راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 48901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48901 میترا سیدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48902 میترا سیدزاده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48903 سهیلا سیدزاده دلوئی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48904 سیدایمان سیدزاده دلوئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48905 سیدایمان سیدزاده دلوئی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48906 مینا سیدزاده دلوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48907 سپهر سیدسجّادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48908 سیّده صفورا سیدشبیری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48909 شیرین سیدشبیری 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
48910 نفیسه سیدشبیری 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
48911 زهراسادات سیدشریفی 1386 علوم پايه زمین شناسی
48912 زهراسادات سیدشریفی 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
48913 بی بی منیره سیدصادق زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48914 سیدسعید سیدصادق زاده بافنده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48915 سیدسعید سیدصادقزاده بافنده 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48916 سیدحسین سیدصالحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48917 سیدحسین سیدصالحی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48918 سیدمصطفی سیدصالحی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48919 سیده سارا سیدصالحی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48920 سیدموسی سیدعالی نژاد 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48921 سیدمحمدمهدی سیدعلی زاده زحمت کش 1391 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
48922 سیدمحمدمهدی سیدعلی زاده زحمتکش 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48923 سیداحمدرضا سیدعلیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48924 سیده سعیده سیدعلیزاده زیارت 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
48925 سیدی نژاد سیدغلامرضا 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
48926 سیده عالیه سیدغلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48927 سیدمحمد سیدقاسمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48928 سیدمهدی سیدقطبی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48929 سیده نسیبه سیدکابلی 1387 علوم پايه فیزیک
48930 مینا سیدکابلی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48931 سیدعبداله سیدکتولی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
48932 بی بی وجیه سیدکشمیری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
48933 سیدمصطفی سیدکشمیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48934 صدیقه سیدکشمیری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48935 سیده هانیه سیدکلالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48936 علی سیدگوشه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
48937 زهراسادات سیدمحبوب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
48938 ایمان سیدمحرّمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
48939 زینب سادات سیدمحسنی باغسنگانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48940 سیدعلی سیدمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
48941 خضر سیدمحمدی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48942 سیدحسن سیدمحمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48943 سیدعلی سیدمحمدی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
48944 عالیه سیدمحمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48945 علی سیدمحمدی 1356 علوم رياضي ریاضی
48946 فهیمه سیدمحمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48947 فهیمه سیدمحمدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48948 سید مجتبی سیدمحمدی حقیقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48949 سیدمجتبی سیدمحمدی حقیقی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
48950 سیدجواد سیدمحمودی رخنه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48951 سیدمحمد سیدمحمودیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48952 سیدحسین سیدمرادی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
48953 سیدمحمد سیدمرادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48954 مریم سیدمرادی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
48955 سیدعلی سیدمرتاض 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48956 هاشمی سیدمرتضی 1354 مهندسي راه و ساختمان
48957 ادهر سیدموسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48958 اشرف بیگم سیدموسوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48959 بی بی حمیده سیدموسوی 1380 علوم رياضي آمار
48960 بی بی حمیده سیدموسوی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
48961 حشمت بیگم سیدموسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48962 حمیده سیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48963 رضا سیدموسوی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48964 ریحانه سادات سیدموسوی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48965 زیبا سیدموسوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48966 سید صالح سیدموسوی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48967 سیدجواد سیدموسوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48968 سیدحسن سیدموسوی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48969 سیدحسین سیدموسوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
48970 سیدصالح سیدموسوی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
48971 سیدعلی سیدموسوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48972 سیدعماد سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
48973 سیدقاسم سیدموسوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48974 سیدمجید سیدموسوی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
48975 سیدمحسن سیدموسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48976 سیدمحسن سیدموسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48977 سیدمصطفی سیدموسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48978 سیدمهدی سیدموسوی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48979 سیده سیدموسوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48980 سیده سیدموسوی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
48981 سیده الهام سیدموسوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48982 سیده حسنا سیدموسوی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
48983 سیده صالحه سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48984 سیده صالحه سیدموسوی 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
48985 سیده فاطمه سیدموسوی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48986 سیده فاطمه سیدموسوی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
48987 سیده فرشته سیدموسوی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48988 سیده فرشته سیدموسوی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
48989 طاهره بیگم سیدموسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48990 فاطمه سیدموسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48991 فاطمه سیدموسوی 1379 علوم پايه زمین شناسی
48992 فاطمه بیگم سیدموسوی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48993 فاطمه بیگم سیدموسوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48994 مصطفی سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48995 بتول سیدمومنی شهرکهنه 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48996 راه خدا سیدنژاد 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48997 فرشته بیگم سیدنژادایرج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48998 سیدحمید سیدنژادگل ختمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48999 بی بی فاطمه سیدنژادگل خطمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49000 سیدمحمد سیدنژادگل خطمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904250