راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,495

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70348 طیبه قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73167 طیبه قاسمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
101343 طیبه قاسمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94288 عبدالرسول قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74701 عبدالله قاسمی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
62675 عزت قاسمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85951 عصمت قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
111892 عطیه قاسمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
103916 عفت قاسمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
68886 علی قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82906 علی قاسمی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100339 علی قاسمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
88515 علی حسین قاسمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
78024 غزاله قاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68286 غضنفر قاسمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
99686 غلامحسین قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95215 فائزه قاسمی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89821 فاطمه قاسمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
110771 فاطمه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
118211 فاطمه قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68284 فتح اله قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
100534 فرزاد قاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
72852 فرزانه قاسمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
110784 فرزانه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
107359 فریده قاسمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
80240 قاسمعلی قاسمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67737 قدسیه قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66446 مجید قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
106959 مجید قاسمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56377 محبوبه قاسمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89633 محبوبه قاسمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93546 محبوبه قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
118767 محدثه قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68460 محسن قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80241 محسن قاسمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95932 محسن قاسمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
67298 محمد قاسمی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72989 محمد قاسمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
120162 محمد قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
121349 محمد قاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
102099 محمدتقی قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
70439 محمدجواد قاسمی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
59672 محمدحسن قاسمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65076 محمدرضا قاسمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73783 محمدرضا قاسمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75577 محمدرضا قاسمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61449 محمدعلی قاسمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80242 محمدعلی قاسمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
110971 محمدعلی قاسمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
114903 محمدهادی قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
69864 محمود قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
80243 محمود قاسمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71420 مرضیه قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75843 مرضیه قاسمی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88773 مرضیه قاسمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
105886 مرضیه قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
114164 مرضیه قاسمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77680 مریم قاسمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
98989 مریم قاسمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
105522 مریم قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
106982 مریم قاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
107150 مریم قاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
123028 مریم قاسمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93896 مژگان قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
126813 مژگان قاسمی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90607 مسلم قاسمی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60273 معصومه قاسمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85918 معصومه قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
99828 معصومه قاسمی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
99928 معصومه قاسمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
118727 معصومه قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98291 ملیحه قاسمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61096 منصور قاسمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67926 مهدی قاسمی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
76808 مهدی قاسمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84986 مهدی قاسمی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
90013 مهدی قاسمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
117190 مهدی قاسمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
121348 مهدی قاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
104296 مهران قاسمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68016 مهناز قاسمی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72307 میترا قاسمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
101548 میترا قاسمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
111281 میثم قاسمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59198 ناهید قاسمی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80244 نجمه قاسمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
110906 نفیسه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66252 نوشین قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80245 نیره قاسمی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94790 وجیهه قاسمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85205 وحید قاسمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63171 وحیدرضا قاسمی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
110635 هاشم قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91081 یاسر قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
116972 یاسر قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86529 عسل قاسمی ترشیزی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90255 کبری قاسمی تیتکانلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89438 سمیه قاسمی زاده 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
85224 رضا قاسمی زرنوشه 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
80249 الهام قاسمی طبسی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17149088