راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 49301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49301 سعید شعوری 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
49302 صدف شعیب سرند 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
49303 سیامک شعیبی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
49304 شهروز شعیبی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
49305 مجتبی شعیبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49306 مهتاب شعیبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
49307 سارا شعیبی عمرانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49308 سمیرا شعیبی محسن آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
49309 غلامرضا شعیه زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49310 مجید شغائی فلاح 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
49311 مصطفی شغائی فلاح 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49312 فاطمه شفا 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49313 اسماعیل شفائی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49314 اعظم شفائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49315 اعظم شفائی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49316 اکرم شفائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49317 بهاره شفائی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
49318 زهرا شفائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49319 زهرا شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49320 سارا شفائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49321 سپیده شفائی 1392 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
49322 طاهره شفائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49323 عباسعلی شفائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49324 عطیه شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49325 فاطمه شفائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49326 فاطمه شفائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
49327 محمدعلی شفائی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
49328 محمدعلی شفائی 1372 علوم پايه فیزیک
49329 مریم شفائی 1387 علوم رياضي آمار
49330 مژده شفائی 1375 علوم پايه شیمی
49331 معصومه شفائی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
49332 معصومه شفائی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
49333 نصرت شفائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49334 مریم شفائی فلاح 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
49335 طاهره شفائی گلمکانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49336 ربابه شفائیان سنگ اتش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49337 اعظم السادات شفاپور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49338 سیده معصومه شفاپور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49339 الهام شفاعتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
49340 جبرائیل شفاعتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49341 حامد شفاعتی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49342 مرتضی شفاعتی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49343 سحر شفاعی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49344 شادی شفاعی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49345 شادی شفاعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49346 کیانوش شفاعی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49347 الناز شفاعی بجستان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49348 آزاده شفاعی بجستانی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
49349 ازاده شفاعی بجستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49350 راحله شفاعی بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49351 سمیه شفاعی بجستانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49352 مهسا شفاعی بجستانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49353 نرگس شفاعی بجستانی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49354 یوسف شفاعی بجستانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49355 محمد شفاعی نوقابی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
49356 محمد شفاعی نوقابی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
49357 مسعود شفافی زنوزیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49358 مسعود شفافی زنوزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49359 مسعود شفافی زنوزیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49360 حمیده شفاهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49361 سیدعباس شفاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49362 محمدحسین شفاهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49363 مهدی شفاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49364 فاطمه شفاهی راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49365 مهدی شفایانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49366 آمنه شفایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49367 اعظم شفایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49368 بی بی مریم شفایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49369 مریم شفایی محسن آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49370 علی محمد شفعیی 1373 مهندسي آتشنشاني
49371 نوشین شفق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
49372 محدثه شفق زرد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
49373 محمود شفق زرد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
49374 امین شفق مطلق 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
49375 امین شفق مطلق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
49376 هما شفق مطلق 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49377 اسماعیل شفقت 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
49378 جواد شفقت 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49379 راحله شفقت 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49380 احمد شفقتی 1363 علوم پايه شیمی
49381 ابراهیم شفقتی چروده 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49382 علی شفقی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
49383 مهین شفقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49384 حسن شفقی ارزنه گی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
49385 زینب شفیع 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49386 سمانه شفیع 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49387 فاطمه شفیع 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49388 بهداد شفیع آبادی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49389 بهروز شفیع آبادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49390 شیما شفیع آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49391 فضل اله شفیع آبادی 1353 مهندسي راه و ساختمان
49392 مینا شفیع آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
49393 ارمین شفیع پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
49394 امین شفیع پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49395 زهره شفیع پور 1354 علوم رياضي ریاضی
49396 زهرا شفیع پور مرجی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49397 محمدجواد شفیع پوراکردی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49398 لی لی شفیع پورسیاهکلی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49399 ام البنین شفیع پورکشتلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517593