راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 50601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50601 محسن شکیبا 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50602 مریم شکیبا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50603 مسلم شکیبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50604 مصطفی شکیبا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
50605 نرجس شکیبا 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50606 سارا شکیبا منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50607 فاطمه شکیبااحسان آباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50608 فاطمه شکیبائی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50609 فاطمه شکیبائی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50610 کوکب شکیبائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50611 گلشن شکیبائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50612 مجتبی شکیبائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50613 حانیه شکیبائی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50614 ایمان شکیباپور 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50615 ایمان شکیباپور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50616 بهاره شکیباپور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
50617 عطیّه شکیباپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50618 محبوبه شکیباپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50619 نوید شکیباپورتبریزی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50620 هادی شکیبازاهد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50621 منصوره شکیباطرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50622 بهنام شکیبافر 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50623 بهنام شکیبافر 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
50624 فرناز شکیبافر 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50625 فرنام شکیبافر 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50626 علیرضا شکیبامنش 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50627 محبوبه شکیبامنش 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50628 محمدحسین شکیبامنش 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50629 مرتضی شکیبای 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50630 عاطفه شکیبای صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50631 مجتبی شکیبایی زاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
50632 عاطفه شکیبایی صنوبری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
50633 بی بی آسیه شکیبی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50634 عاطفه شکیبی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50635 سمیه شگفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50636 فریبا شگفته 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50637 حامد شگفته اقکاریز 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
50638 حانیه شگفتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50639 علی شگفتی تیتکانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50640 علی شلال بندان 1355 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50641 الهام شلال وند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50642 غلامرضا شلرانی بایگی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
50643 فاخر شلوه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
50644 احمد شم آبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50645 راضیه شم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50646 راضیه شم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50647 رضا شم آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50648 زهرا شم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50649 زهرا شم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50650 طیبه شم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50651 محمدقاسم شم آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50652 مرضیه شم آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50653 احمد شم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50654 احمد شم ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50655 حسن شم ابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50656 حسینعلی شم ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50657 طاهره شم ابادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50658 علی اکبر شم ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50659 محمد شم ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50660 محمدحسین شم ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50661 هُدی شم خالی مقدم 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50662 محمدحسین شماسی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50663 مریم شماعی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50664 مریم شماعیان رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50665 امیر شمالی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50666 جواد شمالی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50667 شادی شمالی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50668 مریم شمایلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50669 مریم شمایلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50670 ملیحه شمایلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50671 حبیب الله شمایلی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50672 علی رضا شمخالچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
50673 زهرا شمری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50674 آتنا شمس 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
50675 احسان شمس 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50676 احسان شمس 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50677 ایمان شمس 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
50678 بشری شمس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50679 حامد شمس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50680 زهرا شمس 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50681 سعیده شمس 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
50682 سیدعلی شمس 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
50683 سیدمحمد شمس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50684 سیدمحمد شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50685 سیدمحمد شمس 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50686 سیده حمیده شمس 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50687 سیده فاطمه شمس 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50688 سیده فاطمه شمس 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
50689 سیده فاطمه شمس 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
50690 شافعه شمس 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
50691 شیده شمس 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
50692 عباسعلی شمس 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50693 علی شمس 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50694 علی شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50695 علی شمس 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50696 علیرضا شمس 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50697 فائزه شمس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
50698 قاسم شمس 1376 علوم پايه زمین شناسی
50699 کیوان شمس 1378 علوم پايه زمین شناسی
50700 محمدعلی شمس 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147118