راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 49601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49601 سیدجواد سیدالحسینی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی آب
49602 سیما سیدالحسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49603 سیما سیدالحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49604 شکوفه سیدالحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49605 مریم سیدالحسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49606 نازنین سیدالحسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49607 بی بی مریم سیدالحسینی طبسی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
49608 سیدهادی سیدالحسینی قلعه نویی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49609 بی بی زهرا سیدالحسینی طبسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
49610 زینب سیدالحسینی طبسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49611 زینب سیدالحسینی طبسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49612 سیدمحمود سیدالحسینی طبسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49613 بی بی مرثیه سیدالحسینی قلعه نویی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49614 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49615 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49616 سیدعلی سیدالموسوی اشکذری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
49617 سیدمهدی سیدالموسوی اشگذری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
49618 حشمت السادات سیدان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49619 سیّد عارف سیّدان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
49620 سیدابوالفضل سیدان 1355 علوم پايه زیست شناسی گیاهی
49621 سیدابوالقاسم سیدان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49622 سّیدعارف سّیدان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49623 سیدمحسن سیدان 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
49624 سیدمحمدجواد سیدان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49625 سیدمحمدجواد سیّدان 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
49626 سیده مهدیه سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49627 سیدهادی سیدان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49628 فهیمه السادات سیدان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
49629 نیما سیدانزابی نژاد 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49630 علی سیدانی ناوه کش 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49631 سیدعلی سیدباقری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49632 سیده مهناز سیدبرزشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49633 سیدسهند سیدپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49634 سیدسهند سیدپور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49635 احمد سیدپورطرقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49636 سیدزهرا سیدپورکانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49637 سیدرضا سیدپورلطف ابادی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
49638 سیده سارا سیدجباری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49639 سیده پرستو سیدجعفرزاده حصار 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49640 راضیه سیدجعفری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49641 سیدابراهیم سیدجلال الدین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49642 تکتم السادات سیدجمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49643 ثمانه سیدجمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49644 زهره سیدجمالی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49645 زهره سیدجمالی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49646 سیدداود سیدجوان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49647 سیدداود سیدجوان 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49648 سیدمهدی سیدحاجی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49649 نازنین سیدحجازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49650 سیده مریم سیدحسنی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49651 مریم سیدحسنی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49652 حسن سیدحسین پوراره کمر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
49653 امیرحسن سیدحسین زاده 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49654 رامین سیدحسین زاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49655 سیدقاسم سیدحسین زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49656 عذرا سیدحسین زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49657 محمدرضا سیدحسین زاده 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49658 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49659 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
49660 سمانه سیدحسین زاده یزدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49661 افسانه سادات سیدحسینی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
49662 افسانه سادات سیدحسینی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49663 الهه سادات سیدحسینی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49664 حمیده سادات سیدحسینی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
49665 زکیه سیدحسینی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49666 زهرا سیدحسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49667 سیدعباس سیدحسینی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49668 سیدعباس سیدحسینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
49669 سیدعلی سیدحسینی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
49670 سیدمحمد سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49671 سیدمحمد سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
49672 سیدمحمد سیدحسینی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49673 سیدمهدی سیدحسینی 1374 علوم رياضي ریاضی
49674 سیده زینب سیدحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49675 سیده سمیرا سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49676 سیده سمیرا سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
49677 محمد سیدحسینی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49678 مریم سیدحسینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
49679 معصومه سیدحسینی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49680 معصومه بیگم سیدحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49681 منصوره سیدحسینی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری مدیریت
49682 سکینه سادات سیدحسینی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49683 زینب سیدحسینی سبزوار 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
49684 فاطمه سیدحسینی سبزوار 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49685 سیدخیراله سیدحسینی سیاهکله 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49686 حمید سیدحسینی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
49687 مهلا سیدحسینی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49688 مهلا سیدحسینی مقدم 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49689 رامینا سیدحکیم 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
49690 سمانه السادات سیدحیدریان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49691 قصه سادات سیدخادمی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49692 مهری سیددخت دهبار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49693 عاطفه سیددخت دهبار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
49694 عاطفه سیددخت دهبار 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
49695 زری سادات سیدرضائی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
49696 سیده نیلوفر سیدرضائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49697 زهره سیدرضایی 1382 علوم پايه زمین شناسی
49698 محبوبه سادات سیدرضایی خورمیزی 1381 هنر نيشابور نقاشی
49699 بی بی زهرا سیدزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49700 بی بی زهرا سیدزاده 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200836