راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 50301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50301 فرناز شیخ 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
50302 فرناز شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
50303 لیلا شیخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50304 محمدرضا شیخ 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50305 معصومه شیخ 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50306 معصومه شیخ 1378 علوم رياضي آمار
50307 مله ایشان شیخ 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50308 مرضیه شیخ الاسلامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50309 محمد شیخ پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50310 مریم شیخ زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50311 الهام شیخ زاده شاندیز 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
50312 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50313 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50314 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50315 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50316 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50317 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50318 فاطمه شیخ احمدی شهرنوی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50319 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
50320 اسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50321 حمید شیخ الاسلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50322 رضا شیخ الاسلامی 1355 مهندسي راه و ساختمان
50323 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50324 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50325 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50326 سیدمحمدعلی شیخ الاسلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
50327 طاهره شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50328 لیلا شیخ الاسلامی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50329 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50330 محمد شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
50331 مریم شیخ الاسلامی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
50332 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
50333 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
50334 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
50335 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50336 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
50337 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50338 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
50339 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
50340 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50341 آتوسا شیخ امیرلو 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50342 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50343 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50344 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
50345 رضا شیخ اویسی 1353 مهندسي راه و ساختمان
50346 غلامرضا شیخ اویسی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50347 احمد شیخ بهاء الدین زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50348 پوران شیخ بهائی 1353 علوم پايه شیمی
50349 زهرا شیخ بهائی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
50350 شیوا شیخ بهائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50351 مریم شیخ بهائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50352 رضا شیخ بهایی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50353 زهرا شیخ بهایی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50354 مریم شیخ بهایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50355 جعفر شیخ پورقاسمی نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50356 ابوالحسن شیخ حسنی 1353 علوم پايه زمین شناسی
50357 بهمن شیخ حسنی 1355 مهندسي مكانيك
50358 وحید شیخ حسنی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50359 فاطمه شیخ حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50360 محسن شیخ حسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50361 محسن شیخ حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50362 مریم شیخ رضازاده تهرانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50363 سعید شیخ روحانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50364 سعید شیخ روحانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50365 مهدی شیخ روحانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50366 مریم شیخ رودی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50367 احسان شیخ زاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50368 رضاعلی شیخ زاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
50369 زهرا شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50370 زینب شیخ زاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50371 عباس علی شیخ زاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
50372 علی اکبر شیخ زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50373 فاطمه شیخ زاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50374 مصطفی شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50375 مهدی شیخ زاده 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50376 ابوالفضل شیخ زاده شاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
50377 الهام شیخ زاده شاندیز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
50378 ثارالله شیخ زاده شاندیز 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50379 روح اله شیخ زاده شاندیز 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50380 فاطمه شیخ زاده شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50381 نرگس شیخ زاده محمدآبادی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50382 محمدرضا شیخ سجادیه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50383 محمد شیخ سیاه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50384 احمد شیخ عارفی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
50385 عبداله شیخ علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50386 محمد شیخ علی شاهی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50387 مهدی شیخ علیشاهی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50388 محمد رضا شیخ عندلیبی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50389 یاسمین شیخ عندلیبی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50390 سهیل شیخ فخرالدینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50391 شیرین شیخ فرشی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50392 مریم شیخ مان 1381 علوم پايه زمین شناسی
50393 مسعود شیخ مان 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50394 مینا شیخ محمدی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
50395 فواد شیخ مومنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50396 محمدرضا شیخ نبی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50397 سهیلا شیخ نژاد 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50398 احمد شیخ نظامی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50399 سمیه شیخ نظامی 1377 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581528