راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 51801 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51801 مهدی شریعتی سرچشمه 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51802 وحید شریعتی سرچشمه 1394 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
51803 فهیمه شریعتی سیاسر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51804 فهیمه شریعتی سیاسر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51805 مریم شریعتی شریفی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51806 جواد شریعتی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51807 حسن شریعتی فر 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51808 مهدی شریعتی فر 1383 دامپزشكي دامپزشکی
51809 علیرضا شریعتی فرد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51810 هادی شریعتی فرد 1371 علوم پايه زمین شناسی
51811 حمید شریعتی فیض آباد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
51812 نجمه شریعتی فیض آباد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51813 علی محمد شریعتی قلعه نو 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51814 عبدالرضا شریعتی کوه بنانی 1353 مهندسي راه و ساختمان
51815 زهرا شریعتی کوهبنانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51816 منیره شریعتی کوهبنانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51817 مهدی شریعتی کوهبنانی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51818 حسین شریعتی کیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51819 فاطمه شریعتی کیا 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
51820 حسین شریعتی مزینانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51821 هیوا شریعتی مزینانی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
51822 جواد شریعتی مطلق 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51823 فرزانه شریعتی مطلق 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51824 هادی شریعتی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51825 رضا شریعتی نسب 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51826 معصومه السادات شریعتی نوری قلعه نو فریمان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51827 اعظم شریعتی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51828 زهرا شریعتی نیا 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
51829 هادی شریعتی نیشابوری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
51830 محمدصادق شریعتیان خور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51831 اعظم شریف 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51832 زهرا شریف 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51833 سمانه شریف 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51834 سودابه شریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
51835 سیداسماعیل شریف 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51836 عاطفه شریف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51837 عاطفه شریف 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
51838 عاطفه شریف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
51839 علی شریف 1372 كشاورزى صنایع غذایی
51840 غلامرضا شریف 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51841 فرهاد شریف 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51842 محمدحسن شریف 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51843 محمدعلی شریف 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51844 مریم شریف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51845 مهرداد شریف 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51846 وحیده شریف 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51847 نازنین شریف بجستانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51848 نیلوفر شریف بجستانی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
51849 امیر شریف پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51850 انسیه شریف پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51851 رضا شریف پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51852 مریم شریف پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
51853 مریم شریف پهمدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51854 ساناز شریف جواهری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51855 محمدرضا شریف جواهری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51856 هدی شریف جواهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51857 علیرضا شریف خرق 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51858 سمیه شریف خرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51859 جواد شریف رضویان 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51860 لاله شریف رضویان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
51861 اصغر شریف زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51862 توران شریف زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51863 سمیه شریف زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51864 محمد شریف زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51865 محمدمهدی شریف زاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51866 مریم شریف زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51867 مطلب شریف زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51868 علی محمد شریف شاذیله 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51869 هادی شریف شازیله 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51870 قدسیه شریف مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51871 مجید شریف مقدم 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51872 پرویز شریف منش 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
51873 علی شریف نژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51874 هوشنگ شریف نژاد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51875 حسین شریف نیا 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51876 امیر شریف یزدی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51877 حمیدرضا شریف الحسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
51878 زهراسادات شریف الحسینی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
51879 اعظم شریف پورلاطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
51880 زینب شریف ترک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51881 ابراهیم شریف ثانوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
51882 ریحانه شریف ثانوی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51883 مرتضی شریف حسن 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51884 احسان شریف روحانی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
51885 زهرا شریف روحانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51886 میلاد شریف روحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51887 میلاد شریف روحانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
51888 سارا شریف زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
51889 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51890 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51891 فرزاد شریف زاده 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی
51892 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51893 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51894 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51895 محمد شریف زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51896 نسترن شریف زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
51897 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
51898 کاوه شریف زاده شیرازی 1365 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249188