راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 47601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47601 جابر سلیمانی پلگرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47602 جلال سلیمانی پلگرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47603 زهرا سلیمانی پور 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47604 زهرا سلیمانی پور 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
47605 امیرحسین سلیمانی پویا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47606 محسن سلیمانی تربتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
47607 نسیم سلیمانی تفتی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47608 عباس سلیمانی جعفر آبادی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47609 مریم سلیمانی جلودار 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47610 جعفر سلیمانی چهارتکابی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
47611 معصومه سلیمانی حاجی کندی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
47612 حمزه سلیمانی خمارتاش 1369 علوم پايه فیزیک
47613 مهدی سلیمانی خورموجی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه ( آموزش محور )
47614 احمد سلیمانی خیبری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47615 اکرم سلیمانی خیبری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47616 بتول سلیمانی خیبری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47617 علیرضا سلیمانی خیبری 1367 علوم رياضي آمار
47618 علیرضا سلیمانی خیبری 1362 علوم رياضي آمار
47619 زهرا سلیمانی دامنه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47620 شیما سلیمانی دامنه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
47621 علی اکبر سلیمانی داودلی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
47622 صفورا سلیمانی درچه 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
47623 محمدعلی سلیمانی دشت بیاض 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
47624 عبدالرحمن سلیمانی دهکردی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47625 اعظم سلیمانی دیزیچه 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
47626 المیرا سلیمانی راد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
47627 المیرا سلیمانی راد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
47628 فرزانه سلیمانی راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47629 فرزانه سلیمانی راد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
47630 سیدمجتبی سلیمانی رباطی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
47631 نسرین سادات سلیمانی رباطی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47632 بتول سلیمانی رودی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47633 بهاره سلیمانی رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47634 پریسا سلیمانی رودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47635 پریسا سلیمانی رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
47636 پریسا سلیمانی رودی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
47637 سارا سلیمانی رودی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
47638 عاطفه سلیمانی رودی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
47639 علی سلیمانی رودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47640 فرزانه سلیمانی روزبهانی 1363 مهندسي مهندسی عمران
47641 سمیه سلیمانی ریزه ئی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
47642 محمدجواد سلیمانی زاده 1381 علوم پايه فیزیک
47643 مژگان سلیمانی زاده 1392 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
47644 علیمراد سلیمانی ساردو 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47645 مسلم سلیمانی سردابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
47646 سمانه سلیمانی سه دهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47647 رضا سلیمانی شاندیز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47648 محمدرضا سلیمانی طبسی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
47649 حمید سلیمانی طرقی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
47650 محمد سلیمانی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47651 رعد سلیمانی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
47652 رمزی سلیمانی فر 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47653 منصور سلیمانی فر 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
47654 سیما سلیمانی فرخد 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
47655 افشین سلیمانی فرد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47656 امید سلیمانی فرد 1374
47657 امید سلیمانی فرد 1378 علوم رياضي ریاضی
47658 جواد سلیمانی فرد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47659 حسن سلیمانی فرد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
47660 زهره سلیمانی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47661 فرهاد سلیمانی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47662 فیروزه سلیمانی فرد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47663 فرزانه سلیمانی فرزقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47664 پیمان سلیمانی فروغ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
47665 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
47666 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47667 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
47668 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47669 سعیده سلیمانی کهنوج 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
47670 سبحان سلیمانی گلسفیدی 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
47671 معصومه سلیمانی گیلاکجانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
47672 عاطفه سلیمانی لشکناری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
47673 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
47674 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47675 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47676 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
47677 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47678 حسین سلیمانی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
47679 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
47680 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47681 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47682 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47683 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47684 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
47685 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47686 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
47687 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
47688 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47689 حسن سلیمانی نژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
47690 سمانه سلیمانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
47691 سمانه سلیمانی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
47692 سمیه سلیمانی نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47693 علیرضا سلیمانی نژادبام 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47694 ام البنین سلیمانی نسب 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
47695 قاسم سلیمانی نسب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
47696 آتنا سلیمانی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47697 حمید سلیمانی نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
47698 محمد سلیمانی نیا 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47699 فرود سلیمانی ورکی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47700 آزاده سلیمانی وفا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051646