راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 50101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50101 خدیجه شیشه چی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50102 زهره شیشه چی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50103 فهیمه شیشه چی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
50104 طیبه شیعه زاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
50105 محبوبه شیعه زاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50106 الهه شیعه زاده یزدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
50107 وحید شیعه زاده یزدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50108 سعید شیعه علی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
50109 فاطمه شیعه علی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50110 شیوا شیعه یان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50111 رضا شیعی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50112 شهرام شیعی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50113 شیرین شیعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50114 عباس شیعیان 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50115 قادر شیعیان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50116 هومان شیعیان 1368 علوم پايه فیزیک
50117 سعید شیگانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50118 مهناز شیلانی طوسی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
50119 تکتم شیوا 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50120 زهره شیوا 1361 علوم پايه شیمی
50121 فرهاد شیوا 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50122 نجمه شیوا 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50123 نگار شیوا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50124 پرتو شیونی مهجوری 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50125 حمید صائب 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50126 راضیه صائب 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50127 سیما صائب 1367 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
50128 علی صائب 1375 علوم رياضي آمار
50129 هادی صائب 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
50130 آرزو صائب نجار 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
50131 اسیه صائب داودلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50132 هدی صائب داودلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
50133 جواد صائبی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50134 محمدرضا صائبی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50135 محمدرضا صائبی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50136 مریم صائبی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50137 مهدی صائبی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50138 هادی صائبی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50139 اعظم صائبی راد 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
50140 علی صائبی راد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
50141 شهربانو صائبی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50142 صمد صائبی فتح 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
50143 مجتبی صائبی گبرآباد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50144 داوود صائم برآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50145 طاهره صائمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50146 مریم صائمی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50147 منصوره صائمی بجستانی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50148 امیر صابر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
50149 امین صابر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50150 پگاه صابر 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50151 حمیده صابر 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50152 رقیه صابر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50153 زینب صابر 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50154 سمانه صابر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50155 سمیه صابر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50156 سینا صابر 1388 علوم پايه فیزیک
50157 علی رضا صابر 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
50158 فاطمه صابر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50159 کسری صابر 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50160 مجتبی صابر 1361 مهندسي راه و ساختمان
50161 محمدرضا صابر 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
50162 مرضیه صابر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50163 مریم صابر 1385 علوم رياضي آمار
50164 مریم صابر 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
50165 معصومه صابر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50166 مهری صابر 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50167 میثم صابر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50168 نجمه صابر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50169 نجمه صابر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50170 فرزانه صابر تنها 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50171 علی صابر مقدم مجیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
50172 سعید صابرالشعرا 1383 دامپزشكي دامپزشکی
50173 رامین صابربازکیاگورابی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50174 مسعود صابربازکیاگورابی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50175 بیژن صابرباغبان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50176 طاهره صابرباغی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
50177 زینب صابرپور 1380 علوم رياضي آمار
50178 زینب صابرپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50179 زینب صابرپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50180 مصطفی صابرپور 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50181 حسین صابرجبدرق 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
50182 مهدی صابرچکینی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50183 بی بی زهرا صابرحاتمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50184 حسن صابرحبیبی 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
50185 سیدمجتبی صابرحسینی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50186 سیدمحمدمهدی صابرحسینی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50187 اکرم صابرحقیقت 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
50188 مینا صابردل ساده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50189 علی صابردمیرچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50190 زهرا صابرزاده 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
50191 سالار صابرزعیمیان کاظمی 1363 علوم رياضي آمار
50192 صدرا صابرطهرانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50193 احمد صابرفرد 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50194 محمد صابرفریمانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50195 طاهره صابرقره سو 1380 علوم پايه فیزیک
50196 طیبه صابرقره سو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50197 لیلا صابرگرمی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50198 جواد صابرلتیباری 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50199 علیرضا صابرمجتهدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542525