راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 44 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,900

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 لیلی قربان زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51002 لیلی قربان زاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51003 محدثه قربان زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
51004 محمد قربان زاده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51005 محمد قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51006 محمد قربان زاده 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51007 محمود قربان زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51008 مرتضی قربان زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51009 مصطفی قربان زاده 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51010 نسرین قربان زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51011 نسرین قربان زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51012 هادی قربان زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51013 عباس قربان زاده طرقبه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51014 میلاد قربان زاده قره چشمه 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51015 احمد قربان زاده نقاب 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
51016 عباسعلی قربان صباغ 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51017 علی قربان صباغ 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51018 فاطمه قربان صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51019 محمودرضا قربان صباغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51020 هادی قربان علی آبادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51021 هادی قربان علی ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51022 ابوحامد قربان نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
51023 حسن قربان نژاد 1375 علوم پايه فیزیک
51024 حسین قربان نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
51025 رسول قربان نژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51026 فاطمه قربان نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
51027 مجتبی قربان نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51028 هانیه قربان نیاخیبری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51029 طاهره قربان نیامقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51030 اسمعیل قربان نیامیرک محله 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51031 محمد قربان نیامیرک محله 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
51032 زهره قربانپور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51033 سهیلا قربانپور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51034 کریم قربانپور 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51035 محبوبه قربانپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51036 محمد قربانپور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51037 رضا قربانپوراشیانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51038 داوود قربانپورقلعه شیر 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51039 علی قربانپورلزرجانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51040 رامین قربانزاده 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51041 زهرا قربانزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51042 محمدرضا قربانزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51043 منصور قربانزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51044 مهدی قربانزاده 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51045 مهناز قربانزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51046 مرتضی قلی قربانزاده قره چشمه 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51047 حوا قربانزاده کلاتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51048 زهرا قربانزاده نقاب 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
51049 محمود قربانزاده نقاب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
51050 سعیده قربانعلی پور 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51051 اعظم قربانعلی مقدم 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51052 آرش قربانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51053 ابراهیم قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51054 احمد قربانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
51055 احمد قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
51056 ارزو قربانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51057 اشرف قربانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51058 اصغر قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51059 اصغر قربانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
51060 الناز قربانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51061 الهام قربانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
51062 الهام قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51063 الهام قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51064 الهام قربانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51065 امیرعباس قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51066 انسیه قربانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51067 اولدوز قربانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51068 بابک قربانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
51069 براتعلی قربانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51070 براتعلی قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51071 بهاره قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51072 بهناز قربانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
51073 تکتم قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
51074 توحید قربانی 1381 علوم پايه فیزیک
51075 حبیب اله قربانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51076 حجت اله قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51077 حسن قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51078 حسن قربانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51079 حسین قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51080 حسین قربانی 1380 علوم پايه فیزیک
51081 حسین قربانی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
51082 حسین قربانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51083 حمیدرضا قربانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51084 خدیجه قربانی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51085 رباب قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51086 رجبعلی قربانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
51087 رضا قربانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51088 رضا قربانی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51089 رضا قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51090 رویا قربانی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51091 زهرا قربانی 1366 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
51092 زهرا قربانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51093 زهرا قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51094 زهرا قربانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51095 زهرا قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51096 زهرا قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51097 زهرا قربانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51098 زهرا قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51099 زهرا قربانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
51100 زهره قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260934