راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 48001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48001 زهره سیاسی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
48002 طاهره سیامک 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48003 مرضیه سیامک 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48004 عباس سیامکی خبوشان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48005 رضا سیامکی قریه صفا 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48006 مهرداد سیاوش پور 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
48007 نسرین سیاوش جامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48008 مهرداد سیاوش پور 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
48009 علی سیاوش پوری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
48010 نفیسه سیاوش مقدم 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48011 سمیه سیاوشی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
48012 مصطفی سیاوشی حسن آباد 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
48013 ناصر سیاوشیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48014 مهران سیاه پوش 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
48015 روح الله سیاه سروی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
48016 آسیه سیاه مرگویی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
48017 مسعود سیاه باف خراسانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48018 مارال سیاه پور 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
48019 افشین سیاه سروی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48020 روح اله سیاه سروی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48021 زیبا سیاه سروی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48022 فرشته سیاه شان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48023 مریم سیاه شان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48024 هاشم سیاه کمری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
48025 آسیه سیاه مرگویی 1385 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
48026 مارال سیاهپور 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48027 محمد سیاهپوش 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48028 محمدجواد سیاهکارزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48029 علی سیاهکوهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48030 محبوبه سیاهکوهی نیا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
48031 سجاد سیاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48032 سوسن سیبویه 1387 علوم پايه فیزیک
48033 علی سیبویه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
48034 مجتبی سیبویه 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
48035 محمد سیبی 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
48036 ابراهیم سیجانی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
48037 سمانه سیچانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48038 فهیمه سید آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48039 معصومه السادات سید الحسینی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48040 نیما سید انزابی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48041 بدرالسادات سید حسینی 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
48042 معصومه سید موسوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48043 سعید سید مهدوی چابک 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48044 فهیمه سید نظری 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
48045 احمد رضا سیدآبادی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48046 اسماعیل سیدآبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48047 اسماعیل سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48048 اسماعیل سیدآبادی 1391 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
48049 اکرم سیدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48050 حسین سیدآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
48051 حیدرعلی سیدآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48052 زکیه سیدآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48053 زهرا سیدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48054 زهرا سیدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48055 زهره سیدآبادی 1390 علوم پايه فیزیک
48056 سارا سیدآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48057 سارا سیدآبادی 1394 مهندسي مهندسی صنایع
48058 سمانه سیدآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48059 سمیرا سیدآبادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48060 سمیرا سیدآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
48061 صغری سیدآبادی 1384 علوم رياضي آمار
48062 علی سیدآبادی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
48063 محسن سیدآبادی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48064 محسن سیدآبادی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
48065 محسن سیدآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48066 محسن سیدآبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
48067 محمدحسن سیدآبادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
48068 محمدمهدی سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48069 مریم سیدآبادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48070 مریم سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48071 وحیده سیدآبادی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
48072 سیدمحسن سیدآقاحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
48073 حسن سیدابادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
48074 زهرا سیدابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48075 سعیده سیدابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48076 سیداکبر سیدابادی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48077 مرتضی سیدابادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48078 معصومه سیدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48079 سیدامیر سیدابراهیمی 1363 مهندسي جوشكاري
48080 بی بی اسیه سیدابوسعیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
48081 سیداصغر سیدابوسعیدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48082 طهوراسادات سیدابوسعیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48083 نرجس السادات سیدابوسعیدی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48084 وجیهه سیدابوسعیدی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
48085 وجیهه سیدابوسعیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
48086 بی بی راضیه سیداحمدی علیائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48087 بی بی ملیحه سیداحمدی علیایی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48088 سیدفرهاد سیداحمدی زاویه 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
48089 سیدعلی سیداحمدی علیائی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48090 سیدعلیرضا سیداحمدی علیائی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48091 سیدمحمد سیداحمدی علیائی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
48092 اکرم سیداحمدی کلاته 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48093 بی بی اعظم سیداحمدی کلاته 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48094 سیدجعفر سیداخلاقی شال 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48095 منیرالسادات سیداشرف سلیمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48096 سیدقاسم سیداقایی احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48097 اتنا سیدالحسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48098 الهه سیدالحسینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48099 بهناز سیدالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417684