راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,451

نمایش موارد : 47701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47701 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47702 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47703 وجیهه سلیمان زاده میل کاریز 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47704 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
47705 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
47706 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
47707 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47708 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
47709 مهسا سلیمان نوری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47710 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
47711 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
47712 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47713 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47714 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
47715 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47716 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47717 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47718 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47719 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
47720 آتنا سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
47721 آرزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47722 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47723 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47724 ابوالفضل سلیمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47725 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47726 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47727 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47728 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47729 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47730 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
47731 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47732 الهام سلیمانی 1378 علوم پايه فیزیک
47733 الهام سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47734 الهام السادات سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47735 الهام سادات سلیمانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
47736 الهه سلیمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47737 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
47738 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47739 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47740 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
47741 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47742 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47743 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
47744 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47745 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
47746 جواد سلیمانی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
47747 حامد سلیمانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
47748 حامد سلیمانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
47749 حسام سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
47750 حسن سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47751 حسین سلیمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47752 حسین سلیمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47753 حسین سلیمانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47754 حسین سلیمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47755 حسین سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
47756 حسین سلیمانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
47757 حمید سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47758 حمید سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47759 حمید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
47760 حمیدرضا سلیمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47761 حمیده سلیمانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
47762 حمیده سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47763 حمیده سلیمانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47764 حوریه بیگم سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47765 رضا سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47766 رضا سلیمانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
47767 رضا سلیمانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
47768 رویا سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47769 ریحانه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47770 زکیه سلیمانی 1393 علوم پايه فیزیک
47771 زهرا سلیمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47772 زهرا سلیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47773 زهرا سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47774 زهرا سلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47775 زهرا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
47776 زهرا سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
47777 زهراسادات سلیمانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47778 زهره سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47779 زهره سلیمانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
47780 سارا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
47781 ساره سلیمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
47782 سجاد سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47783 سعید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
47784 سلیمان سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47785 سمانه سلیمانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
47786 سمیرا سلیمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47787 سمیرا سلیمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47788 سمیه سلیمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47789 سمیه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47790 سیدحسین سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47791 سیدسعید سلیمانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
47792 سیدسعید سلیمانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (آموزش محور)
47793 شفاء سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
47794 شهربانو سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47795 طاهره سلیمانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
47796 طیبه سلیمانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47797 عادله سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
47798 عاطفه سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47799 عباسعلی سلیمانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40879925