راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 52201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52201 محمد شمشیری گوارشگ 1392 مهندسي مهندسی عمران
52202 طاهره شمشیری مشهدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52203 مصطفی شمشیری معینی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
52204 مجتبی شمشیری نیری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52205 علی شمشیریان 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52206 فاطمه شمشیریان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52207 وحید شمشیریان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52208 شبنم شمع ریز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52209 شبنم شمع ریز 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
52210 زهره شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52211 سمانه شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
52212 الهام شمقدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52213 امیراله شمقدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52214 سعید شمقدری 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52215 سمیه شمقدری 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52216 صفیه شمقدری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
52217 مسعود شمقدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52218 وحیده شمقدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52219 جواد شموشکی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52220 محمدمهدی شموشکی 1367 علوم رياضي ریاضی
52221 محمدمهدی شموشکی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
52222 حجت اله شمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52223 علی شمیم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52224 ابوالفضل شمیمی چری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52225 سیدقربان شنائی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52226 محمود شنائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
52227 حسین شناور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52228 عباسعلی شنایی نوزاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
52229 لیلا شنبدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52230 مهدی شنبدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52231 مهدی شنبدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
52232 غلامرضا شنجرفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52233 مریم شنوائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52234 ملیحه شنوائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52235 الهه شنوائی زارع 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52236 توکتم شنوائی زارع 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52237 حسین شنوائی زارع 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52238 فاطمه شنوائی زارع 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52239 محمدمهدی شنوائی زارع 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52240 مسعود شنوائی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52241 زهرا شنوائی عباسی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52242 حسن شنوائی قناد 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52243 سکینه شنوایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52244 سیدمهدی شواکندی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
52245 حسین اسعد شوال 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52246 موسی شوبکلایی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52247 پوریا شورابی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
52248 تاج محمد شورابی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52249 حسین شورابی 1365 علوم پايه زمین شناسی
52250 حسین علی شورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
52251 رمضانعلی شورابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
52252 زکیه شورابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52253 سعیده شورابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52254 مریم شورابی 1388 علوم پايه فیزیک
52255 مهدی شورابی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52256 محمدعلی شورابی روشناوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52257 هاجر شورابی روشناوند 1388 علوم رياضي ریاضی محض
52258 حاجی اسمعیل شورئی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
52259 روح اله شورئی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
52260 فاطمه شورئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52261 محمدابراهیم شورئی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52262 فتانه شورچه 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
52263 مرضیه شوردی زاده اول 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52264 مصطفی شورزاده ارگ 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
52265 هابیل شورکشی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52266 اعظم شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52267 زهرا شورگشتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52268 سعید شورگشتی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
52269 سعید شورگشتی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52270 صغری شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52271 طاهره شورگشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52272 فاطمه شورگشتی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52273 فهیمه شورگشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52274 محمد شورگشتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
52275 وحیده شورگشتی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52276 وحیده شورگشتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52277 رمضانعلی شورمیج 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52278 اعظم شورنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52279 سارا شورنی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
52280 سارا شورنی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
52281 ازاده شورورزی 1382 علوم پايه فیزیک
52282 زهره شورورزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52283 سعید شورورزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52284 علی شورورزی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52285 فاطمه شورورزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52286 محمد شورورزی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52287 محمود شورورزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52288 الهام شوروزدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
52289 زهره شوروزدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52290 ابوالقاسم شوروزی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52291 حسین شوروزی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52292 حسین شوروزی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
52293 داود شوروزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52294 سارا شوروزی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52295 سارا شوروزی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52296 سحر شوروزی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52297 سمیه شوروزی 1382 علوم پايه فیزیک
52298 سمیه شوروزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52299 لیلی شوروزی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52300 محمدجواد شوروزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488783