راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 47801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47801 احمد سمیعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47802 اصغر سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47803 افسانه سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47804 افسانه سمیعی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
47805 امید سمیعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47806 امید سمیعی 1389 علوم پايه فیزیک
47807 امیرحسین سمیعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47808 راضیه سمیعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47809 زهرا سمیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47810 زهرا سمیعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47811 سارا سمیعی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47812 سارا سمیعی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
47813 سارا سمیعی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
47814 سپیده سمیعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47815 سمیرا سمیعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47816 سمیه سمیعی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
47817 سمیه سمیعی 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
47818 سیامک سمیعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
47819 شهربانو سمیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47820 علی سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47821 علی سمیعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47822 غلامرضا سمیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
47823 فاطمه سمیعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47824 فاطمه سمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47825 فاطمه سمیعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47826 کاظم سمیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47827 لاله سمیعی 1378 علوم پايه فیزیک
47828 لیلا سمیعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47829 لیلا سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47830 محبوبه سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47831 محمد سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47832 محمد سمیعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
47833 محمدحسن سمیعی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
47834 محمدمهدی سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47835 محمود سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47836 منیره سمیعی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
47837 نیّره سمیعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47838 هانیه سمیعی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47839 هدی سمیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47840 آمنه سمیعی مقدم 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
47841 احمد سمیعی پاقلعه 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47842 حمیدرضا سمیعی پاقلعه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47843 جعفر سمیعی درونه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47844 جواد سمیعی درونه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
47845 امیرهمایون سمیعی دلوئی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47846 سارا سمیعی دلوئی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
47847 سحر سمیعی دلوئی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
47848 فرامرز سمیعی دلوئی 1353 مهندسي راه و ساختمان
47849 محمدجواد سمیعی دلوئی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
47850 مسعود سمیعی دلویی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47851 بهنوش سمیعی رودی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47852 سپیده سمیعی فرد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
47853 مهسا سمیعی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47854 مهسا سمیعی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47855 سیدمحمدباقر سمیعی کاشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47856 علیرضا سمیعی کدکنی 1371 كشاورزى زراعت
47857 طاهره سمیعی مقدم 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47858 مسعود سمیعی منش 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
47859 بیژن سمیعی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47860 الهام سمیعیانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
47861 احمدعلی سمین 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47862 زهرا سمین تبادکان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47863 تقی سن شناس 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47864 امیر سنائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47865 مجید سنائی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47866 ملیحه سنائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47867 داود سنائی پور 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
47868 زهرا سنائی پور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
47869 علیرضا سنائی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47870 ابوالقاسم سنائی فر 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47871 زینب سنائی فر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47872 محبوبه سنائی فر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
47873 حسین سنائی فرخی 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47874 اعظم سناوندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47875 مصطفی سناوندی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47876 محسن سنایی اردکانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
47877 غلامحسن سنایی فرد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
47878 سعید سنایی نیا 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47879 نسرین سنجابی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47880 نگین سنجابی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47881 سارا سنجانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47882 سارا سنجانی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
47883 هادی سنجانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47884 احسان سنجرانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
47885 مریم سنجرانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47886 مسعود سنجرانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47887 مسعود سنجرانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47888 مصطفی سنجرانی پور 1353 مهندسي راه و ساختمان
47889 نسرین سنجرموسوی 1357 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47890 احمد سنجری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47891 اعظم سنجری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47892 اکرم سنجری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47893 حجت سنجری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
47894 حسن سنجری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47895 زبیده سنجری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47896 زهرا سنجری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47897 سعیده سنجری 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47898 سمیه سنجری 1384 علوم پايه زمین شناسی
47899 صفیه سنجری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47900 علی سنجری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772316