راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,459

نمایش موارد : 51301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51301 ماشااله شریفیان خور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
51302 محمود شریفیان درچه 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51303 سارا شریفیان رضوی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51304 سهیلا شریفیان رضوی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
51305 مرضیه شریفیان رضوی 1354 علوم پايه زیست شناسی
51306 امیر جواد شریفیان طرقبه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51307 امیرشهرام شریفیان طرقبه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51308 مهرداد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51309 مهرداد شریفیان طرقبه 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51310 مهرزاد شریفیان طرقبه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51311 مهرزاد شریفیان طرقبه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51312 مهرزاد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51313 جواد شریفیان طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51314 تکتم شریفیان عطار 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51315 سارا شریفیان عطار 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51316 عباس شریفیان عطار 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
51317 نرجس شریفیان عطار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51318 فرزانه شریفیان نوق 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51319 محمد شریکیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51320 شرین شزیعتی ایوری 1354 علوم پايه فیزیک
51321 شهره ششتمدی 1356 علوم رياضي ریاضی
51322 زهرا ششکلانی قالیباف 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51323 علی ششکلانی قالیباف 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51324 محمدرضا شصتی ناظم 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51325 پاشا شعائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51326 سوره شعائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
51327 سوره شعائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
51328 حسین شعار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51329 سوده شعار 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51330 سوده شعار 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
51331 محمدرضا شعارابوذری 1372 علوم پايه فیزیک
51332 بتول شعاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51333 یوسفعلی شعاری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51334 علی شعاع 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51335 سیدجعفر شعاع الحسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51336 سیدجواد شعاع حسینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51337 سیدجواد شعاع حسینی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51338 محبوبه شعاع حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51339 محمدرضا شعاع حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51340 مسعود شعاع حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51341 الهام شعاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51342 ضیاءالدین شعاعی 1356 علوم پايه زمین شناسی
51343 فاطمه شعاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51344 فاطمه شعاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51345 مریم شعاعی 1376 علوم پايه زمین شناسی
51346 ملیکا شعاعی 1380 علوم رياضي آمار
51347 ندا شعاعی پرچین 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
51348 حمیده شعاعی شه رضا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51349 آزاده شعبان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
51350 مجتبی شعبان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51351 مینا شعبان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51352 مینا شعبان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
51353 نسا شعبان پور 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51354 میترا شعبان پورقوشخانه 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
51355 سیدمجتبی شعبان پورکجی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51356 فاطمه شعبان حسن آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51357 سمیه شعبان حسنقه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51358 سمیه شعبان حسنقه 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
51359 آسیه شعبان خواهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51360 آتنا شعبان زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51361 سپیده شعبان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51362 سپیده شعبان زاده 1382 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
51363 سعید شعبان زاده 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
51364 علیرضا شعبان زاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
51365 فاطمه شعبان زاده اردکانی 1379 علوم رياضي آمار
51366 آزاده شعبان زاده حصاری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51367 مهدی شعبان زاده خوشرودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
51368 زهره شعبان زاده سنگوله 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51369 زهرا شعبان زاده کلوخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51370 بهمن شعبان زاده لمر 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51371 ایرج شعبان سروری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51372 ابوالفضل شعبان مایانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
51373 رضا شعبان نژادخاص 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51374 علی اکبر شعبانپور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51375 هومن شعبانپور 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
51376 مجنبی شعبانزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51377 آزاده شعبانزاده بلالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51378 آمنه شعبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51379 اسماء شعبانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51380 اسماء شعبانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51381 اعظم شعبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51382 اعظم شعبانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
51383 اکبر شعبانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51384 الهام شعبانی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
51385 ایوب شعبانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51386 بردیا شعبانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51387 بهاره شعبانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
51388 بهرام شعبانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51389 پروانه شعبانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51390 چنگیز شعبانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51391 حسن شعبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51392 حسن شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51393 حمیرا شعبانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51394 خلیل شعبانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
51395 راحله شعبانی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
51396 رحمت اله شعبانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51397 زهرا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
51398 ساناز شعبانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51399 ساناز شعبانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51400 سبا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40898874