راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 49301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49301 معصومه سیفی کریموی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49302 محمود سیفی گنبدجق 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49303 نسرین سیفی گنبدجق 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49304 فاطمه سیفی گنبدحق 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
49305 اعظم سیگارودی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49306 اعظم سیگارودی 1357 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
49307 افضل سیگارودی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49308 ریحانه سیگارودی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49309 محمدجعفر سیگارودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
49310 حامد سیگاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49311 حامد سیگاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49312 عطیّه سیگاری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
49313 محمدحسین سیگاری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49314 مریم سیگاری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49315 مسعود سیگاری 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49316 هما سیگاری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49317 زهرا سیلاخوری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
49318 آمنه سیلانه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
49319 نصرت اله سیلانه 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49320 مریم سیم جو 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49321 حبیبه سیم ریز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49322 سعیده سیم ریز 1382 علوم رياضي آمار
49323 سعیده سیم ریز 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
49324 علیرضا سیم ریز 1372 علوم رياضي آمار
49325 فاطمه سیم ریز 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
49326 سمیه سیمابی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49327 محمدرضا سیمابی 1369 علوم رياضي آمار
49328 کبری سیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49329 غلامرضا سینا 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49330 میترا سینا 1363 علوم پايه دبیری شیمی
49331 امیر سینائی 1394 مهندسي مهندسی صنایع
49332 سمیرا سینائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
49333 سمیرا سینائی 1392 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
49334 سینا سینائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49335 سینا سینائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49336 مینا سینائی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49337 گشتاسب سینائیان 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
49338 سمیرا سینائیان قریه حسن 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49339 سمیرا سیناییان قریه حسن 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49340 سارا سینکائی چتن 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49341 محمدرضا سینه سپهر 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49342 ستاره سینی چی 1391 علوم پايه شیمی
49343 محمدعلی سینی چی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49344 محمدکاظم سینی چی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
49345 محمدمهدی سینی چی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49346 مریم سینی چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49347 مریم سینی چی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49348 هاجر سیوانی اصل 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49349 زهرا سیوندزاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49350 رقیه سیه چهره گله دونی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49351 جوانشیر سیه دولائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49352 هادی شا نظری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49353 ملیحه شا هرخی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49354 زهرا شابیکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49355 امید شاپور 1382 علوم پايه فیزیک
49356 سودابه شاپوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49357 مریم شاپوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49358 مصطفی شاپوری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49359 میترا شاپوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49360 مینا شاپوری 1375 علوم رياضي ریاضی
49361 شاداب شاپوری دربادام 1386 علوم پايه فیزیک
49362 نجمه شاپوری مقدم 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49363 افسانه شاپوریان شیشوان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49364 نفیسه شاجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49365 فرشته شاچری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
49366 زهره شاحاذق 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49367 الهام شاحسین زاده 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
49368 حجت شاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49369 حسین شاد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49370 حمیدرضا شاد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49371 رقیه شاد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
49372 زهرا شاد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49373 سارا شاد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
49374 سمیرا شاد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
49375 علی شاد 1358 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49376 علی اکبر شاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49377 علیرضا شاد 1392 مهندسي مهندسی شیمی
49378 فاطمه شاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49379 فریبا شاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49380 محبوبه شاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49381 محمد شاد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49382 محمدعلی شاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49383 مریم شاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49384 مریم شاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49385 هومن شاداب مهر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49386 شهره شادالوخراسانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49387 رضا شادان 1374 علوم پايه فیزیک
49388 فریده شادان 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
49389 بهروز شادان پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49390 اکرم شادبخت 1378 علوم رياضي ریاضی محض
49391 سعید شادپور 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
49392 احمد شادپی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49393 شهرزاد شادپی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49394 رعنا شادجو 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
49395 آزاده شاددل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49396 رضوان شاددل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49397 روح اله شاددل 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49398 رویا شاددل 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49399 لاله شاددل 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49400 لیاء شاددل 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904245