راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 50001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 جهان شایسته پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50002 شیما شایسته پور 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50003 طاها شایسته پور 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
50004 مریم شایسته پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50005 مهرنوش شایسته پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50006 آمنه شایسته تاز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50007 ترانه شایسته تاز 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
50008 هما شایسته تره ده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50009 علیرضا شایسته خو 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50010 مجید شایسته خو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
50011 زهرا شایسته خواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50012 شادی شایسته خوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50013 ملیحه شایسته خوی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
50014 جواد شایسته راد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50015 علی شایسته زراعتی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50016 شقایق شایسته صدفیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50017 شقایق شایسته صدفیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50018 شکوفه شایسته صدفیان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50019 شکوفه شایسته صدفیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50020 معصومه شایسته طباخ 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
50021 حسن شایسته عظیمیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
50022 حسن شایسته عظیمیان 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
50023 حسین شایسته فر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50024 شریفه شایسته فر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50025 فاطمه شایسته فرد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50026 منصوره شایسته فرد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
50027 مهناز شایسته قدرتیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50028 تکتم شایسته میرزازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50029 زهرا شایسته میرزازاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50030 مصطفی شایع ثانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
50031 لیلا شایق کارگر 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50032 نصیبه شایق گشنی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50033 مریم شایکانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50034 فرزاد شایگان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50035 فرهاد شایگان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
50036 محمد شایگان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50037 منصور شایگان 1353 مهندسي راه و ساختمان
50038 هادی شایگان نظر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50039 افسانه شایگان نیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی
50040 لیلا شایگی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50041 ندا شایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
50042 محمدرضا شایلدی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50043 محمدرضا شب بوئی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50044 معصومه شب خیزبلقور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50045 روح ا له شب افروز 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
50046 روح اله شب افروز 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
50047 فرزانه شب بو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50048 سعید شب زنده دار 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50049 اکبر شباب 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50050 محمد شباب روش 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50051 هومن شبابی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50052 طیبه شبابی کلده 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
50053 اکرم شبان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50054 الهه شبان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50055 عباس شبان 1395 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
50056 عطیه شبان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50057 عفت شبان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50058 علیرضا شبان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50059 فاطمه شبان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50060 فاطمه شبان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50061 محمد شبان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50062 محمدرضا شبان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50063 مریم شبان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50064 مژگان شبان 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
50065 مهدی شبان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50066 ناصر شبان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50067 امید شبان برون 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
50068 مریم شبان دربندی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50069 ابراهیم شبان زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50070 حسن شبان شوروئی 1394 كشاورزى زراعت
50071 منصور شبان فوزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
50072 اعظم شبان مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50073 مریم شبان نصوح آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50074 مهرنوش شبانکاره 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50075 اکرم شبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
50076 پریسا شبانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50077 پریسا شبانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50078 حسین شبانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50079 حلیمه شبانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50080 روح اله شبانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
50081 زهرا شبانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50082 سپیده شبانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50083 سحر شبانی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
50084 عزیزالله شبانی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50085 علیرضا شبانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50086 فاطمه شبانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
50087 فاطمه شبانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50088 فاطمه شبانی 1385 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
50089 فرزانه شبانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
50090 کاظم شبانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50091 محمدتقی شبانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50092 محمدرضا شبانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50093 محمدعلی شبانی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
50094 مرضیه شبانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50095 مریم شبانی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
50096 معصومه شبانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50097 ملیحه شبانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
50098 مهدی شبانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
50099 نیلوفر شبانی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
50100 نجمه شبانی آب بخش 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488867