راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 50001 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 مرتضی شریعتی 1382 علوم پايه فیزیک
50002 مریم شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50003 مریم شریعتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50004 مسعود شریعتی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50005 معصومه شریعتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50006 مقداد شریعتی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50007 ملیحه شریعتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50008 منیره شریعتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50009 منیره شریعتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50010 مهدی شریعتی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50011 نجما شریعتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50012 نجمه شریعتی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50013 نعمت شریعتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50014 وحیده شریعتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50015 یحیی شریعتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
50016 محمدکاظم شریعتی اندراتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50017 معصومه شریعتی سرچشمه 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50018 دانیال شریعتی مطلق 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50019 منصوره شریعتی ناری 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50020 نفیسه شریعتی اشکوری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50021 مهری شریعتی افزادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50022 محمدکاظم شریعتی اندراتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50023 ذبیح اله شریعتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50024 سارا شریعتی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50025 فرشته شریعتی پور 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50026 منیره شریعتی تبار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50027 بهجت شریعتی حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50028 محمد شریعتی حسینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50029 محمد شریعتی حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50030 محسن شریعتی خور 1373 علوم رياضي ریاضی
50031 محمد شریعتی خور 1375 علوم رياضي ریاضی محض
50032 حسن شریعتی دوغ آبادی 1362 مهندسي نقشه برداري
50033 سعید شریعتی راد 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50034 اکرم شریعتی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50035 محسن شریعتی سرابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50036 محجوبه شریعتی سرچشمه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50037 محجوبه شریعتی سرچشمه 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
50038 مرتضی شریعتی سرچشمه 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50039 مرتضی شریعتی سرچشمه 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50040 مهدی شریعتی سرچشمه 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50041 مهدی شریعتی سرچشمه 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50042 فهیمه شریعتی سیاسر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50043 فهیمه شریعتی سیاسر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50044 مریم شریعتی شریفی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50045 جواد شریعتی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50046 حسن شریعتی فر 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50047 مهدی شریعتی فر 1383 دامپزشكي دامپزشکی
50048 علیرضا شریعتی فرد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50049 هادی شریعتی فرد 1371 علوم پايه زمین شناسی
50050 حمید شریعتی فیض آباد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
50051 نجمه شریعتی فیض آباد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50052 علی محمد شریعتی قلعه نو 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
50053 عبدالرضا شریعتی کوه بنانی 1353 مهندسي راه و ساختمان
50054 زهرا شریعتی کوهبنانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50055 منیره شریعتی کوهبنانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50056 مهدی شریعتی کوهبنانی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50057 حسین شریعتی کیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50058 حسین شریعتی مزینانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50059 جواد شریعتی مطلق 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50060 فرزانه شریعتی مطلق 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50061 هادی شریعتی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50062 رضا شریعتی نسب 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50063 معصومه السادات شریعتی نوری قلعه نو فریمان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50064 اعظم شریعتی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50065 زهرا شریعتی نیا 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
50066 هادی شریعتی نیشابوری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
50067 محمدصادق شریعتیان خور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50068 اعظم شریف 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50069 زهرا شریف 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50070 سمانه شریف 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50071 سودابه شریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
50072 سیداسماعیل شریف 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50073 عاطفه شریف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50074 عاطفه شریف 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50075 عاطفه شریف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
50076 علی شریف 1372 كشاورزى صنایع غذایی
50077 غلامرضا شریف 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50078 فرهاد شریف 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50079 محمدحسن شریف 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50080 محمدعلی شریف 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50081 مریم شریف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50082 مهرداد شریف 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50083 وحیده شریف 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50084 نازنین شریف بجستانی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50085 نیلوفر شریف بجستانی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50086 امیر شریف پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50087 انسیه شریف پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50088 رضا شریف پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50089 مریم شریف پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50090 مریم شریف پهمدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50091 ساناز شریف جواهری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50092 محمدرضا شریف جواهری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50093 هدی شریف جواهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50094 علیرضا شریف خرق 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50095 سمیه شریف خرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50096 جواد شریف رضویان 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50097 لاله شریف رضویان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
50098 اصغر شریف زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39043962