راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 50001 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 زهره شیرقاضی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
50002 فاطمه شیرقاضی دلوئی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
50003 نرجس شیرک 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50004 زهره شیرکوند 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50005 مرتضی شیرکوندهداوند 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50006 یاسمن شیرمحمدزاده 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
50007 فریدون شیرمحمدلی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
50008 نعمت شیرمحمدلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50009 جلال شیرمحمدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50010 جواد شیرمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50011 حسین شیرمحمدی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
50012 سارا شیرمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50013 سارا شیرمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50014 شادی شیرمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50015 طیبه شیرمحمدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50016 عباس شیرمحمدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
50017 کیانوش شیرمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
50018 محبوبه شیرمحمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50019 محسن شیرمحمدی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50020 محمد شیرمحمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50021 میثم شیرمحمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50022 طاهره شیرمحمدی اسطرخی 1363 كشاورزى حرف روستایی
50023 اسماء شیرمحمدی توپکانلو 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50024 سوسن شیرمحمدی زه اب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50025 زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50026 زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
50027 لیلا شیرمحمدی فیض ابادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50028 زیبا شیرمست 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50029 زهرا شیرنژاد 1385 علوم پايه زمین شناسی
50030 زهرا شیرنژاد 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
50031 سیدجان شیرنگی مرزنکلاته 1354 علوم رياضي ریاضی
50032 اکرم شیرنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50033 علیرضا شیرنیاعبدالملکی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
50034 علیرضا شیروانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
50035 ندا شیروانی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
50036 سمیه شیروانی ماهانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50037 رسول شیروانی الیچی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50038 علیرضا شیروانی باقری شادان 1364 علوم رياضي آمار
50039 وحید شیروانی شاه عنایتی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
50040 مرتضی شیروانی شیری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50041 محمد شیروانی کلاته اقامحمد 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50042 آذر شیروانی مقدم 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50043 حبیب اله شیروانی مقدم طرقبه 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50044 مجتبی شیروانی هرندی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50045 محمد شیروئی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50046 علی رضا شیرودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50047 بیتا شیروی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
50048 بیتا شیروی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
50049 مژده شیروی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50050 مینا شیروی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
50051 مینا شیروی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
50052 آزاده شیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50053 حسن شیری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50054 حسن شیری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
50055 حسنعلی شیری 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50056 حسین شیری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50057 حمید شیری 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
50058 زهره شیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50059 سلیم شیری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50060 سیداکبر شیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50061 سیداکبر شیری 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
50062 عادله شیری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50063 علی شیری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50064 علی شیری 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
50065 علی شیری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
50066 علی شیری 1354 علوم پايه زمین شناسی
50067 علیرضا شیری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50068 قربانعلی شیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50069 مجتبی شیری 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
50070 مریم شیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50071 مسعود شیری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
50072 مهدی شیری 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
50073 سکینه شیری سرشوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50074 پروین شیری بزدی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
50075 نسرین شیری بزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50076 رضا شیری پور 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
50077 بهزاد شیری سه کرکان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
50078 زهرا شیری کتلر 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50079 محمدرضا شیری محمدآبادی 1353 علوم پايه فیزیک
50080 مریم شیری نژادشبانکاره 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50081 مریم شیری نژادشبانکاره 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50082 حسین شیری نقندر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50083 مجتبی شیریان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50084 معصومه شیرین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50085 ذبیح الله شیرین زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50086 احمد شیرین بهادر 1362 كشاورزى امور زراعی
50087 ذبیح الله شیرین زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50088 صدیقه شیرین زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50089 پرستو شیرین سخن 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50090 مریم شیرین سخن 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50091 اعظم شیرین شاندیز 1381 علوم پايه زمین شناسی
50092 سمیه شیرین عظیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50093 فاطمه شیرین عظیمی بزدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50094 حسین شیرین کام 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
50095 حمیده شیرین کام نشتیفانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50096 غلامرضا شیریندخت 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50097 سیدعادل شیرینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50098 زهره شیشه براستانه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549893