راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 51701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51701 مینا شفیع آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
51702 ارمین شفیع پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
51703 امین شفیع پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51704 زهره شفیع پور 1354 علوم رياضي ریاضی
51705 عالیه شفیع پور 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
51706 زهرا شفیع پور مرجی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51707 محمدجواد شفیع پوراکردی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51708 لی لی شفیع پورسیاهکلی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51709 ام البنین شفیع پورکشتلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
51710 سجاد شفیع پوریوردشاهی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51711 حسن شفیع ثانی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
51712 فاطمه شفیع دیزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
51713 حسین شفیع زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
51714 محمدمهدی شفیع زاده 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51715 مهدی شفیع زاده 1363 مهندسي مهندسی عمران
51716 سمانه شفیع زاده برمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51717 سمیرا شفیعا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
51718 معین شفیعا 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
51719 محبوبه شفیعان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51720 ادهم شفیعی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51721 اشرف شفیعی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
51722 افسانه شفیعی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51723 افسانه شفیعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51724 اکرم شفیعی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51725 امیرکیوان شفیعی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51726 بی بی محدثه شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51727 تکتم شفیعی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
51728 حسام شفیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51729 حسام شفیعی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
51730 حسن شفیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
51731 حمید شفیعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
51732 رباب شفیعی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51733 رضا شفیعی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
51734 رضا شفیعی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51735 رضا شفیعی 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
51736 زهرا شفیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51737 زهرا شفیعی 1380 علوم پايه فیزیک
51738 زهره شفیعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51739 زهره شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51740 زینب شفیعی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
51741 سمانه شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی ( آموزش محور )
51742 سیامک شفیعی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
51743 سیداحسان الدین شفیعی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51744 سیدمسعود شفیعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
51745 سیده سکینه شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51746 شهناز شفیعی 1336 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51747 شهین شفیعی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51748 شیوا شفیعی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
51749 طیبه شفیعی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51750 علی شفیعی 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
51751 علیرضا شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51752 فاطمه شفیعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51753 فاطمه شفیعی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51754 فاطمه صغری شفیعی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
51755 کیوان شفیعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51756 مجتبی شفیعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
51757 مجتبی شفیعی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
51758 مجتبی شفیعی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
51759 محسن شفیعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51760 محمد شفیعی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51761 محمد شفیعی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
51762 محمد شفیعی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51763 محمدحسن شفیعی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51764 مریم شفیعی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51765 مصطفی شفیعی 1385 علوم پايه فیزیک
51766 معصومه شفیعی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51767 ملیحه شفیعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51768 مهدی شفیعی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51769 نرجس شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51770 نوید شفیعی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51771 نوید شفیعی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51772 نیما شفیعی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
51773 هادی شفیعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51774 هما شفیعی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51775 هما شفیعی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51776 سمیه شفیعی نیک 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
51777 میثم شفیعی اردستانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51778 احمد شفیعی استانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51779 علی محمد شفیعی امامقلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51780 مریم شفیعی امان آباد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51781 جواد شفیعی امان اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
51782 محمدتقی شفیعی امان اباد 1372 علوم پايه زمین شناسی
51783 حسین شفیعی پور 1354 كشاورزى زراعت
51784 محمد شفیعی پور 1381 علوم پايه فیزیک
51785 ابراهیم شفیعی ترنیک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51786 فاطمه شفیعی ترنیک 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51787 فاطمه شفیعی توندری 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
51788 سپیده شفیعی ثابت 1388 علوم پايه فیزیک
51789 علیرضا شفیعی ثابت 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51790 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51791 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51792 مرضیه شفیعی حاجی آباد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51793 مبارکه شفیعی دارابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51794 مهدی شفیعی درب آسیابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51795 محمد شفیعی دستگرد 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
51796 سبحان شفیعی دشتابی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
51797 بهاءالدین شفیعی راد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51798 رضا شفیعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51799 مریم شفیعی راد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41157775