راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,740

نمایش موارد : 50101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50101 عزیز شاهکوئی نژاد 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50102 برهان شاهمرادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50103 سمانه شاهمرادی بنده قرائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50104 تکتم شاهمرادی زاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
50105 سیدرضا شاهمرادی زواره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50106 عاطفه شاهمرادی زواره 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50107 تکتم شاهمنصوری 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
50108 فریده شاهمنصوری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50109 محمدسعید شاهمیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50110 زهرا شاهنده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
50111 سوسن شاهنده 1354 علوم پايه زمین شناسی
50112 سیاوش شاهنده 1381 علوم پايه فیزیک
50113 سینا شاهنده 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50114 علی شاهنده 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50115 نیما شاهنده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50116 آرمان شاهنظری کرباسرائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
50117 ناصر شاهنوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50118 خسرو شاهوردی 1355 كشاورزى زراعت
50119 فرحناز شاهوردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50120 فرحناز شاهوردی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50121 محمد شاهوردی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50122 مهدی شاهوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50123 طاهره شاهوردیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50124 هادی شاهوردیان 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50125 خدیجه شاهولی اناری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50126 احمد شاهی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50127 بهروز شاهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
50128 رحمان شاهی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50129 زهرا شاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50130 شهرام شاهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50131 شهلا شاهی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
50132 طاهره شاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
50133 طیبه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50134 غلامرضا شاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50135 فاطمه شاهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50136 مجید شاهی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50137 محبوبه شاهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50138 محمدیاسین شاهی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50139 مریم شاهی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50140 مولود شاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50141 مهدی شاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50142 حکمت شاهی اردبیلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50143 حکمت شاهی اردبیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50144 نرگس شاهی ایرانی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
50145 مجید شاهی بجستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
50146 نجمه شاهی بیناباج 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50147 نیره شاهی بیناباج 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50148 صفرعلی شاهی خانه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50149 ملیحه شاهی دشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50150 فاطمه شاهی ده سرخی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50151 سمانه شاهی صنوبری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
50152 نیما شاهی فردوس 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50153 الهه شاهی گلشیخ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50154 محسن شاهی گیو 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50155 سعیده شاهیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50156 لیلا شاهیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50157 لیلا شاهیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50158 سیدحسین شاهین 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50159 پریسا شاهین رخسار احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50160 احسان شاهین پور 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
50161 معصومه شاهین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50162 شیرین شاهین راد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
50163 پریسا شاهین رخسار احمدی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
50164 محمد رضا شاهین صنوبری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
50165 محمدرضا شاهین صنوبری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50166 رضا شاهین فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
50167 رضا شاهین فر 1391 پردیس دانشگاهی بهداشت مواد غذایی
50168 سلیمه شاهین فر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50169 شهاب شاهین فر 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50170 فریبا شاهین فر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50171 مرجان شاهین فر 1391 علوم پايه زمین شناسی
50172 مریم شاهین فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50173 طاهره شاهین ملک محمدی راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50174 امیر شاهینی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
50175 سیروس شاهینی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50176 علیرضا شاهینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50177 محمدعثمان شاهینی 1357 علوم پايه دبیری شیمی
50178 مهدی شاهینی 1368 علوم پايه فیزیک
50179 میثم شاهینی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50180 نیما شاهینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
50181 هادی شاهینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50182 فریدون شاهینی سوق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50183 حمید شایان 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50184 زهرا شایان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50185 زهرا شایان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
50186 شادی شایان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50187 فاطمه شایان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50188 فاطمه شایان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50189 کیمیا شایان 1354 مهندسي مكانيك
50190 گلناز شایان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50191 محمد شایان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
50192 محمدرضا شایان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50193 نگین شایان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
50194 نیکتا شایان فر 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50195 سارا شایان امین 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50196 سمیرا شایان امین 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50197 امین شایان فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50198 امین شایان فر 1378 علوم رياضي آمار
50199 مهدی شایان فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50200 مهدی شایان فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889981008   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41175182