راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 51901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51901 روشنک شریفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51902 زهرا شریفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51903 زهرا شریفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51904 زهرا شریفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51905 زهرا شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51906 زهرا شریفی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51907 زهرا شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51908 زهرا شریفی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51909 زهرا شریفی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
51910 زهرا شریفی 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
51911 زهره شریفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51912 زینب شریفی 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
51913 سارا شریفی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51914 ستاره شریفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51915 ستاره شریفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
51916 سروش شریفی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51917 سروش شریفی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
51918 سروناز شریفی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51919 سعید شریفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51920 سعید شریفی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51921 سعید شریفی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51922 سعید شریفی 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
51923 سعیده شریفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
51924 سهراب شریفی 1391 مهندسي مهندسی عمران
51925 سهراب شریفی 1395 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
51926 سیده زهرا شریفی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51927 سیده کوثر شریفی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51928 سینا شریفی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51929 سینا شریفی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
51930 شادی شریفی 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (آموزش محور)
51931 شهلا شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51932 شهلا شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51933 شهلا شریفی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
51934 شهلا شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51935 شهین شریفی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51936 شهین شریفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51937 شیما شریفی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51938 طاهره شریفی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51939 طاهره شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51940 طاهره شریفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51941 عادل شریفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51942 عاطفه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51943 عباس شریفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51944 علی شریفی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51945 علی شریفی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51946 علی شریفی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51947 علی شریفی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
51948 علی شریفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51949 علی اصغر شریفی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51950 علیرضا شریفی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51951 علیرضا شریفی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51952 علیرضا شریفی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51953 فاروق شریفی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51954 فاطمه شریفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51955 فاطمه شریفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
51956 فاطمه شریفی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51957 فاطمه شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51958 فاطمه شریفی 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
51959 فرزانه شریفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51960 فرشاد شریفی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
51961 فهیم شریفی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
51962 فهیمه شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51963 کامران شریفی 1371 علوم رياضي ریاضی
51964 کامران شریفی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
51965 کامران شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51966 کرم رضا شریفی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51967 کمال شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51968 لیلا شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51969 ماریا شریفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51970 مجید شریفی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51971 محمد شریفی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51972 محمد شریفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
51973 محمد شریفی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51974 محمد شریفی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
51975 محمداسحاق شریفی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51976 محمدجعفر شریفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51977 محمدجواد شریفی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51978 محمدحسین شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51979 محمدرضا شریفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51980 محمدصالح شریفی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51981 محمدصدرا شریفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51982 محمدعلی شریفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51983 محمدهادی شریفی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
51984 مریم شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51985 مریم شریفی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51986 مریم شریفی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
51987 مژده شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51988 مصطفی شریفی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51989 معصومه شریفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51990 منصوره شریفی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51991 منصوره شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51992 منیژه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51993 مهدی شریفی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51994 مهدی شریفی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51995 ناصر شریفی 1353 علوم پايه فیزیک
51996 نسرین شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51997 نفیسه شریفی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
51998 نورالدین شریفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51999 نوروزعلی شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52000 نوشین شریفی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201462