راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 49301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49301 علی رضا شهرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49302 فاطمه شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49303 لیلا شهرآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49304 لیلا شهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
49305 هادی شهرآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
49306 هادی شهرآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
49307 اشرف سادات شهرائنی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49308 نرجس شهرائینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
49309 حامد شهرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49310 زهرا شهرابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49311 علی اصغر شهرابادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49312 محمود شهرابادی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49313 سینا شهرابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49314 محمدعلی شهرابی 1383 علوم پايه فیزیک
49315 محمود شهرابی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
49316 نسرین شهرادفرد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49317 منیر شهراز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
49318 سیّدحمیدرضا شهراشوب 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
49319 ایمان شهرام 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49320 قدسیه شهرام پودینه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49321 ملک شهرام پودینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49322 دینا شهرام پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49323 دینا شهرام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
49324 مهدی شهرامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49325 سیدمحمد شهراینی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49326 سیدمهدی شهراینی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49327 محمدرضا شهربابکی نژادحسن زاده 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49328 محمدرضا شهرباف خراسانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49329 امیرسعید شهرتاش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49330 سیرانوش شهرزاد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
49331 بی بی عزت شهرستانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49332 ریحانه شهرستانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49333 ریحانه شهرستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49334 ملیحه شهرستانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49335 هاجر شهرستانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49336 افسانه شهرکی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49337 امیر شهرکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49338 حسن شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49339 حسن شهرکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
49340 حسن شهرکی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
49341 حسین شهرکی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49342 ریحانه شهرکی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
49343 سارا شهرکی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49344 سارا شهرکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
49345 سارا شهرکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
49346 سیما شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49347 طیبه شهرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49348 عاطفه شهرکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49349 عاطفه شهرکی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49350 عبدالله شهرکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49351 علی شهرکی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
49352 علی شهرکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
49353 علی شهرکی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49354 علیرضا شهرکی 1363 مهندسي نقشه برداري
49355 غلام شهرکی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49356 فاطمه شهرکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
49357 فتانه شهرکی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
49358 فریده شهرکی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49359 محسن شهرکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49360 محمد شهرکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
49361 محمدرضا شهرکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49362 مرضیه شهرکی 1376 علوم رياضي آمار
49363 منصور شهرکی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49364 منصوره شهرکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
49365 مهدی شهرکی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49366 مهدی شهرکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49367 نسرین شهرکی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
49368 هادی شهرکی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49369 هدیه شهرکی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
49370 عمار شهرکی ابراهیمی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49371 جواد شهرکی بوته گز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
49372 فرنوش شهرکی جزنیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
49373 فرناز شهرکی جزینکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
49374 فهیمه شهرکی جزینکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49375 حسن شهرکی خیرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49376 حسین شهرکی خیرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49377 فائزه شهرکی شهد آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49378 سهیلا شهرکی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
49379 علیرضا شهرکی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
49380 ابوالفضل شهرکی نسب 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
49381 اعظم شهروان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49382 میترا شهروز 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49383 پرستو شهروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49384 فاطمه شهروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49385 محمد شهروزی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
49386 ابراهیم شهروزیان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
49387 زهرا شهروزیان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49388 شهره شهرویان 1387 علوم پايه فیزیک
49389 پولین شهره 1378 دامپزشكي دامپزشکی
49390 آمنه شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
49391 الهام شهری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
49392 سمانه شهری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
49393 سمیه شهری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49394 طاهره شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49395 علیرضا شهری 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
49396 محمد شهری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49397 محمود شهری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
49398 مهیار شهری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49399 بهمن شهری برآبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49400 بهمن شهری برآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542467