راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 49001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49001 زهرا شالباف ممتاز 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
49002 سیّدسجاد شالباف یزدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
49003 سیدوحید شالباف یزدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49004 سیدوحید شالباف یزدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
49005 سعید شالچی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
49006 بابک شالچی امیرخیز 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49007 سمیه شالچی طوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49008 شیما شالچی طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49009 محسن شالچی طوسی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49010 ملیحه شالچی طوسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49011 احمد شالچیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
49012 حسین شالچیان 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
49013 حسین شالچیان 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
49014 اکرم شالچیان تبریزی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49015 طاهره شالچیان تبریزی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49016 فاطمه شالچیان تبریزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49017 محمداسمعیل شالچیان تبریزی 1371 مهندسي مهندسی عمران
49018 هانیه شالچیان تبریزی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49019 محمدصادق شالچیان طرقبه 1394 مهندسي مهندسی شیمی
49020 علی شالفروش 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49021 محسن شالفروشان 1366 كشاورزى زراعت
49022 مهشید شالفروشان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49023 عاطفه شالفروشان ابتدائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49024 حسنعلی شالودگی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49025 منصوره شاله 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49026 ناصر شاله 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49027 امین شالی کاران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49028 رحیم شالیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49029 رحیم شالیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
49030 فرشته شالیان 1381 علوم پايه فیزیک
49031 یداله شامانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49032 فرشته شامحمدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49033 فریبا شامحمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49034 فهیمه شامحمدی مهرجردی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49035 مهدی شامحمدی مهرجردی 1369 علوم رياضي آمار
49036 راضیه شامخ نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49037 راضیه شامخ نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
49038 داود شامروی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49039 حمیرا شامکوئیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49040 حمیرا شامکوئیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
49041 رضا شامکوئیان 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
49042 رشید شاملو 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49043 صادق شاملو 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49044 فاطمه شاملو 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
49045 مرجان شاملو 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
49046 نازیلا شاملو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49047 نازیلا شاملو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
49048 جواد شاملو منتظر مقدم 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49049 نینا شاملو منتظرمقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49050 سمانه شاملواینچه کیکانلو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49051 مرضیه شاملوئیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49052 جواد شاملومنتظرمقدم 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
49053 نادره شاملومنتظرمقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
49054 ایمان شاملی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49055 علی اکبر شاملی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
49056 عیسی شاملی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
49057 غلامرضا شاملی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49058 محرم شاملی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49059 محمدحسین شاملی 1367 كشاورزى زراعت
49060 امیرحسام شاندیزی اول 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49061 فهیمه شاندیزی ثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49062 فاطمه شانظری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49063 فاطمه شانظری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49064 مریم شانظری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49065 مریم شانظری 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49066 ملیحه شانظری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49067 علی شانیان 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
49068 علی رضا شاوردی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
49069 سعید شاوزی پور 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49070 مهدی شاه سوندی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49071 زهره شاه آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49072 زهرا شاه آقاسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49073 اعظم شاه بیک 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49074 حسن شاه بیکی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49075 زین العابدین شاه بیکی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49076 فاطمه شاه بیکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49077 فاطمه شاه بیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49078 محمدمهدی شاه بیکی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49079 محمدمهدی شاه بیکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
49080 مریم شاه بیکی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49081 مریم شاه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49082 رضا شاه بیگی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49083 زهرا شاه بیگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49084 فرشته شاه بیگی 1387 علوم پايه فیزیک
49085 فرشته شاه بیگی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
49086 مژگان شاه بیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49087 نفیسه شاه بیگی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
49088 الهه شاه پرست 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
49089 الهه شاه پسند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49090 الهه شاه پسند 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49091 راحله شاه پسند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49092 علی شاه پسند 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49093 منیره شاه پسند 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49094 منیره شاه پسند 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
49095 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1385 علوم رياضي ریاضی محض
49096 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
49097 امیر شاه پسندی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
49098 داود شاه پسندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49099 عباسعلی شاه پسندی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417652