راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 51901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51901 حسن شهرکی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
51902 حسین شهرکی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51903 ریحانه شهرکی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
51904 سارا شهرکی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51905 سارا شهرکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51906 سارا شهرکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51907 سیما شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51908 طیبه شهرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51909 عاطفه شهرکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51910 عاطفه شهرکی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51911 عبدالله شهرکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51912 علی شهرکی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
51913 علی شهرکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51914 علی شهرکی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51915 علیرضا شهرکی 1363 مهندسي نقشه برداري
51916 غلام شهرکی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51917 فاطمه شهرکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
51918 فتانه شهرکی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
51919 فریده شهرکی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51920 محسن شهرکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51921 محمد شهرکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
51922 محمدرضا شهرکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51923 مرضیه شهرکی 1376 علوم رياضي آمار
51924 منصور شهرکی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51925 منصوره شهرکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
51926 مهدی شهرکی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51927 مهدی شهرکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51928 نسرین شهرکی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
51929 هادی شهرکی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51930 هدیه شهرکی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
51931 عمار شهرکی ابراهیمی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51932 جواد شهرکی بوته گز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
51933 فرنوش شهرکی جزنیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
51934 فرناز شهرکی جزینکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
51935 فهیمه شهرکی جزینکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51936 حسن شهرکی خیرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51937 حسین شهرکی خیرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51938 فائزه شهرکی شهد آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51939 سهیلا شهرکی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
51940 علیرضا شهرکی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
51941 ابوالفضل شهرکی نسب 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
51942 اعظم شهروان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51943 میترا شهروز 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51944 پرستو شهروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51945 فاطمه شهروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51946 محمد شهروزی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51947 ابراهیم شهروزیان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
51948 زهرا شهروزیان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51949 شهره شهرویان 1387 علوم پايه فیزیک
51950 پولین شهره 1378 دامپزشكي دامپزشکی
51951 آمنه شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
51952 الهام شهری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
51953 سمانه شهری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
51954 سمیه شهری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
51955 طاهره شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51956 علیرضا شهری 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
51957 محمد شهری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51958 محمود شهری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51959 مهیار شهری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51960 بهمن شهری برآبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51961 بهمن شهری برآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51962 گل سخن شهری برآبادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51963 علی شهری تلقور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51964 رضا شهری زاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51965 زینب شهری نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51966 آذین شهریارپور 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51967 ابوالقاسم شهریاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51968 ابوالقاسم شهریاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51969 المیرا شهریاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51970 امیرغفار شهریاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
51971 امیرغفار شهریاری 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
51972 بابارحم شهریاری 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
51973 حجت اله شهریاری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51974 حمیدرضا شهریاری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51975 زهره شهریاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51976 زهره شهریاری 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
51977 سعید شهریاری 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
51978 سیروس شهریاری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
51979 سیما شهریاری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51980 شیرین شهریاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51981 صدیقه شهریاری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51982 عاطفه شهریاری 1386 علوم پايه زمین شناسی
51983 علی شهریاری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51984 فاطمه شهریاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51985 مجید شهریاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51986 مریم شهریاری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
51987 مریم شهریاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51988 مطهره شهریاری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51989 معصومه شهریاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51990 ملیحه شهریاری 1387 علوم رياضي آمار
51991 مینا شهریاری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51992 مینا شهریاری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51993 نرگس شهریاری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51994 یلدا شهریاری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51995 حسام الدین شهریاری احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51996 حسام الدین شهریاری احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51997 روشنک شهریاری احمدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51998 روشنک شهریاری احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
51999 روشنک شهریاری احمدی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
52000 سهیلا شهریاری تپه لری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033003