راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 52201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52201 مریم صدیقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52202 مریم صدیقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52203 مریم صدیقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52204 مصطفی صدیقی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
52205 مهدی صدیقی 1378 علوم رياضي آمار
52206 مهدیه صدیقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
52207 مهدیه بیگم صدیقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52208 مهردخت صدیقی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52209 نجمه صدیقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52210 نسیبه صدیقی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52211 نوید صدیقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
52212 هادی صدیقی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
52213 هادی صدیقی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52214 عالیه صدیقی نوغابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52215 خواجه یحیی صدیقی ایله ائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52216 محمدرسول صدیقی ایله ئی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52217 علی ا کبر صدیقی خویدک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52218 مهدی صدیقی خویدکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
52219 سکینه صدیقی دستجرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52220 فرزانه صدیقی علی آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52221 حمید صدیقی غفاری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52222 محمد صدیقی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52223 محمد صدیقی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52224 محدثه صدیقی فرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52225 الهام صدیقی لویه 1382 علوم پايه فیزیک
52226 جواد صدیقی لویه 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52227 عزت صدیقی لویه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52228 سعیده صدیقی موحد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52229 مریم صدیقی مورنانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52230 طاهره صدیقی نامقی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52231 حسین صدیقی نوغابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
52232 فاطمه صدیقی نوقابی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52233 زهرا صدیقی نیشابور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
52234 رضا صدیقی وثاق 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
52235 سیدبهنام صدیقیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
52236 بابک صدیقیان استانه 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52237 بابک صدیقیان استانه 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52238 شهرزاد صدیقیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
52239 مهشید صدیقیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
52240 حبیب اله صراحتی جویباری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52241 ملیحه صراطی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52242 فریده صراف 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
52243 مریم صراف تهرانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52244 نرگس صراف تهرانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52245 مهدیه صراف رضوی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52246 محمدناصر صراف زاده زرگر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52247 مهشید صراف زاده زرگر 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52248 حسین صراف نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52249 معصومه صراف نژادطوسی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52250 سیدمحسن صراف رضوی 1369 كشاورزى صنایع غذایی
52251 احسان صراف زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52252 نسرین صراف زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
52253 محبوبه صراف زاده زرگر 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
52254 فرزانه صراف نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
52255 رشید صرافان 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52256 رکسانا صرافان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52257 سیاوش صرافان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52258 سیاوش صرافان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52259 سیاوش صرافان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52260 طیبه صرافان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52261 منیره صرافان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52262 نیره صرافان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52263 سارا صرافان صادقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52264 سارا صرافان صادقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
52265 عاطفه صرافان صادقی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
52266 مریم صرافیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52267 محمدحسن صرام مفروز 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52268 محمد صرامی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52269 سمانه صردی زید 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
52270 رامین صردی ماهکان 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52271 رامین صردی ماهکان 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52272 علیرضا صردی ماهکان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52273 راضیه صردی مقدم ماهکان 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52274 تکتم صغرائی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52275 محمد صغرایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52276 روح انگیز صغری کیاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
52277 حمیدرضا صغیر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52278 زهرا صغیرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52279 مهناز صغیرزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52280 ناهید صغیری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
52281 مرضیه صف آرای مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
52282 افشین صفا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52283 حسام صفا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
52284 حسام صفا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
52285 حسین صفا 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
52286 سارا صفا 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52287 سروش صفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
52288 شایلی صفا 1378 علوم پايه زمین شناسی
52289 شیما صفا 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52290 علی صفا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52291 علی صفا 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
52292 عبدالوحید صفاءجوشقانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52293 ابراهیم صفائی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52294 احمد صفائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52295 اعظم صفائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52296 افشین صفائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52297 افشین صفائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52298 الهام صفائی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
52299 الهام صفائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52300 جواد صفائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542449