راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 49701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49701 سیدمهدی سیدحسینی 1374 علوم رياضي ریاضی
49702 سیده زینب سیدحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49703 سیده سمیرا سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49704 سیده سمیرا سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
49705 محمد سیدحسینی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49706 مریم سیدحسینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
49707 معصومه سیدحسینی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49708 معصومه بیگم سیدحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49709 منصوره سیدحسینی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری مدیریت
49710 سکینه سادات سیدحسینی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49711 زینب سیدحسینی سبزوار 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
49712 فاطمه سیدحسینی سبزوار 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49713 سیدخیراله سیدحسینی سیاهکله 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49714 حمید سیدحسینی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
49715 مهلا سیدحسینی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49716 مهلا سیدحسینی مقدم 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49717 رامینا سیدحکیم 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
49718 سمانه السادات سیدحیدریان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49719 قصه سادات سیدخادمی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49720 مهری سیددخت دهبار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49721 عاطفه سیددخت دهبار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
49722 عاطفه سیددخت دهبار 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
49723 زری سادات سیدرضائی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
49724 سیده نیلوفر سیدرضائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49725 زهره سیدرضایی 1382 علوم پايه زمین شناسی
49726 محبوبه سادات سیدرضایی خورمیزی 1381 هنر نيشابور نقاشی
49727 بی بی زهرا سیدزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49728 بی بی زهرا سیدزاده 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
49729 سیدحسین سیدزاده 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49730 سیدمحمد سیدزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
49731 سیدهاشم سیدزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49732 سینا سیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49733 فهیمه سیدزاده 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
49734 میترا سیدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49735 میترا سیدزاده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
49736 سهیلا سیدزاده دلوئی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49737 سیدایمان سیدزاده دلوئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49738 سیدایمان سیدزاده دلوئی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49739 مینا سیدزاده دلوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49740 سپهر سیدسجّادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49741 سیّده صفورا سیدشبیری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
49742 شیرین سیدشبیری 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49743 نفیسه سیدشبیری 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
49744 زهراسادات سیدشریفی 1386 علوم پايه زمین شناسی
49745 زهراسادات سیدشریفی 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
49746 بی بی منیره سیدصادق زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49747 سیدسعید سیدصادق زاده بافنده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49748 سیدسعید سیدصادقزاده بافنده 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49749 سیدحسین سیدصالحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49750 سیدحسین سیدصالحی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49751 سیدمصطفی سیدصالحی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49752 سیده سارا سیدصالحی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49753 سیدموسی سیدعالی نژاد 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49754 سیدمحمدمهدی سیدعلی زاده زحمت کش 1391 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
49755 سیدمحمدمهدی سیدعلی زاده زحمتکش 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49756 سیداحمدرضا سیدعلیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49757 سیده سعیده سیدعلیزاده زیارت 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49758 سیدی نژاد سیدغلامرضا 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
49759 سیده عالیه سیدغلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49760 سیدمحمد سیدقاسمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49761 سیدمهدی سیدقطبی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49762 سیده نسیبه سیدکابلی 1387 علوم پايه فیزیک
49763 مینا سیدکابلی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49764 سیدعبداله سیدکتولی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
49765 بی بی وجیه سیدکشمیری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
49766 سیدمصطفی سیدکشمیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49767 صدیقه سیدکشمیری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49768 سیده هانیه سیدکلالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49769 علی سیدگوشه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
49770 زهراسادات سیدمحبوب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
49771 ایمان سیدمحرّمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
49772 زینب سادات سیدمحسنی باغسنگانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49773 سیدعلی سیدمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
49774 خضر سیدمحمدی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49775 سیدحسن سیدمحمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49776 سیدعلی سیدمحمدی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
49777 عالیه سیدمحمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49778 علی سیدمحمدی 1356 علوم رياضي ریاضی
49779 فهیمه سیدمحمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49780 فهیمه سیدمحمدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49781 سید مجتبی سیدمحمدی حقیقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49782 سیدمجتبی سیدمحمدی حقیقی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
49783 سیدجواد سیدمحمودی رخنه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49784 سیدمحمد سیدمحمودیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49785 سیدحسین سیدمرادی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49786 سیدمحمد سیدمرادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49787 مریم سیدمرادی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
49788 سیدعلی سیدمرتاض 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49789 هاشمی سیدمرتضی 1354 مهندسي راه و ساختمان
49790 ادهر سیدموسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49791 اشرف بیگم سیدموسوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49792 بی بی حمیده سیدموسوی 1380 علوم رياضي آمار
49793 بی بی حمیده سیدموسوی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
49794 حشمت بیگم سیدموسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49795 حمیده سیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49796 رضا سیدموسوی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49797 ریحانه سادات سیدموسوی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49798 زیبا سیدموسوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
49799 سید صالح سیدموسوی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49800 سیدجواد سیدموسوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227688