راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 49801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49801 الهه شاه پرست 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
49802 الهه شاه پسند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49803 الهه شاه پسند 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49804 راحله شاه پسند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49805 علی شاه پسند 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49806 منیره شاه پسند 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49807 منیره شاه پسند 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
49808 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1385 علوم رياضي ریاضی محض
49809 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
49810 امیر شاه پسندی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
49811 داود شاه پسندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49812 عباسعلی شاه پسندی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49813 فائزه شاه پسندی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49814 ابراهیم شاه تقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49815 حبیب اله شاه تقی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49816 محمدصادق شاه تقی راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49817 سیدکمال الدین شاه چراغی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49818 گلشن السادات شاه چراغی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49819 زهرا شاه حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49820 سمانه شاه حسین دستجردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
49821 احمد شاه حسینی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49822 ثمره شاه حسینی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49823 حسین شاه حسینی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49824 زهرا شاه حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49825 شعبان شاه حسینی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
49826 صدیقه شاه حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49827 علی شاه حسینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49828 علی حیدر شاه حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49829 فاطمه شاه حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49830 فاطمه شاه حسینی 1384 هنر نيشابور نقاشی
49831 گلثوم شاه حسینی 1388 علوم پايه فیزیک
49832 محمدعلی شاه حسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49833 رضا شاه حسینی بیده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
49834 سیدحسن شاه حسینی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49835 نرگس شاه حمزئی دهنو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49836 عالیه شاه حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49837 فاطمه شاه حیدری پور 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
49838 سمیه شاه دادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49839 عالیه شاه دادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49840 زهرا شاه زهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49841 مریم شاه زهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49842 مجید شاه سنائی گنیرانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
49843 رویا شاه سواری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49844 منصور شاه سواری بابوکانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49845 نجمه شاه صنم 1383 علوم رياضي آمار
49846 اسماعیل شاه طهماسبی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
49847 بهناز شاه طهماسبی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49848 بهناز شاه طهماسبی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49849 جواد شاه طهماسبی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
49850 شادی شاه طهماسبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49851 منصور شاه طهماسبی 1347 علوم پايه فیزیک
49852 بی بی مریم شاه عالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49853 حسن شاه عالمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49854 سیدحمید شاه عالمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49855 سیده بهناز شاه عالمی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49856 بی بی فیروزه شاه عالمی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49857 سید مرتضی شاه عالمی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
49858 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49859 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49860 ابوالفضل شاه علی 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
49861 الاله شاه علی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49862 شهناز شاه قاسمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
49863 وحید شاه قاسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
49864 حمیدرضا شاه قلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49865 کاملیا شاه قلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49866 علیرضا شاه قلی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
49867 فاطمه شاه کوهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49868 زهره شاه گردی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49869 حورا شاه گل زاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49870 امین شاه گلی کاریزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49871 اکرم شاه محمدی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49872 زهرا شاه محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
49873 زهره شاه محمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
49874 زهره شاه محمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49875 سیده فاطمه شاه محمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
49876 عالیه شاه محمدی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
49877 مرضیه شاه محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49878 معصومه شاه محمدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49879 مهتاب شاه محمدی 1382 علوم رياضي آمار
49880 رضا شاه محمدی شیرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49881 غلامرضا شاه محمدی قلعه نوی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49882 محمدرضا شاه محمدی مهرجودی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49883 زهرا شاه مرادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49884 علیرضا شاه مرادی 1383 علوم رياضي آمار
49885 محمد شاه مرادی بندقراء 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49886 حمیدرضا شاه مردا نی فیروزجائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49887 زهرا شاه مردی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49888 الله رسان شاه مردی بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49889 حمیرا شاه ملکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49890 مریم شاه منصوری 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
49891 حسین شاه میربرزکی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
49892 مهدی شاه میرزایی شوی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49893 الهام شاه میری لاکه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
49894 نسرین شاه نوشی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
49895 سکینه شاه وردی 1395 علوم پايه شیمی محض
49896 طیبه شاه وردیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49897 فاطمه شاه وردیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
49898 مهدی شاه ولی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49899 احمد شاهانی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
49900 اعظم شاهانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904016