راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 48001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48001 راضیه سلیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48002 راضیه سلیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48003 رضا سلیمی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
48004 رقیه سلیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48005 رقیه سلیمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
48006 زهرا سلیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48007 زهرا سلیمی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
48008 سپیده سلیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48009 سیداحمد سلیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48010 سیدحسین سلیمی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
48011 شبنم سلیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48012 شیدا سلیمی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
48013 صبا سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48014 علی سلیمی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48015 علی سلیمی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
48016 علی اصغر سلیمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
48017 علیرضا سلیمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48018 علیرضا سلیمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48019 علیرضا سلیمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48020 فضه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
48021 کلثوم سلیمی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
48022 محبوبه سلیمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48023 محسن سلیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
48024 محسن سلیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
48025 محسن سلیمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48026 محمّد سلیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48027 محمدجواد سلیمی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48028 محمدجواد سلیمی 1354 علوم پايه عمومی
48029 محمدرضا سلیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48030 محمدعلی سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48031 محمدعلی سلیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48032 محمود سلیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48033 مرضیه سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
48034 مرضیه سلیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48035 مرضیه سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48036 مرضیه سلیمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
48037 مسعود سلیمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48038 معصومه سلیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48039 معصومه سلیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48040 معصومه سلیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48041 منصور سلیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48042 منصور سلیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48043 مهدی سلیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48044 مهدی سلیمی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
48045 مهدیه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48046 مهسا سلیمی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48047 مهسا سلیمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
48048 میترا سلیمی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
48049 میلاد سلیمی 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48050 نونا سلیمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48051 نیر سلیمی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
48052 وجیهه سلیمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
48053 احمد سلیمی زو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48054 حمیده سلیمی فر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48055 حسن سلیمی آشتیانی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48056 محرمعلی سلیمی اتانی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
48057 زهرا سلیمی ازغندی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48058 محمدمهدی سلیمی امیری 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
48059 علی سلیمی اول بجستانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48060 حسین سلیمی بجستانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
48061 غلامرضا سلیمی بنه گز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48062 سیدعرفان سلیمی پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48063 مرضیه سلیمی پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48064 حسن سلیمی ترکمانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48065 اکرم سلیمی ثانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48066 مژگان سلیمی حاجی آبادقاسم 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48067 الهه سلیمی خاتونی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
48068 نسرین سلیمی دارانی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48069 هاجر سلیمی راد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48070 رقیه سلیمی زادک 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
48071 مریم سلیمی زارع 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48072 محسن سلیمی سماغچه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48073 اکرم سلیمی سیاه سنگ 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48074 مصطفی سلیمی شاهم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48075 کاظم سلیمی طوسی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
48076 اسماعیل سلیمی غین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48077 سعیده سلیمی فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48078 محمد سلیمی فر 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48079 محمد سلیمی فر 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
48080 سحر سلیمی فرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
48081 محسن سلیمی فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48082 مژده سلیمی فرد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48083 مژده سلیمی فرد 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
48084 معصومه سلیمی گل شیخ 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
48085 اعظم سلیمی گل شیخی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48086 محمدجواد سلیمی گل شیخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
48087 عباسعلی سلیمی ندوشن 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48088 بابک سلیمی نژاد 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48089 صفرعلی سلیمی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48090 مجتبی سلیمی نژاد 1350 علوم پايه فیزیک
48091 محمد سلیمی نژاد 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48092 مهدی سلیمی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48093 هادی سلیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48094 مرضیه سلیمی نمین 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48095 حمید سلیمی یسار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
48096 محمدحسن سلیمیان 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48097 محمّدرضا سلیمیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48098 سیدرضا سمائی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48099 محمدجواد سمائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48100 مریم سمائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765258