راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 50 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 50301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50301 محبوبه صابری شکیب 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50302 محمدباقر صابری شهربابکی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50303 هدیه صابری طینت جوان 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
50304 سیدمجید صابری فتحی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
50305 رضا صابری فر 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50306 طناز صابری فر 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
50307 محبوبه صابری قصاب 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50308 سحر صابری کاخکی 1375 علوم پايه زیست شناسی
50309 یاسمن صابری کاخکی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50310 زهرا صابری کاریزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50311 سمیه صابری کاریزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
50312 محسن صابری کاریزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50313 مریم صابری کریمیان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50314 میعاد صابری کلائی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50315 سهیلا صابری کیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50316 سروش صابری محمودآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50317 بهنام صابری مرادیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50318 افسانه صابری معین 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50319 رضا صابری مقدم 1378 علوم پايه فیزیک
50320 محمدحسین صابری مقدم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50321 مصطفی صابری مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50322 نادیا صابری مقدم تهرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50323 ریحانه صابری مقدم طهرانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50324 ناهید صابری مقدم طهرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50325 فرشاد صابری موحد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50326 حسن صابری نجار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50327 علی اصغر صابری نجار 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50328 معصومه صابری نجار 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
50329 نرگس صابری نجار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50330 عرفان صابری نجفی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50331 علی صابری نجفی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
50332 محسن صابری نجفی 1356 علوم پايه علوم جانوری
50333 نسیم صابری نجفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50334 نوید صابری نجفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50335 نیلوفر صابری نجفی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
50336 امیر صابری نسب 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
50337 علی صابری نسب 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
50338 علی صابری نصرآبادسفلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
50339 عباس صابری نوقابی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50340 حسن صابری نیک 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
50341 جلال صابریان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50342 حمید صابریان 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50343 رباب صابریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50344 زهرا صابریان 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50345 سروش صابریان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50346 عباس صابریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50347 علی صابریان 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50348 علی صابریان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50349 علیرضا صابریان 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50350 علیرضا صابریان 1361 علوم پايه زمین شناسی
50351 محمد صابریان 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50352 محمد صابریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
50353 محمدکاظم صابریان 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50354 نفیسه صابریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50355 نیره صابریان 1388 علوم پايه فیزیک
50356 نیره صابریان 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
50357 محبوبه صابریان راد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50358 امیره صابریان قاسمی 1363 علوم پايه عمومی
50359 معصومه صابقی مقدم 1374 علوم پايه زمین شناسی
50360 مرضیه صابوناتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50361 معین صابونچی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50362 زهره صابونچی کرهرودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50363 زهره صابونچی کرهرودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50364 مجید صابونی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50365 محمدعلی صابونی شیخی زاده 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
50366 امیر صابونیها 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50367 زهراسادات صاحب 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50368 زهراسادات صاحب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50369 ابوالقاسم صاحب الزمانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
50370 حجیه فاطمه صاحب الزمانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50371 علی رضا صاحب الزمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50372 مهدی صاحب الزمانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50373 زهره صاحب پورلیقوان 1365 علوم رياضي آمار
50374 مرتضی صاحب جمع 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50375 مرتضی صاحب جمع 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
50376 بهزاد صاحب زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50377 بهزاد صاحب زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50378 اسدالله صاحب علم 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50379 اسدالله صاحب علم 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50380 ساره صاحب علم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50381 فرح صاحب قلم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50382 قاسمعلی صاحب نسق 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
50383 صدیقه صاحب نظر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50384 مریم صاحب اختیار 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50385 یاسر صاحب اختیار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50386 بهاره صاحب جمع 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50387 بهاره صاحب جمع 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
50388 سمانه صاحب جمع 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50389 سمانه صاحب جمع 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50390 کامران صاحب دل فرد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50391 صدرا صاحب زاده 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50392 ناهید صاحب شورابی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50393 اسدالله صاحب علم 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50394 اکرم صاحب علم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50395 حسن صاحب علم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
50396 سروش صاحب علم 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50397 سولماز صاحب علم 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50398 طاهره صاحب علم 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50399 عاطفه صاحب علم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50400 علیرضا صاحب علم 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566147