راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 49001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49001 سیدمهدی سیدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49002 سیدمهدی سیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49003 سیدمهدی سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
49004 سیدمهدی سیدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49005 سیده الهام سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49006 سیده الهام سیدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
49007 سیده زهرا سیدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49008 سیده سارا سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49009 سیده سارا سیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49010 سیده سمیه سیدی 1386 علوم پايه فیزیک
49011 سیده فاطمه سیدی 1376 علوم پايه زیست شناسی
49012 سیده فاطمه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49013 سیده مریم سیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49014 سیدهاشم سیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49015 صّدیقه سادات سّیدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
49016 صفیه سادات سیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49017 طاهره سیدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
49018 طاهره سادات سیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49019 عاطفه سیدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49020 عاطفه سیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
49021 عباس سیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
49022 عبداله سیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49023 فایزه سادات سیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49024 کردستان سیدی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49025 محمد سیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49026 مریم سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49027 مژده سیدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
49028 معصومه سادات سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49029 مهلا سیدی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49030 مهلا سیدی 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
49031 میرعلم سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49032 نجمه سادات سیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
49033 نسرین سیدی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
49034 هانیه السادات سیدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49035 هانیه سادات سیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49036 صغری سیدی استاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49037 مریم سیدی استاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49038 سیدامین سیدی بادله 1378 علوم پايه فیزیک
49039 سیدمهدی سیدی بیرجند 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49040 سهراب سیدی پارسا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
49041 سیده رضوانه سیدی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49042 سیده فضه سیدی جردوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49043 محبوبه بیگم سیدی چوکانلو 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49044 احسان سیدی حسینی نیا 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49045 سیدمسعود سیدی حسینی نیا 1354 علوم پايه عمومی
49046 شادی سیّدی خبّاز 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49047 محمد سیدی خبازطوسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49048 مریم سادات سیدی دلوئی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
49049 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49050 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
49051 سیدعلی سیدی رشتخواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49052 الهام سیدی زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
49053 سیدحسن سیدی زاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49054 فرزانه سیدی زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
49055 سمیه سادات سیدی زهان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
49056 رویا سیدی سرابی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49057 سیدنعمت سیدی سیاهکله 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49058 سیده فهیمه سیدی شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49059 سیده فاطمه سیدی شجم زاد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49060 محمدجواد سیدی شورکائی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49061 سیدابوالقاسم سیدی علوی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49062 سیده الهام سیدی علیرضائی 1391 علوم پايه زمین شناسی
49063 بی بی فاطمه سیدی فرخد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49064 سیده شیما سیدی فرخد 1384 علوم رياضي آمار
49065 سیده فاطمه سیدی فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49066 سیده فاطمه سیدی فرخد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49067 سیدقربان سیدی فرد 1372 علوم رياضي ریاضی
49068 بی بی زهرا سیدی فرگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49069 سیدمهدی سیدی فرگی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49070 سیده معصوم سیدی فرگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49071 فرید سیدی فلاح 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49072 زهرا سیدی کته شمشیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49073 سیدحسین سیدی گاش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49074 سیدهادی سیدی گلسفیدی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49075 ابوالحسن سیدی لاریمی 1367 علوم رياضي آمار
49076 سیدمحمّد سیدی محبوب 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
49077 شریفه سادات سیدی محبوب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49078 سیدمهدی سیدی محمودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49079 سیدرحمت سیدی مرزنگو 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49080 بتول سیدی مرغکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
49081 سمیرا سیدی مرغکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49082 سمیرا سیدی مرغکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
49083 حامد سیدی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
49084 زهرا سیدی مقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49085 زهره سیدی مقدم 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49086 سیدابراهیم سیدی مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49087 سیدمرتضی سیدی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49088 سیده طاهره سیدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49089 سیدتقی سیدی مودب 1376 علوم رياضي ریاضی محض
49090 سیدسعید سیدی مودب 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49091 سیدمهدی سیدی نسب 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49092 سیدمهدی سیدی نسب 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
49093 سیداحمد سیدی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49094 سیدرضا سیدی نوقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49095 سیدحسن سیدی یحیی ابادی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49096 سیدعلی سیدیان 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49097 سیدمرتضی سیدیان شاهرودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49098 عطیه سیدیان مقدم 1381 دامپزشكي دامپزشکی
49099 عطیه سیدیان مقدم 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
49100 جمیله سیدیزدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765204