راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 48401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48401 مهدی سلمان پور 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48402 معصومه سلمان پورسنگاچینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48403 امیررضا سلمان زاده 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
48404 جواد سلمان زاده 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48405 زکیه سلمان زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48406 مرضیه سلمان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48407 نرجس سلمان زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48408 ژاله سلمان منش 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48409 مجید سلمان نژادگلچمنی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48410 اکرم سلمانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48411 حسین سلمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48412 زهرا سلمانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48413 زهرا سلمانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48414 زهره سلمانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
48415 زهره سلمانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
48416 سمانه سلمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48417 سیما سلمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48418 عباس سلمانی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
48419 علی سلمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48420 علی سلمانی 1376 علوم رياضي آمار
48421 علی سلمانی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
48422 علیرضا سلمانی 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی)
48423 غلامرضا سلمانی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48424 محمد سلمانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
48425 مهدی سلمانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48426 وحید سلمانی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48427 وحید سلمانی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48428 هادی سلمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48429 هادی سلمانی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48430 محمد سلمانی ایزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
48431 ناصر سلمانی ایزدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48432 ناصر سلمانی ایزدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48433 نرگس سلمانی بوریابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48434 حسن سلمانی بیدسکان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48435 علی سلمانی بیدسکان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
48436 مهدی سلمانی بیدسکان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48437 مریم سلمانی پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48438 ابوالفضل سلمانی پورقاسم آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48439 سمانه سلمانی چمن آباد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
48440 عفت سلمانی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
48441 مرتضی سلمانی دوغ ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48442 محمد سلمانی رحیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
48443 طاهره سلمانی رهنی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48444 علیرضا سلمانی زاده 1364 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
48445 فاطمه سلمانی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48446 سعیده سلمانی زارچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
48447 محمد جواد سلمانی زارچی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
48448 محمدجواد سلمانی زارچی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48449 مرتضی سلمانی سولا 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48450 اکرم سلمانی صفا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
48451 الهام سلمانی صفاپیشه 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48452 مهدی سلمانی صفاپیشه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48453 حمیدرضا سلمانی صفرپور 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48454 عبداله سلمانی طبری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48455 کبری سلمانی فرخد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48456 امیر سلمانی قره تکان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48457 ام البنین سلمانی کلوخی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
48458 محمد سلمانی گل خطمی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
48459 علی سلمانی گلیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48460 علی سلمانی گلیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48461 عیسی سلمانی لطف ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48462 مریم سلمانی لطف آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48463 فاطمه سلمانی محمدآبادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
48464 الهام سلمانی مقدم 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48465 سارا سلمانی مقدم 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48466 سمیه سلمانی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
48467 صدیقه سلمانی مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
48468 عصمت سلمانی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
48469 زکیه سلمانی نجف آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48470 حمید سلمانی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
48471 اکرم سلمانی نظافت 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
48472 عصمت سلمانی نوغابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48473 طاهره سلمانی ها 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
48474 آیلین سلمانی هودانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48475 محمد سلمانی هودانلو 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48476 محمدرضا سلمانی هودانلو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48477 افشین سلمانیان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48478 فرزاد سلمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
48479 مرجان سلمانیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
48480 فائزه سلمانیان بجستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48481 الهه سلمانیان شفا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48482 محمدحسین سلمانیان مشهدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
48483 سارا سلمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
48484 مرضیه سلمی دولت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48485 انیسه سلندری جلگه 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48486 خدیجه سلندری جلگه 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48487 حسام الدین سلوکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
48488 سمانه سلوکی پور 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48489 سمانه سلوکی پور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
48490 سمانه سلوکی پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی
48491 ناصر سلوکی طبالوندانی 1353 علوم رياضي آمار
48492 جواد سلوکی فیض ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
48493 سیدمحمد سلوکی گلسفیدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48494 ناهید سلوورزی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
48495 مهنا سلیان تفتی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
48496 روزبه سلیانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48497 محمدنبی سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48498 محمدنبی سلیم 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48499 مکیه سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48500 شیرین سلیم خیرآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227448