راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 50301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50301 رسول شادمان کیوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50302 محبوبه شادمان گوراب زرمخی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50303 سیروس شادمانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
50304 حسن شادمرادی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
50305 سیروس شادمندفومنی مقدم 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50306 امه کلثوم شادمهر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50307 سمانه شادمهر 1380 علوم پايه فیزیک
50308 علی شادمهر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50309 محمدرضا شادمهر 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50310 زهرا شادمهرطوسی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50311 احسان شادمهری 1380 علوم پايه فیزیک
50312 جوانشیر شادمهری 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50313 زهره شادمهری 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
50314 زهره شادمهری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50315 سارا شادمهری 1381 علوم پايه فیزیک
50316 سمیه شادمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50317 سهراب شادمهری 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
50318 محسن شادمهری 1370 علوم پايه فیزیک
50319 محسن شادمهری 1374 علوم پايه فیزیک
50320 محسن شادمهری 1376 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
50321 مرضیه شادمهری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
50322 مرضیه شادمهری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50323 مهین شادمهری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50324 امیرحسین شادمهری طوسی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
50325 سمیرا شادمیر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50326 حسین شادمیری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50327 افسون شادنژاد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50328 اکبر شادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50329 زهرا شادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50330 علی شادی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50331 کمال شادی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50332 محسن شادی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50333 مریم شادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50334 مهدی شادی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50335 مهدی شادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50336 مهدیه شادی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50337 مهسا شادی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50338 مهسا شادی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50339 حسن شادی اف 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50340 مجید شادی سیس 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
50341 مهلا شادی فر 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50342 زهرا شادیان خاکستر 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
50343 پریسا شادیانلو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50344 هانیه شادیفر 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
50345 سیده زهره شارع شهری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50346 سیده زهره شارع شهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50347 عباسعلی شارعی بیلندی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50348 الهام شارکی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50349 قدرت اله شارکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50350 نفیسه شارکی باجگیران 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
50351 آزاده شارکیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
50352 ازاده شارکیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50353 زهرا شارکیان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50354 عطیه شارکیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50355 عطیه شارکیان 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
50356 هانیه شارکیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50357 هانیه شارکیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
50358 میرمحمدحسن شارمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50359 اقدس شاره 1380 علوم رياضي آمار
50360 حسین شاره 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50361 علی اکبر شاره 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50362 محمد شاره 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50363 شکوفه شازاده 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
50364 یاسین شازده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
50365 هانیه شازده احمدی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50366 حامد شاطرزاده یزدی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50367 زهرا شاطرزاده یزدی 1378 علوم پايه فیزیک
50368 سمانه شاطرزاده یزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50369 محمدجواد شاطرزاده یزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
50370 هانیه شاطرزاده یزدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
50371 طیبه شاطرغرابی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50372 طیبه شاطرغرابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50373 حافظ شاطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50374 علی شاطری 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50375 معصومه شاطری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50376 مفید شاطری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50377 مفید شاطری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50378 محمدحسن شاطری احمدآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50379 سمانه شاطری بسطام 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50380 احمد شاطری کاشی 1346 علوم پايه دبیری زمین شناسی
50381 سارا شاطری مشهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50382 سرور شاطری مشهدی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50383 لیلی شاطری مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50384 محسن شاطریان 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
50385 محمدرضا شاطریان 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50386 زینب شاطی زاده ملکشاهی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50387 مجید شاعرزاده 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
50388 فاطمه شاعری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50389 محمدرضا شاعری 1366 علوم رياضي آمار
50390 نرجس شاعری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50391 سمیه شاعری خیبری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50392 فائزه شاعری خیبری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50393 زینب شاعری لاریمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50394 مجتبی شاعفی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50395 یوکابه شاعی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50396 آزیتا شافعی 1367 علوم پايه شیمی
50397 الهه شافعی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
50398 ایوب شافعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
50399 سعیده شافعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50400 سمانه شافعی 1386 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226495