راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 51601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51601 خسرو شریعت زاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51602 عباسعلی شریعت زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51603 فرشید شریعت زاده 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51604 مهناز شریعت زاده 1383 دامپزشكي دامپزشکی
51605 رؤیا شریعت زاده بامی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51606 شهره شریعت زاده بامی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
51607 غزال شریعت زاده بامی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
51608 فرحنازسادات شریعت زاده قرشی 1355 علوم پايه زیست شناسی
51609 آزاده شریعت فر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
51610 شهاب شریعت فر 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51611 فاطمه شریعت فرد 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
51612 سحر شریعت مدار احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51613 فروغ شریعت مداری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51614 عطیه شریعت مغانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51615 اسامه شریعت منش 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51616 سجاد شریعت نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
51617 عطیه شریعت نژادکیاسری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51618 شادی شریعت نیا 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51619 حامد شریعت یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51620 یاسمین شریعت یزدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51621 علی اکبر شریعتمدار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51622 محمدتقی شریعتمدار 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51623 معصومه سادات شریعتمدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
51624 نرگس شریعتمداران 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
51625 فاطمه شریعتمدارتهرانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51626 محمدامین شریعتمدارتهرانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
51627 زهره شریعتمدارطهرانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51628 محمود شریعتمدارطهرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51629 منصوره شریعتمدارطهرانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51630 هادی شریعتمدارطهرانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
51631 بهرام شریعتمدارقوچان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51632 فاطمه شریعتمدارقوچانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51633 امیدرضا شریعتمداری 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51634 حامده شریعتمداری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
51635 حانیه شریعتمداری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51636 حانیه شریعتمداری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
51637 حمیده شریعتمداری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51638 زکیه شریعتمداری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51639 زکیه شریعتمداری 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
51640 زهره شریعتمداری 1357 علوم پايه علوم جانوری
51641 سجاد شریعتمداری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
51642 محمد حسین شریعتمداری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
51643 مهناز شریعتمداری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51644 ابوالفضل شریعتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51645 احمد شریعتی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51646 افسانه شریعتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51647 انسیه شریعتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51648 ایمان شریعتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51649 بهاره شریعتی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51650 بی بی فهیمه شریعتی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
51651 بی بی نفیسه شریعتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51652 جواد شریعتی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51653 جواد شریعتی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی (آموزش محور)
51654 حسن شریعتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51655 حسین شریعتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
51656 حسین شریعتی 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
51657 حمیدرضا شریعتی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
51658 راهله شریعتی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51659 زهرا شریعتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51660 زهرا شریعتی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51661 زینب شریعتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51662 زینب شریعتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51663 زینت شریعتی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
51664 سارا شریعتی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51665 ساره شریعتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51666 سحر شریعتی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51667 سلمی شریعتی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51668 سلمی شریعتی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
51669 سمیه شریعتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51670 سیدایمان شریعتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
51671 سیدجواد شریعتی 1353 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51672 سیدحسن شریعتی 1383 علوم پايه زمین شناسی
51673 سیدحسن شریعتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
51674 سیدداود شریعتی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51675 سیدرضا شریعتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51676 سیدعلی شریعتی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51677 سیدکاظم شریعتی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51678 سیدمحمدرضا شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51679 سیده نگین شریعتی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51680 شهاب شریعتی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51681 عادله شریعتی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
51682 عزت سادات شریعتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51683 علی شریعتی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
51684 علیرضا شریعتی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
51685 فائزه شریعتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51686 فاطمه شریعتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51687 فاطمه شریعتی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51688 فرناز شریعتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51689 فهیمه شریعتی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
51690 فهیمه شریعتی 1385 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
51691 مائده شریعتی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51692 مجید شریعتی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51693 محمدحسین شریعتی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51694 محمدرضا شریعتی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
51695 مرتضی شریعتی 1382 علوم پايه فیزیک
51696 مریم شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51697 مریم شریعتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51698 مسعود شریعتی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51699 معصومه شریعتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51700 مقداد شریعتی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198800