راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,294

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
120940 اکرم فرزانه پلگرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
55113 فریبا فرزانه پورکلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
114789 فاطمه فرزانه جویباری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100935 ژاله فرزانه حسن زاده 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
116258 ژاله فرزانه حسن زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
64709 مجتبی فرزانه خلق اباد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54348 علیقلی فرزانه راد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59087 علی اکبر فرزانه سراجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93123 زهرا فرزانه سه قلعه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
102832 سمیه فرزانه سه قلعه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
108469 نصرت فرزانه کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58342 احمد فرزانه کرد 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
116760 صادق فرزانه کرد 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
100784 وحیده فرزانه کرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72563 محمود فرزانه گرد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57121 پرویز فرزانه نوخندان 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
75432 پرویز فرزانه نوخندان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
124121 داریوش فرزانه نوخندان 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
119220 عادله فرزانه نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74142 مسعود فرزانه) 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
123828 فرزانه فرزانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
109222 منیره فرزند 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
120779 محبوبه فرزندی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
99095 آذین فرزین 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
108226 امیر فرزین 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66951 فردین فرزین 1371 علوم رياضي آمار
121449 فرشاد فرزین 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
104630 مرجان فرزین 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66478 مصیب فرزین 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91648 وجیهه سادات فرزین 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90905 مسعود فرزین بیلندی 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
111470 مسعود فرزین بیلندی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
56608 میمنت فرزین ترشیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
126447 زهرا فرسائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
120039 رامین فرساد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
101042 رضا فرساد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93464 نجمه فرساد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
111112 نجمه فرساد 1385 علوم رياضي ریاضی محض
60279 بهرام فرسادنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92732 سمیه فرسایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
114459 فاطمه فرسایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
125016 سمیه فرستاده صنوبری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82898 فروغ فرش چین 1377 علوم رياضي آمار
113074 پیام فرشاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
129285 سهیلا فرشاد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
57081 علیرضا فرشاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96133 فرناز فرشاد 1382 مهندسي مهندسی شیمی
95803 محمد فرشاد 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
120140 محمّد فرشاد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71847 ناهید فرشاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59401 هادی فرشاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
91448 حمیدرضا فرشادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56190 منصوره فرشبافی هنرور 1366 علوم پايه دبیری شیمی
110625 طیبه فرشته منش 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
127387 طیبه فرشته منش 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
93327 فاطمه فرشته نژاد 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
65125 ریحانه فرشتیان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73457 زینب فرشتیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68700 فاطمه فرشتیان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92948 فهیمه فرشتیان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88924 محدثه فرشتیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
107781 زینب فرشچی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
110896 سارا فرشچی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
110356 سیده فاطمه فرشچی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
123191 سیده نفیسه فرشچی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57660 علیرضا فرشچی 1367 علوم پايه فیزیک
65003 محمد فرشچی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
89221 محمد فرشچی 1379 علوم رياضي آمار
78212 محمدحسن فرشچی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
65617 محمدعلی فرشچی توسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59893 کاظم فرشچی شهن ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78030 محمدحسن فرشچی طوسی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96306 رامین فرشچیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
121163 رامین فرشچیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
82897 سهیل فرشچیان 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94388 سهیل فرشچیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
125693 شهرزاد فرشچیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
87897 میترا فرشچیان 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
109361 نوید فرشچیان یزدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72763 منیژه فرشی دیزچکان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
128070 افشین فرشید 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
121186 فرجاد فرشید 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
82899 فرهاد فرشید 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74089 زهرا فرشیدفر 1374 علوم پايه فیزیک
72227 فرزانه فرشیدوند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70848 سپیده فرشیدیان 1373 علوم رياضي آمار
59792 سعید فرشیدیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
117843 محمدحسین فرشیدیان فر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64855 حشمت فرض الهی زنجانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74688 فاطمه فرضعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
85259 فاطمه فرضعلی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
115814 فاطمه فرضعلی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
112072 سارا فرضی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88238 منیره فرضی شوب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94493 منیره فرضی شوب 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
113655 وحیده فرضی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
93831 بهناز فرطی ازغندی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73489 علی اکبر فرطی ازغندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97420 مهناز فرطی ازغندی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94495 سید حیدر فرع شیرازی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19201082