راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 50601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50601 زهرا شاه آقاسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50602 اعظم شاه بیک 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50603 حسن شاه بیکی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50604 زین العابدین شاه بیکی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50605 فاطمه شاه بیکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50606 فاطمه شاه بیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50607 محمدمهدی شاه بیکی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50608 محمدمهدی شاه بیکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
50609 مریم شاه بیکی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50610 مریم شاه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50611 رضا شاه بیگی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50612 زهرا شاه بیگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50613 فرشته شاه بیگی 1387 علوم پايه فیزیک
50614 فرشته شاه بیگی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
50615 مژگان شاه بیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50616 نفیسه شاه بیگی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
50617 الهه شاه پرست 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
50618 الهه شاه پسند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50619 الهه شاه پسند 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50620 راحله شاه پسند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50621 علی شاه پسند 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50622 منیره شاه پسند 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50623 منیره شاه پسند 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
50624 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1385 علوم رياضي ریاضی محض
50625 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
50626 امیر شاه پسندی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
50627 داود شاه پسندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50628 عباسعلی شاه پسندی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50629 فائزه شاه پسندی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50630 ابراهیم شاه تقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50631 حبیب اله شاه تقی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50632 محمدصادق شاه تقی راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50633 سیدکمال الدین شاه چراغی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
50634 گلشن السادات شاه چراغی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50635 زهرا شاه حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50636 سمانه شاه حسین دستجردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50637 احمد شاه حسینی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
50638 ثمره شاه حسینی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50639 حسین شاه حسینی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50640 زهرا شاه حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50641 شعبان شاه حسینی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
50642 صدیقه شاه حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50643 علی شاه حسینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50644 علی حیدر شاه حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50645 فاطمه شاه حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50646 فاطمه شاه حسینی 1384 هنر نيشابور نقاشی
50647 گلثوم شاه حسینی 1388 علوم پايه فیزیک
50648 محمدعلی شاه حسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50649 رضا شاه حسینی بیده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
50650 سیدحسن شاه حسینی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50651 نرگس شاه حمزئی دهنو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50652 عالیه شاه حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50653 فاطمه شاه حیدری پور 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
50654 سمیه شاه دادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50655 عالیه شاه دادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50656 زهرا شاه زهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50657 مریم شاه زهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50658 مجید شاه سنائی گنیرانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
50659 رویا شاه سواری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50660 منصور شاه سواری بابوکانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50661 نجمه شاه صنم 1383 علوم رياضي آمار
50662 اسماعیل شاه طهماسبی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
50663 بهناز شاه طهماسبی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50664 بهناز شاه طهماسبی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50665 جواد شاه طهماسبی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
50666 شادی شاه طهماسبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50667 منصور شاه طهماسبی 1347 علوم پايه فیزیک
50668 بی بی مریم شاه عالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50669 حسن شاه عالمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50670 سیدحمید شاه عالمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50671 سیده بهناز شاه عالمی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50672 بی بی فیروزه شاه عالمی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50673 سید مرتضی شاه عالمی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
50674 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50675 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
50676 ابوالفضل شاه علی 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
50677 الاله شاه علی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50678 شهناز شاه قاسمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
50679 وحید شاه قاسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
50680 حمیدرضا شاه قلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50681 کاملیا شاه قلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50682 علیرضا شاه قلی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
50683 فاطمه شاه کوهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50684 زهره شاه گردی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50685 حورا شاه گل زاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50686 مائده شاه گل زاده 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
50687 امین شاه گلی کاریزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50688 اکرم شاه محمدی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50689 زهرا شاه محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50690 زهره شاه محمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50691 زهره شاه محمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50692 سیده فاطمه شاه محمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50693 عالیه شاه محمدی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50694 مرضیه شاه محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50695 معصومه شاه محمدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50696 مهتاب شاه محمدی 1382 علوم رياضي آمار
50697 رضا شاه محمدی شیرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50698 غلامرضا شاه محمدی قلعه نوی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50699 محمدرضا شاه محمدی مهرجودی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50700 زهرا شاه مرادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42193678