راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 5001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
5001 ابراهیم اسعدی اسکوئی 1391 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
5002 سیده زهرا اسعدی ایوری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
5003 حامد اسعدی زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
5004 فاطمه اسعدی نژاد 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
5005 فاطمه اسعدی نژاد 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
5006 حسین اسعدی هوجقان 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
5007 نسرین اسعدی یاساقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
5008 محمدهادی اسفراینی 1376 علوم پايه فیزیک کاربردی
5009 حسین اسفرقی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
5010 حسین اسفرقی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
5011 محمد اسفرقی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
5012 محمد اسفرقی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
5013 شبنم اسفرم 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
5014 علی اسفشادی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
5015 غلامحسین اسفلانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
5016 مهران اسفنانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
5017 عباس اسفندمزد 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
5018 اتوسا اسفندی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
5019 مینا اسفندیار 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
5020 یاسر اسفندیار 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5021 اکبر اسفندیارپور 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
5022 هادی اسفندیارپور 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5023 ابوالقاسم اسفندیاری 1362 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
5024 احمد اسفندیاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
5025 اسدالله اسفندیاری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
5026 الهام اسفندیاری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
5027 امیرهوشنگ اسفندیاری 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
5028 بهنام اسفندیاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
5029 تهمینه اسفندیاری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
5030 تهمینه اسفندیاری 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
5031 جواد اسفندیاری 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
5032 حامد اسفندیاری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5033 حسن اسفندیاری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
5034 رعنا اسفندیاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
5035 رعنا اسفندیاری 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
5036 رقیه اسفندیاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
5037 رمضانعلی اسفندیاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
5038 روح الله اسفندیاری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
5039 زهرا اسفندیاری 1375 علوم رياضي ریاضی
5040 زهرا اسفندیاری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
5041 زهرا اسفندیاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
5042 سعادت اسفندیاری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
5043 سکینه اسفندیاری 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
5044 شهسوار اسفندیاری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
5045 شیما اسفندیاری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
5046 صمد اسفندیاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
5047 صمد اسفندیاری 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
5048 عالیامعصومه اسفندیاری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
5049 علی اسفندیاری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
5050 کورش اسفندیاری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
5051 محبوبه اسفندیاری 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
5052 محبوبه اسفندیاری 1395 علوم رياضي ریاضی محض
5053 محمدعلی اسفندیاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
5054 مرتضی اسفندیاری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
5055 مرتضی اسفندیاری 1390 مهندسي مهندسی شیمی
5056 مرضیه اسفندیاری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
5057 مریم اسفندیاری 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
5058 مسعود اسفندیاری 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
5059 منیره اسفندیاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
5060 منیره اسفندیاری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
5061 نیلوفر اسفندیاری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
5062 علیرضا اسفندیاری مقدم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
5063 محمدرضا اسفندیاری بهرآسمان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
5064 محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
5065 محسن اسفندیاری رشتخوار 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
5066 ریحانه اسفندیاری رشخوار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
5067 حامد اسفندیاری سبزوار 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
5068 مجتبی اسفندیاری سبزوار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
5069 زهرا اسفندیاری سلوکلوئی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
5070 حوا اسفندیاری قلعه زو 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
5071 مریم اسفندیاری قلعه زو 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
5072 مریم اسفندیاری قلعه زو 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
5073 رضا اسفندیاری قله زو 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
5074 زکیه اسفندیاری قله زو 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
5075 مریم اسفندیاری قله زو 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
5076 نعیمه اسفندیاری قله زو 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
5077 حسین اسفندیاری گیسور 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
5078 علیرضا اسفندیاری مقدم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
5079 مصطفی اسفندیاری مقدم 1389 مهندسي مهندسی شیمی
5080 مصطفی اسفندیاری مقدم 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
5081 نرگس اسفندیاری مهنی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
5082 امیررضا اسفهبدی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
5083 خسرو اسفهبدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
5084 لیلی اسفهبدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
5085 قادر اسفیدانی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
5086 مجتبی اسفیدانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
5087 خدیجه اسکافی نوغانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
5088 شیما اسکافی نوغانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
5089 محمود اسکافی نوغانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
5090 مریم اسکافی نوغانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5091 مهدی اسکافی نوغانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
5092 الهام اسکافیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
5093 هومن اسکناسی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5094 مژده اسکناطی فیض آبادی 1378 علوم رياضي آمار
5095 سارا اسکندانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
5096 سیاره اسکندران 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5097 مجید اسکندرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
5098 حسین اسکندرزاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی
5099 شهرام اسکندرزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
5100 فاطمه اسکندرزاده 1384 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   1112131414243444546474849505152535455565758596061626364656667778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032672