راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 سارا شفیعی نیک 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
51002 سعیده شفیعی نیک 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51003 سعیده شفیعی نیک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
51004 امین شفیعیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51005 سارا شفیعیان 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51006 سارا شفیعیان 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
51007 سعید شفیعیان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51008 محمدرضا شفیعیان 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
51009 هدی شفیعیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51010 هدی شفیعیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
51011 یوسف شفیعیان 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51012 حمید شفیق 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51013 شهرزاد شفیق 1384 دامپزشكي دامپزشکی
51014 مهناز شفیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
51015 زهرا شفیق پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51016 عصمت شفیق فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51017 ملیحه شفیق نامقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51018 ملیحه شفیق نامقی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
51019 مسعود شفیقی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
51020 حسین شفیقی شهری 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51021 مهرداد شفیقی مقدم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51022 بلال شقاقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51023 فرهاد شقاقی 1352 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51024 علیرضا شقاقیان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51025 محبوبه شقاقیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
51026 محبوبه شقاقیان 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
51027 محمودرضا شقاقیان 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
51028 نصرت شقدری جاغرق 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51029 مرح شقیر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
51030 عباسعلی شکاردوست 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51031 فاطمه شکاردوست 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51032 احسان شکاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51033 جواد شکاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51034 جواد شکاری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51035 زهره شکاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51036 سعیده شکاری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
51037 سمانه شکاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51038 غزاله شکاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51039 غزاله شکاری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51040 غلامحسین شکاری 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51041 محسن شکاری 1392 علوم پايه زمین شناسی
51042 مرضیه شکاری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51043 مریم شکاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51044 مسعود شکاری 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51045 میترا شکاری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51046 هدیه شکاری 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51047 وجیهه شکاری بقمچ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51048 فهیمه شکاری زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51049 اکرم شکاری بیدختی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51050 مرضیه شکاری چاهستانی 1370 علوم رياضي آمار
51051 عیسی شکاری دورباش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
51052 فرزاد شکاری زاده 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51053 محمدرضا شکاری زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51054 تقی شکاری شاهرود 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51055 مرضیه شکاری طوسی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
51056 حّوا شکاری کلاته تیمور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51057 ناهید شکاری مکی آبادی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51058 علی شکاریان شاندیز 1377 علوم پايه زمین شناسی
51059 فهیمه شکاریان شاندیز 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51060 حبیبه شکاریان یزد 1366 علوم پايه دبیری شیمی
51061 راحله شکاریان یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51062 زهره شکاریان یزد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51063 علی شکاریان یزد 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51064 محمد شکاریان یزد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51065 رمضانعلی شکانده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51066 جلال شکر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51067 سیده فرگل شکرائی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
51068 حسن شکراللهی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
51069 مجتبی شکراللهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51070 محمد شکراله شیرازی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51071 حسن شکرالهی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51072 محمد شکرالهی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51073 معصومه شکرالهی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51074 فاطمه شکرالهی گاوزن 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
51075 بهداد شکرالهی یانچشمه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51076 بهداد شکرالهی یانچشمه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
51077 میلاد شکرانه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51078 حسین شکرانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
51079 صغری شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
51080 غلامرضا شکرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51081 غلامرضا شکرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51082 کیوان شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51083 احمد شکرانی بایگی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51084 علی رضا شکرانی بایگی 1380 علوم پايه فیزیک
51085 محمد شکرانی بایگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51086 فرزانه شکرانی قشلاق 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51087 مهناز شکرپور رودباری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51088 هبه شکرچیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51089 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51090 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51091 محسن شکرریز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51092 محمدهادی شکرریز 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
51093 حکیمه شکرزاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51094 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51095 محمدرضا شکرکار 1363 علوم پايه زمین شناسی
51096 محمدهادی شکرگذارعباسی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
51097 زهرا شکرگزار 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51098 عباس شکرگزار 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51099 محدثه شکرگزار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51100 مصطفی شکرگزار 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409177