راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 52001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52001 مهدیه شمشیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52002 ریحانه شمشیری ابرندآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52003 زهرا شمشیری جرفی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52004 زهرا شمشیری جرفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
52005 محسن شمشیری رضوانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52006 محبوبه شمشیری سیجاوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52007 علی داد شمشیری شورباخورلو 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
52008 اسماعیل شمشیری گوارشک 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52009 محمد شمشیری گوارشگ 1392 مهندسي مهندسی عمران
52010 طاهره شمشیری مشهدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52011 مصطفی شمشیری معینی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
52012 مجتبی شمشیری نیری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52013 علی شمشیریان 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52014 فاطمه شمشیریان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52015 وحید شمشیریان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52016 شبنم شمع ریز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52017 شبنم شمع ریز 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
52018 زهره شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52019 سمانه شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
52020 الهام شمقدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52021 امیراله شمقدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52022 سعید شمقدری 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52023 سمیه شمقدری 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52024 صفیه شمقدری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
52025 مسعود شمقدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52026 وحیده شمقدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52027 جواد شموشکی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52028 محمدمهدی شموشکی 1367 علوم رياضي ریاضی
52029 محمدمهدی شموشکی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
52030 حجت اله شمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52031 علی شمیم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52032 ابوالفضل شمیمی چری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52033 سیدقربان شنائی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52034 محمود شنائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
52035 حسین شناور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52036 عباسعلی شنایی نوزاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
52037 لیلا شنبدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52038 مهدی شنبدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52039 مهدی شنبدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
52040 غلامرضا شنجرفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52041 مریم شنوائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52042 ملیحه شنوائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52043 الهه شنوائی زارع 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52044 توکتم شنوائی زارع 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52045 حسین شنوائی زارع 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52046 فاطمه شنوائی زارع 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52047 محمدمهدی شنوائی زارع 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52048 مسعود شنوائی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52049 زهرا شنوائی عباسی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52050 حسن شنوائی قناد 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52051 سکینه شنوایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52052 سیدمهدی شواکندی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
52053 حسین اسعد شوال 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52054 موسی شوبکلایی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52055 پوریا شورابی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
52056 تاج محمد شورابی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52057 حسین شورابی 1365 علوم پايه زمین شناسی
52058 حسین علی شورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
52059 رمضانعلی شورابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
52060 زکیه شورابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52061 سعیده شورابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52062 مریم شورابی 1388 علوم پايه فیزیک
52063 مهدی شورابی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52064 محمدعلی شورابی روشناوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52065 هاجر شورابی روشناوند 1388 علوم رياضي ریاضی محض
52066 حاجی اسمعیل شورئی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
52067 روح اله شورئی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
52068 فاطمه شورئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52069 محمدابراهیم شورئی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52070 فتانه شورچه 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
52071 مرضیه شوردی زاده اول 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52072 مصطفی شورزاده ارگ 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
52073 هابیل شورکشی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52074 اعظم شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52075 زهرا شورگشتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52076 سعید شورگشتی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
52077 سعید شورگشتی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52078 صغری شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52079 طاهره شورگشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52080 فاطمه شورگشتی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52081 فهیمه شورگشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52082 محمد شورگشتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
52083 وحیده شورگشتی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52084 وحیده شورگشتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52085 رمضانعلی شورمیج 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52086 اعظم شورنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52087 سارا شورنی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
52088 سارا شورنی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
52089 ازاده شورورزی 1382 علوم پايه فیزیک
52090 زهره شورورزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52091 سعید شورورزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52092 علی شورورزی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52093 فاطمه شورورزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52094 محمد شورورزی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52095 محمود شورورزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52096 الهام شوروزدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
52097 زهره شوروزدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52098 ابوالقاسم شوروزی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52099 حسین شوروزی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52100 حسین شوروزی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051573