راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 ماه بانو غلامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52302 مجتبی غلامی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52303 مجتبی غلامی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52304 مجید غلامی 1386 علوم پايه زمین شناسی
52305 مجید غلامی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52306 محبوبه غلامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52307 محبوبه غلامی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52308 محبوبه غلامی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
52309 محدثه غلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
52310 محسن غلامی 1378 علوم رياضي آمار
52311 محسن غلامی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52312 محمد غلامی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52313 محمد غلامی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52314 محمد غلامی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52315 محمد غلامی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52316 محمد غلامی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52317 محمد غلامی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52318 محمد غلامی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52319 محمد رضا غلامی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52320 محمدباقر غلامی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52321 محمدباقر غلامی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52322 محمدجواد غلامی 1383 علوم پايه زمین شناسی
52323 محمدحسن غلامی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52324 محمدحسین غلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52325 محمدرضا غلامی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52326 محمدرضا غلامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52327 محمدرضا غلامی 1362 كشاورزى امور زراعی
52328 محمدصادق غلامی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52329 محمدعلی غلامی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52330 محمدمهدی غلامی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52331 محمدمهدی غلامی 1387 علوم پايه فیزیک
52332 مرضیه غلامی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
52333 مرضیه غلامی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52334 مریم غلامی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52335 مریم غلامی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52336 مصطفی غلامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52337 مطهره غلامی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52338 مظفر غلامی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52339 ملیحه غلامی 1382 علوم پايه زمین شناسی
52340 ملیحه غلامی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52341 ملیحه غلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52342 منیره غلامی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52343 مهدی غلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52344 مهدی غلامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52345 مهدی غلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52346 مهدی غلامی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52347 مهدی غلامی 1384 علوم پايه فیزیک
52348 مهدی غلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52349 مهرداد غلامی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52350 مهناز غلامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52351 مهناز غلامی 1376 علوم رياضي آمار
52352 ناصر غلامی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52353 ناصر غلامی 1373
52354 ناهید غلامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52355 نجمیه غلامی 1378 علوم پايه زمین شناسی
52356 نرگس غلامی 1386 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
52357 وجیهه غلامی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52358 ولی غلامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52359 هرمز غلامی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52360 همایون غلامی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
52361 یاسر غلامی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
52362 یوسف غلامی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52363 زهرا غلامی بین کلایی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52364 علیرضا غلامی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52365 بانو غلامی احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52366 معصومه غلامی احمدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52367 معصومه غلامی احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
52368 مرتضی غلامی اسلامیه ای 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52369 عباس غلامی انجیله 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52370 زهرا غلامی اول 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52371 ربابه غلامی اول نوقابی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52372 بنیامین غلامی بازه حور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52373 ریحانه غلامی بازه حور 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52374 سمیه غلامی بازه حور 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52375 سمیه غلامی بازه حور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52376 روح اله غلامی بیدخانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52377 ابوالفضل غلامی بیلندی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
52378 علی غلامی بیلندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52379 لیلا غلامی بیمرغ 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52380 یونس غلامی بیمرغ 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52381 فاطمه غلامی بیمرغی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52382 علی مراد غلامی پایهان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52383 محمدعلی غلامی پردون 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52384 مجتبی غلامی پور 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52385 معصومه غلامی پورچهارده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52386 امیر غلامی پورسی سختی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
52387 محمدعلی غلامی تیله بنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52388 غلامرضا غلامی ثانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52389 نعمت اله غلامی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52390 شکراله غلامی ثقیه 1363 مهندسي جوشكاري
52391 نجمه غلامی ثمبا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52392 امنه غلامی جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52393 مصطفی غلامی جامی محمودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52394 ندا غلامی جنت آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52395 فریبا غلامی چهکند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
52396 سعیده غلامی حسین آباد 1380 علوم پايه زمین شناسی
52397 سعیده غلامی حسین آباد 1385 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
52398 راهله غلامی حسین اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
52399 فاطمه غلامی حسین اباد 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52400 محسن غلامی حسین اباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21183867