راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 48001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48001 بی بی معصومه سلامت 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48002 حمیرا سلامت 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
48003 رامین سلامت 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48004 زهرا سلامت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48005 فائزه سادات سلامت 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48006 فاطمه سلامت 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
48007 فاطمه سلامت 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
48008 فایزه سادات سلامت 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48009 مجید سلامت 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
48010 مریم سلامت 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48011 منصوره سلامت 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48012 مسعود سلامت بیلندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48013 زهرا سلامتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48014 فاطمه سلامتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48015 ایمان سلامتیان 1393 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
48016 سیدامین سلامتیان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48017 علی سلامتیان 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
48018 ممدوح سلامه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
48019 باقر سلامی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48020 بهناز سلامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
48021 حدیث سلامی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
48022 حسین سلامی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48023 حسین سلامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
48024 حمیرا سلامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48025 زهره سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48026 زهره سلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48027 عباس سلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48028 علیرضا سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48029 فاطمه سلامی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
48030 فاطمه سلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
48031 فاطمه سلامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
48032 فاطمه سلامی 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
48033 فریماه سلامی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48034 مصباح الدین سلامی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
48035 ملیحه سلامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48036 مهین سلامی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48037 مهین سلامی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
48038 حسن سلامی کوچه باغ 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48039 آزاده سلامی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48040 امیرحسین سلامی راد 1392 مهندسي مهندسی صنایع
48041 هانیه سلامی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48042 علیرضا سلامی سدهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48043 جابر سلامی شهیدی 1353 علوم پايه زمین شناسی
48044 زهرا سلامی شهیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48045 عطیه سلامی کوچه باغ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48046 علی سلامی کوچه باغ 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48047 ابوالحسن سلامی لمراسکی 1356 كشاورزى علوم زراعی
48048 محبوبه سلامیان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
48049 احسان سلجوقی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48050 احسان سلجوقی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
48051 حبیب اله سلجوقی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
48052 عبدالظاهر سلجوقی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48053 فاخره سلجوقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48054 فرهاد سلجوقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
48055 محمدهاشم سلجوقی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
48056 هدیه سلجوقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
48057 اسماء سلجوقی اول 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48058 عبدالقادر سلجوقی رباط 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48059 آرمان سلجوقیان 1367 مهندسي مهندسی عمران
48060 احمد سلحشور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
48061 بهروز سلحشور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48062 بهروز سلحشور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48063 بهنام سلحشور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
48064 خدیجه سلحشور 1378 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
48065 فاطمه سلحشور 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48066 فرزاد سلحشور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
48067 فرزانه سلحشور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48068 فرزانه سلحشور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
48069 لیلا سلحشور 1374 علوم پايه زمین شناسی
48070 محمد سلحشور 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48071 محمدحسین سلحشور 1382 علوم پايه فیزیک
48072 معصومه سلحشور 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48073 محرم سلحشور ولی آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48074 سیمین سلحشوران 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48075 سیمین سلحشوران 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48076 الهام سلحشوربقمچی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
48077 سارا سلحشورترشیزی 1384 علوم رياضي آمار
48078 باقر سلحشوردهقان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48079 زهره سلحشورسفیدسنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48080 زهره سلحشورسفیدسنگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48081 زهره سلحشورسفیدسنگی 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
48082 علی سلحشوری 1356 علوم پايه زمین شناسی
48083 بنفشه سلخی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48084 سینا سلسبیلی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48085 زهرا سلسله 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
48086 محمّد سلسله 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48087 عباس سلطان 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
48088 محمد سلطان 1396 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
48089 زکیه سلطان آبادی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48090 زکیه سلطان آبادی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
48091 سمانه سلطان آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48092 علی سلطان ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48093 سمانه سلطان احمدی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48094 غلامرضا سلطان احمدی 1362 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
48095 نرگس سلطان احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48096 احرار سلطان اف 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48097 اکرم سلطان الکتابی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48098 محمد سلطان پور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48099 مهدیه سلطان پورگازار 1393 مهندسي مهندسی شیمی
48100 روزیتا سلطان حسینی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249623