راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 52001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52001 بهروز شکیبا 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52002 حسین شکیبا 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52003 خدیجه شکیبا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52004 سارا شکیبا 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
52005 طیبه شکیبا 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52006 فائزه شکیبا 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
52007 محسن شکیبا 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52008 مریم شکیبا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52009 مسلم شکیبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52010 مصطفی شکیبا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
52011 نرجس شکیبا 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52012 سارا شکیبا منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52013 فاطمه شکیبااحسان آباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52014 فاطمه شکیبائی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52015 فاطمه شکیبائی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52016 کوکب شکیبائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52017 گلشن شکیبائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52018 مجتبی شکیبائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52019 حانیه شکیبائی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52020 ایمان شکیباپور 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52021 ایمان شکیباپور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52022 بهاره شکیباپور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
52023 عطیّه شکیباپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52024 محبوبه شکیباپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52025 نوید شکیباپورتبریزی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52026 هادی شکیبازاهد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52027 منصوره شکیباطرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52028 بهنام شکیبافر 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52029 بهنام شکیبافر 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
52030 فرناز شکیبافر 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52031 فرنام شکیبافر 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52032 علیرضا شکیبامنش 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52033 محبوبه شکیبامنش 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52034 محمدحسین شکیبامنش 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52035 مرتضی شکیبای 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52036 عاطفه شکیبای صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52037 مجتبی شکیبایی زاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52038 عاطفه شکیبایی صنوبری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52039 بی بی آسیه شکیبی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52040 عاطفه شکیبی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
52041 سمیه شگفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52042 فریبا شگفته 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52043 حامد شگفته اقکاریز 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
52044 حانیه شگفتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52045 علی شگفتی تیتکانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52046 علی شلال بندان 1355 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52047 الهام شلال وند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
52048 غلامرضا شلرانی بایگی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
52049 فاخر شلوه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
52050 احمد شم آبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52051 راضیه شم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52052 راضیه شم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52053 رضا شم آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52054 زهرا شم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52055 زهرا شم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52056 طیبه شم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52057 محمدقاسم شم آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52058 مرضیه شم آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52059 احمد شم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52060 احمد شم ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52061 حسن شم ابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52062 حسینعلی شم ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52063 طاهره شم ابادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52064 علی اکبر شم ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52065 محمد شم ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52066 محمدحسین شم ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52067 هُدی شم خالی مقدم 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52068 محمدحسین شماسی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52069 مریم شماعی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52070 مریم شماعیان رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52071 الهام شمالی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
52072 امیر شمالی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52073 جواد شمالی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52074 شادی شمالی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52075 مریم شمایلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52076 مریم شمایلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52077 ملیحه شمایلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52078 حبیب الله شمایلی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52079 علی رضا شمخالچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
52080 زهرا شمری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52081 آتنا شمس 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
52082 احسان شمس 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52083 احسان شمس 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52084 ایمان شمس 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
52085 بشری شمس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52086 حامد شمس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52087 زهرا شمس 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52088 زهره شمس 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52089 سعیده شمس 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
52090 سیدعلی شمس 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
52091 سیدمحمد شمس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52092 سیدمحمد شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52093 سیدمحمد شمس 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52094 سیده حمیده شمس 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52095 سیده فاطمه شمس 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52096 سیده فاطمه شمس 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52097 سیده فاطمه شمس 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
52098 شافعه شمس 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
52099 شیده شمس 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
52100 عباسعلی شمس 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765134