راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,849

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
111145 علی اصغر فراشیانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75750 یعقوب فراشیانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92580 جواد فراصت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
124923 عصمت فراگردی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
80223 محمد فرامرز 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
109859 جواد فرامرزی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
126296 سمیرا فرامرزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69189 صفدر فرامرزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94761 طاهره فرامرزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
111999 عذرا فرامرزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
83841 لیلی فرامرزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85619 محبوبه فرامرزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
106094 محسن فرامرزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
127376 محمد فرامرزی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
101837 مرتضی فرامرزی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
122393 مسعود فرامرزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94604 معصومه فرامرزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
100891 ملیحه فرامرزی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
102446 ناهید فرامرزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
104276 زین العابدین فرامرزی پلنگر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
126009 مرتضی فرامرزی راد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97865 گلی فرامرزی رهورد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59503 ادینه محمد فرامرزی کتلر 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
112430 علی فرامرزی گرمرودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
63937 سیامک فرامرزی گل 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62071 عباس فرامرزی نیا 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
100998 مریم فرامرزی یزد 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
123992 مریم فرامرزی یزد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
73768 محبوبه فراموشی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70365 اعظم فراوانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98991 اکرم فراوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
101826 محمد فراوانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57698 مسعود فراوانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56330 مهدی فراوانی 1366 كشاورزى زراعت
115110 اسماعیل فراهانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
58084 حسین فراهانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
105955 فاطمه فراهانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
103272 فاطمه فراهانی خواه 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
82893 آیدا فراهی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75302 الهام فراهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
111022 پریما فراهی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
124245 سارا فراهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89299 علی فراهی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58446 علیرضا فراهی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
89394 گلاره فراهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
104086 گلاره فراهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
129822 محمدمهدی فراهی 1363 مهندسي نقشه برداري
94979 ملیحه فراهی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80224 سمیرا فربد 1376 علوم پايه فیزیک
80225 فرهاد فربد 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
112102 فرهام فربدوالا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67092 بابک فربود 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62332 فرزاد فربود 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56724 مهناز فربودی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88340 میترا فربین 1379 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
53812 حسین فرتاش پور 1365 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
108876 شیرین فرتاش طلوع 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
127746 شیرین فرتاش طلوع 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82894 محسن فرج زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
108420 هادی فرج اللهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
59478 محمد فرج الهی 1367 علوم اداري واقتصاد مديريت
86890 تکتم فرج پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93095 زهرا فرج پور کرداسیابی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60573 اصغر فرج پورخاناپشتانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80226 طیبه فرج تبارنشلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80227 ذکریا فرج زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
90956 زهرا فرج زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
117977 احسان فرج زاده دوین 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68821 اسکندر فرج زاده دوین 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54296 طیبه فرج زاده دوین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
125665 محمدقاسم فرج زاده دوین 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71495 مینا فرج زاده دوین 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52626 منوچهر فرج نژاد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
125812 زهرا فرجاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
111934 مهسا فرجاد 1386 علوم پايه فیزیک
111685 سیدعباس فرجاد پزشک 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100553 بی بی تکتم فرجادپزشک 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
101890 الهه فرجادفر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
116516 رضا فرجادفر 1387 مهندسي مهندسی هوا - فضا - سازه های هوایی
84941 فرشته فرجادفر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
93494 مهسا فرجادفر 1381 علوم رياضي آمار
99375 طوبی فرجادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
119305 اسماء فرجادی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77041 محمّدرضا فرجادی فر 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
98771 مهسا فرجام 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53959 زهرا فرجام فرد 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93929 تکتم فرجامی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57317 جلال فرجامی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93574 حمیدرضا فرجامی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89779 زینت فرجامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91411 علی اکبر فرجامی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76758 علی اکبر فرجامی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
115538 فرزانه فرجامی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55674 محمدرضا فرجامی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92659 سعید فرجامی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
70061 حمید فرجامی کوشک مهدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
54692 سیده رقیه فرجودی پیرکلاچاهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67295 احمد فرجی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
114029 اسماعیل فرجی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
128843 الهه فرجی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19548381