راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 49301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49301 خدیجه شکیبا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49302 سارا شکیبا 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
49303 طیبه شکیبا 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49304 فائزه شکیبا 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
49305 محسن شکیبا 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49306 مریم شکیبا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49307 مسلم شکیبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49308 مصطفی شکیبا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
49309 نرجس شکیبا 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49310 سارا شکیبا منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49311 فاطمه شکیبااحسان آباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49312 فاطمه شکیبائی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49313 فاطمه شکیبائی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49314 کوکب شکیبائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49315 گلشن شکیبائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49316 مجتبی شکیبائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49317 حانیه شکیبائی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49318 ایمان شکیباپور 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49319 ایمان شکیباپور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49320 بهاره شکیباپور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
49321 عطیّه شکیباپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49322 محبوبه شکیباپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49323 نوید شکیباپورتبریزی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49324 هادی شکیبازاهد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49325 منصوره شکیباطرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49326 بهنام شکیبافر 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49327 بهنام شکیبافر 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
49328 فرناز شکیبافر 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49329 فرنام شکیبافر 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49330 علیرضا شکیبامنش 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49331 محبوبه شکیبامنش 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49332 محمدحسین شکیبامنش 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49333 مرتضی شکیبای 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49334 عاطفه شکیبای صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49335 مجتبی شکیبایی زاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49336 عاطفه شکیبایی صنوبری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
49337 بی بی آسیه شکیبی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49338 سمیه شگفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49339 فریبا شگفته 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49340 حامد شگفته اقکاریز 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49341 حانیه شگفتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49342 علی شگفتی تیتکانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49343 علی شلال بندان 1355 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49344 الهام شلال وند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49345 غلامرضا شلرانی بایگی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
49346 فاخر شلوه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
49347 احمد شم آبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49348 راضیه شم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49349 راضیه شم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49350 رضا شم آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49351 زهرا شم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49352 زهرا شم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49353 طیبه شم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49354 محمدقاسم شم آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49355 مرضیه شم آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49356 احمد شم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49357 احمد شم ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49358 حسن شم ابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49359 حسینعلی شم ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49360 طاهره شم ابادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49361 علی اکبر شم ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49362 محمد شم ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49363 محمدحسین شم ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49364 هُدی شم خالی مقدم 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49365 محمدحسین شماسی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49366 مریم شماعی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49367 مریم شماعیان رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49368 امیر شمالی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49369 جواد شمالی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49370 شادی شمالی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49371 مریم شمایلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49372 مریم شمایلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49373 ملیحه شمایلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49374 حبیب الله شمایلی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49375 علی رضا شمخالچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
49376 زهرا شمری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49377 آتنا شمس 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
49378 احسان شمس 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49379 احسان شمس 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49380 ایمان شمس 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
49381 بشری شمس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49382 حامد شمس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49383 زهرا شمس 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49384 سعیده شمس 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
49385 سیدعلی شمس 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
49386 سیدمحمد شمس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49387 سیدمحمد شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49388 سیدمحمد شمس 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49389 سیده حمیده شمس 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49390 سیده فاطمه شمس 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49391 سیده فاطمه شمس 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
49392 شافعه شمس 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
49393 شیده شمس 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
49394 عباسعلی شمس 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49395 علی شمس 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49396 علی شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49397 علی شمس 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49398 علیرضا شمس 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49399 قاسم شمس 1376 علوم پايه زمین شناسی
49400 کیوان شمس 1378 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581399