راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 49701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49701 علی اکبر شیخ زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49702 فاطمه شیخ زاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
49703 مصطفی شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49704 مهدی شیخ زاده 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49705 ابوالفضل شیخ زاده شاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
49706 الهام شیخ زاده شاندیز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
49707 ثارالله شیخ زاده شاندیز 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49708 روح اله شیخ زاده شاندیز 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49709 فاطمه شیخ زاده شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49710 نرگس شیخ زاده محمدآبادی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49711 محمدرضا شیخ سجادیه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49712 محمد شیخ سیاه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49713 احمد شیخ عارفی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
49714 عبداله شیخ علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49715 محمد شیخ علی شاهی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49716 مهدی شیخ علیشاهی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49717 محمد رضا شیخ عندلیبی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49718 یاسمین شیخ عندلیبی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49719 سهیل شیخ فخرالدینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49720 مریم شیخ مان 1381 علوم پايه زمین شناسی
49721 مسعود شیخ مان 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49722 مینا شیخ محمدی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
49723 فواد شیخ مومنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49724 محمدرضا شیخ نبی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49725 سهیلا شیخ نژاد 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49726 احمد شیخ نظامی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49727 سمیه شیخ نظامی 1377 علوم پايه فیزیک
49728 سمیه شیخ نظامی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
49729 سمیه شیخ نظامی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
49730 فاطمه شیخ نظامی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
49731 روح الله شیخ نظرسلامی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49732 سمانه شیخ نظری 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
49733 نرگس شیخ وانلو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49734 حامد شیخ ویسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49735 راضیه شیخ ویسی 1375 علوم پايه زمین شناسی
49736 فهیمه شیخ ویسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
49737 حمیده شیخانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49738 روح الله شیخانی 1381 علوم پايه فیزیک
49739 زهرا شیخانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49740 شکوه شیخانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49741 محمد شیخانی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49742 محمداسماعیل شیخانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49743 محمدهادی شیخانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49744 محمدحسن شیخزاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49745 حلیمه شیخعلی شاهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49746 سمیه شیخعلی شاهی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49747 سمیه شیخعلی شاهی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
49748 عاطفه شیخعلی شاهی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49749 ولی شیخکانلوی میلان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49750 محمدرضا شیخلو 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
49751 عباس شیخوانلو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49752 اسماء شیخوکهنه قوچان 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
49753 احمدرضا شیخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49754 ثریا شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49755 حکیمه شیخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49756 رضا شیخی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
49757 سمیرا شیخی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
49758 شمسیه شیخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49759 شهریار شیخی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
49760 علی شیخی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49761 فاطمه شیخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49762 محمد شیخی 1388 علوم رياضي آمار
49763 محمدابراهیم شیخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49764 مرتضی شیخی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49765 مرتضی شیخی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49766 معصومه شیخی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49767 نازیلا شیخی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49768 نسرین شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49769 نسرین شیخی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
49770 سمانه شیخی ازغندی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49771 مرتضی شیخی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49772 فرزانه شیخی بیات 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49773 سعید شیخی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49774 احمدرضا شیخی رشتخوار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
49775 داود شیخی رشخوار 1389 علوم پايه فیزیک
49776 محسن شیخی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49777 ابوذر شیخی زاده اول 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49778 وحیده شیخی علی آباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
49779 احمد شیخی کاریزکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49780 امید شیخی کاریزکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49781 امید شیخی کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
49782 زینب شیخی کوهسار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
49783 علی اکبر شیخی کوهسار 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49784 فرشته شیخی کوهسار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49785 محمدرضا شیخی کوهسار 1385 مهندسي مهندسی شیمی
49786 محمدرضا شیخی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49787 صدیقه شیخی محمره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
49788 محمدرضا شیخی مفرد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49789 زهرا شیخی مهرآبادی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
49790 شادی شیخی نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
49791 مجیدرضا شیخی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49792 ابوالفضل شیخیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
49793 اکرم شیخیان 1375 علوم پايه زیست شناسی
49794 علی کاظم شیخیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49795 جعفر شیخیان عزیزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49796 جعفر شیخیان عزیزی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
49797 جعفر شیخیان عزیزی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
49798 سمیرا شیخیان عزیزی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49799 سعیده شیدا 1383 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542503