راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 47801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47801 صفورا سلیمانی درچه 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
47802 محمدعلی سلیمانی دشت بیاض 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
47803 عبدالرحمن سلیمانی دهکردی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47804 اعظم سلیمانی دیزیچه 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
47805 المیرا سلیمانی راد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
47806 المیرا سلیمانی راد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
47807 فرزانه سلیمانی راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47808 فرزانه سلیمانی راد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
47809 سیدمجتبی سلیمانی رباطی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
47810 نسرین سادات سلیمانی رباطی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47811 بتول سلیمانی رودی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47812 بهاره سلیمانی رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47813 پریسا سلیمانی رودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47814 پریسا سلیمانی رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
47815 پریسا سلیمانی رودی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
47816 سارا سلیمانی رودی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
47817 عاطفه سلیمانی رودی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
47818 علی سلیمانی رودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47819 فرزانه سلیمانی روزبهانی 1363 مهندسي مهندسی عمران
47820 سمیه سلیمانی ریزه ئی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
47821 محمدجواد سلیمانی زاده 1381 علوم پايه فیزیک
47822 مژگان سلیمانی زاده 1392 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
47823 علیمراد سلیمانی ساردو 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47824 مسلم سلیمانی سردابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
47825 سمانه سلیمانی سه دهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47826 رضا سلیمانی شاندیز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47827 محمدرضا سلیمانی طبسی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
47828 حمید سلیمانی طرقی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
47829 محمد سلیمانی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47830 رعد سلیمانی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
47831 رمزی سلیمانی فر 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47832 منصور سلیمانی فر 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
47833 سیما سلیمانی فرخد 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
47834 افشین سلیمانی فرد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47835 امید سلیمانی فرد 1374
47836 امید سلیمانی فرد 1378 علوم رياضي ریاضی
47837 جواد سلیمانی فرد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47838 حسن سلیمانی فرد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
47839 زهره سلیمانی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47840 فرهاد سلیمانی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47841 فیروزه سلیمانی فرد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47842 فرزانه سلیمانی فرزقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47843 پیمان سلیمانی فروغ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
47844 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
47845 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47846 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
47847 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47848 سعیده سلیمانی کهنوج 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
47849 سبحان سلیمانی گلسفیدی 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
47850 معصومه سلیمانی گیلاکجانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
47851 عاطفه سلیمانی لشکناری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
47852 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
47853 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47854 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47855 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
47856 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47857 حسین سلیمانی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
47858 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
47859 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47860 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47861 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47862 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47863 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
47864 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47865 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
47866 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
47867 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47868 حسن سلیمانی نژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
47869 سمانه سلیمانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
47870 سمانه سلیمانی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
47871 سمیه سلیمانی نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47872 علیرضا سلیمانی نژادبام 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47873 ام البنین سلیمانی نسب 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
47874 قاسم سلیمانی نسب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
47875 آتنا سلیمانی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47876 حمید سلیمانی نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
47877 محمد سلیمانی نیا 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47878 فرود سلیمانی ورکی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47879 آزاده سلیمانی وفا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47880 الهه سلیمانی وفا 1376 دامپزشكي دامپزشکی
47881 راحله سلیمانی وفا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47882 مهدی سلیمانی هونی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47883 اذر سلیمانی یزدان اباد 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47884 امیرحسین سلیمانیان 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47885 حامد سلیمانیان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47886 زهره سلیمانیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47887 صادق سلیمانیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47888 صفیه سلیمانیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47889 علی اکبر سلیمانیان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47890 محمدحسن سلیمانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47891 محمود سلیمانیان 1372 علوم پايه دبیری شیمی
47892 مهدیه سلیمانیان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47893 مهرداد سلیمانیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47894 مینا سلیمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47895 ناهید سلیمانیان 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47896 نرگس سلیمانیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47897 نرگس سلیمانیان 1395 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
47898 نیلوفر سلیمانیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47899 محمدمهدی سلیمانیان شکیب 1380 علوم رياضي آمار
47900 سودابه سلیمانیان مشهدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474290