راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 51801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51801 مطهره شکرگزار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
51802 مطهره شکرگزار 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
51803 علی شکرگزارعباسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51804 علی شکرگزارعباسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51805 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51806 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51807 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
51808 علیرضا شکروئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51809 احسان الله شکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51810 الهام شکری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
51811 الهام شکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
51812 الیاس شکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51813 باقر شکری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51814 جواد شکری 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
51815 حبیب الله شکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51816 حبیب اله شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51817 داود شکری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51818 داود شکری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
51819 رضا شکری 1382 علوم پايه زمین شناسی
51820 روح الله شکری 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
51821 زهرا شکری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
51822 زهرا شکری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
51823 سهیل شکری 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
51824 صاحبه شکری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
51825 طلعت شکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51826 عابدین شکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51827 علی شکری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51828 کیانوش شکری 1365 علوم پايه علوم گیاهی
51829 محجوبه شکری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51830 محمدجعفر شکری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51831 محمدجعفر شکری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
51832 محمدحسن شکری 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51833 مریم شکری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51834 مریم شکری 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51835 مریم شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51836 مهدی شکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51837 نرگس شکری 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51838 نرگس شکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51839 صدیقه شکری حیدری 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
51840 علی شکری جردوی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51841 علی شکری جردوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51842 جواد شکری چشمه سبزی 1380
51843 رقیه شکری چشمه سبزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51844 زهره شکری چشمه سبزی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
51845 علی محمد شکری چشمه سبزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51846 محمدحسین شکری چشمه سبزی 1375 علوم پايه شیمی
51847 حسن شکری چهارسوقه 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51848 نسا شکری حیدری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51849 علی شکری خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51850 سیده تکتم شکری رخنه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
51851 سیده زهره شکری رخنه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51852 محمد شکری زاده 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51853 مهتاب شکری زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51854 نادر شکری زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51855 مریم شکری طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51856 هادی شکری طرقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51857 الهام شکری فروتقه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51858 رضا شکری قادیکلائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51859 سعید شکری کاظم آباد 1384 مهندسي مهندسی شیمی
51860 عباس شکری کوهی خیلی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51861 شمیم شکری مطلق 1392 مهندسي مهندسی شیمی
51862 آزاده شکری هراتی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51863 شادی شکری یزدان اباد 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51864 قاسم شکریان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51865 مجید شکریان کلاه کج 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51866 جواد شکسته چرمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51867 آرمان شکفته 1363 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51868 رقیه شکفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51869 زبیده شکفته 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51870 زهرا شکفته 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51871 سعیده شکفته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51872 سیدامیرعباس شکفته 1391 مهندسي مهندسی صنایع
51873 سیدکاظم شکفته 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51874 علی شکفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51875 فاطمه شکفته 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51876 محدثه سادات شکفته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51877 محمد حسن شکفته 1388 علوم پايه دبیری فیزیک
51878 مریم شکفته 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51879 ملیحه شکفته 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51880 نیلوفر شکفته 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51881 عاطفه شکفته آقکاریز 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51882 فائقه شکفته باغان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51883 لاله شکفته راد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51884 هاجر شکفته سرچشمه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51885 لیلی شکفته لاین 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51886 زهرا شکفته نرم 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51887 جواد شکور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51888 سارا شکورزاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51889 مرضیه شکورقرقوزار 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51890 احسان شکوری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51891 احمد شکوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51892 اسفندیار شکوری 1366 علوم رياضي آمار
51893 اسمعیل شکوری 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
51894 امید شکوری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51895 امیرحسین شکوری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51896 پیمان شکوری 1367 علوم پايه عمومی
51897 حبیب شکوری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
51898 خدیجه شکوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
51899 رضا شکوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
51900 زهرا شکوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765130