617 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47618 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
47619 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
47620 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
47621 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47622 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
47623 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47624 کوروش شجاعی نوفرست 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
47625 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47626 حسین شجاعی نیا 1335 علوم رياضي دبیری ریاضی
47627 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
47628 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47629 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47630 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47631 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47632 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
47633 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47634 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47635 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47636 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
47637 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
47638 مهدی شجری کلوخی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
47639 رفعت ابراهیم خضیر شجیری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47640 الیکا شجیع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47641 رضا شجیع 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47642 رضا شجیع 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47643 کیانوش شجیع 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47644 رضا شجیع جلفان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47645 گلثومه شجیع جلفان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47646 ارزو شجیعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47647 ارش شجیعی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47648 شادی شجیعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47649 شادی شجیعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
47650 شایسته شجیعی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47651 شهره شجیعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47652 عطیه شجیعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47653 کورش شجیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47654 مصطفی شجیعی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47655 مصطفی شجیعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
47656 مهنوش شجیعی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47657 هادی شجیعی گیسور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47658 زهرا شجیعی رودمعجنی 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47659 علی محمد شجیعی رودمعجنی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
47660 مرضیه شجیعی قندشتنی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47661 حمیدرضا شجیعی گیسور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47662 آمیرسلمان محمد شحمان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
47663 افسانه شخص اجیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47664 محمد شخص استاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47665 رابعه شخص امام پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47666 وحید شخص دربند 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47667 وحید شخص دربند 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47668 زهره شخص استاد 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47669 رسول شخص امام پور 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
47670 سیده فاطمه شخص امام پور 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47671 ابوالفضل شخص سلیم 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47672 جواد شخصی توکلیان 1354 كشاورزى دامپروری
47673 مریم شخصی خازنی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
47674 الهام شخصی خدابخش 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
47675 سمانه شخصی خدابخش 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47676 مجید شخصی دستکاهیان 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47677 الهه شخصی دستگاهیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47678 بهشته شخصی دستگاهیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
47679 فرشته شخصی دستگاهیان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47680 مجید شخصی دستگاهیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
47681 مجید شخصی دستگاهیان 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
47682 سیدفرشیدرضا شخصی زارع 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47683 فاطمه شخصی سلیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47684 لیلا شخصیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
47685 عفت شخم گر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47686 فاطمه شخم گر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47687 ملیحه شخمکار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
47688 محمدصادق شخمگر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47689 حسین شدتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47690 سعید شدقدم سیاهمزگی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47691 ولید شدود 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47692 ناصر شراره 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
47693 حسن شرافت 1364 علوم رياضي آمار
47694 زهرا شرافت 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
47695 ساسان شرافت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47696 سیدعباس شرافت 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47697 سیدعبدالحسین شرافت 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47698 سیده سعیده شرافت 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
47699 سیده سعیده شرافت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
47700 شهین شرافت 1365 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273214