راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 50701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50701 سید مرتضی شاه عالمی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
50702 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50703 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
50704 ابوالفضل شاه علی 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
50705 الاله شاه علی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50706 شهناز شاه قاسمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
50707 وحید شاه قاسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
50708 حمیدرضا شاه قلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50709 کاملیا شاه قلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50710 علیرضا شاه قلی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
50711 فاطمه شاه کوهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50712 زهره شاه گردی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50713 حورا شاه گل زاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50714 مائده شاه گل زاده 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
50715 امین شاه گلی کاریزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50716 اکرم شاه محمدی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50717 زهرا شاه محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50718 زهره شاه محمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50719 زهره شاه محمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50720 سیده فاطمه شاه محمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50721 عالیه شاه محمدی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50722 مرضیه شاه محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50723 معصومه شاه محمدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50724 مهتاب شاه محمدی 1382 علوم رياضي آمار
50725 رضا شاه محمدی شیرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50726 غلامرضا شاه محمدی قلعه نوی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50727 محمدرضا شاه محمدی مهرجودی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50728 زهرا شاه مرادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50729 علیرضا شاه مرادی 1383 علوم رياضي آمار
50730 محمد شاه مرادی بندقراء 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50731 حمیدرضا شاه مردا نی فیروزجائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50732 زهرا شاه مردی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50733 الله رسان شاه مردی بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50734 حمیرا شاه ملکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50735 مریم شاه منصوری 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
50736 حسین شاه میربرزکی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
50737 مهدی شاه میرزایی شوی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50738 الهام شاه میری لاکه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
50739 نسرین شاه نوشی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
50740 سکینه شاه وردی 1395 علوم پايه شیمی محض
50741 طیبه شاه وردیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50742 فاطمه شاه وردیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50743 مهدی شاه ولی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50744 احمد شاهانی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
50745 اعظم شاهانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50746 فاطمه شاهانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50747 مهدی شاهب 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50748 نفیسه شاهبازی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50749 ناصر شاهبداقی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50750 حسین شاهبیکی 1374 علوم پايه فیزیک
50751 معصومه شاهبیگی گیل کلائی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50752 احمدرضا شاهپوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
50753 حسین شاهپوری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50754 مرضیه شاهپیرزیارتگاهی 1378 علوم رياضي آمار
50755 منیژه شاهجهانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50756 سیدمازیار شاهچراغی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50757 سیده مریم شاهچراغی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50758 سیده مریم شاهچراغی 1395 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
50759 اکرم شاهد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50760 سعید شاهد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50761 بهاره شاهدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
50762 خدیجه شاهدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50763 طیبه شاهدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50764 طیبه شاهدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50765 عبدالحامد شاهدی 1385 علوم پايه فیزیک
50766 غلی محمد شاهدی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
50767 مسعود شاهدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50768 معصومه شاهدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50769 مهری شاهدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50770 مهری شاهدی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
50771 مظفر شاهدی عبدآباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50772 مجید شاهدی کریم آباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50773 شادی شاهرخ 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50774 حسینعلی شاهرخ زاده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50775 شادی شاهرخ شاهیان 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50776 شاه سمن شاهرخ شاهیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50777 شاه سمن شاهرخ شاهیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50778 حمید شاهرخ نیا 1366 علوم پايه زمین شناسی
50779 ابوالفضل شاهرخی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
50780 ایمان شاهرخی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
50781 حسن شاهرخی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50782 حسین شاهرخی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50783 حسین شاهرخی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
50784 حسینعلی شاهرخی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50785 زهرا شاهرخی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50786 شیوا شاهرخی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
50787 ناهید شاهرخی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50788 وحیده شاهرخی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
50789 سمیه شاهرخی ساردو 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50790 جمشید شاهرخی چمن آبادی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
50791 حسن شاهرخی خرگردی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50792 علی اکبر شاهرخی رشتخوار 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50793 مسعود شاهرخی ساردو 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50794 آتوسا شاهرخی سبزوار 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
50795 حمیدرضا شاهرخی فخرآباد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50796 زینت شاهرخی فخرآباد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
50797 حسین شاهرخی کاخکی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50798 سمانه شاهرخی کاخکی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50799 سمانه شاهرخی کاخکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
50800 وحید شاهرخیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227694