راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 48701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48701 مهدی سلیمانی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
48702 مهدی سلیمانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48703 مهدیس سلیمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48704 مهران سلیمانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
48705 میرحبیب سلیمانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48706 میلاد سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
48707 نسترن سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48708 نفیسه سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی معدنی
48709 نوشین مهر سلیمانی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48710 نوشین مهر سلیمانی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
48711 هادی سلیمانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48712 هادی سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48713 هادی سلیمانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48714 هادی سلیمانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48715 هانیه سلیمانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48716 هایده سلیمانی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48717 عبدالله سلیمانی رودی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48718 عفت سلیمانی سدهی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48719 فائزه سلیمانی مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48720 میلاد سلیمانی آشتیانی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48721 رضا سلیمانی اغجه دیزج 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48722 مریم سلیمانی امین 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48723 علیرضا سلیمانی اندرور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
48724 زینب سلیمانی ایسک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48725 محمدرضا سلیمانی اینانلو 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
48726 حسین سلیمانی بجستانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48727 سمیه سلیمانی بندقرائی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
48728 محمد سلیمانی بنده قرائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48729 احمد سلیمانی پاک 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48730 مرجان سلیمانی پاک 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48731 ملیحه سلیمانی پاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
48732 جابر سلیمانی پلگرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48733 جلال سلیمانی پلگرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48734 ایمان سلیمانی پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48735 زهرا سلیمانی پور 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48736 زهرا سلیمانی پور 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
48737 امیرحسین سلیمانی پویا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48738 محسن سلیمانی تربتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
48739 نسیم سلیمانی تفتی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48740 عباس سلیمانی جعفر آبادی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48741 مریم سلیمانی جلودار 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48742 جعفر سلیمانی چهارتکابی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
48743 معصومه سلیمانی حاجی کندی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
48744 حمزه سلیمانی خمارتاش 1369 علوم پايه فیزیک
48745 مهدی سلیمانی خورموجی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه ( آموزش محور )
48746 احمد سلیمانی خیبری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48747 اکرم سلیمانی خیبری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48748 بتول سلیمانی خیبری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48749 علیرضا سلیمانی خیبری 1367 علوم رياضي آمار
48750 علیرضا سلیمانی خیبری 1362 علوم رياضي آمار
48751 زهرا سلیمانی دامنه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48752 شیما سلیمانی دامنه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
48753 علی اکبر سلیمانی داودلی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
48754 صفورا سلیمانی درچه 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
48755 محمدعلی سلیمانی دشت بیاض 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
48756 عبدالرحمن سلیمانی دهکردی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48757 اعظم سلیمانی دیزیچه 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
48758 المیرا سلیمانی راد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
48759 المیرا سلیمانی راد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
48760 فرزانه سلیمانی راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48761 فرزانه سلیمانی راد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
48762 سیدمجتبی سلیمانی رباطی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
48763 نسرین سادات سلیمانی رباطی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48764 بتول سلیمانی رودی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48765 بهاره سلیمانی رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48766 پریسا سلیمانی رودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
48767 پریسا سلیمانی رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
48768 پریسا سلیمانی رودی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
48769 سارا سلیمانی رودی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
48770 عاطفه سلیمانی رودی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48771 علی سلیمانی رودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48772 فرزانه سلیمانی روزبهانی 1363 مهندسي مهندسی عمران
48773 سمیه سلیمانی ریزه ئی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
48774 محمدجواد سلیمانی زاده 1381 علوم پايه فیزیک
48775 مژگان سلیمانی زاده 1392 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
48776 علیمراد سلیمانی ساردو 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48777 مسلم سلیمانی سردابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48778 سمانه سلیمانی سه دهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48779 رضا سلیمانی شاندیز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48780 محمدرضا سلیمانی طبسی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
48781 حمید سلیمانی طرقی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
48782 محمد سلیمانی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48783 رعد سلیمانی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48784 رمزی سلیمانی فر 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
48785 منصور سلیمانی فر 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
48786 سیما سلیمانی فرخد 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
48787 افشین سلیمانی فرد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48788 امید سلیمانی فرد 1374
48789 امید سلیمانی فرد 1378 علوم رياضي ریاضی
48790 جواد سلیمانی فرد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48791 حسن سلیمانی فرد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
48792 زهره سلیمانی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48793 فرهاد سلیمانی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48794 فیروزه سلیمانی فرد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48795 فرزانه سلیمانی فرزقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48796 پیمان سلیمانی فروغ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
48797 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
48798 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48799 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
48800 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226498