راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 50101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50101 روشنک شهریاری احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
50102 روشنک شهریاری احمدی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
50103 سهیلا شهریاری تپه لری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
50104 سهیلا شهریاری تپه لری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
50105 محمد شهریاری تنگان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50106 مهدی شهریاری فخرآباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی ناپیوسته تولیدات گیاهی - زراعت
50107 مهدی شهریاری فخرآباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
50108 فهیمه شهریاری منظری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50109 ربابه شهریاری نسب 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50110 ملیحه شهریاری نیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50111 جهانگیر شهریاریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
50112 ریحانه شهریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50113 سمانه شهریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50114 علی شهریان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50115 فاطمه شهریان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50116 فهیمه شهریان 1378 علوم پايه فیزیک
50117 مژگان شهریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50118 محمدرضا شهریورامان محمد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50119 محمد شهریورلنگرودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50120 کتایون شهریوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50121 مهسا شهزاد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50122 امین شهسوار 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50123 حسین شهسوار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50124 عاطفه شهسوار 1376 علوم پايه شیمی
50125 عاطفه شهسوار 1354 علوم پايه شیمی
50126 فائزه شهسوار 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
50127 محمد شهسوار 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50128 محمد شهسوار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
50129 مرتضی شهسوار کندری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50130 شهاب الدین شهسوارفرد 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
50131 خدیجه شهسواری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
50132 عباس شهسواری 1384 هنر نيشابور نقاشی
50133 کامران شهسواری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50134 نادر شهسواری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50135 ناصر شهسواری پور 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50136 علی شهسواری جزین 1376 علوم پايه فیزیک
50137 تکتم شهسواری خیراباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50138 بدیعه شهسواری علویجه 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
50139 حسن شهفر 1383 علوم پايه فیزیک
50140 ثریا شهلا 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50141 سوفیا شهلا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50142 شیما شهلائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
50143 محبوبه شهلائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50144 ناصر شهلائی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50145 راضیه شهلایی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50146 مریم شهلایی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50147 زهرا شهلایی گوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50148 عبدالصمد شهلی بر 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
50149 رضا شهمرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50150 محبوبه شهمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50151 ایدا شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
50152 یزدان شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50153 معصومه شهناز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50154 وجیهه شهناز 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50155 رضا شهنازی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50156 رضا شهنازی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50157 رضا شهنازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50158 روح الله شهنازی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50159 شوکت شهنازی 1354 علوم پايه زیست شناسی
50160 محمد شهنازی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50161 تکتم شهنازی فر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50162 شراره شهنازی فر 1375 علوم رياضي آمار
50163 سمیه شهنازی نیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50164 زهرا شهنام 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50165 امیر شهنواز 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50166 شهرام شهنواز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50167 عبدالجلیل شهنوازی میرجاوه 1353 مهندسي راه و ساختمان
50168 نبی بخش شهنویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50169 انسیه شهوازیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50170 سلاله شهوازیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت رفتاری
50171 مریم شهودی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50172 علی شهیدثالث 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50173 مریم شهیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50174 شیما شهیدزاده اسدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50175 آرزو شهیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50176 آرزو شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
50177 اکرم شهیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50178 حمیده شهیدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50179 حمیده شهیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50180 حمیده شهیدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
50181 حیدر شهیدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50182 زهرا شهیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
50183 شهرام شهیدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50184 فاطمه شهیدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50185 فرید شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
50186 لیلا شهیدی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
50187 مجتبی شهیدی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50188 مجید شهیدی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50189 محسن شهیدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50190 محمد شهیدی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
50191 مهدی شهیدی 1381 علوم پايه فیزیک
50192 مهدی شهیدی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
50193 یونس شهیدی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50194 هادی شهیدی پوراکبری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50195 سیداحمد شهیدی یاساقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50196 سیده حبیبه شهیدی یاساقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50197 فرناز شهیدی اسلامی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50198 مجتبی شهیدی اسلامی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50199 فاطمه شهیدی اصل 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50200 شادی شهیدی بشرویگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581408