راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 49201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49201 شریفه سادات سیدی محبوب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49202 سیدمهدی سیدی محمودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49203 سیدرحمت سیدی مرزنگو 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49204 بتول سیدی مرغکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
49205 سمیرا سیدی مرغکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49206 سمیرا سیدی مرغکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
49207 حامد سیدی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
49208 زهرا سیدی مقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49209 زهره سیدی مقدم 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49210 سیدابراهیم سیدی مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49211 سیدمرتضی سیدی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49212 سیده طاهره سیدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49213 سیدتقی سیدی مودب 1376 علوم رياضي ریاضی محض
49214 سیدسعید سیدی مودب 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49215 سیدمهدی سیدی نسب 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49216 سیدمهدی سیدی نسب 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
49217 سیداحمد سیدی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49218 سیدرضا سیدی نوقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49219 سیدحسن سیدی یحیی ابادی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49220 سیدعلی سیدیان 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49221 سیدمرتضی سیدیان شاهرودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49222 عطیه سیدیان مقدم 1381 دامپزشكي دامپزشکی
49223 عطیه سیدیان مقدم 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
49224 جمیله سیدیزدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
49225 زهرا سیدیزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49226 سیدجلال سیدیزدی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49227 معصومه السادات سیدیزدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49228 امین سیدیعقوبی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
49229 بهاره سادات سیدین 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49230 حوریه سادات سیدین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49231 سید سجاد سیدین 1392 مهندسي مهندسی عمران
49232 سیداحسان سیدین 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49233 سیدمحمدمهدی سیدین 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49234 سیدمرتضی سیدین 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49235 فریده سیدین 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49236 سیده زهره سیدین اردبیلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
49237 اسماعیل سیرانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49238 راضیه سیرانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
49239 ساسان سیرانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49240 احسان سیرجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49241 الهه سیرجانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49242 حسن سیرجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49243 زهرا سیرجانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49244 زهره سیرجانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49245 زهره سیرجانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
49246 مرضیه سیرجانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49247 مرضیه سیرجانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49248 مهناز سیرجانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49249 الهام سیرجانی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49250 الهام سیرجانی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49251 خدیجه سیرغانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
49252 علیرضا سیرغانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49253 مرتضی سیرغانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49254 مهدی سیرغانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
49255 هادی سیرغانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
49256 عفت سیروس 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49257 هنگامه سیروس پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
49258 حسین سیروسی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49259 حسین سیروسی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49260 عفت سیروسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49261 فاطمه زهرا سیروسی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49262 مریم سیروسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49263 ملیحه سیروسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49264 مهشید سیروش 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49265 آزاده سیستانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
49266 علی اکبر سیستانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
49267 غلامحسین سیستانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
49268 فاطمه سیستانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49269 مرضیه سیستانی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49270 پری سیستانی بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49271 الناز سیستانی پور 1394 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
49272 امید سیستانی پور 1379 علوم رياضي آمار
49273 محبوبه سیستانی دیزقندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49274 فرشته سیستانی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
49275 محدثه سیستانی زوزن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
49276 محدثه سیستانی زوزن 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
49277 مریم سیستانی غیرتمند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49278 علی سیستانی فرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49279 الهام سیستانیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49280 فائزه سیستانیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
49281 افسانه سیف 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49282 افسانه سیف 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49283 الهام سیف 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49284 رسول سیف 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49285 سامان سیف 1377 علوم رياضي ریاضی
49286 مجید سیف 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
49287 نگار سیف 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
49288 سیدقدرت اله سیف السادات 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49289 امیرسعید سیف اللهی اصل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49290 مسعود سیف پور 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49291 کیوان سیف پورکومله 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49292 مجید سیف نیا 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49293 جلیله سیف هاشمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49294 هدی سیف الدین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
49295 جلال سیف الدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49296 مریم سیف الدینی پور 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49297 رشید سیف العلمائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49298 سارا سیف العلمائی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
49299 سارا سیف العلمایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
49300 هادی سیف الله زاده زوارم 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک (آموزش محور)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158863