راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 47801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47801 سیدمحمود سلیمان پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47802 فائزه سلیمان پور 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
47803 فائزه سلیمان پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
47804 محمدجواد سلیمان پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47805 مرجان سلیمان پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
47806 زهرا سلیمان پور دوین 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
47807 اسما سلیمان پور رخنه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47808 پگاه سلیمان پورتمام 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47809 سلیمان سلیمان پورچرمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47810 زهرا سلیمان پوردوین 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47811 لادن سلیمان پورمقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47812 محمود سلیمان پورمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47813 زهرا سلیمان پورنقیبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
47814 محمدرضا سلیمان خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47815 ساجده سلیمان زادگان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
47816 سمیه سلیمان زادگان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
47817 سمّیه سلیمان زادگان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
47818 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47819 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47820 وجیهه سلیمان زاده میل کاریز 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47821 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
47822 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
47823 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
47824 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47825 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
47826 مهسا سلیمان نوری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47827 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
47828 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
47829 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47830 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47831 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
47832 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47833 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47834 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47835 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47836 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
47837 آتنا سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
47838 آرزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47839 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47840 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47841 ابوالفضل سلیمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47842 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47843 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47844 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47845 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47846 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47847 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
47848 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47849 الهام سلیمانی 1378 علوم پايه فیزیک
47850 الهام سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47851 الهام السادات سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47852 الهام سادات سلیمانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
47853 الهه سلیمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47854 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
47855 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47856 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47857 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
47858 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47859 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47860 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
47861 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47862 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
47863 جواد سلیمانی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
47864 حامد سلیمانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
47865 حامد سلیمانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
47866 حسام سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
47867 حسن سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47868 حسین سلیمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47869 حسین سلیمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47870 حسین سلیمانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47871 حسین سلیمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47872 حسین سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
47873 حسین سلیمانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
47874 حمید سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47875 حمید سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47876 حمید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
47877 حمیدرضا سلیمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47878 حمیده سلیمانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
47879 حمیده سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47880 حمیده سلیمانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47881 حوریه بیگم سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47882 رضا سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47883 رضا سلیمانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
47884 رضا سلیمانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
47885 رویا سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47886 ریحانه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47887 زکیه سلیمانی 1393 علوم پايه فیزیک
47888 زهرا سلیمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47889 زهرا سلیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47890 زهرا سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47891 زهرا سلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47892 زهرا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
47893 زهرا سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
47894 زهراسادات سلیمانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47895 زهره سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47896 زهره سلیمانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
47897 سارا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
47898 ساره سلیمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
47899 سجاد سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189365