راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 52001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52001 سیدوحید شهرآئینی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52002 سیدوحید شهرآئینی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
52003 مهران شهرآئینی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52004 حدیثه شهرآبادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
52005 زهرا شهرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52006 علی رضا شهرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52007 فاطمه شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52008 لیلا شهرآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52009 لیلا شهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52010 محمود شهرآبادی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52011 هادی شهرآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52012 هادی شهرآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52013 اشرف سادات شهرائنی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52014 نرجس شهرائینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
52015 حامد شهرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52016 زهرا شهرابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52017 علی اصغر شهرابادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52018 سینا شهرابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52019 محمدعلی شهرابی 1383 علوم پايه فیزیک
52020 محمود شهرابی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
52021 نسرین شهرادفرد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52022 منیر شهراز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
52023 سیّدحمیدرضا شهراشوب 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52024 ایمان شهرام 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52025 قدسیه شهرام پودینه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52026 ملک شهرام پودینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52027 دینا شهرام پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52028 دینا شهرام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
52029 مهدی شهرامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52030 سیدمحمد شهراینی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52031 سیدمهدی شهراینی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52032 محمدرضا شهربابکی نژادحسن زاده 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52033 محمدرضا شهرباف خراسانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52034 امیرسعید شهرتاش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52035 سیرانوش شهرزاد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
52036 فهیمه شهرزاد نیا 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52037 بی بی عزت شهرستانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52038 ریحانه شهرستانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52039 ریحانه شهرستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52040 سیده طلیعه شهرستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
52041 ملیحه شهرستانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52042 هاجر شهرستانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52043 افسانه شهرکی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52044 امیر شهرکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52045 حسن شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52046 حسن شهرکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52047 حسن شهرکی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
52048 حسین شهرکی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52049 ریحانه شهرکی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
52050 سارا شهرکی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52051 سارا شهرکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52052 سارا شهرکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52053 سیما شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52054 طیبه شهرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52055 عاطفه شهرکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52056 عاطفه شهرکی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52057 عبدالله شهرکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52058 علی شهرکی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
52059 علی شهرکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
52060 علی شهرکی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52061 علیرضا شهرکی 1363 مهندسي نقشه برداری
52062 غلام شهرکی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52063 فاطمه شهرکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
52064 فتانه شهرکی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
52065 فریده شهرکی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52066 محسن شهرکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52067 محمد شهرکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
52068 محمدرضا شهرکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52069 مرضیه شهرکی 1376 علوم رياضي آمار
52070 منصور شهرکی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52071 منصوره شهرکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
52072 مهدی شهرکی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52073 مهدی شهرکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52074 نسرین شهرکی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
52075 هادی شهرکی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52076 هدیه شهرکی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
52077 عمار شهرکی ابراهیمی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52078 جواد شهرکی بوته گز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
52079 فرنوش شهرکی جزنیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52080 فرناز شهرکی جزینکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
52081 فهیمه شهرکی جزینکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52082 حسن شهرکی خیرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52083 حسین شهرکی خیرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52084 فائزه شهرکی شهد آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52085 سهیلا شهرکی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
52086 علیرضا شهرکی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
52087 ابوالفضل شهرکی نسب 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
52088 اعظم شهروان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52089 میترا شهروز 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52090 پرستو شهروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52091 فاطمه شهروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52092 محمد شهروزی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
52093 ابراهیم شهروزیان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
52094 زهرا شهروزیان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52095 شهره شهرویان 1387 علوم پايه فیزیک
52096 پولین شهره 1378 دامپزشكي دامپزشکی
52097 آمنه شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52098 الهام شهری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
52099 سمانه شهری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
52100 سمیه شهری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417557