راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 48601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48601 سمانه شاهمرادی بنده قرائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
48602 تکتم شاهمرادی زاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
48603 سیدرضا شاهمرادی زواره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48604 عاطفه شاهمرادی زواره 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48605 تکتم شاهمنصوری 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
48606 فریده شاهمنصوری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48607 محمدسعید شاهمیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48608 زهرا شاهنده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
48609 سوسن شاهنده 1354 علوم پايه زمین شناسی
48610 سیاوش شاهنده 1381 علوم پايه فیزیک
48611 سینا شاهنده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48612 علی شاهنده 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48613 نیما شاهنده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48614 آرمان شاهنظری کرباسرائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
48615 ناصر شاهنوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48616 خسرو شاهوردی 1355 كشاورزى زراعت
48617 فرحناز شاهوردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48618 فرحناز شاهوردی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48619 محمد شاهوردی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48620 مهدی شاهوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
48621 طاهره شاهوردیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48622 هادی شاهوردیان 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48623 خدیجه شاهولی اناری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48624 احمد شاهی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48625 بهروز شاهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
48626 رحمان شاهی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48627 زهرا شاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48628 شهرام شاهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48629 شهلا شاهی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
48630 طاهره شاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
48631 طیبه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48632 غلامرضا شاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48633 فاطمه شاهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48634 مجید شاهی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48635 محبوبه شاهی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
48636 محمدیاسین شاهی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48637 مریم شاهی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48638 مولود شاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48639 مهدی شاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48640 حکمت شاهی اردبیلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48641 حکمت شاهی اردبیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48642 نرگس شاهی ایرانی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
48643 مجید شاهی بجستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
48644 نجمه شاهی بیناباج 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48645 نیره شاهی بیناباج 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48646 صفرعلی شاهی خانه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48647 ملیحه شاهی دشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48648 فاطمه شاهی ده سرخی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48649 سمانه شاهی صنوبری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
48650 نیما شاهی فردوس 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48651 الهه شاهی گلشیخ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48652 محسن شاهی گیو 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48653 محسن شاهی لایین 1395
48654 سعیده شاهیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48655 لیلا شاهیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48656 لیلا شاهیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48657 سیدحسین شاهین 1363 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
48658 پریسا شاهین رخسار احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48659 احسان شاهین پور 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
48660 معصومه شاهین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48661 شیرین شاهین راد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
48662 محمد رضا شاهین صنوبری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
48663 محمدرضا شاهین صنوبری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48664 رضا شاهین فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
48665 رضا شاهین فر 1391 پردیس دانشگاهی بهداشت مواد غذایی
48666 سلیمه شاهین فر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48667 شهاب شاهین فر 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48668 فریبا شاهین فر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48669 مرجان شاهین فر 1391 علوم پايه زمین شناسی
48670 مریم شاهین فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48671 طاهره شاهین ملک محمدی راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48672 امیر شاهینی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
48673 سیروس شاهینی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48674 علیرضا شاهینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48675 محمدعثمان شاهینی 1357 علوم پايه دبیری شیمی
48676 مهدی شاهینی 1368 علوم پايه فیزیک
48677 میثم شاهینی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
48678 نیما شاهینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
48679 هادی شاهینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48680 فریدون شاهینی سوق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48681 حمید شایان 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48682 زهرا شایان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48683 زهرا شایان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
48684 شادی شایان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48685 فاطمه شایان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48686 فاطمه شایان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
48687 کیمیا شایان 1354 مهندسي مكانيك
48688 گلناز شایان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48689 محمد شایان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
48690 محمدرضا شایان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
48691 نگین شایان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
48692 نیکتا شایان فر 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48693 سارا شایان امین 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48694 سمیرا شایان امین 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48695 امین شایان فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48696 امین شایان فر 1378 علوم رياضي آمار
48697 مهدی شایان فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48698 مهدی شایان فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48699 آذر شایان فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48700 محمد شایان مهر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152285