راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 45 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 51601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51601 معصومه صفائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51602 ملوک صفائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51603 مهدی صفائی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51604 مهدی صفائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51605 ناصر صفائی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51606 نرگس صفائی 1368 علوم پايه شیمی
51607 نفیسه صفائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51608 نیره صفائی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
51609 هادی صفائی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51610 غلامرضا صفائی راد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51611 نسرین صفائی اصل 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
51612 مازیار صفائی اصلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51613 صمد صفائی ایدکیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51614 منصوره صفائی بلان 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
51615 زینب صفائی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
51616 گلاویژ صفائی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51617 ملیکا صفائی تبار 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51618 وحیده صفائی تربتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
51619 علی رضا صفائی ترشیزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
51620 مریم صفائی خرم 1375 علوم پايه زمین شناسی
51621 اعظم صفائی دلوئی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
51622 حسین صفائی دلوئی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51623 غلام عباس صفائی دولت ابادی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
51624 غلامرضا صفائی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51625 محمد صفائی طرقبه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51626 مجید صفائی فاروجی 1389 علوم پايه زمین شناسی
51627 فاطمه صفائی کریم آباد 1387 علوم رياضي آمار
51628 محسن صفائی کلیشمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51629 جواد صفائی کوچکسرائی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51630 حسین صفائی کهران 1366 علوم پايه زمین شناسی
51631 مریم صفائی محمودابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51632 مهتاب صفائی مطلق 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51633 سمانه صفائی مغول کش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51634 مجید صفائی مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
51635 عباس صفائی مقدم کاخکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
51636 ابوالفضل صفائی موحد 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51637 ابوالفضل صفائی موحد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
51638 راضیه صفائی مهنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
51639 معصومه صفائی مهنه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51640 مهدیه صفائی مهنه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51641 مسعود صفائی نائینی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51642 امید صفائی نیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51643 آزاده صفائیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51644 ساناز صفائیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51645 سهیل صفائیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
51646 غلامحسین صفائیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
51647 محبوبه صفائیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51648 الهه صفائیان توپکانلو 1388 علوم پايه زمین شناسی
51649 الهه صفائیان توپکانلو 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
51650 نفیسه صفائیان تیتکانلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
51651 ناهید صفائیان ده سرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
51652 ام لیلی صفائیان لائین 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51653 سارا صفائیان لائین 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
51654 محمدرضا صفابخش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51655 بهنام صفابهار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
51656 احمد صفاپور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
51657 گیتا صفاپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
51658 محبوبه صفاپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51659 بنفشه صفاتی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
51660 بهاره صفاتی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
51661 لیلا صفاتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51662 علی رضا صفاجو 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51663 رضا صفاجوابیز 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51664 حسینعلی صفاخواه 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51665 کیمیا صفاخواه 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51666 الهام صفادل 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51667 محمد صفادل ریابی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51668 زهرا صفار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51669 سمانه صفار 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
51670 عصمت صفار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51671 فایزه صفار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51672 کیوان صفار 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
51673 محمد صفار 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51674 هاشم صفار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51675 یاسر صفار 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
51676 فاطمه صفاران 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51677 سیما صفاربهاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
51678 لیلی صفارپوریدک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51679 لیلی صفارپوریدک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51680 حسین صفارحکم ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51681 حمیدرضا صفارحمیدی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51682 محمدرضا صفارخراسانی 1364 علوم پايه زمین شناسی
51683 ژیلا صفارزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51684 سمانه صفارزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51685 علی صفارزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51686 علیرضا صفارزاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
51687 محمدصادق صفارزاده 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51688 محمدمهدی صفارزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51689 مرتضی صفارزاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51690 نگین صفارزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51691 زینب صفارزاده شوشتری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
51692 نجمه صفارزاده قندهاری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51693 پیمان صفارزاده کرمانی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51694 راحله صفارسبزواری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
51695 سیدمیلاد صفارسجادی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51696 فرزاد صفارسحرخیز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51697 محبوبه صفارشاهرودی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
51698 حمید صفارشرق 1376 دامپزشكي دامپزشکی
51699 صدیقه صفارنجیب 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
51700 اعظم صفاری 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694041