راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 51601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51601 سکینه شفیعی نسب 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51602 سیده زهره شفیعی نیا 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51603 مهدی شفیعی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
51604 مهدی شفیعی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
51605 سارا شفیعی نیک 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
51606 سعیده شفیعی نیک 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51607 سعیده شفیعی نیک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
51608 امین شفیعیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51609 سارا شفیعیان 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51610 سارا شفیعیان 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
51611 سعید شفیعیان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51612 محمدرضا شفیعیان 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
51613 هدی شفیعیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51614 هدی شفیعیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
51615 یوسف شفیعیان 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51616 حمید شفیق 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51617 شهرزاد شفیق 1384 دامپزشكي دامپزشکی
51618 مهناز شفیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
51619 زهرا شفیق پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51620 عصمت شفیق فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51621 ملیحه شفیق نامقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51622 ملیحه شفیق نامقی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
51623 مسعود شفیقی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
51624 حسین شفیقی شهری 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51625 مهرداد شفیقی مقدم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51626 بلال شقاقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51627 فرهاد شقاقی 1352 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51628 علیرضا شقاقیان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51629 محبوبه شقاقیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
51630 محبوبه شقاقیان 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
51631 محمودرضا شقاقیان 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
51632 علی شقایق 1393 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
51633 نصرت شقدری جاغرق 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51634 مرح شقیر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
51635 عباسعلی شکاردوست 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51636 فاطمه شکاردوست 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51637 احسان شکاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51638 جواد شکاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51639 جواد شکاری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51640 زهره شکاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51641 سعیده شکاری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
51642 سمانه شکاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51643 سمانه شکاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
51644 غزاله شکاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51645 غزاله شکاری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51646 غلامحسین شکاری 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51647 محسن شکاری 1392 علوم پايه زمین شناسی
51648 مرضیه شکاری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51649 مریم شکاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51650 مسعود شکاری 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51651 میترا شکاری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51652 هدیه شکاری 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51653 وجیهه شکاری بقمچ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51654 فهیمه شکاری زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51655 اکرم شکاری بیدختی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51656 مرضیه شکاری چاهستانی 1370 علوم رياضي آمار
51657 عیسی شکاری دورباش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
51658 فرزاد شکاری زاده 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51659 محمدرضا شکاری زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51660 تقی شکاری شاهرود 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51661 مرضیه شکاری طوسی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
51662 حّوا شکاری کلاته تیمور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51663 ناهید شکاری مکی آبادی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51664 علی شکاریان شاندیز 1377 علوم پايه زمین شناسی
51665 فهیمه شکاریان شاندیز 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51666 حبیبه شکاریان یزد 1366 علوم پايه دبیری شیمی
51667 راحله شکاریان یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51668 زهره شکاریان یزد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51669 علی شکاریان یزد 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51670 محمد شکاریان یزد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51671 رمضانعلی شکانده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51672 جلال شکر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51673 سیده فرگل شکرائی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
51674 حسن شکراللهی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
51675 مجتبی شکراللهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51676 محمد شکراله شیرازی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51677 حسن شکرالهی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51678 محمد شکرالهی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51679 معصومه شکرالهی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51680 فاطمه شکرالهی گاوزن 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
51681 بهداد شکرالهی یانچشمه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51682 بهداد شکرالهی یانچشمه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
51683 میلاد شکرانه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51684 حسین شکرانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
51685 صغری شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
51686 غلامرضا شکرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51687 غلامرضا شکرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51688 کیوان شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51689 احمد شکرانی بایگی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51690 علی رضا شکرانی بایگی 1380 علوم پايه فیزیک
51691 محمد شکرانی بایگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51692 فرزانه شکرانی قشلاق 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51693 مهناز شکرپور رودباری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51694 هبه شکرچیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51695 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51696 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51697 محسن شکرریز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51698 محمدهادی شکرریز 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
51699 حکیمه شکرزاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51700 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488793