راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 50601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50601 مینا شهریاری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50602 مینا شهریاری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50603 نرگس شهریاری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50604 یلدا شهریاری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50605 حسام الدین شهریاری احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50606 حسام الدین شهریاری احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50607 روشنک شهریاری احمدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50608 روشنک شهریاری احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
50609 روشنک شهریاری احمدی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
50610 سهیلا شهریاری تپه لری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
50611 سهیلا شهریاری تپه لری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
50612 محمد شهریاری تنگان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50613 مهدی شهریاری فخرآباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی ناپیوسته تولیدات گیاهی - زراعت
50614 مهدی شهریاری فخرآباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
50615 فهیمه شهریاری منظری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50616 ربابه شهریاری نسب 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50617 ملیحه شهریاری نیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50618 جهانگیر شهریاریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
50619 ریحانه شهریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50620 سمانه شهریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50621 علی شهریان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50622 فاطمه شهریان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50623 فهیمه شهریان 1378 علوم پايه فیزیک
50624 مژگان شهریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50625 محمدرضا شهریورامان محمد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50626 محمد شهریورلنگرودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50627 کتایون شهریوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50628 مهسا شهزاد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50629 امین شهسوار 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50630 حسین شهسوار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50631 عاطفه شهسوار 1376 علوم پايه شیمی
50632 عاطفه شهسوار 1354 علوم پايه شیمی
50633 فائزه شهسوار 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
50634 محمد شهسوار 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50635 محمد شهسوار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
50636 مرتضی شهسوار کندری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50637 شهاب الدین شهسوارفرد 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
50638 خدیجه شهسواری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
50639 عباس شهسواری 1384 هنر نيشابور نقاشی
50640 کامران شهسواری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50641 نادر شهسواری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50642 ناصر شهسواری پور 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50643 علی شهسواری جزین 1376 علوم پايه فیزیک
50644 تکتم شهسواری خیراباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50645 بدیعه شهسواری علویجه 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
50646 حسن شهفر 1383 علوم پايه فیزیک
50647 ثریا شهلا 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50648 سوفیا شهلا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50649 شیما شهلائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
50650 محبوبه شهلائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50651 ناصر شهلائی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50652 راضیه شهلایی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50653 مریم شهلایی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50654 زهرا شهلایی گوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50655 عبدالصمد شهلی بر 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
50656 رضا شهمرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50657 محبوبه شهمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50658 ایدا شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
50659 یزدان شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50660 معصومه شهناز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50661 وجیهه شهناز 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50662 رضا شهنازی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50663 رضا شهنازی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50664 رضا شهنازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50665 روح الله شهنازی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50666 شوکت شهنازی 1354 علوم پايه زیست شناسی
50667 محمد شهنازی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50668 تکتم شهنازی فر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50669 شراره شهنازی فر 1375 علوم رياضي آمار
50670 سمیه شهنازی نیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50671 زهرا شهنام 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50672 امیر شهنواز 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50673 شهرام شهنواز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50674 حسینعلی شهنوازی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50675 عبدالجلیل شهنوازی میرجاوه 1353 مهندسي راه و ساختمان
50676 نبی بخش شهنویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50677 انسیه شهوازیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50678 سلاله شهوازیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت رفتاری
50679 مریم شهودی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50680 علی شهیدثالث 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50681 مریم شهیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50682 شیما شهیدزاده اسدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50683 آرزو شهیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50684 آرزو شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
50685 اکرم شهیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50686 حمیده شهیدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50687 حمیده شهیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50688 حمیده شهیدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
50689 حیدر شهیدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50690 زهرا شهیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
50691 شهرام شهیدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50692 فاطمه شهیدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50693 فرشته شهیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50694 فرید شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
50695 لیلا شهیدی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
50696 مجتبی شهیدی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50697 مجید شهیدی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50698 محسن شهیدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50699 محمد شهیدی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
50700 مهدی شهیدی 1381 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517660