راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 49201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49201 فاطمه السادات سنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49202 مریم السادات سنگی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49203 نرجس السادات سنگی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49204 نرجس السادات سنگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49205 نرجس السادات سنگی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49206 فاطمه سنگین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49207 محمدصالح سنگین استادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49208 سعیده سنماری 1374 علوم پايه زمین شناسی
49209 فرناز سنندجی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49210 بهاره سنویی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49211 محمدرضا سوادکوهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49212 ساره سوادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49213 عبدالرضا سوادی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49214 عبدالرضا سوادی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49215 فاطمه سوادی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49216 مریم سوادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49217 علیرضا سوارسیستانی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49218 عباس سوارکار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49219 حانیه سواری 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
49220 حمیدرضا سواری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49221 علی سواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49222 فاطمه سواری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49223 محمدرضا سواری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49224 زلیخا سواری گشنیگانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49225 فرح سواعدی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49226 تقی سوخت سرائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49227 ام لیلا سوختانلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49228 بتول سوختانلو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49229 حمید سوختانلو 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49230 رمضانعلی سوختانلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49231 سکینه سوختانلو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
49232 علیرضا سوختانلو 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49233 غلامرضا سوختانلو 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
49234 فاطمه سوختانلو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49235 مسعود سوختانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
49236 رستم سوخته سرایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49237 بابک سوخکیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49238 شیما سودآوری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49239 نجمه سوداگر 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
49240 جواد سوداگرابرده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49241 حمید سوداگرابرده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49242 حمیدرضا سوداگران 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49243 حبیب اله سودخواه محمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49244 حسین سودخواه محمدی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49245 حسین سودخواه محمدی 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
49246 حمیده سودخواه محمدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
49247 محمدباقر سودخواه محمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49248 محمدباقر سودخواه محمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49249 ابوالفضل سودمند 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49250 ابوالقاسم سودمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49251 اعظم سودمند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49252 جواد سودمند 1385 دامپزشكي دامپزشکی
49253 علی سودمند 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49254 علی سودمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49255 مهدی سودمند 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49256 مارال سودمند راد 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
49257 علیرضا سودمندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49258 احمد سودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49259 نعمت اله سودی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
49260 سیدحسن سورامی حسینی چهارتکابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49261 پروین سورانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49262 روح اله سورکی علی آباد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
49263 زهرا سورگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49264 محمدباقر سورگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49265 محمدحسن سورگی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
49266 محمدحسین سورگی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49267 محمدعلی سورگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49268 مرتضی سورگی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49269 مریم سورگی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49270 مریم سورگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49271 مریم سورگی 1387 علوم رياضي آمار
49272 ملیحه سورگی 1387 علوم رياضي آمار
49273 مهتاب سورگی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49274 مهدی سورگی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49275 یاسمن سورگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49276 آزاده سورمه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49277 فربد سورمه 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49278 فربد سورمه 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
49279 فرهنگ سورمه 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49280 خدیجه سورمی فومن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49281 شیرزاد سوره 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
49282 احسان سوری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49283 سلمان سوری 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
49284 علی سوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49285 فرشید سوری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
49286 محمد سوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49287 مصطفی سوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
49288 ملیحه سوری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
49289 مهدی سوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49290 خدیجه سوری عبداله زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49291 ابراهیم سوری لکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
49292 نجمه سوری ناصری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49293 ایمان سوزنچی کاشانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
49294 علی سوزنچی کاشانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49295 میترا سوزنی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49296 میترا سوزنی 1384 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
49297 بتول سوسرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49298 صادق سوسرایی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
49299 ابراهیم سوسن نشتیفانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
49300 مهدی سوسنی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227435