راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 48101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48101 مریم سمائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
48102 سعید سمائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48103 سعید سمائی رهنی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48104 نفیسه سمائی رهنی 1389 علوم پايه فیزیک
48105 فرساد سماعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
48106 زهرا سماعی یکتا 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48107 مجید سماعی یکتا 1366 مهندسي مهندسی عمران
48108 نسرین سماعی یکتا 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48109 کامبیز سماک 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48110 کیوان سماک 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48111 مهدی سماکار 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48112 رضا سماوات 1375 علوم رياضي ریاضی
48113 محمدباقر سماواتی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
48114 جواد سماوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
48115 غلام رضا سماوی 1379 هنر نيشابور نقاشی
48116 آزاده سمرقندی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48117 آزاده سمرقندی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48118 آمنه سمرقندی خراسانی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48119 لعیا سمرقندی خراسانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48120 سوسن سمرقندیان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48121 مهسا سمسار قزوینی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
48122 سیده هانیه سمسارتربتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48123 هانیه سمسارتربتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48124 علیرضا سمسارزاده 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48125 سپیده سمع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
48126 محبوبه سمن شاهی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48127 لی-لا سمنان-ی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48128 ابوالفضل سمنانی 1372 علوم رياضي آمار
48129 حسین سمنانی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48130 مهدی سمنانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48131 زینب سمندری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48132 معصومه سمندری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
48133 یاسر سمندری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48134 وحید سمواتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48135 امیر سمواتیان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48136 نرگس سموری قاینی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
48137 محبوبه سموزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
48138 علاء سمیر سبع الجبوری 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48139 راضیه سمیع 1384 علوم رياضي ریاضی محض
48140 رضوان سمیع 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48141 سوزان سمیع 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48142 محمدصادق سمیع 1388 مهندسي مهندسی شیمی
48143 حمیدرضا سمیع پور 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48144 اشرف سمیع زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48145 لیلا سمیع زاده مشهدی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48146 محمدعلی سمیع زاده مشهدی 1394 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
48147 محمود سمیع زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48148 بی بی زهرا سمیع زاده یزد 1354 علوم پايه زیست شناسی
48149 ابوالفضل سمیعی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48150 ابوالفضل سمیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48151 ابوالفضل سمیعی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48152 احسان سمیعی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48153 احمد سمیعی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48154 احمد سمیعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48155 اصغر سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48156 افسانه سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48157 افسانه سمیعی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
48158 امید سمیعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48159 امید سمیعی 1389 علوم پايه فیزیک
48160 امیرحسین سمیعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48161 راضیه سمیعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48162 زهرا سمیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48163 زهرا سمیعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48164 سارا سمیعی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48165 سارا سمیعی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
48166 سارا سمیعی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
48167 سپیده سمیعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48168 سمیرا سمیعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48169 سمیه سمیعی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
48170 سمیه سمیعی 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
48171 سیامک سمیعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48172 شهربانو سمیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48173 علی سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48174 علی سمیعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48175 غلامرضا سمیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
48176 فاطمه سمیعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48177 فاطمه سمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48178 فاطمه سمیعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48179 کاظم سمیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48180 لاله سمیعی 1378 علوم پايه فیزیک
48181 لیلا سمیعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48182 لیلا سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48183 محبوبه سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48184 محمد سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48185 محمد سمیعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
48186 محمدحسن سمیعی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
48187 محمدمهدی سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48188 محمود سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48189 منیره سمیعی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
48190 نیّره سمیعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48191 هانیه سمیعی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48192 هدی سمیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48193 آمنه سمیعی مقدم 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
48194 حسین سمیعی اصفهانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
48195 احمد سمیعی پاقلعه 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48196 حمیدرضا سمیعی پاقلعه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48197 جعفر سمیعی درونه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48198 جواد سمیعی درونه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
48199 امیرهمایون سمیعی دلوئی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
48200 سارا سمیعی دلوئی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40761237