راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 50401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50401 بهنام شافعی نوبندگانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50402 خدیجه شافعیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50403 ناهید شافق 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50404 مصطفی شافی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50405 محدثه شاقاسی رودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50406 ریحانه شاقلی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50407 ریحانه شاقلی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50408 اکرم شاقوزائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50409 فرهاد شاقوزائی 1368 علوم پايه فیزیک
50410 حسن حمودی شاکر 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50411 حمیده شاکر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50412 زینب شاکر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
50413 زینب شاکر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
50414 سارا شاکر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50415 فاطمه شاکر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50416 فاطمه شاکر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50417 فهیمه شاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50418 رضا شاکراردکانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50419 رضا شاکراردکانی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
50420 محمد شاکراردکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50421 زکیه شاکردپور 1385 علوم پايه زمین شناسی
50422 زکیه شاکردپور 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
50423 ایرج شاکرشیدا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
50424 رحیم شاکرطوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
50425 علی شاکرعسگراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50426 مهدی شاکرگلیانی 1380 علوم پايه فیزیک
50427 اعظم شاکرهدایت آباد 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
50428 مریم شاکرهدایت آباد 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
50429 آزاده شاکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50430 آزاده شاکری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
50431 ابوالفضل شاکری 1388 مهندسي مهندسی عمران
50432 ابوالفضل شاکری 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
50433 ابوالقاسم شاکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50434 احمد شاکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50435 اعظم شاکری 1375 علوم پايه زیست شناسی
50436 امیر شاکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50437 بی بی زهره شاکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50438 حسن شاکری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50439 حسن شاکری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50440 حسین شاکری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50441 حسین شاکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50442 حسین شاکری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
50443 حسین شاکری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
50444 حکیمه شاکری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50445 حمید شاکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50446 حمید شاکری 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50447 حمید شاکری 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
50448 حمیدرضا شاکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50449 زکیه شاکری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50450 زهرا شاکری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50451 زهرا شاکری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50452 زهره شاکری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50453 زینب شاکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50454 زینب شاکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50455 زینب شاکری 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
50456 زینب کبری شاکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50457 سیدمعین شاکری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50458 سیدمعین شاکری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50459 سیده زهرا شاکری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50460 سیده سارا شاکری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50461 سیده فاطمه شاکری 1385 هنر نيشابور نقاشی
50462 سیده نسیم شاکری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50463 شهاب شاکری 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه
50464 شهریار شاکری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50465 صادق شاکری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50466 صغری شاکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50467 طیبه شاکری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50468 طیبه شاکری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50469 عاطفه شاکری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
50470 عبدالحسن شاکری 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50471 علی شاکری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50472 علی شاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50473 فاطمه شاکری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50474 فاطمه شاکری 1381 علوم رياضي آمار
50475 فاطمه شاکری 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
50476 فاطمه شاکری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50477 فرزانه شاکری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
50478 فرنگیس شاکری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50479 فریبا شاکری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50480 فهیمه شاکری 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50481 قاسم شاکری 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50482 گلشن شاکری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
50483 لیلا شاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50484 لیلا شاکری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50485 مجید شاکری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50486 محبوبه شاکری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
50487 محمد شاکری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50488 محّمد شاکری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50489 محمّدتقی شاکری 1355 علوم رياضي آمار
50490 مرتضی شاکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50491 مرضیه شاکری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50492 مریم شاکری 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
50493 مریم شاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50494 مریم سادات شاکری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50495 مسعود شاکری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50496 معصومه شاکری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50497 معصومه شاکری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50498 ملیحه شاکری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50499 ملیحه شاکری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227436