راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 48501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48501 سیده فاطمه سیادتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48502 مریم سادات سیادتی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
48503 هانیه سیادتی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48504 مریم سیادتی فر 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
48505 بی بی عاتکه سیادتی کته شمشیری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48506 رقیه سیادتی کته شمشیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48507 سیدمحمدجلال سیادتی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48508 محمد سیادتی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
48509 ابراهیم سیار 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48510 ایرج سیار 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
48511 زهرا سیار 1358 علوم پايه دبیری شیمی
48512 زهرا سیار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48513 معصومه سیارارداکی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
48514 منیژه سیاراطراش لتگرودی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48515 طاهره سیارباجگیران 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48516 مجتبی سیاررودسری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
48517 احمد سیارگنبدجق 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48518 حمید سیارون 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
48519 ملیحه سیاره 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
48520 تکتم سیاری 1380 علوم پايه زمین شناسی
48521 سروش سیاری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48522 فاطمه سیاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48523 نسرین سیاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
48524 نسرین سیاری 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
48525 هادی سیاری 1354 علوم پايه فیزیک
48526 صالح سیاری زهان 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48527 محمدجواد سیاری ششده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48528 مرضیه سیاری نظری پور 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
48529 مریم سیاری نظری پور 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48530 قاسم سیاسر 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48531 جلال الدین سیاسر نژاد 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
48532 زهرا سیاسی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48533 زهره سیاسی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
48534 طاهره سیامک 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48535 مرضیه سیامک 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48536 عباس سیامکی خبوشان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48537 رضا سیامکی قریه صفا 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48538 مهرداد سیاوش پور 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
48539 نسرین سیاوش جامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48540 مهرداد سیاوش پور 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
48541 علی سیاوش پوری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
48542 نفیسه سیاوش مقدم 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48543 سمیه سیاوشی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
48544 مصطفی سیاوشی حسن آباد 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
48545 ناصر سیاوشیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48546 مهران سیاه پوش 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
48547 روح الله سیاه سروی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
48548 آسیه سیاه مرگویی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
48549 مسعود سیاه باف خراسانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48550 مارال سیاه پور 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
48551 افشین سیاه سروی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48552 روح اله سیاه سروی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48553 زیبا سیاه سروی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48554 فرشته سیاه شان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48555 مریم سیاه شان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48556 هاشم سیاه کمری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
48557 آسیه سیاه مرگویی 1385 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
48558 مارال سیاهپور 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48559 محمد سیاهپوش 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48560 محمدجواد سیاهکارزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48561 علی سیاهکوهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48562 محبوبه سیاهکوهی نیا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
48563 سجاد سیاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48564 سوسن سیبویه 1387 علوم پايه فیزیک
48565 علی سیبویه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
48566 مجتبی سیبویه 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
48567 محمد سیبی 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
48568 ابراهیم سیجانی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
48569 سمانه سیچانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48570 فهیمه سید آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48571 معصومه السادات سید الحسینی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48572 نیما سید انزابی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48573 بدرالسادات سید حسینی 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
48574 معصومه سید موسوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48575 سعید سید مهدوی چابک 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48576 فهیمه سید نظری 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
48577 احمد رضا سیدآبادی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48578 اسماعیل سیدآبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48579 اسماعیل سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48580 اسماعیل سیدآبادی 1391 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
48581 اکرم سیدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48582 حسین سیدآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
48583 حیدرعلی سیدآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48584 زکیه سیدآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48585 زهرا سیدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48586 زهرا سیدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48587 زهره سیدآبادی 1390 علوم پايه فیزیک
48588 سارا سیدآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48589 سارا سیدآبادی 1394 مهندسي مهندسی صنایع
48590 سمانه سیدآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48591 سمیرا سیدآبادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48592 سمیرا سیدآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
48593 صغری سیدآبادی 1384 علوم رياضي آمار
48594 علی سیدآبادی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
48595 مائده سیدآبادی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
48596 محسن سیدآبادی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48597 محسن سیدآبادی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
48598 محسن سیدآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48599 محسن سیدآبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436779