راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 47901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47901 میلاد سلیمانی آشتیانی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
47902 رضا سلیمانی اغجه دیزج 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47903 مریم سلیمانی امین 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47904 علیرضا سلیمانی اندرور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
47905 زینب سلیمانی ایسک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47906 محمدرضا سلیمانی اینانلو 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
47907 حسین سلیمانی بجستانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47908 سمیه سلیمانی بندقرائی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
47909 محمد سلیمانی بنده قرائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47910 احمد سلیمانی پاک 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47911 مرجان سلیمانی پاک 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47912 ملیحه سلیمانی پاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
47913 جابر سلیمانی پلگرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47914 جلال سلیمانی پلگرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47915 زهرا سلیمانی پور 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47916 زهرا سلیمانی پور 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
47917 امیرحسین سلیمانی پویا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47918 محسن سلیمانی تربتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
47919 نسیم سلیمانی تفتی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47920 عباس سلیمانی جعفر آبادی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47921 مریم سلیمانی جلودار 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47922 جعفر سلیمانی چهارتکابی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
47923 معصومه سلیمانی حاجی کندی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
47924 حمزه سلیمانی خمارتاش 1369 علوم پايه فیزیک
47925 مهدی سلیمانی خورموجی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه ( آموزش محور )
47926 احمد سلیمانی خیبری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47927 اکرم سلیمانی خیبری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47928 بتول سلیمانی خیبری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47929 علیرضا سلیمانی خیبری 1367 علوم رياضي آمار
47930 علیرضا سلیمانی خیبری 1362 علوم رياضي آمار
47931 زهرا سلیمانی دامنه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47932 شیما سلیمانی دامنه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
47933 علی اکبر سلیمانی داودلی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
47934 صفورا سلیمانی درچه 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
47935 محمدعلی سلیمانی دشت بیاض 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
47936 عبدالرحمن سلیمانی دهکردی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47937 اعظم سلیمانی دیزیچه 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
47938 المیرا سلیمانی راد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
47939 المیرا سلیمانی راد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
47940 فرزانه سلیمانی راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47941 فرزانه سلیمانی راد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
47942 سیدمجتبی سلیمانی رباطی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
47943 نسرین سادات سلیمانی رباطی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47944 بتول سلیمانی رودی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47945 بهاره سلیمانی رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47946 پریسا سلیمانی رودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47947 پریسا سلیمانی رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
47948 پریسا سلیمانی رودی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
47949 سارا سلیمانی رودی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
47950 عاطفه سلیمانی رودی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
47951 علی سلیمانی رودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47952 فرزانه سلیمانی روزبهانی 1363 مهندسي مهندسی عمران
47953 سمیه سلیمانی ریزه ئی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
47954 محمدجواد سلیمانی زاده 1381 علوم پايه فیزیک
47955 مژگان سلیمانی زاده 1392 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
47956 علیمراد سلیمانی ساردو 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47957 مسلم سلیمانی سردابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
47958 سمانه سلیمانی سه دهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47959 رضا سلیمانی شاندیز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47960 محمدرضا سلیمانی طبسی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
47961 حمید سلیمانی طرقی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
47962 محمد سلیمانی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47963 رعد سلیمانی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
47964 رمزی سلیمانی فر 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47965 منصور سلیمانی فر 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
47966 سیما سلیمانی فرخد 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
47967 افشین سلیمانی فرد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47968 امید سلیمانی فرد 1374
47969 امید سلیمانی فرد 1378 علوم رياضي ریاضی
47970 جواد سلیمانی فرد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47971 حسن سلیمانی فرد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
47972 زهره سلیمانی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47973 فرهاد سلیمانی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47974 فیروزه سلیمانی فرد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47975 فرزانه سلیمانی فرزقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47976 پیمان سلیمانی فروغ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
47977 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
47978 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47979 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
47980 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47981 سعیده سلیمانی کهنوج 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
47982 سبحان سلیمانی گلسفیدی 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
47983 معصومه سلیمانی گیلاکجانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
47984 عاطفه سلیمانی لشکناری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
47985 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
47986 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47987 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47988 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
47989 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47990 حسین سلیمانی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
47991 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
47992 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47993 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47994 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47995 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47996 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
47997 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47998 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
47999 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48000 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904264