راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 50201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50201 زهره شاحاذق 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50202 الهام شاحسین زاده 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
50203 حجت شاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50204 حسین شاد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50205 حمیدرضا شاد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50206 رقیه شاد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
50207 زهرا شاد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50208 زهرا شاد 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50209 سارا شاد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
50210 سمیرا شاد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
50211 علی شاد 1358 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50212 علی اکبر شاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50213 علیرضا شاد 1392 مهندسي مهندسی شیمی
50214 فاطمه شاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50215 فریبا شاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50216 محبوبه شاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50217 محمد شاد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50218 محمدعلی شاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50219 مریم شاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50220 مریم شاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50221 هومن شاداب مهر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50222 شهره شادالوخراسانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50223 رضا شادان 1374 علوم پايه فیزیک
50224 فریده شادان 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
50225 بهروز شادان پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50226 اکرم شادبخت 1378 علوم رياضي ریاضی محض
50227 سعید شادپور 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
50228 احمد شادپی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
50229 شهرزاد شادپی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
50230 رعنا شادجو 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
50231 آزاده شاددل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50232 رضوان شاددل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50233 روح اله شاددل 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50234 رویا شاددل 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50235 لاله شاددل 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50236 لیا شاددل 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50237 لیاء شاددل 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50238 مهدی شاددل 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
50239 نسیم شاددل 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50240 هوشنگ شاددل 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
50241 هوشنگ شاددل 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50242 احسان شادردی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50243 معصومه شادزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50244 بهزاد شادفر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50245 حسین شادفر 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50246 حمیدرضا شادکام 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50247 زینب شادکام 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50248 شادی شادکام 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
50249 فاطمه شادکام 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50250 لیلا شادکام 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
50251 لیلی شادکام 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50252 محبوب شادکام 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
50253 محمد شادکام 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50254 مهناز شادکام 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
50255 سمیه شادکام تربتی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
50256 صدیقه شادکام تربتی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
50257 حسین شادکام تربتی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50258 حسین شادکام تربتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50259 زینب شادکام تربتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50260 زینب شادکام تربتی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50261 ساجده شادکام تربتی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
50262 سعیده شادکام تربتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
50263 سمیه شادکام تربتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50264 کیمیا شادکامی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50265 محمد شادکامی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50266 میترا شادکامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50267 گلناز شادکانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50268 رضا شادکانی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50269 عباس شادکانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50270 عزت شادکانی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50271 عزت شادکانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50272 نیره شادکانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50273 بیتا شادگار 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50274 عادل شادلو 1366 كشاورزى زراعت
50275 ندا شادلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50276 نگین شادلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
50277 فریبا شادلوفریمان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50278 فرزانه شادلومشهدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50279 احسان شادلوی خان جانیان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
50280 امان اله شادلوی خان جانیان 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
50281 سحر شادلوی خان جانیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
50282 الهه شادمان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50283 حجت شادمان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50284 حدیثه شادمان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50285 حکیمه شادمان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50286 سارا شادمان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50287 سمانه شادمان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50288 سمانه شادمان 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50289 محسن شادمان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50290 محمدحسین شادمان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50291 موسی شادمان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50292 مهرداد شادمان 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50293 میلاد شادمان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50294 میلاد شادمان 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
50295 نجمه شادمان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50296 غلام حسن شادمان اشتیوانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50297 سیدکاظم شادمان بهبری 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50298 اعظم شادمان راد 1370 علوم پايه دبیری شیمی
50299 حمید شادمان فیض آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50300 علیرضا شادمان فیض آبادی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227440