راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 49301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49301 سیدحمیدرضا شریعت داودی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
49302 مرتضی شریعت رضوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49303 امیرحسین شریعت زاده 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49304 سیدمجید شریعت زاده 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49305 عباسعلی شریعت زاده 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49306 معصومه شریعت زاده 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
49307 راحله شریعت زاده بامی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
49308 راضیه شریعت صفا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49309 آزاده شریعت فر 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49310 اشرف شریعت قرقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49311 آسیه شریعت نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49312 سمانه شریعت نسب 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49313 سیدهادی شریعت یار 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
49314 نازنین شریعت یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49315 زهرا شریعت احمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49316 محمدامین شریعت احمدی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49317 نرجس شریعت احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
49318 زهرا شریعت پناه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
49319 شاداب شریعت پناه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49320 شکوفه شریعت پناه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49321 کورش شریعت پور 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
49322 محسن شریعت پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
49323 اعظم شریعت جعفری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49324 اعظم شریعت جعفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49325 محمدصادق شریعت خواه 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
49326 محمدعلی شریعت خواه 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
49327 سید حمید رضا شریعت داودی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49328 سیده مهتا شریعت رضوی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49329 خسرو شریعت زاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49330 عباسعلی شریعت زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49331 فرشید شریعت زاده 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49332 مهناز شریعت زاده 1383 دامپزشكي دامپزشکی
49333 رؤیا شریعت زاده بامی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49334 شهره شریعت زاده بامی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
49335 غزال شریعت زاده بامی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
49336 فرحنازسادات شریعت زاده قرشی 1355 علوم پايه زیست شناسی
49337 آزاده شریعت فر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
49338 شهاب شریعت فر 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49339 سحر شریعت مدار احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49340 فروغ شریعت مداری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49341 عطیه شریعت مغانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49342 اسامه شریعت منش 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49343 سجاد شریعت نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
49344 عطیه شریعت نژادکیاسری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49345 شادی شریعت نیا 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49346 حامد شریعت یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49347 یاسمین شریعت یزدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
49348 علی اکبر شریعتمدار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49349 محمدتقی شریعتمدار 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49350 معصومه سادات شریعتمدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49351 نرگس شریعتمداران 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
49352 فاطمه شریعتمدارتهرانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49353 محمدامین شریعتمدارتهرانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
49354 زهره شریعتمدارطهرانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49355 محمود شریعتمدارطهرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49356 منصوره شریعتمدارطهرانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49357 هادی شریعتمدارطهرانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
49358 بهرام شریعتمدارقوچان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49359 فاطمه شریعتمدارقوچانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49360 امیدرضا شریعتمداری 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49361 حامده شریعتمداری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49362 حانیه شریعتمداری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49363 حانیه شریعتمداری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
49364 حمیده شریعتمداری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49365 زکیه شریعتمداری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49366 زکیه شریعتمداری 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
49367 زهره شریعتمداری 1357 علوم پايه علوم جانوری
49368 سجاد شریعتمداری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
49369 محمد حسین شریعتمداری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
49370 مهناز شریعتمداری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49371 ابوالفضل شریعتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
49372 احمد شریعتی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49373 افسانه شریعتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49374 انسیه شریعتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49375 بهاره شریعتی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
49376 بی بی فهیمه شریعتی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
49377 بی بی نفیسه شریعتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49378 جواد شریعتی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49379 جواد شریعتی 1395
49380 حسن شریعتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49381 حسین شریعتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
49382 حسین شریعتی 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
49383 حمیدرضا شریعتی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
49384 راهله شریعتی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49385 زهرا شریعتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49386 زهرا شریعتی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49387 زینب شریعتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49388 زینب شریعتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49389 زینت شریعتی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
49390 سارا شریعتی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49391 ساره شریعتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49392 سحر شریعتی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49393 سلمی شریعتی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49394 سلمی شریعتی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49395 سمیه شریعتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49396 سیدایمان شریعتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
49397 سیدجواد شریعتی 1353 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49398 سیدحسن شریعتی 1383 علوم پايه زمین شناسی
49399 سیدحسن شریعتی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
49400 سیدداود شریعتی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135339