راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,172

نمایش موارد : 52301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 ایلیا غنی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52302 زهره غنی زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52303 مریم غنی زاده 1379 علوم رياضي آمار
52304 نسرین غنی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52305 زهره غنی زاده کاخکی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52306 زهرا غنی زاده گلیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52307 هادی غنی زاده گلیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52308 محمدرضا غنی شجره 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52309 معصومه غنی کاخکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52310 مریم غنی مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52311 امیر غنیان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52312 سکینه غنیمت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52313 زهره غنیمت دان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52314 مجید غنییی زارچ 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52315 محمدرضا غوث 1366 علوم پايه زمین شناسی
52316 معصومه غوث 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52317 نرجس غوث 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
52318 نرجس غوث 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
52319 آسیه غوریانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52320 عیسی غوریانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52321 محبوبه غوریانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
52322 الهام غوریانی محمودآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52323 حامد غول احمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
52324 نگین غیائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52325 عاطفه غیاث 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52326 محمد غیاث آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
52327 رضا غیاث آبادی فراهانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52328 رضا غیاث ابادی فراهانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52329 آرزو غیاثی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52330 اکرم غیاثی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52331 الهام غیاثی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52332 زهرا غیاثی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52333 سیداحسان غیاثی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
52334 سیداحسان غیاثی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
52335 سیدجواد غیاثی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52336 سیدعلی غیاثی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52337 سیدمحسن غیاثی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52338 سیدمحسن غیاثی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52339 سیروس غیاثی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52340 فرزانه غیاثی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52341 مریم غیاثی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52342 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52343 امیرمحسن غیاثی اجقان 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52344 مه عالم غیاثی اجقان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52345 حبیبه غیاثی بزدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
52346 داود غیاثی بزدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52347 معصومه غیاثی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52348 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52349 فهیمه غیاثی شیرازی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
52350 نگاه غیاثی طرزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52351 سمیه غیاثی فرامرز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52352 محمدباقر غیاثی قروه 1381 علوم پايه زمین شناسی
52353 مهدی غیاثی گیشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
52354 محمدحسین غیاثی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
52355 مهری غیاثی نوقابی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52356 بهنام غیادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52357 مایسا غیادی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
52358 مایسا غیادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
52359 عباس غیب دوست 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52360 طاهره غیبی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
52361 فرزاد غیبی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52362 فرزاد غیبی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52363 نادر غیبی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52364 محبت غیبی کهنه فرود 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52365 محمد غیبی لائین 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52366 سمیه غیبی هاشم اباد 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52367 سمیه غیبی هاشم اباد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52368 طیبه غیث پورلطف ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52369 دلیر غیرت اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52370 عباس علی غیرتمند 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52371 معصومه غیرتمند 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52372 ملیحه غیرتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52373 محمدعلی غیور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52374 ندا غیور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52375 نیّره غیور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52376 یوسف غیور 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
52377 فاطمه غیور سرایدار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
52378 فاطمه غیور کاظمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52379 زینب غیور کریمیانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52380 محمدعلی غیوراصلی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52381 معصومه غیوربابایی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52382 بی بی فاطمه غیورباغبانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52383 سمانه غیورباغبانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52384 سیداحمد غیورباغبانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52385 سیدمحمد غیورباغبانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52386 سیدمرتضی غیورباغبانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
52387 سیدمیلاد غیورباغبانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52388 سیده زینب غیورباغبانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52389 سیدهادی غیورباغبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52390 فرزانه غیورباغبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52391 زهره غیوربلورفروشان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52392 زکیه غیورسالانقوچ 1384 علوم پايه زمین شناسی
52393 زکیه غیورسالانقوچ 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
52394 زهرا غیورسالانقوچ 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52395 فاطمه غیورسرایدار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52396 جلیل غیورصفار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52397 رضا غیورعاملی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
52398 اکرم غیورکاظمی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52399 زینب غیورکریمیانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20724668