راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 49801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49801 امینه شکیبا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
49802 حسین شکیبا 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49803 خدیجه شکیبا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49804 سارا شکیبا 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
49805 طیبه شکیبا 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49806 فائزه شکیبا 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
49807 محسن شکیبا 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49808 مریم شکیبا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49809 مسلم شکیبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49810 مصطفی شکیبا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
49811 نرجس شکیبا 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49812 سارا شکیبا منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49813 فاطمه شکیبااحسان آباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49814 فاطمه شکیبائی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49815 فاطمه شکیبائی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49816 کوکب شکیبائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49817 گلشن شکیبائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49818 مجتبی شکیبائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49819 حانیه شکیبائی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49820 ایمان شکیباپور 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49821 ایمان شکیباپور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49822 بهاره شکیباپور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
49823 عطیّه شکیباپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49824 محبوبه شکیباپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49825 نوید شکیباپورتبریزی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49826 هادی شکیبازاهد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49827 منصوره شکیباطرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49828 بهنام شکیبافر 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49829 بهنام شکیبافر 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
49830 فرناز شکیبافر 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49831 فرنام شکیبافر 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49832 علیرضا شکیبامنش 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49833 محبوبه شکیبامنش 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49834 محمدحسین شکیبامنش 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49835 مرتضی شکیبای 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49836 عاطفه شکیبای صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49837 مجتبی شکیبایی زاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49838 عاطفه شکیبایی صنوبری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
49839 بی بی آسیه شکیبی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49840 سمیه شگفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49841 فریبا شگفته 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49842 حامد شگفته اقکاریز 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49843 حانیه شگفتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49844 علی شگفتی تیتکانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49845 علی شلال بندان 1355 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49846 الهام شلال وند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49847 غلامرضا شلرانی بایگی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
49848 فاخر شلوه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
49849 احمد شم آبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49850 راضیه شم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49851 راضیه شم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49852 رضا شم آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49853 زهرا شم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49854 زهرا شم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49855 طیبه شم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49856 محمدقاسم شم آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49857 مرضیه شم آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49858 احمد شم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49859 احمد شم ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49860 حسن شم ابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49861 حسینعلی شم ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49862 طاهره شم ابادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49863 علی اکبر شم ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49864 محمد شم ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49865 محمدحسین شم ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49866 هُدی شم خالی مقدم 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49867 محمدحسین شماسی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49868 مریم شماعی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49869 مریم شماعیان رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49870 امیر شمالی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49871 جواد شمالی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49872 شادی شمالی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49873 مریم شمایلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49874 مریم شمایلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49875 ملیحه شمایلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49876 حبیب الله شمایلی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49877 علی رضا شمخالچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
49878 زهرا شمری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49879 آتنا شمس 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
49880 احسان شمس 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49881 احسان شمس 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49882 ایمان شمس 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
49883 بشری شمس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49884 حامد شمس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49885 زهرا شمس 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49886 سعیده شمس 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
49887 سیدعلی شمس 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
49888 سیدمحمد شمس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49889 سیدمحمد شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49890 سیدمحمد شمس 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49891 سیده حمیده شمس 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49892 سیده فاطمه شمس 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49893 سیده فاطمه شمس 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
49894 شافعه شمس 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
49895 شیده شمس 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
49896 عباسعلی شمس 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49897 علی شمس 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49898 علی شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49899 علی شمس 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49900 علیرضا شمس 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517620