راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 48201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48201 محمد سلیمی فر 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48202 محمد سلیمی فر 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
48203 سحر سلیمی فرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
48204 محسن سلیمی فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48205 مژده سلیمی فرد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48206 مژده سلیمی فرد 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
48207 معصومه سلیمی گل شیخ 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
48208 اعظم سلیمی گل شیخی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48209 محمدجواد سلیمی گل شیخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
48210 عباسعلی سلیمی ندوشن 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48211 بابک سلیمی نژاد 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48212 صفرعلی سلیمی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48213 مجتبی سلیمی نژاد 1350 علوم پايه فیزیک
48214 محمد سلیمی نژاد 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48215 مهدی سلیمی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48216 هادی سلیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48217 مرضیه سلیمی نمین 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48218 حمید سلیمی یسار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
48219 محمدحسن سلیمیان 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48220 محمّدرضا سلیمیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48221 سیدرضا سمائی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48222 محمدجواد سمائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48223 مریم سمائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48224 مریم سمائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
48225 سعید سمائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48226 سعید سمائی رهنی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48227 نفیسه سمائی رهنی 1389 علوم پايه فیزیک
48228 فرساد سماعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
48229 زهرا سماعی یکتا 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48230 مجید سماعی یکتا 1366 مهندسي مهندسی عمران
48231 نسرین سماعی یکتا 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48232 کامبیز سماک 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48233 کیوان سماک 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48234 مهدی سماکار 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48235 رضا سماوات 1375 علوم رياضي ریاضی
48236 محمدباقر سماواتی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
48237 جواد سماوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
48238 غلام رضا سماوی 1379 هنر نيشابور نقاشی
48239 آزاده سمرقندی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48240 آزاده سمرقندی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48241 آمنه سمرقندی خراسانی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48242 لعیا سمرقندی خراسانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48243 سوسن سمرقندیان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48244 مهسا سمسار قزوینی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
48245 سیده هانیه سمسارتربتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48246 هانیه سمسارتربتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48247 علیرضا سمسارزاده 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48248 سپیده سمع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
48249 محبوبه سمن شاهی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48250 لی-لا سمنان-ی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48251 ابوالفضل سمنانی 1372 علوم رياضي آمار
48252 حسین سمنانی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48253 مهدی سمنانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48254 زینب سمندری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48255 معصومه سمندری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
48256 یاسر سمندری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48257 وحید سمواتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48258 امیر سمواتیان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48259 نرگس سموری قاینی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
48260 محبوبه سموزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
48261 علاء سمیر سبع الجبوری 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48262 راضیه سمیع 1384 علوم رياضي ریاضی محض
48263 رضوان سمیع 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48264 سوزان سمیع 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48265 محمدصادق سمیع 1388 مهندسي مهندسی شیمی
48266 حمیدرضا سمیع پور 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48267 اشرف سمیع زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48268 لیلا سمیع زاده مشهدی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48269 محمدعلی سمیع زاده مشهدی 1394 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
48270 محمود سمیع زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48271 بی بی زهرا سمیع زاده یزد 1354 علوم پايه زیست شناسی
48272 ابوالفضل سمیعی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48273 ابوالفضل سمیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48274 ابوالفضل سمیعی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48275 احسان سمیعی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48276 احمد سمیعی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48277 احمد سمیعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48278 اصغر سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48279 افسانه سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48280 افسانه سمیعی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
48281 امید سمیعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48282 امید سمیعی 1389 علوم پايه فیزیک
48283 امیرحسین سمیعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48284 راضیه سمیعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48285 زهرا سمیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48286 زهرا سمیعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48287 سارا سمیعی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48288 سارا سمیعی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
48289 سارا سمیعی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
48290 سپیده سمیعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48291 سمیرا سمیعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48292 سمیه سمیعی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
48293 سمیه سمیعی 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
48294 سیامک سمیعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48295 شهربانو سمیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48296 علی سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48297 علی سمیعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48298 غلامرضا سمیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
48299 فاطمه سمیعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48300 فاطمه سمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158879