راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 خدیجه شکیبا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51002 سارا شکیبا 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51003 طیبه شکیبا 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51004 فائزه شکیبا 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
51005 محسن شکیبا 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51006 مریم شکیبا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51007 مسلم شکیبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51008 مصطفی شکیبا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
51009 نرجس شکیبا 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51010 سارا شکیبا منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51011 فاطمه شکیبااحسان آباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51012 فاطمه شکیبائی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51013 فاطمه شکیبائی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51014 کوکب شکیبائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51015 گلشن شکیبائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51016 مجتبی شکیبائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51017 حانیه شکیبائی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51018 ایمان شکیباپور 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51019 ایمان شکیباپور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51020 بهاره شکیباپور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
51021 عطیّه شکیباپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51022 محبوبه شکیباپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51023 نوید شکیباپورتبریزی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51024 هادی شکیبازاهد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51025 منصوره شکیباطرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51026 بهنام شکیبافر 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51027 بهنام شکیبافر 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
51028 فرناز شکیبافر 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51029 فرنام شکیبافر 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51030 علیرضا شکیبامنش 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51031 محبوبه شکیبامنش 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51032 محمدحسین شکیبامنش 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51033 مرتضی شکیبای 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51034 عاطفه شکیبای صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51035 مجتبی شکیبایی زاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
51036 عاطفه شکیبایی صنوبری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
51037 بی بی آسیه شکیبی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51038 عاطفه شکیبی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
51039 سمیه شگفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51040 فریبا شگفته 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51041 حامد شگفته اقکاریز 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
51042 حانیه شگفتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51043 علی شگفتی تیتکانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51044 علی شلال بندان 1355 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51045 الهام شلال وند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
51046 غلامرضا شلرانی بایگی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
51047 فاخر شلوه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51048 احمد شم آبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51049 راضیه شم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51050 راضیه شم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51051 رضا شم آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51052 زهرا شم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51053 زهرا شم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51054 طیبه شم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51055 محمدقاسم شم آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51056 مرضیه شم آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51057 احمد شم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51058 احمد شم ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51059 حسن شم ابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51060 حسینعلی شم ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51061 طاهره شم ابادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51062 علی اکبر شم ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51063 محمد شم ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51064 محمدحسین شم ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51065 هُدی شم خالی مقدم 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51066 محمدحسین شماسی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51067 مریم شماعی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51068 مریم شماعیان رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51069 امیر شمالی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51070 جواد شمالی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51071 شادی شمالی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51072 مریم شمایلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51073 مریم شمایلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51074 ملیحه شمایلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51075 حبیب الله شمایلی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51076 علی رضا شمخالچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
51077 زهرا شمری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51078 آتنا شمس 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
51079 احسان شمس 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51080 احسان شمس 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51081 ایمان شمس 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
51082 بشری شمس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51083 حامد شمس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51084 زهرا شمس 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51085 سعیده شمس 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
51086 سیدعلی شمس 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
51087 سیدمحمد شمس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51088 سیدمحمد شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51089 سیدمحمد شمس 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51090 سیده حمیده شمس 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51091 سیده فاطمه شمس 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51092 سیده فاطمه شمس 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
51093 سیده فاطمه شمس 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
51094 شافعه شمس 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
51095 شیده شمس 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
51096 عباسعلی شمس 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51097 علی شمس 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51098 علی شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51099 علی شمس 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51100 علیرضا شمس 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640177