راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 51801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51801 محمد صادقزاده رودمعجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51802 سعیده صادقلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51803 مریم صادقلو 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
51804 ابوالقاسم صادقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51805 احمد صادقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51806 احمد صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51807 احمد صادقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
51808 احمدرضا صادقی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51809 احمدرضا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
51810 اسماعیل صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51811 اسمعیل صادقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51812 اعظم صادقی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
51813 افروز صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
51814 افسانه صادقی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51815 اقبال صادقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51816 اکرم صادقی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51817 الهام صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51818 الهام صادقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51819 امید صادقی 1390 علوم پايه زمین شناسی
51820 امیرعلی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51821 بلال صادقی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
51822 بلال صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
51823 بلال صادقی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
51824 بهاالدین صادقی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51825 بهنام صادقی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51826 پوریا صادقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51827 تقی صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51828 جعفر صادقی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
51829 جلال صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51830 جلال صادقی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
51831 جواد صادقی 1368 علوم پايه زمین شناسی
51832 جواد صادقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51833 حبیب اله صادقی 1366 علوم رياضي آمار
51834 حجت صادقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51835 حسن صادقی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51836 حسن صادقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51837 حسین صادقی 1365 علوم پايه زمین شناسی
51838 حسین صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51839 حسین صادقی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
51840 حسین صادقی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51841 حسین صادقی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
51842 حمید صادقی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51843 حمید صادقی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
51844 حمیدرضا صادقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51845 حمیدرضا صادقی 1380 علوم پايه فیزیک
51846 حمیدرضا صادقی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
51847 حمیده صادقی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
51848 حمیرا صادقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
51849 حیدر صادقی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51850 خدیجه صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51851 خدیجه صادقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51852 راحله صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51853 رضا صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51854 رضا صادقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51855 رقیه صادقی 1382 علوم پايه فیزیک
51856 رمضانعلی صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51857 رهام صادقی 1382 علوم رياضي آمار
51858 ریحانه صادقی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
51859 ریحانه صادقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51860 زهرا صادقی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51861 زهرا صادقی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51862 زهرا صادقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51863 زهرا صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
51864 زهرا صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51865 زهرا صادقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51866 سارا صادقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51867 سارا صادقی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51868 ساناز صادقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51869 ساناز صادقی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51870 سجاد صادقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51871 سلمان صادقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51872 سلیمان صادقی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51873 سمانه صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51874 سمیه صادقی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51875 سیدبرات صادقی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51876 سیدسلیمان صادقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
51877 سیدمرتضی صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
51878 سیدمرتضی صادقی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
51879 سیمین صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51880 سیمین دخت صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51881 شیما صادقی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51882 صدیقه صادقی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51883 صدیقه صادقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51884 صدیقه صادقی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
51885 صمد صادقی 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
51886 طوبی صادقی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
51887 طیبه صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51888 عاطفه صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51889 عباس صادقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
51890 عصمت صادقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51891 عطیه صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51892 عطیه صادقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
51893 عقیل صادقی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی
51894 علی صادقی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51895 علی صادقی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
51896 علی صادقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51897 علی صادقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51898 علی صادقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51899 علی صادقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
51900 علی صادقی 1392 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513425