راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 49101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49101 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49102 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49103 محسن شکرریز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49104 محمدهادی شکرریز 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
49105 حکیمه شکرزاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49106 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49107 محمدرضا شکرکار 1363 علوم پايه زمین شناسی
49108 محمدهادی شکرگذارعباسی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
49109 زهرا شکرگزار 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49110 عباس شکرگزار 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49111 محدثه شکرگزار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49112 مصطفی شکرگزار 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49113 مطهره شکرگزار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
49114 مطهره شکرگزار 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
49115 علی شکرگزارعباسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49116 علی شکرگزارعباسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49117 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49118 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49119 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
49120 علیرضا شکروئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49121 احسان الله شکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49122 الهام شکری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
49123 الهام شکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
49124 الیاس شکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49125 باقر شکری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49126 جواد شکری 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
49127 حبیب الله شکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49128 حبیب اله شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49129 داود شکری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49130 داود شکری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
49131 رضا شکری 1382 علوم پايه زمین شناسی
49132 روح الله شکری 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
49133 زهرا شکری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
49134 زهرا شکری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
49135 سهیل شکری 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
49136 صاحبه شکری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
49137 طلعت شکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49138 عابدین شکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49139 علی شکری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49140 کیانوش شکری 1365 علوم پايه علوم گیاهی
49141 محجوبه شکری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49142 محمدجعفر شکری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49143 محمدجعفر شکری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
49144 محمدحسن شکری 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
49145 مریم شکری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49146 مریم شکری 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
49147 مریم شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49148 مهدی شکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49149 نرگس شکری 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
49150 نرگس شکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
49151 صدیقه شکری حیدری 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
49152 علی شکری جردوی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49153 علی شکری جردوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49154 جواد شکری چشمه سبزی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49155 رقیه شکری چشمه سبزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49156 زهره شکری چشمه سبزی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
49157 علی محمد شکری چشمه سبزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49158 محمدحسین شکری چشمه سبزی 1375 علوم پايه شیمی
49159 نسا شکری حیدری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
49160 علی شکری خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49161 سیده تکتم شکری رخنه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49162 سیده زهره شکری رخنه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49163 محمد شکری زاده 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49164 نادر شکری زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49165 مریم شکری طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49166 هادی شکری طرقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49167 الهام شکری فروتقه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49168 رضا شکری قادیکلائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
49169 سعید شکری کاظم اباد 1384 مهندسي مهندسی شیمی
49170 عباس شکری کوهی خیلی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49171 شمیم شکری مطلق 1392 مهندسي مهندسی شیمی
49172 آزاده شکری هراتی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49173 شادی شکری یزدان اباد 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
49174 قاسم شکریان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49175 مجید شکریان کلاه کج 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49176 جواد شکسته چرمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49177 رقیه شکفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49178 زبیده شکفته 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49179 زهرا شکفته 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49180 سعیده شکفته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49181 سیدکاظم شکفته 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49182 علی شکفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49183 فاطمه شکفته 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49184 محدثه سادات شکفته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49185 محمد حسن شکفته 1388 علوم پايه دبیری فیزیک
49186 مریم شکفته 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49187 ملیحه شکفته 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49188 نیلوفر شکفته 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49189 عاطفه شکفته آقکاریز 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49190 فائقه شکفته باغان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49191 لاله شکفته راد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49192 هاجر شکفته سرچشمه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49193 لیلی شکفته لاین 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49194 زهرا شکفته نرم 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49195 جواد شکور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49196 سارا شکورزاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49197 مرضیه شکورقرقوزار 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49198 احسان شکوری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49199 احمد شکوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49200 اسفندیار شکوری 1366 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581440