راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 48401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48401 کردستان سیدی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48402 محمد سیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48403 مریم سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48404 مژده سیدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
48405 معصومه سادات سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48406 مهلا سیدی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48407 مهلا سیدی 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
48408 میرعلم سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48409 نجمه سادات سیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
48410 نسرین سیدی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
48411 هانیه السادات سیدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48412 هانیه سادات سیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48413 صغری سیدی استاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48414 مریم سیدی استاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48415 سیدامین سیدی بادله 1378 علوم پايه فیزیک
48416 سیدمهدی سیدی بیرجند 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48417 سهراب سیدی پارسا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48418 سیده رضوانه سیدی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48419 سیده فضه سیدی جردوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48420 محبوبه بیگم سیدی چوکانلو 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48421 احسان سیدی حسینی نیا 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48422 سیدمسعود سیدی حسینی نیا 1354 علوم پايه عمومی
48423 شادی سیّدی خبّاز 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48424 محمد سیدی خبازطوسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48425 مریم سادات سیدی دلوئی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
48426 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48427 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
48428 سیدعلی سیدی رشتخواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48429 الهام سیدی زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
48430 سیدحسن سیدی زاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48431 فرزانه سیدی زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
48432 سمیه سادات سیدی زهان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48433 رویا سیدی سرابی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48434 سیدنعمت سیدی سیاهکله 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48435 سیده فهیمه سیدی شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48436 سیده فاطمه سیدی شجم زاد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48437 محمدجواد سیدی شورکائی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48438 سیدابوالقاسم سیدی علوی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48439 سیده الهام سیدی علیرضائی 1391 علوم پايه زمین شناسی
48440 بی بی فاطمه سیدی فرخد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48441 سیده شیما سیدی فرخد 1384 علوم رياضي آمار
48442 سیده فاطمه سیدی فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48443 سیده فاطمه سیدی فرخد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48444 سیدقربان سیدی فرد 1372 علوم رياضي ریاضی
48445 بی بی زهرا سیدی فرگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48446 سیدمهدی سیدی فرگی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48447 سیده معصوم سیدی فرگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48448 فرید سیدی فلاح 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48449 زهرا سیدی کته شمشیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48450 سیدحسین سیدی گاش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48451 سیدهادی سیدی گلسفیدی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48452 ابوالحسن سیدی لاریمی 1367 علوم رياضي آمار
48453 سیدمحمّد سیدی محبوب 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
48454 شریفه سادات سیدی محبوب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
48455 سیدمهدی سیدی محمودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48456 سیدرحمت سیدی مرزنگو 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48457 بتول سیدی مرغکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
48458 سمیرا سیدی مرغکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48459 سمیرا سیدی مرغکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
48460 حامد سیدی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
48461 زهرا سیدی مقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
48462 زهره سیدی مقدم 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48463 سیدابراهیم سیدی مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48464 سیدمرتضی سیدی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48465 سیده طاهره سیدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48466 سیدتقی سیدی مودب 1376 علوم رياضي ریاضی محض
48467 سیدسعید سیدی مودب 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48468 سیدمهدی سیدی نسب 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48469 سیدمهدی سیدی نسب 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
48470 سیداحمد سیدی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
48471 سیدرضا سیدی نوقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48472 سیدحسن سیدی یحیی ابادی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48473 سیدعلی سیدیان 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48474 سیدمرتضی سیدیان شاهرودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48475 عطیه سیدیان مقدم 1381 دامپزشكي دامپزشکی
48476 عطیه سیدیان مقدم 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
48477 جمیله سیدیزدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
48478 زهرا سیدیزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48479 سیدجلال سیدیزدی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48480 معصومه السادات سیدیزدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48481 امین سیدیعقوبی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
48482 بهاره سادات سیدین 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48483 حوریه سادات سیدین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48484 سید سجاد سیدین 1392 مهندسي مهندسی عمران
48485 سیداحسان سیدین 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48486 سیدمحمدمهدی سیدین 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48487 سیدمرتضی سیدین 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48488 فریده سیدین 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48489 سیده زهره سیدین اردبیلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
48490 اسماعیل سیرانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48491 راضیه سیرانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
48492 ساسان سیرانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48493 احسان سیرجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48494 حسن سیرجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48495 زهرا سیرجانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48496 زهره سیرجانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48497 زهره سیرجانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
48498 مرضیه سیرجانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48499 مرضیه سیرجانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48500 مهناز سیرجانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39464569