راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 47601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47601 شهاب سعیدشریعتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47602 شهاب سعیدشریعتی 1372 كشاورزى زراعت
47603 شهیر سعیدشریعتی 1375 علوم پايه فیزیک
47604 محمود سعیدعسکری سیریزی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
47605 جمشید سعیدفر 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47606 مریم سعیدفرجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47607 زهرا سعیدمنش 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
47608 حجت سعیدنامقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47609 کیا سعیدنامقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
47610 امیرحسین سعیدنژاد 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
47611 یاسین سعیدنژاد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
47612 فرشته سعیدنعمت پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47613 فریده سعیدنعمت پور 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47614 سیده معصومه سعیدنیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47615 مریم سعیدهدایتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47616 آرزو سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47617 ا حسان سعیدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47618 احسان سعیدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47619 احمد سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47620 الناز سعیدی 1386 علوم رياضي آمار
47621 الهام سعیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47622 الهه سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47623 الهه سعیدی 1394 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
47624 امیر سعیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
47625 امیرحسین سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47626 امیرمحمد سعیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
47627 ایمان سعیدی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47628 بهزاد سعیدی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
47629 پریسا سعیدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47630 جلال سعیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47631 جواد سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47632 جواد سعیدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
47633 حبیب اله سعیدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
47634 حسن سعیدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47635 حسن سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47636 حسن سعیدی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
47637 حسین سعیدی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47638 حسین سعیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47639 حسین سعیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47640 حسین سعیدی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47641 حمید سعیدی 1365 علوم پايه زمین شناسی
47642 حمیدرضا سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
47643 حمیده سعیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47644 رسول سعیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی
47645 رضا سعیدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47646 رضا سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47647 رقیه سعیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47648 رقیه سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47649 زهرا سعیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47650 زهرا سعیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
47651 زهرا سعیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
47652 سارا سعیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47653 ساره سعیدی 1355 علوم پايه زیست شناسی
47654 سپیده سعیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
47655 سعید سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47656 سمیه سعیدی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
47657 سمیه سعیدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47658 سودابه سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47659 سودابه سعیدی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
47660 سهیلا سعیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47661 سیدعلی اکبر سعیدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47662 سیدفاطمه سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47663 سیدمحمد سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47664 سیدمحمد سعیدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47665 سیدمحمد سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47666 سیدمحمدحسین سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47667 شکوفه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47668 شهاب الدین سعیدی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
47669 شیوا سعیدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47670 عارفه سعیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47671 عاطفه سعیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47672 عالیه سعیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47673 عالیه سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47674 عبدالرسول سعیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47675 عبدالمهدی سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47676 عفت سعیدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47677 عفت سعیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
47678 علی سعیدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47679 علی سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47680 علی سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47681 علی سعیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
47682 علی سعیدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47683 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47684 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47685 علی سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47686 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47687 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
47688 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
47689 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47690 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47691 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47692 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
47693 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47694 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47695 فاطمه سعیدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
47696 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47697 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
47698 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47699 فهیمه سعیدی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
47700 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200996