راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 49101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49101 مهدی شاه سوندی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49102 زهره شاه آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49103 زهرا شاه آقاسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49104 اعظم شاه بیک 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49105 حسن شاه بیکی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49106 زین العابدین شاه بیکی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49107 فاطمه شاه بیکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49108 فاطمه شاه بیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49109 محمدمهدی شاه بیکی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49110 محمدمهدی شاه بیکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
49111 مریم شاه بیکی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49112 مریم شاه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49113 رضا شاه بیگی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49114 زهرا شاه بیگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49115 فرشته شاه بیگی 1387 علوم پايه فیزیک
49116 فرشته شاه بیگی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
49117 مژگان شاه بیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49118 نفیسه شاه بیگی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
49119 الهه شاه پرست 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
49120 الهه شاه پسند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49121 الهه شاه پسند 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49122 راحله شاه پسند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49123 علی شاه پسند 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49124 منیره شاه پسند 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49125 منیره شاه پسند 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
49126 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1385 علوم رياضي ریاضی محض
49127 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
49128 امیر شاه پسندی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
49129 داود شاه پسندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49130 عباسعلی شاه پسندی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49131 فائزه شاه پسندی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49132 ابراهیم شاه تقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49133 حبیب اله شاه تقی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49134 محمدصادق شاه تقی راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49135 سیدکمال الدین شاه چراغی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49136 گلشن السادات شاه چراغی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49137 زهرا شاه حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49138 سمانه شاه حسین دستجردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
49139 احمد شاه حسینی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49140 ثمره شاه حسینی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49141 حسین شاه حسینی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49142 زهرا شاه حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49143 شعبان شاه حسینی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
49144 صدیقه شاه حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49145 علی شاه حسینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49146 علی حیدر شاه حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49147 فاطمه شاه حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49148 فاطمه شاه حسینی 1384 هنر نيشابور نقاشی
49149 گلثوم شاه حسینی 1388 علوم پايه فیزیک
49150 محمدعلی شاه حسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49151 رضا شاه حسینی بیده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
49152 سیدحسن شاه حسینی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49153 نرگس شاه حمزئی دهنو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49154 عالیه شاه حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49155 فاطمه شاه حیدری پور 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
49156 سمیه شاه دادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49157 عالیه شاه دادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49158 زهرا شاه زهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49159 مریم شاه زهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49160 مجید شاه سنائی گنیرانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
49161 رویا شاه سواری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49162 منصور شاه سواری بابوکانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49163 نجمه شاه صنم 1383 علوم رياضي آمار
49164 اسماعیل شاه طهماسبی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
49165 بهناز شاه طهماسبی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49166 بهناز شاه طهماسبی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49167 جواد شاه طهماسبی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
49168 شادی شاه طهماسبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49169 منصور شاه طهماسبی 1347 علوم پايه فیزیک
49170 بی بی مریم شاه عالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49171 حسن شاه عالمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49172 سیدحمید شاه عالمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49173 سیده بهناز شاه عالمی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49174 بی بی فیروزه شاه عالمی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49175 سید مرتضی شاه عالمی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
49176 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49177 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49178 ابوالفضل شاه علی 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
49179 الاله شاه علی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49180 شهناز شاه قاسمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
49181 وحید شاه قاسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
49182 حمیدرضا شاه قلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49183 کاملیا شاه قلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49184 علیرضا شاه قلی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
49185 فاطمه شاه کوهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49186 زهره شاه گردی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49187 حورا شاه گل زاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49188 امین شاه گلی کاریزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49189 اکرم شاه محمدی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49190 زهرا شاه محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
49191 زهره شاه محمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
49192 زهره شاه محمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49193 سیده فاطمه شاه محمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
49194 عالیه شاه محمدی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
49195 مرضیه شاه محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49196 معصومه شاه محمدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49197 مهتاب شاه محمدی 1382 علوم رياضي آمار
49198 رضا شاه محمدی شیرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49199 غلامرضا شاه محمدی قلعه نوی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49200 محمدرضا شاه محمدی مهرجودی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465881