راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 49101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49101 سیدرضا سیدی نوقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49102 سیدحسن سیدی یحیی ابادی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49103 سیدعلی سیدیان 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49104 سیدمرتضی سیدیان شاهرودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49105 عطیه سیدیان مقدم 1381 دامپزشكي دامپزشکی
49106 عطیه سیدیان مقدم 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
49107 جمیله سیدیزدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
49108 زهرا سیدیزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49109 سیدجلال سیدیزدی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49110 معصومه السادات سیدیزدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49111 امین سیدیعقوبی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
49112 بهاره سادات سیدین 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49113 حوریه سادات سیدین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49114 سید سجاد سیدین 1392 مهندسي مهندسی عمران
49115 سیداحسان سیدین 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49116 سیدمحمدمهدی سیدین 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49117 سیدمرتضی سیدین 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49118 فریده سیدین 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49119 سیده زهره سیدین اردبیلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
49120 اسماعیل سیرانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49121 راضیه سیرانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
49122 ساسان سیرانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49123 احسان سیرجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49124 الهه سیرجانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49125 حسن سیرجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49126 زهرا سیرجانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49127 زهره سیرجانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49128 زهره سیرجانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
49129 مرضیه سیرجانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49130 مرضیه سیرجانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49131 مهناز سیرجانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49132 الهام سیرجانی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49133 الهام سیرجانی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49134 خدیجه سیرغانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
49135 علیرضا سیرغانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49136 مرتضی سیرغانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49137 مهدی سیرغانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
49138 هادی سیرغانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
49139 عفت سیروس 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49140 هنگامه سیروس پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
49141 حسین سیروسی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49142 حسین سیروسی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49143 عفت سیروسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49144 فاطمه زهرا سیروسی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49145 مریم سیروسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49146 ملیحه سیروسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49147 مهشید سیروش 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49148 آزاده سیستانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
49149 علی اکبر سیستانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
49150 غلامحسین سیستانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
49151 فاطمه سیستانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49152 مرضیه سیستانی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49153 پری سیستانی بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49154 الناز سیستانی پور 1394 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
49155 امید سیستانی پور 1379 علوم رياضي آمار
49156 محبوبه سیستانی دیزقندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49157 فرشته سیستانی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
49158 محدثه سیستانی زوزن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
49159 محدثه سیستانی زوزن 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
49160 مریم سیستانی غیرتمند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49161 علی سیستانی فرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49162 الهام سیستانیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49163 فائزه سیستانیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
49164 افسانه سیف 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49165 افسانه سیف 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49166 الهام سیف 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49167 رسول سیف 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49168 سامان سیف 1377 علوم رياضي ریاضی
49169 مجید سیف 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
49170 نگار سیف 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
49171 سیدقدرت اله سیف السادات 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49172 امیرسعید سیف اللهی اصل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49173 مسعود سیف پور 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49174 کیوان سیف پورکومله 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49175 مجید سیف نیا 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49176 جلیله سیف هاشمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49177 هدی سیف الدین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
49178 جلال سیف الدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49179 مریم سیف الدینی پور 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49180 رشید سیف العلمائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49181 سارا سیف العلمائی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
49182 سارا سیف العلمایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
49183 هادی سیف الله زاده زوارم 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک (آموزش محور)
49184 حسین سیف اللهی مقدم 1380 علوم پايه فیزیک
49185 ام البنین سیف الهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49186 مهربانو سیف الهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49187 سارا سیف پور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49188 مصطفی سیف پور 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
49189 صبا سیف حسینی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49190 علی سیف زاده 1353 علوم پايه شیمی
49191 حجت سیف زاده ثانی گرمرود 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
49192 علیرضا سیف زاده عمرانی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49193 محمدصالح سیف کاشانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49194 فرزانه سیف هاشمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49195 فرزانه سیف هاشمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49196 غلامعباس سیفعلی فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49197 آزاده سیفی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49198 ابراهیم سیفی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49199 الهام سیفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49200 الهام سیفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40774873