راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 50301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50301 مسعود شفیقی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
50302 حسین شفیقی شهری 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50303 مهرداد شفیقی مقدم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50304 بلال شقاقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50305 فرهاد شقاقی 1352 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50306 علیرضا شقاقیان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50307 محبوبه شقاقیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
50308 محبوبه شقاقیان 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
50309 محمودرضا شقاقیان 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
50310 نصرت شقدری جاغرق 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50311 عباسعلی شکاردوست 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50312 فاطمه شکاردوست 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50313 احسان شکاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50314 جواد شکاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50315 جواد شکاری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50316 زهره شکاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50317 سعیده شکاری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50318 سمانه شکاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50319 غزاله شکاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50320 غزاله شکاری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50321 غلامحسین شکاری 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50322 محسن شکاری 1392 علوم پايه زمین شناسی
50323 مرضیه شکاری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
50324 مریم شکاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50325 مسعود شکاری 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
50326 میترا شکاری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50327 هدیه شکاری 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50328 وجیهه شکاری بقمچ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50329 فهیمه شکاری زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50330 اکرم شکاری بیدختی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50331 مرضیه شکاری چاهستانی 1370 علوم رياضي آمار
50332 عیسی شکاری دورباش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
50333 فرزاد شکاری زاده 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50334 محمدرضا شکاری زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50335 تقی شکاری شاهرود 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50336 مرضیه شکاری طوسی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
50337 حّوا شکاری کلاته تیمور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50338 ناهید شکاری مکی آبادی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50339 علی شکاریان شاندیز 1377 علوم پايه زمین شناسی
50340 فهیمه شکاریان شاندیز 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
50341 حبیبه شکاریان یزد 1366 علوم پايه دبیری شیمی
50342 راحله شکاریان یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50343 زهره شکاریان یزد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50344 علی شکاریان یزد 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50345 محمد شکاریان یزد 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50346 رمضانعلی شکانده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
50347 جلال شکر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50348 سیده فرگل شکرائی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
50349 حسن شکراللهی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
50350 مجتبی شکراللهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50351 محمد شکراله شیرازی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50352 حسن شکرالهی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50353 محمد شکرالهی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50354 معصومه شکرالهی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50355 فاطمه شکرالهی گاوزن 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
50356 بهداد شکرالهی یانچشمه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50357 بهداد شکرالهی یانچشمه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50358 میلاد شکرانه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50359 حسین شکرانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
50360 صغری شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
50361 غلامرضا شکرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50362 غلامرضا شکرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50363 کیوان شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50364 احمد شکرانی بایگی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50365 علی رضا شکرانی بایگی 1380 علوم پايه فیزیک
50366 محمد شکرانی بایگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50367 فرزانه شکرانی قشلاق 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
50368 مهناز شکرپور رودباری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50369 هبه شکرچیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50370 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50371 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50372 محسن شکرریز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50373 محمدهادی شکرریز 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
50374 حکیمه شکرزاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50375 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50376 محمدرضا شکرکار 1363 علوم پايه زمین شناسی
50377 محمدهادی شکرگذارعباسی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
50378 زهرا شکرگزار 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50379 عباس شکرگزار 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50380 محدثه شکرگزار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
50381 مصطفی شکرگزار 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50382 مطهره شکرگزار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
50383 مطهره شکرگزار 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
50384 علی شکرگزارعباسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50385 علی شکرگزارعباسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50386 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50387 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50388 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
50389 علیرضا شکروئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50390 احسان الله شکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50391 الهام شکری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
50392 الهام شکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
50393 الیاس شکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50394 باقر شکری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50395 جواد شکری 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
50396 حبیب الله شکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50397 حبیب اله شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50398 داود شکری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50399 داود شکری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
50400 رضا شکری 1382 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135347