راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 50001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 مرضیه سیرجانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50002 مرضیه سیرجانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50003 مهناز سیرجانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50004 الهام سیرجانی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50005 الهام سیرجانی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50006 خدیجه سیرغانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
50007 علیرضا سیرغانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50008 مرتضی سیرغانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50009 مهدی سیرغانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
50010 هادی سیرغانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
50011 عفت سیروس 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50012 هنگامه سیروس پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
50013 حسین سیروسی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50014 حسین سیروسی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50015 عفت سیروسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50016 فاطمه زهرا سیروسی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50017 مریم سیروسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50018 ملیحه سیروسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50019 مهشید سیروش 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50020 آزاده سیستانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
50021 علی اکبر سیستانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
50022 غلامحسین سیستانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
50023 فاطمه سیستانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50024 مرضیه سیستانی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50025 پری سیستانی بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50026 الناز سیستانی پور 1394 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
50027 امید سیستانی پور 1379 علوم رياضي آمار
50028 نسرین سیستانی پور 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
50029 محبوبه سیستانی دیزقندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50030 فرشته سیستانی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
50031 محدثه سیستانی زوزن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
50032 محدثه سیستانی زوزن 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
50033 مریم سیستانی غیرتمند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50034 علی سیستانی فرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50035 الهام سیستانیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50036 فائزه سیستانیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
50037 افسانه سیف 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50038 افسانه سیف 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50039 الهام سیف 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50040 رسول سیف 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50041 سامان سیف 1377 علوم رياضي ریاضی
50042 مجید سیف 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
50043 نگار سیف 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
50044 سیدقدرت اله سیف السادات 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50045 امیرسعید سیف اللهی اصل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50046 مسعود سیف پور 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50047 کیوان سیف پورکومله 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50048 مجید سیف نیا 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50049 جلیله سیف هاشمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50050 هدی سیف الدین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
50051 جلال سیف الدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50052 مریم سیف الدینی پور 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50053 رشید سیف العلمائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50054 سارا سیف العلمائی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
50055 سارا سیف العلمایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
50056 هادی سیف الله زاده زوارم 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک (آموزش محور)
50057 حسین سیف اللهی مقدم 1380 علوم پايه فیزیک
50058 ام البنین سیف الهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50059 مهربانو سیف الهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50060 سارا سیف پور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50061 مصطفی سیف پور 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
50062 صبا سیف حسینی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
50063 علی سیف زاده 1353 علوم پايه شیمی
50064 حجت سیف زاده ثانی گرمرود 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
50065 علیرضا سیف زاده عمرانی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50066 محمدصالح سیف کاشانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50067 فرزانه سیف هاشمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50068 فرزانه سیف هاشمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50069 غلامعباس سیفعلی فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50070 آزاده سیفی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50071 ابراهیم سیفی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50072 الهام سیفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50073 الهام سیفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
50074 امیر سیفی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
50075 بهار سیفی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
50076 بی تا سیفی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50077 جواد سیفی 1377 علوم پايه زمین شناسی
50078 حسن سیفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50079 زهرا سیفی 1387 علوم رياضي آمار
50080 زهره سیفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
50081 سعیده سیفی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50082 سلمان سیفی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
50083 سمانه سیفی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50084 سمانه سیفی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی
50085 سمیرا سیفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50086 سودابه سیفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50087 سودابه سیفی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
50088 سهیلا سیفی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
50089 سهیلا سیفی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
50090 سیامک سیفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50091 سیدباقر سیفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
50092 سیما سیفی 1378 علوم رياضي آمار
50093 عبدالرحمان سیفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50094 علی سیفی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50095 علی سیفی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50096 علی سیفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
50097 علیرضا سیفی 1365 علوم رياضي آمار
50098 غلامعلی سیفی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
50099 فاطمه سیفی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
50100 فرید سیفی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223085