راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 49501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49501 گلناز شادکانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49502 رضا شادکانی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49503 عباس شادکانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49504 عزت شادکانی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49505 عزت شادکانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49506 نیره شادکانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49507 بیتا شادگار 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49508 عادل شادلو 1366 كشاورزى زراعت
49509 ندا شادلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49510 نگین شادلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
49511 فریبا شادلوفریمان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49512 فرزانه شادلومشهدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49513 امان اله شادلوی خان جانیان 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
49514 سحر شادلوی خان جانیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
49515 الهه شادمان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49516 حجت شادمان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49517 حدیثه شادمان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49518 حکیمه شادمان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49519 سارا شادمان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
49520 سمانه شادمان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49521 سمانه شادمان 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49522 محسن شادمان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49523 محمدحسین شادمان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49524 موسی شادمان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49525 مهرداد شادمان 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49526 میلاد شادمان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
49527 میلاد شادمان 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
49528 نجمه شادمان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49529 غلام حسن شادمان اشتیوانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49530 سیدکاظم شادمان بهبری 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49531 اعظم شادمان راد 1370 علوم پايه دبیری شیمی
49532 حمید شادمان فیض آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49533 رسول شادمان کیوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49534 محبوبه شادمان گوراب زرمخی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49535 سیروس شادمانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
49536 حسن شادمرادی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
49537 سیروس شادمندفومنی مقدم 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49538 امه کلثوم شادمهر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49539 سمانه شادمهر 1380 علوم پايه فیزیک
49540 علی شادمهر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49541 محمدرضا شادمهر 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49542 زهرا شادمهرطوسی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49543 احسان شادمهری 1380 علوم پايه فیزیک
49544 جوانشیر شادمهری 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49545 زهره شادمهری 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
49546 زهره شادمهری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49547 سارا شادمهری 1381 علوم پايه فیزیک
49548 سمیه شادمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49549 سهراب شادمهری 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
49550 محسن شادمهری 1370 علوم پايه فیزیک
49551 محسن شادمهری 1374 علوم پايه فیزیک
49552 محسن شادمهری 1376 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
49553 مرضیه شادمهری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
49554 مرضیه شادمهری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49555 مهین شادمهری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49556 امیرحسین شادمهری طوسی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49557 سمیرا شادمیر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49558 حسین شادمیری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49559 افسون شادنژاد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49560 اکبر شادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49561 زهرا شادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49562 علی شادی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49563 کمال شادی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49564 محسن شادی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49565 مریم شادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49566 مهدی شادی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49567 مهدی شادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49568 مهدیه شادی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49569 مهسا شادی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49570 مهسا شادی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49571 حسن شادی اف 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49572 مجید شادی سیس 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
49573 مهلا شادی فر 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49574 زهرا شادیان خاکستر 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
49575 پریسا شادیانلو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49576 هانیه شادیفر 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
49577 سیده زهره شارع شهری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49578 سیده زهره شارع شهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49579 عباسعلی شارعی بیلندی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49580 قدرت اله شارکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49581 نفیسه شارکی باجگیران 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
49582 آزاده شارکیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
49583 ازاده شارکیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49584 زهرا شارکیان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49585 عطیه شارکیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
49586 عطیه شارکیان 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
49587 هانیه شارکیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49588 هانیه شارکیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
49589 میرمحمدحسن شارمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49590 اقدس شاره 1380 علوم رياضي آمار
49591 حسین شاره 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49592 علی اکبر شاره 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49593 محمد شاره 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49594 شکوفه شازاده 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
49595 یاسین شازده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
49596 هانیه شازده احمدی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49597 حامد شاطرزاده یزدی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
49598 زهرا شاطرزاده یزدی 1378 علوم پايه فیزیک
49599 سمانه شاطرزاده یزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49600 محمدجواد شاطرزاده یزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152507