راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 49201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49201 محمدعلی سینی چی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49202 محمدکاظم سینی چی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
49203 محمدمهدی سینی چی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49204 مریم سینی چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49205 مریم سینی چی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49206 هاجر سیوانی اصل 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49207 زهرا سیوندزاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49208 رقیه سیه چهره گله دونی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49209 جوانشیر سیه دولائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49210 هادی شا نظری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49211 ملیحه شا هرخی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49212 زهرا شابیکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49213 امید شاپور 1382 علوم پايه فیزیک
49214 سودابه شاپوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49215 مریم شاپوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49216 مصطفی شاپوری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49217 میترا شاپوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49218 مینا شاپوری 1375 علوم رياضي ریاضی
49219 شاداب شاپوری دربادام 1386 علوم پايه فیزیک
49220 نجمه شاپوری مقدم 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49221 افسانه شاپوریان شیشوان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49222 نفیسه شاجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49223 فرشته شاچری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
49224 زهره شاحاذق 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49225 الهام شاحسین زاده 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
49226 حجت شاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49227 حسین شاد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49228 حمیدرضا شاد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49229 رقیه شاد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
49230 زهرا شاد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49231 سارا شاد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
49232 سمیرا شاد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
49233 علی شاد 1358 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49234 علی اکبر شاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49235 علیرضا شاد 1392 مهندسي مهندسی شیمی
49236 فاطمه شاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49237 فریبا شاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49238 محبوبه شاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49239 محمد شاد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49240 محمدعلی شاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49241 مریم شاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49242 مریم شاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49243 هومن شاداب مهر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49244 شهره شادالوخراسانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49245 رضا شادان 1374 علوم پايه فیزیک
49246 فریده شادان 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
49247 بهروز شادان پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49248 اکرم شادبخت 1378 علوم رياضي ریاضی محض
49249 سعید شادپور 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
49250 احمد شادپی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49251 شهرزاد شادپی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49252 رعنا شادجو 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
49253 آزاده شاددل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49254 رضوان شاددل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49255 روح اله شاددل 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49256 رویا شاددل 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49257 لاله شاددل 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49258 لیاء شاددل 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49259 مهدی شاددل 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49260 نسیم شاددل 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49261 هوشنگ شاددل 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
49262 هوشنگ شاددل 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49263 احسان شادردی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49264 معصومه شادزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49265 بهزاد شادفر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49266 حسین شادفر 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49267 حمیدرضا شادکام 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49268 زینب شادکام 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49269 شادی شادکام 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
49270 فاطمه شادکام 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49271 لیلا شادکام 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
49272 لیلی شادکام 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49273 محبوب شادکام 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
49274 محمد شادکام 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49275 مهناز شادکام 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
49276 سمیه شادکام تربتی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
49277 صدیقه شادکام تربتی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
49278 حسین شادکام تربتی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49279 حسین شادکام تربتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49280 زینب شادکام تربتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49281 زینب شادکام تربتی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49282 ساجده شادکام تربتی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
49283 سعیده شادکام تربتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49284 سمیه شادکام تربتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49285 کیمیا شادکامی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49286 محمد شادکامی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49287 میترا شادکامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49288 گلناز شادکانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49289 رضا شادکانی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49290 عباس شادکانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49291 عزت شادکانی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49292 عزت شادکانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49293 نیره شادکانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49294 بیتا شادگار 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49295 عادل شادلو 1366 كشاورزى زراعت
49296 ندا شادلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49297 نگین شادلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
49298 فریبا شادلوفریمان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49299 فرزانه شادلومشهدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49300 امان اله شادلوی خان جانیان 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457277