راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 50 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 48801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48801 الهام السادات شمس الحسینی قوچان عتیق 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48802 بهناز شمس الدین احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48803 علیرضا شمس الدین نژادمطلق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48804 اعظم شمس الدینی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48805 اقدس شمس الدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48806 بتول شمس الدینی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48807 رضا شمس الدینی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
48808 ریحانه شمس الدینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
48809 سمیه شمس الدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48810 سمیه شمس الدینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
48811 فاطمه شمس الدینی لری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48812 مجید شمس الدینی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48813 محمد شمس الدینی نگاری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
48814 صدیقه شمس الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48815 محمدکاظم شمس پویا 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48816 آیدا شمس حمید 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48817 مهدی شمس خوزانی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
48818 احسان شمس داودلی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
48819 شیما شمس زاده 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
48820 سُمیّه شمس ضامنجانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
48821 نعیمه شمس طرقبه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
48822 هاجر شمس قارنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48823 امیر شمس کلوخی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48824 زهراسادات شمس نجفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48825 سیده زهره شمس نجفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48826 بابک شمس نیا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
48827 سعید شمسا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48828 لیلا شمسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48829 معصومه شمسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48830 حسنعلی شمسائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48831 سعید شمسائی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48832 سعیده شمسائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48833 سیما شمسائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48834 فریناز شمسائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48835 فریناز شمسائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
48836 نعیمه سادات شمسائی 1385 علوم رياضي آمار
48837 خدامراد شمسائی فرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48838 سمیرا شمسایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48839 قاسم شمسایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48840 محمد شمسایی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
48841 یاسر شمسایی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48842 افسانه شمسکی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
48843 افسانه شمسکی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
48844 الهام شمسکی 1382 علوم پايه زمین شناسی
48845 عماد شمسکی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48846 فرزانه شمسکی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48847 الهه شمسواری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48848 مصطفی عبدالحسین جعفر شمسه 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
48849 اعظم شمسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48850 حسین شمسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48851 رویا شمسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48852 عفت شمسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48853 علی شمسی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48854 فرشته شمسی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48855 فریماه شمسی 1380 علوم رياضي آمار
48856 معصومه شمسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
48857 نجمه شمسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48858 اعظم شمسی نیاخیرآبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48859 عبدالرضا شمسی بیدختی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48860 مجید شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48861 نصرالله شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48862 معصومه شمسی پور بارکوسرایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48863 طاهره شمسی پورهنگی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48864 امیر شمسی ثانی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48865 سلمان شمسی ثانی 1387 علوم پايه فیزیک
48866 اسمعیل شمسی درخشان سرچشمه 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48867 حسین شمسی رهنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48868 زینت شمسی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48869 میهن شمسی زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48870 احسان شمسی زاده اسفندابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48871 مریم شمسی زاده جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48872 سیدمحمد شمسی زاده فیض ابادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48873 انیس سادات شمسی زاده فیض آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48874 ملیحه شمسی شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48875 حسن شمسی کاخکی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
48876 زهرا شمسی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48877 سعیده شمسی گمچی 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
48878 شهرام شمسی گوشکی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
48879 عین اله شمسی گوشکی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48880 محمدرحیم شمسی گوشکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48881 الناز شمسی نژاد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48882 نگین سادات شمسی نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
48883 مریم شمسی نژادراوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48884 حسین شمسی نیازابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48885 شادی شمسیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
48886 مریم شمشاد 1383 علوم رياضي آمار
48887 مریم شمشاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48888 مصطفی شمشادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
48889 علی شمشادقد 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48890 محمدتقی شمشادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
48891 محمدجواد شمشادی 1385 علوم پايه فیزیک
48892 محمدجواد شمشادی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
48893 مرتضی شمشادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48894 وجیهه شمشادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48895 حلیمه خاتون شمشادی نژاد 1354 علوم رياضي آمار ریاضی
48896 پروین شمشادی یزدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
48897 کتایون شمشادی یزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
48898 نصیر شمشکی 1378 علوم پايه فیزیک
48899 پروانه شمشیرکش 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
48900 مریم شمشیرکش شهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566134