راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 51201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51201 فاطمه شریفی 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
51202 فرزانه شریفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51203 فرشاد شریفی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
51204 فهیم شریفی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
51205 فهیمه شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51206 کامران شریفی 1371 علوم رياضي ریاضی
51207 کامران شریفی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
51208 کامران شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51209 کرم رضا شریفی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51210 کمال شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51211 لیلا شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51212 ماریا شریفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51213 مجید شریفی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51214 محمد شریفی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51215 محمد شریفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
51216 محمد شریفی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51217 محمد شریفی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
51218 محمداسحاق شریفی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51219 محمدجعفر شریفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51220 محمدجواد شریفی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51221 محمدحسین شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51222 محمدرضا شریفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51223 محمدصالح شریفی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51224 محمدصدرا شریفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51225 محمدعلی شریفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51226 محمدهادی شریفی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
51227 مریم شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51228 مریم شریفی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51229 مریم شریفی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
51230 مژده شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51231 مصطفی شریفی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51232 معصومه شریفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51233 منصوره شریفی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51234 منصوره شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51235 منیژه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51236 مهدی شریفی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51237 مهدی شریفی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51238 ناصر شریفی 1353 علوم پايه فیزیک
51239 نسرین شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51240 نفیسه شریفی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
51241 نورالدین شریفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51242 نوروزعلی شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51243 نوشین شریفی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51244 هادی شریفی 1380 علوم پايه زمین شناسی
51245 ژاله شریفی بمرود 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
51246 مریم شریفی پستچی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
51247 زهرا شریفی دروازه 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51248 طیبه شریفی قرچقه 1380 علوم پايه زمین شناسی
51249 اکبر شریفی محترم 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
51250 شادی شریفی ازغندی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51251 شادی شریفی ازغندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
51252 زکیه شریفی استاد 1376 علوم پايه فیزیک
51253 شهرزاد شریفی اسدی ملفه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51254 رزیتا شریفی اسعد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51255 رضا شریفی اسلامی 1355 علوم پايه شیمی
51256 علیرضا شریفی افجانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51257 محمد شریفی الحسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51258 عاطفه شریفی بایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
51259 مهدی شریفی بایگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
51260 محبوبه شریفی برسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51261 مریم شریفی پستچی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
51262 امید شریفی پشت لر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51263 حامد شریفی پناه 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51264 ابراهیم شریفی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51265 امنه شریفی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51266 پریچهر شریفی پور 1354 علوم پايه زیست شناسی
51267 زهرا شریفی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
51268 عباس شریفی پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51269 فرانک شریفی پور 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51270 محمد شریفی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51271 آزاده شریفی پیرکوهی 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
51272 محمود شریفی تبار 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
51273 سعید شریفی تربتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51274 افسانه شریفی ترکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51275 کرم شریفی جورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51276 داودرضا شریفی چمن آباد 1369 مهندسي مهندسی عمران
51277 سیدحسن شریفی چمن اباد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51278 کریم شریفی چورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51279 هانیه شریفی چهچه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
51280 راحله شریفی حسینی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51281 سیدحسین شریفی حسینی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
51282 سیدمحسن شریفی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51283 سیدمحسن شریفی حسینی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51284 محمدمهدی شریفی حسینی 1365 كشاورزى دامپروری
51285 حمید شریفی حشمت آباد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
51286 سمیه شریفی خشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51287 رضوان شریفی دانه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
51288 محسن شریفی دشت بیاض 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51289 قربانعلی شریفی دونچالی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51290 فائزه شریفی دهنده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
51291 تانیا شریفی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51292 حسن شریفی راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51293 زهره شریفی راد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51294 محمدصادق شریفی راد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
51295 مرادعلی شریفی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51296 مهوان شریفی راد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51297 ندیمه شریفی رباط 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51298 پروین شریفی رجبی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
51299 محمد شریفی رستم ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51300 علیرضا شریفی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41160988