راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 49901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49901 سیدعلی سیدی رشتخواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49902 الهام سیدی زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
49903 سیدحسن سیدی زاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49904 فرزانه سیدی زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
49905 سمیه سادات سیدی زهان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
49906 رویا سیدی سرابی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49907 سیدنعمت سیدی سیاهکله 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49908 سیده فهیمه سیدی شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49909 سیده فاطمه سیدی شجم زاد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49910 محمدجواد سیدی شورکائی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49911 سیدابوالقاسم سیدی علوی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49912 سیده الهام سیدی علیرضائی 1391 علوم پايه زمین شناسی
49913 بی بی فاطمه سیدی فرخد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49914 سیده شیما سیدی فرخد 1384 علوم رياضي آمار
49915 سیده فاطمه سیدی فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49916 سیده فاطمه سیدی فرخد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49917 سیدقربان سیدی فرد 1372 علوم رياضي ریاضی
49918 بی بی زهرا سیدی فرگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49919 سیدمهدی سیدی فرگی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49920 سیده معصوم سیدی فرگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49921 فرید سیدی فلاح 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49922 زهرا سیدی کته شمشیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49923 سیدحسین سیدی گاش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49924 سیدهادی سیدی گلسفیدی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49925 ابوالحسن سیدی لاریمی 1367 علوم رياضي آمار
49926 سیدمحمّد سیدی محبوب 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
49927 شریفه سادات سیدی محبوب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49928 سیدمهدی سیدی محمودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49929 سیدرحمت سیدی مرزنگو 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49930 بتول سیدی مرغکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
49931 سمیرا سیدی مرغکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49932 سمیرا سیدی مرغکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
49933 حامد سیدی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
49934 زهرا سیدی مقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49935 زهره سیدی مقدم 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49936 سیدابراهیم سیدی مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49937 سیدمرتضی سیدی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49938 سیده طاهره سیدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49939 سیدتقی سیدی مودب 1376 علوم رياضي ریاضی محض
49940 سیدسعید سیدی مودب 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49941 سیدمهدی سیدی نسب 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49942 سیدمهدی سیدی نسب 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
49943 سیداحمد سیدی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49944 سیدرضا سیدی نوقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49945 سیدحسن سیدی یحیی ابادی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49946 سیدعلی سیدیان 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49947 سیدمرتضی سیدیان شاهرودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49948 عطیه سیدیان مقدم 1381 دامپزشكي دامپزشکی
49949 عطیه سیدیان مقدم 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
49950 جمیله سیدیزدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
49951 زهرا سیدیزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49952 سیدجلال سیدیزدی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49953 معصومه السادات سیدیزدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49954 امین سیدیعقوبی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
49955 بهاره سادات سیدین 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49956 حوریه سادات سیدین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49957 سید سجاد سیدین 1392 مهندسي مهندسی عمران
49958 سیداحسان سیدین 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49959 سیدمحمدمهدی سیدین 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49960 سیدمرتضی سیدین 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49961 فریده سیدین 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49962 سیده زهره سیدین اردبیلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
49963 اسماعیل سیرانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49964 راضیه سیرانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
49965 ساسان سیرانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49966 احسان سیرجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49967 الهه سیرجانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49968 پریسا سیرجانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49969 حسن سیرجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49970 زهرا سیرجانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49971 زهره سیرجانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49972 زهره سیرجانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
49973 مرضیه سیرجانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49974 مرضیه سیرجانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49975 مهناز سیرجانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49976 الهام سیرجانی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49977 الهام سیرجانی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49978 خدیجه سیرغانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
49979 علیرضا سیرغانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49980 مرتضی سیرغانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49981 مهدی سیرغانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
49982 هادی سیرغانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
49983 عفت سیروس 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49984 هنگامه سیروس پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
49985 حسین سیروسی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49986 حسین سیروسی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49987 عفت سیروسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49988 فاطمه زهرا سیروسی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49989 مریم سیروسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49990 ملیحه سیروسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49991 مهشید سیروش 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49992 آزاده سیستانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
49993 علی اکبر سیستانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
49994 غلامحسین سیستانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
49995 فاطمه سیستانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49996 مرضیه سیستانی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49997 پری سیستانی بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49998 الناز سیستانی پور 1394 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
49999 امید سیستانی پور 1379 علوم رياضي آمار
50000 نسرین سیستانی پور 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199444