راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 48601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48601 سیدمحمد سیدنژادگل خطمی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48602 فرزانه سادات سیدنژادگل خطمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
48603 نفیسه سیدنژادگل خطمی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
48604 سیدحسین سیدنوری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48605 زهرا سیدنوزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48606 زهرا سیدنوزادی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
48607 سیدهاشم سیدهفت اسیا 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48608 آذین سیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
48609 اعظم سیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48610 اکرم السادات سیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48611 بی بی ثریا سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48612 بی بی زهرا سیدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
48613 بی بی زهرا سیدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48614 بی بی محبوبه سیدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48615 بی بی محبوبه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
48616 جلال سیدی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
48617 زهراء سیدی 1392 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
48618 زهراسادات سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48619 زهراسادات سیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48620 سعادت سیدی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48621 سعیده بی بی سیّدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
48622 سکینه بگم سیدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48623 سمانه سیدی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48624 سمانه سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
48625 سمانه سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48626 سمیه سیدی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48627 سمیه سیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48628 سمیه سیدی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48629 سید مهدی سیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
48630 سیدجعفر سیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48631 سیدجواد سیدی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
48632 سیدحسین سیدی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48633 سیدحسین سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48634 سیدعلیرضا سیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48635 سیدمحسن سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48636 سیدمحمد سیدی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48637 سیدمحمد سیدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48638 سیدمحمد سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48639 سیدمحمد سیدی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
48640 سیدمحمد سیدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48641 سیدمحمدجواد سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48642 سیدمحمود سیدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48643 سیدمهدی سیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48644 سیدمهدی سیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48645 سیدمهدی سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48646 سیدمهدی سیدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48647 سیدمهدی سیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48648 سیدمهدی سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
48649 سیدمهدی سیدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
48650 سیده الهام سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48651 سیده الهام سیدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
48652 سیده زهرا سیدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48653 سیده سارا سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48654 سیده سارا سیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
48655 سیده سمیه سیدی 1386 علوم پايه فیزیک
48656 سیده فاطمه سیدی 1376 علوم پايه زیست شناسی
48657 سیده فاطمه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48658 سیده مریم سیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48659 سیدهاشم سیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48660 صّدیقه سادات سّیدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
48661 صفیه سادات سیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48662 طاهره سیدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
48663 طاهره سادات سیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48664 عاطفه سیدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48665 عاطفه سیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
48666 عباس سیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
48667 عبداله سیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48668 فایزه سادات سیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48669 کردستان سیدی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48670 محمد سیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48671 مریم سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48672 مژده سیدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
48673 معصومه سادات سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48674 مهلا سیدی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48675 مهلا سیدی 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
48676 میرعلم سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48677 نجمه سادات سیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
48678 نسرین سیدی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
48679 هانیه السادات سیدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48680 هانیه سادات سیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48681 صغری سیدی استاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48682 مریم سیدی استاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48683 سیدامین سیدی بادله 1378 علوم پايه فیزیک
48684 سیدمهدی سیدی بیرجند 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48685 سهراب سیدی پارسا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48686 سیده رضوانه سیدی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48687 سیده فضه سیدی جردوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48688 محبوبه بیگم سیدی چوکانلو 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48689 احسان سیدی حسینی نیا 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48690 سیدمسعود سیدی حسینی نیا 1354 علوم پايه عمومی
48691 شادی سیّدی خبّاز 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48692 محمد سیدی خبازطوسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48693 مریم سادات سیدی دلوئی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
48694 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48695 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
48696 سیدعلی سیدی رشتخواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48697 الهام سیدی زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
48698 سیدحسن سیدی زاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48699 فرزانه سیدی زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
48700 سمیه سادات سیدی زهان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814064