راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 50101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50101 شبنم شمع ریز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50102 شبنم شمع ریز 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
50103 زهره شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50104 سمانه شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
50105 الهام شمقدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50106 امیراله شمقدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50107 سعید شمقدری 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50108 سمیه شمقدری 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50109 صفیه شمقدری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
50110 مسعود شمقدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50111 وحیده شمقدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50112 جواد شموشکی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50113 محمدمهدی شموشکی 1367 علوم رياضي ریاضی
50114 محمدمهدی شموشکی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
50115 حجت اله شمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50116 علی شمیم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
50117 ابوالفضل شمیمی چری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50118 سیدقربان شنائی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50119 حسین شناور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
50120 محمود شنایی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50121 عباسعلی شنایی نوزاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
50122 لیلا شنبدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50123 مهدی شنبدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
50124 مهدی شنبدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
50125 غلامرضا شنجرفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50126 مریم شنوائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50127 ملیحه شنوائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50128 الهه شنوائی زارع 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50129 توکتم شنوائی زارع 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50130 حسین شنوائی زارع 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50131 فاطمه شنوائی زارع 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50132 محمدمهدی شنوائی زارع 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50133 مسعود شنوائی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50134 زهرا شنوائی عباسی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50135 حسن شنوائی قناد 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50136 سکینه شنوایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50137 سیدمهدی شواکندی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
50138 موسی شوبکلایی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50139 تاج محمد شورابی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50140 حسین شورابی 1365 علوم پايه زمین شناسی
50141 حسین علی شورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50142 رمضانعلی شورابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
50143 زکیه شورابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50144 سعیده شورابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50145 مریم شورابی 1388 علوم پايه فیزیک
50146 مهدی شورابی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50147 محمدعلی شورابی روشناوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50148 هاجر شورابی روشناوند 1388 علوم رياضي ریاضی محض
50149 حاجی اسمعیل شورئی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
50150 روح اله شورئی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
50151 فاطمه شورئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50152 محمدابراهیم شورئی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50153 فتانه شورچه 1355
50154 مرضیه شوردی زاده اول 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50155 مصطفی شورزاده ارگ 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
50156 هابیل شورکشی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50157 اعظم شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50158 زهرا شورگشتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50159 سعید شورگشتی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
50160 سعید شورگشتی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50161 صغری شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50162 طاهره شورگشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50163 فاطمه شورگشتی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50164 فهیمه شورگشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50165 محمد شورگشتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
50166 وحیده شورگشتی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50167 وحیده شورگشتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
50168 رمضانعلی شورمیج 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50169 اعظم شورنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50170 سارا شورنی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
50171 سارا شورنی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
50172 ازاده شورورزی 1382 علوم پايه فیزیک
50173 حسین شورورزی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
50174 زهره شورورزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50175 سعید شورورزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50176 فاطمه شورورزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50177 محمد شورورزی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50178 محمود شورورزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50179 الهام شوروزدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
50180 زهره شوروزدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50181 ابوالقاسم شوروزی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50182 حسین شوروزی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50183 داود شوروزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50184 سارا شوروزی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50185 سارا شوروزی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
50186 سحر شوروزی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50187 سمیه شوروزی 1382 علوم پايه فیزیک
50188 سمیه شوروزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
50189 لیلی شوروزی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50190 محمدجواد شوروزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50191 محمدعلی شوروزی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50192 محمدعلی شوروزی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50193 مرضیه شوروزی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50194 مریم شوروزی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50195 مریم شوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50196 منصوره شوروزی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50197 مهدی شوروزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50198 دینا شوروی 1381 هنر نيشابور نقاشی
50199 شهاب شوروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50200 آرش شوریابی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542888