راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 49701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49701 شهریار شاکری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49702 صادق شاکری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49703 صغری شاکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49704 طیبه شاکری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49705 طیبه شاکری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49706 عاطفه شاکری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
49707 عبدالحسن شاکری 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
49708 علی شاکری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49709 علی شاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49710 فاطمه شاکری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49711 فاطمه شاکری 1381 علوم رياضي آمار
49712 فاطمه شاکری 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
49713 فاطمه شاکری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49714 فرزانه شاکری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
49715 فرنگیس شاکری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49716 فریبا شاکری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49717 فهیمه شاکری 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
49718 قاسم شاکری 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49719 گلشن شاکری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
49720 لیلا شاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49721 لیلا شاکری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49722 مجید شاکری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49723 محبوبه شاکری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49724 محمد شاکری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49725 محّمد شاکری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49726 محمّدتقی شاکری 1355 علوم رياضي آمار
49727 مرتضی شاکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49728 مرضیه شاکری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49729 مریم شاکری 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
49730 مریم شاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49731 مریم سادات شاکری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49732 مسعود شاکری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49733 معصومه شاکری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49734 معصومه شاکری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49735 ملیحه شاکری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49736 ملیحه شاکری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
49737 منیر ا لسادات شاکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49738 منیرالسادات شاکری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49739 منیرالسادات شاکری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49740 مهدی شاکری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49741 مهدی شاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
49742 مهشید شاکری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
49743 مهشید شاکری 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
49744 مهین شاکری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49745 میترا شاکری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49746 سرورالزمان شاکری ترشیزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49747 جواد شاکری توبدرخت 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49748 غلامرضا شاکری توپدرخت 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49749 شهره شاکری جنتی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
49750 میرانا شاکری جویباری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
49751 غلامرضا شاکری چنار 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49752 محمد شاکری چنار 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49753 مریم شاکری راد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49754 مجتبی شاکری روش 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49755 ملیحه شاکری روش 1384 علوم رياضي آمار
49756 ملیحه شاکری روش 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
49757 علی شاکری زاده 1379 علوم پايه فیزیک
49758 مهدیه شاکری زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49759 حجت شاکری زارع 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49760 حجت شاکری زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
49761 مصطفی شاکری شمسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49762 محمود شاکری عبدل ابادی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49763 آمنه شاکری علیایی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49764 فرشته شاکری فاروجی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49765 سمیرا شاکری فر 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49766 الهام شاکری فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49767 عیسی شاکری قزلحصاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49768 رویا شاکری کوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49769 رویا شاکری کوشکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
49770 فرزانه شاکری کوشکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49771 محمد شاکری مزینان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49772 غلامرضا شاکری مشهدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49773 حانیه شاکری مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49774 سمیرا شاکری منش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49775 مهسا شاکری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49776 بهادر شاکری نسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49777 عذرا شاکری نوا 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49778 حمید شاکری نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49779 فاطمه شاکری وحدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49780 امید شاکریان 1383 علوم رياضي آمار
49781 بهناز شاکریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
49782 ماهرخ شاکریان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49783 مهیار شاکریان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49784 مهرناز شاکرین 1381 هنر نيشابور نقاشی
49785 معصومه شاکه نیا 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49786 آسیه شاکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49787 رضا شاکی ماسوله 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
49788 محمود شاگردموتاب 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
49789 ریحانه شال باف ممتاز 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49790 شهلا شالباف زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
49791 زهرا شالباف ممتاز 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
49792 سیّدسجاد شالباف یزدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
49793 سیدوحید شالباف یزدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49794 سیدوحید شالباف یزدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
49795 سعید شالچی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
49796 بابک شالچی امیرخیز 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49797 سمیه شالچی طوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49798 شیما شالچی طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49799 محسن شالچی طوسی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41157791