راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 48301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48301 مریم سلطانی خشت 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48302 نظام سلطانی داربید 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48303 محمدرحیم سلطانی دربندی سفلا 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48304 مریم سلطانی دوست 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48305 مهدی سلطانی دوست 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
48306 سعید سلطانی رامشینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48307 محبوبه سلطانی رضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48308 ماهیار سلطانی رفیعی 1369 علوم پايه زمین شناسی
48309 حمیدرضا سلطانی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48310 سیاوش سلطانی روشناوند 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
48311 عبدالرسول سلطانی سمیرمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48312 سعیده سلطانی سنگانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48313 سمانه سلطانی سنگانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48314 مائده سلطانی سیستانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی آب
48315 رضا سلطانی شال 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48316 رضا سلطانی شال 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
48317 اسماعیل سلطانی شورباخورلو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48318 مریم سلطانی شهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48319 حکیمه سلطانی طالش 1357 علوم پايه شیمی
48320 غلام محمد سلطانی عباس آباد 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
48321 مریم سلطانی عینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
48322 ابراهیم سلطانی فخرآباد 1354 علوم پايه زیست شناسی
48323 سعید سلطانی فخرآباد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48324 محمد سلطانی فر 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48325 غلامرضا سلطانی فسقندیس 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
48326 امیربهنام سلطانی قاسمی 1355 علوم پايه زمین شناسی
48327 سمیرا سلطانی قوشخانه 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
48328 الهام سلطانی کاظمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48329 حمیدرضا سلطانی کلات 1376 علوم پايه فیزیک
48330 طیبه سلطانی کلات 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
48331 طیبه سلطانی کلات 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
48332 حسین سلطانی کوه بنانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48333 محمد حسین سلطانی گرد فرامرزی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48334 عباسعلی سلطانی گل شیخی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48335 الهه سلطانی مایوان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48336 زینب سلطانی محمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
48337 عبداله سلطانی محمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48338 محمد سلطانی محمدی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48339 معصومه سلطانی محمدی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
48340 مرتضی سلطانی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48341 طاهره سلطانی مقدم چرمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48342 آزاده سلطانی مه آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48343 معصومه سلطانی مه آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48344 محبوبه سلطانی مهنه 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48345 رضا سلطانی میرزائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48346 رضا سلطانی میرزائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48347 میترا سلطانی میرزائی 1394 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
48348 مسعود سلطانی نجف ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48349 حبیبه سلطانی نراب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
48350 امیر سلطانی نژاد 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48351 ربیع اله سلطانی نژاد 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
48352 عبداله سلطانی نژاد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48353 علی سلطانی نژاد 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48354 فاطمه سلطانی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48355 فاطمه سلطانی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48356 محمد سلطانی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48357 مصطفی سلطانی نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48358 منصور سلطانی نژاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48359 وجیهه سلطانی نژاد 1381 دامپزشكي دامپزشکی
48360 فاطمه سلطانی نسب 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48361 مریم سلطانی نسب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48362 آی جهان سلطانی یلمه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48363 آلاله سلطانیان 1387 دامپزشكي دامپزشکی
48364 اکرم سلطانیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48365 بهروز سلطانیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48366 جواد سلطانیان 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48367 حمید سلطانیان 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48368 زهره سلطانیان 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48369 زهره سلطانیان 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48370 سارا سلطانیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
48371 سلمان سلطانیان 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48372 شهرزاد سلطانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
48373 عاطفه سلطانیان 1386 علوم پايه زمین شناسی
48374 غزاله سلطانیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48375 فاطمه سلطانیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48376 کیهان سلطانیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48377 محمدرضا سلطانیان 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48378 مریم سلطانیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
48379 معصومه سلطانیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
48380 هادی سلطانیان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48381 یاسمین سلطانیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
48382 آزیتا سلطانیان بجنورد 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48383 بیتا سلطانیان بجنورد 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
48384 غلامرضا سلگی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48385 ناهید سلگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48386 مهدی سلم آبادی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
48387 حسین سلماسی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
48388 ریحانه سلماسی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
48389 ریحانه سلماسی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
48390 سهیلا سلماسی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
48391 شهرام سلماسی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48392 مهدیه سلماسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48393 میترا سلماسی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
48394 محمدحسن سلماسی کریمی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48395 عبدالله یوسف سلمان 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48396 فیصل عبدالاله سلمان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48397 قاسم علیوی سلمان 1395 پردیس دانشگاهی علوم قرآن و حدیث
48398 مریم سلمان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
48399 نعمت سلمان اصل 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48400 ایرج سلمان پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226523