راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 50601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50601 مجید صداقت برجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
50602 محمدصفا صداقت بکاولی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50603 ثریا صداقت جوی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
50604 سیدرضا صداقت حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50605 ناصر صداقت طالبی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
50606 رضا صداقت فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50607 فاطمه صداقت کار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
50608 معصومه صداقت منش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50609 بهناز صداقت باغبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50610 سیده افسانه صداقت بایگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50611 سمانه صداقت تلگرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50612 مقدس صداقت جناقرد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50613 فرشته صداقت حسن زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50614 فرشته صداقت حسن زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50615 حسین صداقت خواهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
50616 علی صداقت دباغ 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
50617 مهدیه صداقت دباغ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50618 افسانه صداقت رنجبر 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
50619 ایمان صداقت رنجبر 1393 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50620 فاطمه صداقت سروندانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50621 پریسا صداقت شریفی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50622 پریسا صداقت شریفی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
50623 رویا صداقت شریفی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
50624 نسرین صداقت شریفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
50625 مینا صداقت طالبی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50626 الهام صداقت کامه علیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50627 سمیه صداقت کرمانشاهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50628 عطیه صداقت کریم خانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
50629 الهه سادات صداقت کلانتری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50630 ملیحه صداقت کلوخی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50631 زهرا صداقت مایوان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50632 بیژن صداقت مصعبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50633 جواد صداقت منش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50634 اعظم صداقت مهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50635 رباب صداقت مهر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50636 احمد صداقت نیازآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50637 ابراهیم صداقتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50638 امید صداقتی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
50639 راحله صداقتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50640 عبدالعلی صداقتی 1368 علوم پايه زمین شناسی
50641 علی صداقتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
50642 علی اصغر صداقتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50643 علی اصغر صداقتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
50644 علیرضا صداقتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50645 علیرضا صداقتی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50646 فاطمه صداقتی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50647 فاطمه صداقتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50648 مرجانه صداقتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50649 مریم صداقتی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50650 ناصر صداقتی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
50651 جعفر صداقتی خلیل آباد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50652 سعید صداقتی مقدم 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
50653 نسرین صداقتی افخمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50654 عماد صداقتی بکشلی 1390 علوم پايه زمین شناسی
50655 امین صداقتی پور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
50656 محمد صداقتی پور 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50657 محمد صداقتی پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50658 جعفر صداقتی خلیل اباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50659 حسین صداقتی فر 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50660 محمد صداقتی گنابادی 1365 كشاورزى زراعت
50661 ناصرالدین صداقتی مختاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50662 سعید صداقتی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50663 حسین صداقتی نسب 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50664 نسرین صداقتی نوقابی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50665 اعظم صداقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50666 عباس صدخروی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50667 مریم صدخروی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50668 ملیحه صدخروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50669 بنفشه صدر 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50670 زهرا صدر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50671 سید محسن صدر 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50672 سیدعلیرضا صدر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50673 سیدمحسن صدر 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
50674 سیدمحسن صدر 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50675 صدیقه هما صدر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50676 محمد صدر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50677 مهرداد صدر 1353 علوم پايه زیست شناسی
50678 نفیسه سادات صدر 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50679 زهرا صدر بنارکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50680 محمد جعفر صدر زاده خراسانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
50681 فاطمه صدر نیا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
50682 پری صدرا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50683 سمیه صدرا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50684 مجید صدرائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50685 محبوبه صدرائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50686 ملیحه صدرائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50687 نسرین صدرائی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
50688 هدی صدرائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50689 مسعود صدرابادی حقیقی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50690 سعید صدرارحامی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50691 مرتضی صدراصفهانی 1361 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50692 آیدا صدرالسادات 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
50693 پروانه صدرالسادات 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50694 سیده فاطمه صدرالسادات 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50695 عنایت اله صدرالسادات 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50696 محمد صدرالفضلائی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50697 عالمه صدراللهی 1385 علوم پايه فیزیک
50698 عالمه صدراللهی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
50699 محمد صدرالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50700 اعظم صدرایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973101