راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 49801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49801 سیدحسن سیدموسوی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49802 سیدحسین سیدموسوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
49803 سیدصالح سیدموسوی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
49804 سیدعلی سیدموسوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49805 سیدعماد سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
49806 سیدقاسم سیدموسوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49807 سیدمجید سیدموسوی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
49808 سیدمحسن سیدموسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49809 سیدمحسن سیدموسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49810 سیدمصطفی سیدموسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49811 سیدمهدی سیدموسوی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49812 سیده سیدموسوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49813 سیده سیدموسوی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
49814 سیده الهام سیدموسوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49815 سیده حسنا سیدموسوی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
49816 سیده صالحه سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49817 سیده صالحه سیدموسوی 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
49818 سیده فاطمه سیدموسوی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49819 سیده فاطمه سیدموسوی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
49820 سیده فرشته سیدموسوی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49821 سیده فرشته سیدموسوی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
49822 طاهره بیگم سیدموسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49823 فاطمه سیدموسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49824 فاطمه سیدموسوی 1379 علوم پايه زمین شناسی
49825 فاطمه بیگم سیدموسوی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49826 فاطمه بیگم سیدموسوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49827 مصطفی سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49828 بتول سیدمومنی شهرکهنه 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49829 راه خدا سیدنژاد 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49830 فرشته بیگم سیدنژادایرج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49831 سیدحمید سیدنژادگل ختمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49832 بی بی فاطمه سیدنژادگل خطمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49833 سیدمحمد سیدنژادگل خطمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49834 سیدمحمد سیدنژادگل خطمی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49835 فرزانه سادات سیدنژادگل خطمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
49836 نفیسه سیدنژادگل خطمی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
49837 سیدحسین سیدنوری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49838 زهرا سیدنوزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49839 زهرا سیدنوزادی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
49840 سیدهاشم سیدهفت اسیا 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49841 آذین سیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49842 اعظم سیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49843 اکرم السادات سیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49844 بی بی ثریا سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49845 بی بی زهرا سیدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
49846 بی بی زهرا سیدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49847 بی بی محبوبه سیدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49848 بی بی محبوبه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
49849 جلال سیدی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
49850 زهراء سیدی 1392 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
49851 زهراسادات سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49852 زهراسادات سیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49853 سعادت سیدی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49854 سعیده بی بی سیّدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
49855 سکینه بگم سیدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49856 سمانه سیدی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49857 سمانه سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
49858 سمانه سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49859 سمیه سیدی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49860 سمیه سیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49861 سمیه سیدی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49862 سید مهدی سیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49863 سیدجعفر سیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49864 سیدجواد سیدی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
49865 سیدحسین سیدی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49866 سیدحسین سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
49867 سیدعلیرضا سیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49868 سیدمحسن سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49869 سیدمحمد سیدی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49870 سیدمحمد سیدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49871 سیدمحمد سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
49872 سیدمحمد سیدی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
49873 سیدمحمد سیدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49874 سیدمحمدجواد سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49875 سیدمحمود سیدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49876 سیدمهدی سیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49877 سیدمهدی سیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49878 سیدمهدی سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49879 سیدمهدی سیدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49880 سیدمهدی سیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49881 سیدمهدی سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
49882 سیدمهدی سیدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49883 سیده الهام سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49884 سیده الهام سیدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
49885 سیده زهرا سیدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49886 سیده سارا سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49887 سیده سارا سیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49888 سیده سمیه سیدی 1386 علوم پايه فیزیک
49889 سیده فاطمه سیدی 1376 علوم پايه زیست شناسی
49890 سیده فاطمه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49891 سیده مریم سیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49892 سیدهاشم سیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49893 صّدیقه سادات سّیدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
49894 صفیه سادات سیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49895 طاهره سیدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
49896 طاهره سادات سیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49897 عاطفه سیدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49898 عاطفه سیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
49899 عباس سیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
49900 عبداله سیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227414