راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 48401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48401 طاهره شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48402 طاهره شریفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48403 عادل شریفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48404 عاطفه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48405 عباس شریفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48406 علی شریفی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48407 علی شریفی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48408 علی شریفی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48409 علی شریفی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
48410 علی شریفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48411 علی اصغر شریفی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48412 علیرضا شریفی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48413 علیرضا شریفی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48414 علیرضا شریفی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48415 فاروق شریفی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48416 فاطمه شریفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
48417 فاطمه شریفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
48418 فاطمه شریفی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
48419 فاطمه شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48420 فاطمه شریفی 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
48421 فرزانه شریفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48422 فرشاد شریفی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
48423 فهیمه شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48424 کامران شریفی 1371 علوم رياضي ریاضی
48425 کامران شریفی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
48426 کامران شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
48427 کرم رضا شریفی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48428 کمال شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48429 لیلا شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
48430 ماریا شریفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48431 مجید شریفی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48432 محمد شریفی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48433 محمد شریفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
48434 محمد شریفی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48435 محمداسحاق شریفی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
48436 محمدجعفر شریفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48437 محمدجواد شریفی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48438 محمدحسین شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48439 محمدرضا شریفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48440 محمدصالح شریفی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48441 محمدصدرا شریفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48442 محمدعلی شریفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48443 محمدهادی شریفی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
48444 مریم شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
48445 مریم شریفی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
48446 مریم شریفی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
48447 مژده شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48448 مصطفی شریفی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48449 معصومه شریفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48450 منصوره شریفی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48451 منصوره شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48452 منیژه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48453 مهدی شریفی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48454 مهدی شریفی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48455 ناصر شریفی 1353 علوم پايه فیزیک
48456 نسرین شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48457 نفیسه شریفی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
48458 نورالدین شریفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48459 نوروزعلی شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48460 نوشین شریفی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48461 هادی شریفی 1380 علوم پايه زمین شناسی
48462 ژاله شریفی بمرود 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
48463 مریم شریفی پستچی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48464 زهرا شریفی دروازه 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48465 طیبه شریفی قرچقه 1380 علوم پايه زمین شناسی
48466 اکبر شریفی محترم 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
48467 شادی شریفی ازغندی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48468 شادی شریفی ازغندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
48469 زکیه شریفی استاد 1376 علوم پايه فیزیک
48470 شهرزاد شریفی اسدی ملفه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
48471 رزیتا شریفی اسعد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48472 رضا شریفی اسلامی 1355 علوم پايه شیمی
48473 علیرضا شریفی افجانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48474 محمد شریفی الحسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48475 عاطفه شریفی بایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
48476 مهدی شریفی بایگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
48477 محبوبه شریفی برسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48478 امید شریفی پشت لر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48479 حامد شریفی پناه 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48480 ابراهیم شریفی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48481 امنه شریفی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48482 پریچهر شریفی پور 1354 علوم پايه زیست شناسی
48483 زهرا شریفی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
48484 عباس شریفی پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48485 فرانک شریفی پور 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48486 محمد شریفی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48487 آزاده شریفی پیرکوهی 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
48488 محمود شریفی تبار 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
48489 سعید شریفی تربتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48490 افسانه شریفی ترکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48491 کرم شریفی جورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48492 داودرضا شریفی چمن آباد 1369 مهندسي مهندسی عمران
48493 سیدحسن شریفی چمن اباد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48494 کریم شریفی چورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48495 هانیه شریفی چهچه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
48496 راحله شریفی حسینی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48497 سیدحسین شریفی حسینی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
48498 سیدمحسن شریفی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48499 سیدمحسن شریفی حسینی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
48500 محمدمهدی شریفی حسینی 1365 كشاورزى دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581391