راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 50801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50801 پروین شریفی رجبی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50802 محمد شریفی رستم ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50803 علیرضا شریفی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50804 علیرضا شریفی روشناوند 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
50805 معصومه شریفی زو 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50806 ملیحه شریفی زو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50807 نوراله شریفی زیارانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50808 سیده فاطمه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50809 سیّده معصومه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50810 سیدمحمدحسین شریفی ساعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50811 شروین شریفی سرابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
50812 حبیب الله شریفی سلامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50813 محمد شریفی سلامی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
50814 احمد شریفی شریف آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
50815 احمد شریفی شریف آباد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
50816 علی شریفی شهری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50817 فاطمه شریفی شهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50818 فاطمه شریفی شهری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50819 سمیه شریفی شیفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50820 محسن شریفی صحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50821 وحیده شریفی صحی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50822 بی بی اشرف شریفی طرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50823 معصومه شریفی طرقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50824 غلامرضا شریفی عارف 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
50825 محمد شریفی عمادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50826 پروین شریفی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
50827 حمیدرضا شریفی فر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50828 سارا شریفی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50829 مجید شریفی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
50830 هاشم شریفی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50831 یحیی شریفی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50832 یحیی شریفی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
50833 رحمت اله شریفی قاسم خیلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50834 ساناز شریفی قزوینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
50835 محسن شریفی قلعه نو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50836 هادی شریفی قلعه نو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50837 ساره شریفی قنات غستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50838 ساره شریفی قنات غستانی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
50839 احمد شریفی کلاریجانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
50840 زینب شریفی کیا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50841 محمد شریفی کیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50842 سعید شریفی کیاسری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50843 مریم شریفی گرمجان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50844 زهرا شریفی محترم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50845 محبوبه شریفی محترم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50846 مریم شریفی محترم 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50847 سکینه شریفی محمداباد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50848 محمدامیر شریفی معین 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
50849 حبیب اله شریفی مغانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50850 راضیه شریفی مغانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
50851 اسماعیل شریفی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50852 اکرم شریفی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50853 سیدمحمد شریفی مقدم 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50854 صدیقه شریفی مقدم 1370 علوم پايه زمین شناسی
50855 محبوبه شریفی مقدم بجستانی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
50856 کاظم شریفی ملایر 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50857 یاسر شریفی موحد 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
50858 زهرا شریفی مود 1353 علوم پايه دبیری شیمی
50859 آرش شریفی مهر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50860 حمید شریفی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50861 جعفر شریفی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
50862 سعید شریفی نژاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی (آموزش محور)
50863 رسول شریفی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50864 عباس شریفی نسب اناری 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50865 ربابه سادات شریفی نوری 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
50866 منصوره شریفی نوری قلعه نویی فر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50867 حسین شریفی نوقابی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
50868 حمیده شریفی نوقابی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
50869 حمیده شریفی نوقابی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
50870 یگانه شریفی نوقابی 1386 هنر نيشابور نقاشی
50871 تقی شریفی نوید 1364 علوم پايه زمین شناسی
50872 احمد شریفی نیا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50873 زهرا شریفی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
50874 سیدابراهیم شریفی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50875 نسرین شریفی نیک 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
50876 مهدیه شریفی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
50877 ثریّا شریفیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50878 طاهره شریفیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
50879 عزت شریفیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50880 علی اکبر شریفیان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50881 مجید شریفیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
50882 محمدعلی شریفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50883 منا شریفیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
50884 مهتاب سادات شریفیان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50885 مهدی شریفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50886 مهدی شریفیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50887 هومن شریفیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
50888 فرنوشه شریفیان امیری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50889 عاطفه شریفیان ثانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50890 عاطفه شریفیان ثانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50891 نادره شریفیان ثانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50892 نادره شریفیان ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50893 اعظم شریفیان خور 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50894 ماشااله شریفیان خور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
50895 محمود شریفیان درچه 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50896 سارا شریفیان رضوی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50897 سهیلا شریفیان رضوی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50898 مرضیه شریفیان رضوی 1354 علوم پايه زیست شناسی
50899 امیر جواد شریفیان طرقبه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790176