راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 49101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49101 میترا سنجری باجگیران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49102 حبیبه سنجری بنستانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49103 صالح سنجری بنستانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49104 ابوالفضل سنجری فرد 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
49105 نوروزمحمد سنجه ونلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49106 حمیدرضا سنجی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49107 مجید سنجی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49108 مجیده سنجی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49109 هادی سنجی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
49110 احمد سنچولی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49111 احمد سنچولی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49112 افسانه سنچولی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
49113 امید سنچولی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49114 امید سنچولی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
49115 حبیب سنچولی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
49116 دوست محمد سنچولی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49117 زری سنچولی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
49118 فاطمه سنچولی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49119 فرهاد سنچولی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
49120 فرهاد سنچولی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49121 میلاد سنچولی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
49122 نورالله سنچولی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49123 یاسر سنچولی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
49124 اردشیر سنچولی جدید 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49125 معصومه سنخواسیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49126 حمید سندانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49127 رضا سندروس 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
49128 رضا سندروس 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
49129 احمد سندگل 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49130 روزبه سندگل 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
49131 علی سندگل 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
49132 فاطمه سندگل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49133 لیلا سندگل 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49134 مرتضی سندگل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49135 مریم سندگل 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49136 معصومه سندگل 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49137 حسین علی سندگلی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49138 مهدی سنقری 1377 علوم رياضي آمار
49139 زهره سنکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49140 صدیقه سنکار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49141 زهره سنگ سفیدی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49142 سارا سنگ سفیدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
49143 سیداحمد سنگ سفیدی 1394 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
49144 مریم سنگ سفیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49145 مهدی سنگ سفیدی 1382 علوم پايه زمین شناسی
49146 حسینعلی سنگاری کجور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49147 محمدکاظم سنگانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49148 حسین سنگبری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49149 الهام سنگتراش 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49150 ریحانه سنگتراش 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
49151 علی سنگتراش 1395 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
49152 فاطمه سنگتراش 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49153 نگار سنگتراش 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49154 بهزاد سنگچولی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49155 شهناز سنگچولی 1356 علوم پايه شیمی
49156 محمدرضا سنگچولی 1355 علوم پايه زیست شناسی
49157 مریم سنگچولی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
49158 فرامرز سنگری آبیز 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49159 فرامرز سنگری آبیز 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49160 محدثه سنگریار 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49161 ارزو سنگک ثانی بژگانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49162 بنت الهدی سنگک ثانی بژگانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
49163 طیبه سنگک ثانی بژگانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49164 فاطمه سنگک ثانی بژگانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
49165 مریم سنگلاخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49166 مریم سنگلاخی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
49167 عباد سنگلکی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49168 حامد سنگونی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
49169 فاطمه سنگونی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49170 فاطمه سنگونی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49171 ملیحه سنگونی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49172 جواد سنگی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49173 فاطمه السادات سنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49174 مریم السادات سنگی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49175 نرجس السادات سنگی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49176 نرجس السادات سنگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49177 نرجس السادات سنگی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49178 فاطمه سنگین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49179 محمدصالح سنگین استادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49180 سعیده سنماری 1374 علوم پايه زمین شناسی
49181 فرناز سنندجی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49182 بهاره سنویی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49183 محمدرضا سوادکوهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49184 ساره سوادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49185 عبدالرضا سوادی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49186 عبدالرضا سوادی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49187 فاطمه سوادی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49188 مریم سوادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49189 علیرضا سوارسیستانی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49190 عباس سوارکار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49191 حانیه سواری 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
49192 حمیدرضا سواری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49193 علی سواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49194 فاطمه سواری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49195 محمدرضا سواری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49196 زلیخا سواری گشنیگانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49197 فرح سواعدی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49198 تقی سوخت سرائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49199 ام لیلا سوختانلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49200 بتول سوختانلو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199470