راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 52201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52201 مینا شعبان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52202 مینا شعبان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
52203 نسا شعبان پور 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52204 میترا شعبان پورقوشخانه 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
52205 سیدمجتبی شعبان پورکجی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52206 فاطمه شعبان حسن آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52207 سمیه شعبان حسنقه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52208 سمیه شعبان حسنقه 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
52209 آسیه شعبان خواهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52210 آتنا شعبان زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52211 سپیده شعبان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52212 سپیده شعبان زاده 1382 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
52213 سعید شعبان زاده 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
52214 علیرضا شعبان زاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
52215 فاطمه شعبان زاده اردکانی 1379 علوم رياضي آمار
52216 آزاده شعبان زاده حصاری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52217 مهدی شعبان زاده خوشرودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
52218 زهره شعبان زاده سنگوله 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52219 زهرا شعبان زاده کلوخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52220 بهمن شعبان زاده لمر 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52221 ایرج شعبان سروری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52222 ابوالفضل شعبان مایانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
52223 رضا شعبان نژادخاص 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
52224 علی اکبر شعبانپور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52225 هومن شعبانپور 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
52226 مجنبی شعبانزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
52227 آزاده شعبانزاده بلالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52228 آمنه شعبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52229 اسماء شعبانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52230 اسماء شعبانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
52231 اعظم شعبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52232 اعظم شعبانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
52233 اکبر شعبانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52234 الهام شعبانی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
52235 ایوب شعبانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52236 بردیا شعبانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52237 بهاره شعبانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
52238 بهرام شعبانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52239 پروانه شعبانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52240 چنگیز شعبانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52241 حسن شعبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
52242 حسن شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52243 حمیرا شعبانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
52244 خلیل شعبانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
52245 راحله شعبانی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
52246 رحمت اله شعبانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52247 زهرا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
52248 ساناز شعبانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52249 ساناز شعبانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52250 سبا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
52251 سلطانعلی شعبانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52252 سمانه شعبانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52253 سودابه شعبانی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52254 سهراب شعبانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52255 سیّده زهرا شعبانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
52256 شاهین شعبانی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52257 شقایق شعبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52258 علی رضا شعبانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52259 علیرضا شعبانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
52260 علیرضا شعبانی 1385 علوم پايه فیزیک
52261 علیرضا شعبانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
52262 عنایت الله شعبانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52263 فاطمه شعبانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
52264 محسن شعبانی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52265 محمدباقر شعبانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52266 محمدباقر شعبانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
52267 محمدحسین شعبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52268 محمدحسین شعبانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52269 محمدحسین شعبانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52270 محمدرضا شعبانی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
52271 محمدعلی شعبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52272 محمدعلی شعبانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52273 محمدمهدی شعبانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52274 محمود شعبانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
52275 مرجان شعبانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52276 مرجان شعبانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52277 مرجان شعبانی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
52278 مریم شعبانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
52279 مهدی شعبانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52280 مهری شعبانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52281 میثم شعبانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52282 میلاد شعبانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52283 نفیسه شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52284 سعید شعبانی سیچانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52285 رضا شعبانی آب بخش 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52286 آمنه شعبانی اسرمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52287 قاسم شعبانی اقاملکی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52288 سمیّه شعبانی انداد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
52289 علیرضا شعبانی اول 1374 علوم پايه دبیری شیمی
52290 زهرا شعبانی باقراباد 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52291 علی شعبانی چافجیری 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
52292 محمدعلی شعبانی حاجی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52293 سارا شعبانی حصاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
52294 محمود شعبانی حصاری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52295 مهدیه شعبانی زاده امیرابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52296 زهرا شعبانی سیاهکلده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
52297 زهرا شعبانی سیاهکلده 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
52298 جواد شعبانی شایه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
52299 مریم شعبانی شایه 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
52300 مهدی شعبانی شه بندی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198781