راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
107248 پریسا فیروزۀ 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54079 علی اصغر فیروزۀ 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
126398 اسماعیل فیروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
111860 الهه فیروزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60682 ایرج فیروزی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
68899 جواد فیروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53617 حسین فیروزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70248 حیدرعلی فیروزی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
67707 داود فیروزی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74890 رجبعلی فیروزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69865 رضا فیروزی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
124816 زهرا فیروزی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
122502 زینب فیروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
104979 سیدحیدر فیروزی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90614 سیدرضا فیروزی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85100 شهربانو فیروزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
106501 طاهره فیروزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
84242 علی رضا فیروزی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
84191 فاطمه فیروزی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63689 فرامرز فیروزی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
126019 فواد فیروزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
118247 فیروزه فیروزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
101964 کامران فیروزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76799 محمدمهدی فیروزی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
127307 مرتضی فیروزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
113618 مریم فیروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
99624 معصومه فیروزی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
68712 ناهید فیروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80236 ناهید فیروزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66876 یسری فیروزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92556 زهره فیروزی اول 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56607 معصومه فیروزی اول 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
80237 نفیسه فیروزی اول 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86201 رضا فیروزی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
116777 فهیمه فیروزی زاده 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93552 اسماعیل فیروزی سفتوک 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
108450 مرتضی فیروزی طرازخاکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80238 زهرا فیروزی فریمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
118066 زهرا فیروزی فورگ 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
117908 اطهر فیروزیان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61451 حسن فیروزیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
102444 حمیده فیروزیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
113200 سامان فیروزیان 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
117032 شبیر فیروزیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
124125 محمود فیروزیان اصل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
111434 آیدا فیروزیان پور اصفهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
116430 آیلین فیروزیان پوراصفهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
100758 ایلین فیروزیان پوراصفهانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
102780 زهرا فیروزیان سررود 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
110044 زبیده فیروزیان گرو 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84249 شبنم فیروزیزدی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
120067 محمود فیصل عبدصبار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97134 الهه فیض 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89154 بتول فیض 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98310 بهاره فیض 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89155 زهراسادات فیض 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
111500 زینب فیض 1385 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
114172 فهیمه فیض 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60389 مجتبی فیض 1368 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
105080 محمدابراهیم فیض 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
126162 محمدابراهیم فیض 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
84669 مریم فیض 1378 علوم رياضي آمار
82901 مسعود فیض 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
118174 منا فیض 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89200 منظر فیض 1379 علوم رياضي آمار
76656 ناصر فیض 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
111902 نوشین فیض 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59900 فهیمه فیض آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
65188 محمدرضا فیض آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72070 اشرف فیض ابادی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76242 الهه فیض ابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54122 حسین فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80239 حسین فیض ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82902 روح الله فیض ابادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
80240 سیده زهره فیض ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
73136 علیرضا فیض ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82903 کیوان فیض اللهی اشکیکی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72902 کاوه فیض الهی اشکیکی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77657 شکوفه فیض بخش 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58112 کاوه فیض بخش رانکوهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63675 حسن فیض پور 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53618 محسن فیض دیسفانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65849 محمود فیض عارفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89941 حمیده فیض محمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67714 زهرا فیض محمدی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
82904 فرهاد فیض نائی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
125695 اسماء فیض آبادی 1389
121179 جواد فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
99570 زهرا فیض آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
123609 زینب فیض آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54999 سیدادریس فیض آبادی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
85923 علی رضا فیض آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
95485 محمدرضا فیض آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92189 مریم فیض آبادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89911 رضا فیض ابادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96999 فائزه فیض ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
113845 محبوبه فیض ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
86241 نذرالدین فیض اف 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
126086 رخساره فیض اله زاده موسوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
91088 مهدی فیض اله نژاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18159454