راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 47601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47601 مریم سلمانی لطف آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47602 فاطمه سلمانی محمدآبادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
47603 الهام سلمانی مقدم 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47604 سارا سلمانی مقدم 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47605 سمیه سلمانی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
47606 صدیقه سلمانی مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47607 عصمت سلمانی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
47608 زکیه سلمانی نجف آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47609 حمید سلمانی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
47610 اکرم سلمانی نظافت 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
47611 عصمت سلمانی نوغابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47612 طاهره سلمانی ها 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
47613 آیلین سلمانی هودانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47614 محمد سلمانی هودانلو 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47615 محمدرضا سلمانی هودانلو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47616 افشین سلمانیان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47617 فرزاد سلمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
47618 مرجان سلمانیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
47619 فائزه سلمانیان بجستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47620 الهه سلمانیان شفا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47621 محمدحسین سلمانیان مشهدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
47622 سارا سلمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
47623 مرضیه سلمی دولت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47624 انیسه سلندری جلگه 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47625 خدیجه سلندری جلگه 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47626 حسام الدین سلوکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
47627 سمانه سلوکی پور 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47628 سمانه سلوکی پور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
47629 سمانه سلوکی پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی
47630 ناصر سلوکی طبالوندانی 1353 علوم رياضي آمار
47631 جواد سلوکی فیض ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
47632 سیدمحمد سلوکی گلسفیدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47633 ناهید سلوورزی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
47634 مهنا سلیان تفتی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
47635 روزبه سلیانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47636 محمدنبی سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47637 محمدنبی سلیم 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47638 مکیه سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47639 شیرین سلیم خیرآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
47640 امنه سلیم رخنه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47641 حمیدرضا سلیم زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
47642 فرزانه سلیم مکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
47643 مسعود سلیم مکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47644 فاطمه سلیمان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
47645 رضا سلیمان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47646 فرزانه سلیمان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47647 محمدامین سلیمان احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47648 زکیه سلیمان ئوف 1358 علوم پايه علوم گیاهی
47649 سپیده سلیمان ئوف 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47650 حسن سلیمان پور 1354 كشاورزى علوم زراعی
47651 رحیم سلیمان پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
47652 سیدمحمود سلیمان پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47653 فائزه سلیمان پور 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
47654 فائزه سلیمان پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
47655 محمدجواد سلیمان پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47656 مرجان سلیمان پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
47657 زهرا سلیمان پور دوین 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
47658 اسما سلیمان پور رخنه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47659 پگاه سلیمان پورتمام 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47660 سلیمان سلیمان پورچرمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47661 زهرا سلیمان پوردوین 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47662 لادن سلیمان پورمقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47663 محمود سلیمان پورمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47664 زهرا سلیمان پورنقیبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
47665 محمدرضا سلیمان خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47666 ساجده سلیمان زادگان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
47667 سمیه سلیمان زادگان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
47668 سمّیه سلیمان زادگان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
47669 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47670 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47671 وجیهه سلیمان زاده میل کاریز 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47672 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
47673 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
47674 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
47675 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47676 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
47677 مهسا سلیمان نوری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47678 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
47679 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
47680 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47681 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47682 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
47683 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47684 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47685 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47686 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47687 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
47688 آتنا سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
47689 آرزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47690 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47691 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47692 ابوالفضل سلیمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47693 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47694 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47695 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47696 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47697 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47698 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
47699 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765272