راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 49901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49901 سمانه شاهرخی کاخکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
49902 وحید شاهرخیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49903 محمد شاهرضا 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49904 علی اکبر شاهرضائی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
49905 مریم شاهرضایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49906 حمید شاهرودنژاد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
49907 عاطفه شاهرودنژاد 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49908 شهرام شاهرودی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49909 پروانه شاهرودیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49910 سمانه شاهرودیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49911 محمدحسین شاهزاده حمزه 1391 مهندسي مهندسی صنایع
49912 غلامرضا شاهزاده طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49913 ملیحه شاهزاده طوسی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49914 رضا شاهزیدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49915 سپیده شاهسوارانی 1381 علوم پايه فیزیک
49916 سپیده شاهسوارانی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
49917 زهره شاهسواری 1370 علوم رياضي آمار
49918 عذرا شاهسون 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
49919 شیما شاهسون پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49920 عذرا شاهسون قرغونی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49921 سمیه شاهسون قره حسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
49922 صنوبر شاهسون قره حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49923 آمنه شاهسون قره غونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
49924 راحله شاهسون قره غونی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
49925 ریحانه شاهسون قره غونی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49926 زهره شاهسون قره غونی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49927 فاطمه شاهسون قره غونی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
49928 کبری شاهسون قره غونی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49929 محمد شاهسون قره غونی 1376 علوم رياضي ریاضی
49930 مرضیه شاهسون قره غونی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49931 معصومه شاهسون قره غونی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49932 مهدی شاهسوند 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
49933 مهدی شاهسوند 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
49934 مهدی شاهسوند 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
49935 مهری شاهسوند 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49936 حامد شاهسونی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49937 داود شاهسونی 1370 علوم رياضي آمار
49938 داوود شاهسونی 1365 علوم رياضي آمار
49939 سحر شاهسونی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49940 سحر شاهسونی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49941 محسن شاهسونی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49942 محمود شاهسونی 1358 كشاورزى امور دامی
49943 نازنین شاهسونی 1388 علوم پايه زمین شناسی
49944 نرگس شاهسونی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49945 وحیدرضا شاهسونی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49946 زهره شاهقاسمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49947 صادق شاهقلی کاخکی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
49948 آرش شاهکار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49949 شهرام شاهکار 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49950 غزاله شاهکار 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49951 مهراندخت شاهکار 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49952 عزیز شاهکوئی نژاد 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49953 برهان شاهمرادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49954 سمانه شاهمرادی بنده قرائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
49955 تکتم شاهمرادی زاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
49956 سیدرضا شاهمرادی زواره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49957 عاطفه شاهمرادی زواره 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49958 تکتم شاهمنصوری 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
49959 فریده شاهمنصوری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49960 محمدسعید شاهمیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49961 زهرا شاهنده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
49962 سوسن شاهنده 1354 علوم پايه زمین شناسی
49963 سیاوش شاهنده 1381 علوم پايه فیزیک
49964 سینا شاهنده 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49965 علی شاهنده 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49966 نیما شاهنده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49967 آرمان شاهنظری کرباسرائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
49968 ناصر شاهنوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49969 خسرو شاهوردی 1355 كشاورزى زراعت
49970 فرحناز شاهوردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49971 فرحناز شاهوردی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49972 محمد شاهوردی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49973 مهدی شاهوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49974 طاهره شاهوردیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49975 هادی شاهوردیان 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49976 خدیجه شاهولی اناری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49977 احمد شاهی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49978 بهروز شاهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
49979 رحمان شاهی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49980 زهرا شاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49981 شهرام شاهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49982 شهلا شاهی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
49983 طاهره شاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
49984 طیبه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49985 غلامرضا شاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49986 فاطمه شاهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49987 مجید شاهی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49988 محبوبه شاهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
49989 محمدیاسین شاهی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49990 مریم شاهی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49991 مولود شاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49992 مهدی شاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49993 حکمت شاهی اردبیلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
49994 حکمت شاهی اردبیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
49995 نرگس شاهی ایرانی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
49996 مجید شاهی بجستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
49997 نجمه شاهی بیناباج 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49998 نیره شاهی بیناباج 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49999 صفرعلی شاهی خانه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50000 ملیحه شاهی دشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40738064