راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 مرضیه شوروزی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51002 مریم شوروزی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51003 مریم شوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51004 منصوره شوروزی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51005 مهدی شوروزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51006 دینا شوروی 1381 هنر نيشابور نقاشی
51007 شهاب شوروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51008 آرش شوریابی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51009 آمنه شوریابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51010 ابوالحسن شوریابی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
51011 احمد شوریابی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51012 حسین شوریابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51013 زهرا شوریابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51014 عاطفه شوریابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
51015 عباسعلی شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51016 علی اکبر شوریابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51017 محمد شوریابی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51018 محمّدحسن شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51019 مرضیه شوریابی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
51020 مرضیه شوریابی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
51021 مریم شوریابی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51022 مریم شوریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51023 مریم شوریابی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
51024 مریم شوریابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51025 مهدی شوریابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51026 مهدی شوریابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51027 مهدیه شوریابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51028 حامدرضا شوریان 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51029 مریم شوریان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51030 مهدیه شوریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51031 میترا شوریان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51032 زیبا شوریده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
51033 سعیده شوریده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51034 سمانه شوریده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51035 لیلی شوریده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51036 مریم شوریده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51037 زینب شوریده بخت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51038 زینب شوریده بخت 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51039 امیر شوریده دلوئی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51040 علیرضا شوریده دلوئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51041 مرضیه شوریده یزدی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51042 مرضیه شوریده یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
51043 سیف اله شوش نسب 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51044 احمد شوشتری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51045 احمد شوشتری 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
51046 بهجت شوشتری 1384 علوم رياضي آمار
51047 بهناز شوشتری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
51048 بهنام شوشتری 1387 علوم رياضي آمار
51049 حمیدرضا شوشتری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51050 زهرا شوشتری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51051 زینب شوشتری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
51052 سعیدرضا شوشتری 1363 كشاورزى علوم زراعی
51053 سکینه شوشتری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51054 سکینه شوشتری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
51055 سیدامیر شوشتری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51056 سیدجمال شوشتری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51057 سیدمحسن شوشتری 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
51058 علی شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51059 علی شوشتری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51060 علیرضا شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51061 علیرضا شوشتری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51062 فاطمه شوشتری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51063 قنبر علی شوشتری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
51064 محمد شوشتری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51065 مرتضی شوشتری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51066 مصطفی شوشتری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51067 مهدی شوشتری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
51068 مهرداد شوشتری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
51069 مهرنوش شوشتری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
51070 مهناز شوشتری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51071 نجمه السادات شوشتری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51072 محمود شوشتری رضوانی 1386 علوم رياضي آمار
51073 فروغ شوشتری زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51074 سلمان شوشتریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51075 زهره شوشی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51076 سیف اله شوشی نسب 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51077 صمد شوق پوربیرق 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
51078 احمد شوقی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51079 الهام شوقی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
51080 الهام شوقی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
51081 الهام شوقی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
51082 حسین شوقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51083 سعیده شوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
51084 طلیعه شوقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
51085 مریم شوقی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
51086 مهدیه شوقی 1389 علوم پايه زمین شناسی
51087 ناهید شوقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51088 مجتبی شوقی بیدختی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51089 سارا شوقی جوان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51090 سارا شوقی جوان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51091 ریحانه شوقی سینی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51092 مریم شوقی سینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51093 محمد شوقی صفی آباد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51094 فاطمه شوقی صفی اباد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51095 محمد شوقی طوسی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
51096 علی شوقی قراملکی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
51097 علی شوقی قراملکی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51098 حسینعلی شوقی کلات 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51099 یحیی شوقی کلاته 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51100 بهمن شوقی لائین 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157837