راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 52201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52201 مصطفی صادقی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
52202 معصومه صادقی نوده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52203 ابوالفضل صادقی نیا 1376 علوم پايه فیزیک
52204 اعظم صادقی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52205 حمید صادقی نیا 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52206 سمانه صادقی نیا 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52207 علی صادقی نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52208 محمد صادقی نیا 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
52209 معصومه صادقی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
52210 فاطمه صادقی وزین 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52211 فاطمه صادقی وزین 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52212 هما صادقی وزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52213 حسن صادقی یونسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52214 حسین صادقی یونسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52215 اکبر صادقیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52216 جعفر صادقیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52217 حمید صادقیان 1377 علوم پايه شیمی
52218 حمید صادقیان 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
52219 حمید صادقیان 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52220 راحله صادقیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
52221 رباب صادقیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52222 ریحانه صادقیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52223 ریحانه صادقیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
52224 زینب صادقیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52225 سعیده صادقیان 1383 علوم پايه فیزیک
52226 سمانه صادقیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52227 سمانه صادقیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52228 سمانه صادقیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
52229 سمانه صادقیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
52230 سیدحسن صادقیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
52231 سیدرضا صادقیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52232 سیده مریم صادقیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52233 علیرضا صادقیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52234 علیرضا صادقیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52235 علیرضا صادقیان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
52236 فاطمه صادقیان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52237 فاطمه صادقیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
52238 مجتبی صادقیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52239 مجتبی صادقیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52240 مجید صادقیان 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
52241 مجید صادقیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
52242 محسن صادقیان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52243 محمد صادقیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52244 محمد صادقیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52245 مریم صادقیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52246 ولی اله صادقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52247 محبوبه صادقیان رائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52248 ساره صادقیان اصل 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52249 ساره صادقیان اصل 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52250 سعیده صادقیان اول 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52251 ملیحه صادقیان خلیل آباد 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52252 مهدی صادقیان دائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52253 محمدرضا صادقیان ساروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52254 میترا صادقیان ساروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52255 الهام صادقیان فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52256 مریم صادقیان قوام ابادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52257 غلامرضا صادقیان کاخکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52258 مرضیه صادقیان لطف آباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52259 مرضیه صادقیان لطف آباد کشکو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52260 مریم صادقیان لطف آباد کشکو 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52261 وجیهه صادقیان لطف آبادکشکو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52262 زهرا صادقیان لودریچه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52263 عاطفه صادقیان نوقابی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52264 محّمد صادقیان هرات 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
52265 مهرداد صادقیه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
52266 علی اصغر صارم 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
52267 الهام صارم بافنده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52268 اعظم صارمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52269 اعظم صارمی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
52270 بتول صارمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52271 بهنام صارمی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52272 بهنام صارمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52273 پدرام صارمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52274 حسن صارمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52275 سعید صارمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52276 شایان صارمی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
52277 صدیقه صارمی 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
52278 عبدالله صارمی 1355 كشاورزى علوم زراعی
52279 علی اکبر صارمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52280 علی اکبر صارمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52281 محمدامین صارمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52282 محمدرضا صارمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52283 مهدی صارمی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
52284 مهین صارمی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52285 اکرم صارمی ساداتی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
52286 میترا صارمی فرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
52287 فرح صارمی کوزه گران 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52288 سکینه صارمی گروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52289 سکینه صارمی گروی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52290 فریدون صاری پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52291 طاهره صاعدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52292 عاطفه صاعدی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52293 راضیه صاعدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52294 عفت صاعدی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52295 فهیمه صاغری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52296 رضا صاف نائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52297 جلیل صافحیان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52298 جلیل صافحیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
52299 جواد صافحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542855