راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
501 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
502 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
503 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
504 طاهره آزاد 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
505 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
506 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
507 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
508 فاطمه آزاد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
509 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
510 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
511 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
512 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
513 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
514 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
515 مینا آزاد درگرگی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
516 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
517 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
518 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
519 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
520 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
521 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
522 نسرین آزادخانی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
523 جمشید آزاددرمیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
524 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
525 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
526 سیدنادر آزادصفت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
527 انسیه آزادفر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
528 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
529 محمدمهدی آزادفر 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
530 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
531 مریم آزادگان مهر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
532 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
533 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
534 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
535 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
536 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
537 داود آزادمنجیری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
538 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
539 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
540 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
541 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
542 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
543 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
544 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
545 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
546 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
547 سپیده آزادواری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
548 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
549 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
550 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
551 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
552 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
553 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
554 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
555 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
556 حسن آزادی 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
557 حمید آزادی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
558 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
559 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
560 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
561 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
562 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
563 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
564 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
565 محیا آزادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
566 مهسا آزادی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
567 ندا آزادی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
568 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
569 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
570 زهرا آزادی خلخالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
571 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
572 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
573 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
574 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
575 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
576 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
577 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
578 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
579 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
580 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
581 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
582 الهه آزادیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
583 محمدمهدی آزادیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
584 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
585 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
586 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
587 بتول آزرم 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
588 کیانا آزما 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
589 الهه آزمند 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
590 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
591 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
592 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
593 شمیلا آزموده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
594 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
595 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
596 فهیمه آزموده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
597 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
598 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
599 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
600 مهسا آزموده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38675903