راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 50001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 امیر شهرکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50002 حسن شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50003 حسن شهرکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
50004 حسن شهرکی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
50005 حسین شهرکی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50006 ریحانه شهرکی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
50007 سارا شهرکی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50008 سارا شهرکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50009 سارا شهرکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50010 سیما شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50011 طیبه شهرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50012 عاطفه شهرکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50013 عاطفه شهرکی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50014 عبدالله شهرکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50015 علی شهرکی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
50016 علی شهرکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
50017 علی شهرکی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50018 علیرضا شهرکی 1363 مهندسي نقشه برداري
50019 غلام شهرکی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50020 فاطمه شهرکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
50021 فتانه شهرکی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
50022 فریده شهرکی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50023 محسن شهرکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50024 محمد شهرکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
50025 محمدرضا شهرکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50026 مرضیه شهرکی 1376 علوم رياضي آمار
50027 منصور شهرکی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50028 منصوره شهرکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
50029 مهدی شهرکی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50030 مهدی شهرکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50031 نسرین شهرکی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
50032 هادی شهرکی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50033 هدیه شهرکی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
50034 عمار شهرکی ابراهیمی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50035 جواد شهرکی بوته گز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
50036 فرنوش شهرکی جزنیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
50037 فرناز شهرکی جزینکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
50038 فهیمه شهرکی جزینکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50039 حسن شهرکی خیرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50040 حسین شهرکی خیرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50041 فائزه شهرکی شهد آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50042 سهیلا شهرکی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
50043 علیرضا شهرکی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
50044 ابوالفضل شهرکی نسب 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
50045 اعظم شهروان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50046 میترا شهروز 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50047 پرستو شهروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50048 فاطمه شهروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50049 محمد شهروزی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
50050 ابراهیم شهروزیان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
50051 زهرا شهروزیان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50052 شهره شهرویان 1387 علوم پايه فیزیک
50053 پولین شهره 1378 دامپزشكي دامپزشکی
50054 آمنه شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50055 الهام شهری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
50056 سمانه شهری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
50057 سمیه شهری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
50058 طاهره شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50059 علیرضا شهری 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
50060 محمد شهری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50061 محمود شهری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
50062 مهیار شهری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50063 بهمن شهری برآبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50064 بهمن شهری برآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50065 گل سخن شهری برآبادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50066 علی شهری تلقور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50067 رضا شهری زاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50068 زینب شهری نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50069 آذین شهریارپور 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50070 ابوالقاسم شهریاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50071 ابوالقاسم شهریاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50072 المیرا شهریاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50073 امیرغفار شهریاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
50074 امیرغفار شهریاری 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
50075 بابارحم شهریاری 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50076 حجت اله شهریاری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50077 حمیدرضا شهریاری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50078 زهره شهریاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50079 زهره شهریاری 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
50080 سعید شهریاری 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
50081 سیروس شهریاری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
50082 سیما شهریاری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50083 شیرین شهریاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50084 صدیقه شهریاری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50085 عاطفه شهریاری 1386 علوم پايه زمین شناسی
50086 علی شهریاری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50087 فاطمه شهریاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50088 مجید شهریاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50089 مریم شهریاری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
50090 مریم شهریاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50091 مطهره شهریاری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50092 معصومه شهریاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50093 ملیحه شهریاری 1387 علوم رياضي آمار
50094 مینا شهریاری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50095 مینا شهریاری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50096 نرگس شهریاری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50097 یلدا شهریاری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50098 حسام الدین شهریاری احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50099 حسام الدین شهریاری احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50100 روشنک شهریاری احمدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581445