راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 48801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48801 سمیه شادمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48802 سهراب شادمهری 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
48803 محسن شادمهری 1370 علوم پايه فیزیک
48804 محسن شادمهری 1374 علوم پايه فیزیک
48805 محسن شادمهری 1376 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
48806 مرضیه شادمهری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
48807 مرضیه شادمهری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48808 مهین شادمهری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48809 امیرحسین شادمهری طوسی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
48810 سمیرا شادمیر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48811 حسین شادمیری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48812 افسون شادنژاد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48813 اکبر شادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48814 زهرا شادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48815 علی شادی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48816 کمال شادی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48817 محسن شادی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48818 مریم شادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48819 مهدی شادی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48820 مهدی شادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48821 مهدیه شادی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48822 مهسا شادی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48823 مهسا شادی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48824 حسن شادی اف 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48825 مجید شادی سیس 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
48826 مهلا شادی فر 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48827 زهرا شادیان خاکستر 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
48828 پریسا شادیانلو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48829 هانیه شادیفر 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
48830 سیده زهره شارع شهری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48831 سیده زهره شارع شهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48832 عباسعلی شارعی بیلندی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48833 قدرت اله شارکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48834 نفیسه شارکی باجگیران 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
48835 آزاده شارکیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
48836 ازاده شارکیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48837 زهرا شارکیان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48838 عطیه شارکیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48839 عطیه شارکیان 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
48840 هانیه شارکیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48841 هانیه شارکیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
48842 میرمحمدحسن شارمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48843 اقدس شاره 1380 علوم رياضي آمار
48844 حسین شاره 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48845 علی اکبر شاره 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48846 محمد شاره 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48847 شکوفه شازاده 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
48848 یاسین شازده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
48849 هانیه شازده احمدی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48850 حامد شاطرزاده یزدی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
48851 زهرا شاطرزاده یزدی 1378 علوم پايه فیزیک
48852 سمانه شاطرزاده یزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48853 محمدجواد شاطرزاده یزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
48854 هانیه شاطرزاده یزدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
48855 طیبه شاطرغرابی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48856 طیبه شاطرغرابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48857 حافظ شاطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48858 علی شاطری 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48859 معصومه شاطری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48860 مفید شاطری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48861 مفید شاطری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48862 محمدحسن شاطری احمدآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48863 سمانه شاطری بسطام 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48864 احمد شاطری کاشی 1346 علوم پايه دبیری زمین شناسی
48865 سارا شاطری مشهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48866 سرور شاطری مشهدی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48867 لیلی شاطری مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48868 محسن شاطریان 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
48869 محمدرضا شاطریان 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48870 زینب شاطی زاده ملکشاهی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48871 مجید شاعرزاده 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
48872 فاطمه شاعری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48873 محمدرضا شاعری 1366 علوم رياضي آمار
48874 نرجس شاعری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48875 سمیه شاعری خیبری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48876 زینب شاعری لاریمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48877 مجتبی شاعفی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48878 یوکابه شاعی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48879 آزیتا شافعی 1367 علوم پايه شیمی
48880 ایوب شافعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
48881 سعیده شافعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
48882 سمانه شافعی 1386 علوم رياضي آمار
48883 بهنام شافعی نوبندگانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48884 خدیجه شافعیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48885 ناهید شافق 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48886 مصطفی شافی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48887 ریحانه شاقلی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48888 ریحانه شاقلی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48889 اکرم شاقوزائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48890 فرهاد شاقوزائی 1368 علوم پايه فیزیک
48891 حسن حمودی شاکر 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48892 حمیده شاکر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48893 زینب شاکر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
48894 زینب شاکر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
48895 سارا شاکر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48896 فاطمه شاکر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48897 فاطمه شاکر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48898 فهیمه شاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48899 رضا شاکراردکانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48900 رضا شاکراردکانی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39464505