راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 52201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52201 شیما شیخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52202 طیبه شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
52203 علیرضا شیخ 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52204 فائم بردی شیخ 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
52205 فاطمه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52206 فرزانه شیخ 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52207 فرناز شیخ 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52208 فرناز شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
52209 لیلا شیخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52210 محمدرضا شیخ 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52211 معصومه شیخ 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52212 معصومه شیخ 1378 علوم رياضي آمار
52213 مله ایشان شیخ 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52214 مرضیه شیخ الاسلامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52215 محمد شیخ پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52216 مریم شیخ زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52217 الهام شیخ زاده شاندیز 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
52218 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52219 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52220 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52221 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52222 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52223 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52224 فاطمه شیخ احمدی شهرنوی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52225 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52226 آسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52227 حمید شیخ الاسلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52228 حوریه شیخ الاسلامی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
52229 رضا شیخ الاسلامی 1355 مهندسي راه و ساختمان
52230 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52231 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52232 زهرا شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
52233 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52234 سیدمحمدعلی شیخ الاسلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
52235 طاهره شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52236 لیلا شیخ الاسلامی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52237 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52238 محمد شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
52239 محمدعلی شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52240 مریم شیخ الاسلامی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
52241 مهدی شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52242 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
52243 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
52244 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
52245 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52246 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
52247 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52248 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
52249 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
52250 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52251 آتوسا شیخ امیرلو 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52252 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52253 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52254 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
52255 رضا شیخ اویسی 1353 مهندسي راه و ساختمان
52256 غلامرضا شیخ اویسی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52257 احمد شیخ بهاء الدین زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52258 پوران شیخ بهائی 1353 علوم پايه شیمی
52259 زهرا شیخ بهائی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52260 شیوا شیخ بهائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52261 مریم شیخ بهائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52262 رضا شیخ بهایی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52263 زهرا شیخ بهایی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52264 مریم شیخ بهایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52265 جعفر شیخ پورقاسمی نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52266 ابوالحسن شیخ حسنی 1353 علوم پايه زمین شناسی
52267 بهمن شیخ حسنی 1355 مهندسي مكانيك
52268 وحید شیخ حسنی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52269 فاطمه شیخ حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52270 محسن شیخ حسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52271 محسن شیخ حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52272 مریم شیخ رضازاده تهرانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52273 سعید شیخ روحانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52274 سعید شیخ روحانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52275 مهدی شیخ روحانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52276 مریم شیخ رودی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52277 احسان شیخ زاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52278 رضاعلی شیخ زاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
52279 زهرا شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52280 زینب شیخ زاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52281 عباس علی شیخ زاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
52282 علی اکبر شیخ زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52283 فاطمه شیخ زاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
52284 مصطفی شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52285 مهدی شیخ زاده 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52286 ابوالفضل شیخ زاده شاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52287 الهام شیخ زاده شاندیز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
52288 ثارالله شیخ زاده شاندیز 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52289 روح اله شیخ زاده شاندیز 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52290 فاطمه شیخ زاده شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52291 محمد شیخ زاده کرمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52292 نرگس شیخ زاده محمدآبادی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52293 محمدرضا شیخ سجادیه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52294 محمد شیخ سیاه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52295 محمد شیخ شعبانی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52296 احمد شیخ عارفی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
52297 عبداله شیخ علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52298 محمد شیخ علی شاهی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52299 مهدی شیخ علیشاهی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032670