راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 48801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48801 مریم سیدالحسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48802 نازنین سیدالحسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48803 بی بی مریم سیدالحسینی طبسی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
48804 سیدهادی سیدالحسینی قلعه نویی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48805 بی بی زهرا سیدالحسینی طبسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
48806 زینب سیدالحسینی طبسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48807 زینب سیدالحسینی طبسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48808 سیدمحمود سیدالحسینی طبسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48809 بی بی مرثیه سیدالحسینی قلعه نویی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48810 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48811 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48812 سیدعلی سیدالموسوی اشکذری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
48813 سیدمهدی سیدالموسوی اشگذری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
48814 حشمت السادات سیدان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48815 سیّد عارف سیّدان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
48816 سیدابوالفضل سیدان 1355 علوم پايه زیست شناسی گیاهی
48817 سیدابوالقاسم سیدان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48818 سّیدعارف سّیدان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
48819 سیدمحسن سیدان 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
48820 سیدمحمدجواد سیدان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48821 سیدمحمدجواد سیّدان 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
48822 سیده مهدیه سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48823 سیدهادی سیدان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48824 فهیمه السادات سیدان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
48825 نیما سیدانزابی نژاد 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48826 علی سیدانی ناوه کش 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48827 سیدعلی سیدباقری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48828 سیده مهناز سیدبرزشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48829 سیدسهند سیدپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48830 سیدسهند سیدپور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48831 احمد سیدپورطرقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48832 سیدزهرا سیدپورکانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48833 سیدرضا سیدپورلطف ابادی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
48834 سیده سارا سیدجباری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48835 سیده پرستو سیدجعفرزاده حصار 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48836 راضیه سیدجعفری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48837 سیدابراهیم سیدجلال الدین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48838 تکتم السادات سیدجمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48839 ثمانه سیدجمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48840 زهره سیدجمالی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48841 زهره سیدجمالی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48842 سیدداود سیدجوان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48843 سیدداود سیدجوان 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48844 سیدمهدی سیدحاجی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48845 نازنین سیدحجازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48846 سیده مریم سیدحسنی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48847 مریم سیدحسنی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48848 حسن سیدحسین پوراره کمر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
48849 امیرحسن سیدحسین زاده 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48850 رامین سیدحسین زاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48851 سیدقاسم سیدحسین زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48852 عذرا سیدحسین زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48853 محمدرضا سیدحسین زاده 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48854 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48855 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
48856 سمانه سیدحسین زاده یزدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48857 افسانه سادات سیدحسینی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
48858 افسانه سادات سیدحسینی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48859 الهه سادات سیدحسینی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48860 حمیده سادات سیدحسینی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48861 زکیه سیدحسینی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48862 زهرا سیدحسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48863 سیدعباس سیدحسینی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48864 سیدعباس سیدحسینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
48865 سیدعلی سیدحسینی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
48866 سیدمحمد سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48867 سیدمحمد سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48868 سیدمحمد سیدحسینی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48869 سیدمهدی سیدحسینی 1374 علوم رياضي ریاضی
48870 سیده زینب سیدحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48871 سیده سمیرا سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48872 سیده سمیرا سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
48873 محمد سیدحسینی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48874 مریم سیدحسینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
48875 معصومه سیدحسینی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48876 معصومه بیگم سیدحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48877 سکینه سادات سیدحسینی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48878 زینب سیدحسینی سبزوار 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
48879 فاطمه سیدحسینی سبزوار 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48880 سیدخیراله سیدحسینی سیاهکله 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48881 حمید سیدحسینی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
48882 مهلا سیدحسینی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48883 مهلا سیدحسینی مقدم 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48884 رامینا سیدحکیم 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
48885 سمانه السادات سیدحیدریان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48886 قصه سادات سیدخادمی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48887 مهری سیددخت دهبار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48888 عاطفه سیددخت دهبار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
48889 عاطفه سیددخت دهبار 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
48890 زری سادات سیدرضائی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
48891 سیده نیلوفر سیدرضائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48892 زهره سیدرضایی 1382 علوم پايه زمین شناسی
48893 محبوبه سادات سیدرضایی خورمیزی 1381 هنر نيشابور نقاشی
48894 بی بی زهرا سیدزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48895 بی بی زهرا سیدزاده 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
48896 سیدحسین سیدزاده 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
48897 سیدمحمد سیدزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
48898 سیدهاشم سیدزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48899 سینا سیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48900 فهیمه سیدزاده 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904033