راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 48501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48501 ابوالقاسم سودمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48502 اعظم سودمند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48503 جواد سودمند 1385 دامپزشكي دامپزشکی
48504 علی سودمند 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48505 علی سودمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48506 مهدی سودمند 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48507 مارال سودمند راد 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
48508 علیرضا سودمندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48509 احمد سودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48510 نعمت اله سودی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
48511 سیدحسن سورامی حسینی چهارتکابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48512 پروین سورانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
48513 روح اله سورکی علی آباد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
48514 زهرا سورگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48515 محمدباقر سورگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48516 محمدحسن سورگی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
48517 محمدحسین سورگی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48518 محمدعلی سورگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48519 مرتضی سورگی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48520 مریم سورگی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48521 مریم سورگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
48522 مریم سورگی 1387 علوم رياضي آمار
48523 ملیحه سورگی 1387 علوم رياضي آمار
48524 مهتاب سورگی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48525 مهدی سورگی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48526 یاسمن سورگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48527 آزاده سورمه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48528 فربد سورمه 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48529 فربد سورمه 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
48530 فرهنگ سورمه 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48531 خدیجه سورمی فومن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48532 شیرزاد سوره 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
48533 احسان سوری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48534 سلمان سوری 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
48535 علی سوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48536 فرشید سوری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
48537 محمد سوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48538 مصطفی سوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
48539 ملیحه سوری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
48540 مهدی سوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48541 خدیجه سوری عبداله زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48542 ابراهیم سوری لکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
48543 نجمه سوری ناصری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48544 ایمان سوزنچی کاشانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
48545 علی سوزنچی کاشانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48546 میترا سوزنی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48547 میترا سوزنی 1384 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
48548 بتول سوسرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48549 صادق سوسرایی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
48550 ابراهیم سوسن نشتیفانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
48551 مهدی سوسنی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48552 نرجس سوسنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48553 افشین سوسنی غریب وند 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
48554 جابر سوسونی ریک 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48555 حسن سوقندی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48556 زکیه سوقندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48557 زهرا سوقندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48558 زهره سوقندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48559 زهره سوقندی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48560 زینب سوقندی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48561 غلامعلی سوقندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48562 فاطمه سوقندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48563 محمدرضا سوقندی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48564 معصومه سوقندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48565 محمد سوگندی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48566 معصومه سوگندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48567 معصومه سوهانی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
48568 لعیا سوهانی دربان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48569 محمد سوهانیان حقیقی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48570 محسن سوهانیان حقیقی 1388 علوم رياضي آمار
48571 محسن سوهانیان حقیقی 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
48572 هادی سوهانیان حقیقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48573 آدینه محمد سویدانلوئی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48574 آدینه محمد سویدانلویی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48575 ابراهیم سویزی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48576 احمد سویزی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48577 الهه سویزی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
48578 تکتم سویزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48579 جواد سویزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
48580 حسن سویزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48581 روح الله سویزی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48582 زینب سویزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
48583 زینب سویزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
48584 سمیرا سویزی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48585 عزت اله سویزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48586 علی سویزی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48587 علی سویزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48588 علی اصغر سویزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48589 مجید سویزی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48590 محمد سویزی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48591 محمدرضا سویزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48592 محمدرضا سویزی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
48593 محمدرضا سویزی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
48594 مرتضی سویزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48595 نجمه سویزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48596 نفیسه سویزی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48597 نفیسه سویزی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48598 سمیه سه بری 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
48599 ایمان سه ده زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161206