راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 50401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50401 شیده سادات شجاعی 1379 علوم رياضي آمار
50402 صدیقه شجاعی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50403 طوبی شجاعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50404 عارفه شجاعی 1396 علوم اداري واقتصاد حقوق
50405 عطّیه شجاعی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
50406 علی اکبر شجاعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50407 فاطمه شجاعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50408 فاطمه شجاعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50409 فاطمه شجاعی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50410 فاطمه شجاعی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
50411 مرتضی شجاعی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50412 مرضیه شجاعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50413 مریم شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50414 مریم شجاعی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50415 مریم شجاعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
50416 مسلم شجاعی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
50417 مصیب شجاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50418 معصومه شجاعی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50419 معصومه شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50420 معصومه السادا شجاعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
50421 ملیحه شجاعی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50422 مهدی شجاعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50423 مهدیه شجاعی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50424 مهرداد شجاعی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
50425 نرگس شجاعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50426 هادی شجاعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50427 زهرا شجاعی ارزنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50428 سارا شجاعی اصل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
50429 مرتضی شجاعی اصل 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50430 سمانه شجاعی اندبیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
50431 اطهره شجاعی باغینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50432 حسین شجاعی باغینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50433 سمیه شجاعی باغینی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
50434 عفت شجاعی باغینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50435 فریبا شجاعی باغینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50436 مطهره شجاعی باغینی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
50437 راضیه شجاعی بایگی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50438 حسین شجاعی بیدواز 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50439 حسین شجاعی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50440 روٌیا شجاعی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
50441 آیدین شجاعی تبریزی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
50442 سیدرضا شجاعی دیوکلائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50443 سیده خدیجه شجاعی دیوکلائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
50444 بتول شجاعی رستگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50445 زهرا شجاعی رستگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50446 عبداله شجاعی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
50447 فهیمه شجاعی زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
50448 شیرین شجاعی زاده اقدم 1393 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
50449 عسگر شجاعی سرچشمه 1374 علوم رياضي آمار
50450 قربانعلی شجاعی سرحوزکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50451 سعید شجاعی شاه آباد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50452 سعید شجاعی شاه آباد 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
50453 مسعود شجاعی شاه آباد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
50454 محسن شجاعی شاه اباد 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
50455 محسن شجاعی شاه اباد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50456 محمدعلی شجاعی طباطبائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50457 شمسیه شجاعی عشرت آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50458 حبیب الله شجاعی فر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50459 شیرین شجاعی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50460 شیرین شجاعی فر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50461 فهیمه شجاعی فریز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50462 مینا شجاعی قلعه نی 1378 علوم رياضي آمار
50463 مینا شجاعی قلعه نی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
50464 علی شجاعی کاسککی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
50465 نسترن شجاعی کاوه 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
50466 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
50467 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1377 علوم پايه فیزیک
50468 الهام شجاعی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50469 الهام شجاعی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50470 حسن شجاعی مند 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50471 لیلی شجاعی منش 1383 علوم رياضي ریاضی محض
50472 حامد شجاعی مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50473 عذرا شجاعی مهر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
50474 فاطمه شجاعی مهر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50475 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
50476 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
50477 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50478 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
50479 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50480 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50481 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
50482 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
50483 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50484 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
50485 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50486 کوروش شجاعی نوفرست 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
50487 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50488 حسین شجاعی نیا 1335 علوم رياضي دبیری ریاضی
50489 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
50490 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50491 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50492 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50493 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50494 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
50495 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50496 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50497 نجمه شجری 1393 مهندسي مهندسی شیمی
50498 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50499 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
50500 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904027