راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 47701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47701 عالیه سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47702 عبدالرسول سعیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47703 عبدالمهدی سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47704 عفت سعیدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47705 عفت سعیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
47706 علی سعیدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47707 علی سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47708 علی سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47709 علی سعیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
47710 علی سعیدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47711 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47712 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47713 علی سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47714 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47715 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
47716 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
47717 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47718 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47719 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47720 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
47721 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47722 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47723 فاطمه سعیدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
47724 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47725 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
47726 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47727 فهیمه سعیدی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
47728 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47729 کمال سعیدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47730 لطیفه سعیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
47731 مجتبی سعیدی 1376 علوم پايه فیزیک
47732 مجید سعیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47733 محبوبه سعیدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47734 محمد سعیدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
47735 محمد سعیدی 1370 علوم رياضي ریاضی
47736 محمد سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47737 محمد سعیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47738 محمد سعیدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47739 محمد سعیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47740 محمدباقر سعیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47741 محمدرضا سعیدی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47742 محمدرضا سعیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
47743 محمدیوسف سعیدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47744 مرضیه سعیدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47745 مرضیه سعیدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47746 مرضیه سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47747 مریم سعیدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47748 مریم سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
47749 مژده سعیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47750 مسعود سعیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
47751 ملیحه سعیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47752 ملیحه سعیدی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
47753 ملیحه سعیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
47754 منصور سعیدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47755 منصور سعیدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
47756 مهدی سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
47757 مهدی سعیدی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
47758 نجمه سعیدی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
47759 نرگس سعیدی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47760 هاله سعیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47761 مینا سعیدی بیلندی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
47762 رقیه سعیدی خشت 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47763 رقیه سعیدی سینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47764 محمدمسعود سعیدی نامقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47765 مرتضی سعیدی نژاد 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
47766 بی بی طیبه سعیدی امین 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47767 زهره سادات سعیدی امین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47768 سودابه سعیدی اول نوقابی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47769 کریم سعیدی اول نوقابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47770 کریم سعیدی اول نوقابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
47771 طاهره سعیدی بجستانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47772 علیرضا سعیدی بقمچ 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47773 منیر سعیدی بیلندی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47774 علی سعیدی پارسا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47775 مسعود سعیدی پناه اردکانی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
47776 غلامرضا سعیدی پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
47777 محمّدجواد سعیدی پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47778 مهسا سعیدی پور 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
47779 الهام سعیدی پویا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
47780 سپیده سعیدی تبار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47781 ابراهیم سعیدی ترنیک 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47782 اعظم سعیدی حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47783 اکرم سعیدی حیدری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47784 رویا سعیدی حیدری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
47785 شیوا سعیدی حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47786 رویا سعیدی خبیصی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
47787 رضا سعیدی خواه 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
47788 محمدرضا سعیدی درخش 1362 مهندسي مهندسی عمران
47789 رحمت اله سعیدی راد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47790 محمدعلی سعیدی راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47791 مرضیه سعیدی راد 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47792 امین سعیدی رشک علیا 1394 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
47793 عباس سعیدی رشک علیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
47794 طلیعه سعیدی رضوانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47795 طلیعه سعیدی رضوانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
47796 علی رضا سعیدی رضوانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
47797 علیرضا سعیدی رضوانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47798 نوید سعیدی رضوانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47799 هادی سعیدی رضوانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47800 بهزاد سعیدی رضوی 1367 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226535