راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 31 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 50001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 محمد صادق پورمبارکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50002 نادیه صادق پورمروی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50003 فهیمه صادق پورهروی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50004 فهیمه صادق پورهروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50005 محمد صادق پورهروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
50006 سورج صادق تباربائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
50007 امیر صادق تبریزی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50008 زهرا صادق تبریزی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
50009 سمیه صادق تبریزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
50010 زیور صادق تهرانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
50011 نرجس صادق جوادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50012 زهرا صادق چری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50013 معصومه صادق حسنی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50014 عبدالناصر صادق خانی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
50015 حسن صادق خیجی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50016 احمد صادق زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50017 اعظم صادق زاده 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50018 اعلا صادق زاده 1364 علوم رياضي آمار
50019 اکرم صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50020 ام البنین صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50021 تکتم صادق زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50022 حسن صادق زاده 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50023 حسین صادق زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50024 راحله صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50025 رضا صادق زاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50026 زهره صادق زاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50027 ساره صادق زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50028 سروش صادق زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50029 سیدحسین صادق زاده 1377 علوم رياضي ریاضی محض
50030 شاهین صادق زاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
50031 شهین صادق زاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
50032 علی صادق زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50033 فاطمه صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50034 فاطمه صادق زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50035 فاطمه صادق زاده 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50036 فاطمه صادق زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
50037 محمد صادق زاده 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50038 محمود صادق زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50039 مریم صادق زاده 1366 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
50040 مهدی صادق زاده 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50041 مهدی صادق زاده 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50042 میثم صادق زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50043 ناصر صادق زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
50044 ناصر صادق زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50045 هما صادق زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50046 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50047 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
50048 فاطمه صادق زاده ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50049 شکوفه صادق زاده شیراز 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
50050 فرخنده صادق زاده شیراز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50051 مهدی صادق زاده شیراز 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50052 اسماء صادق زاده شیرازی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50053 مریم صادق زاده طباطبائی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
50054 نرگس صادق زاده طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50055 سیده مطهره صادق زاده طباطبایی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50056 نسترن صادق زاده یزدی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
50057 سمیه صادق سرند 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50058 معصومه صادق سرند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50059 نوید صادق صابری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50060 حسین صادق فر 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50061 عادله صادق مسجدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50062 سمیرا صادق مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
50063 فاطمه صادق مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50064 ریحانه صادق مقدم عباس پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50065 سارا صادق مقدم عباس پور 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50066 حسین صادق ممتاز 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50067 حمیدرضا صادق نژاد 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50068 طاهره صادق نژاد 1386 هنر نيشابور نقاشی
50069 عفت صادق نژاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50070 فرزانه صادق نژاد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50071 گلریز صادق نژاد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50072 گلناز صادق نژاد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50073 حسن صادق نیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50074 علیرضا صادق نیا 1371 دامپزشكي دامپزشکی
50075 محمود صادق نیابابلی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50076 حسین صادقپور 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
50077 رضا صادقپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50078 سعیده صادقپور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50079 صمد صادقپور 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
50080 رحیم صادقپورشاره 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50081 روح افزا صادقپورصابر 1354 علوم رياضي ریاضی
50082 زهره صادقپورکلوری 1378 علوم پايه فیزیک
50083 بهرام صادقپورگیلده 1367 علوم رياضي آمار
50084 محمدحسین صادقپورمقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50085 انسیه صادقخانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50086 محمد صادقزاده رودمعجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50087 سعیده صادقلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50088 مریم صادقلو 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
50089 ابوالقاسم صادقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50090 احمد صادقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50091 احمد صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50092 احمد صادقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
50093 احمدرضا صادقی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50094 احمدرضا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
50095 اسماعیل صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
50096 اسمعیل صادقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50097 اعظم صادقی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
50098 افروز صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
50099 افسانه صادقی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50100 اقبال صادقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233592