راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,965

نمایش موارد : 52301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 محمود غفوریان سنگ چولی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
52302 مصطفی غفوریان سنگ چولی 1382 علوم پايه فیزیک
52303 مصطفی غفوریان سنگ چولی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52304 سمانه سادات غفوریان سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52305 مهدی غفوریان شاگردی 1369 كشاورزى زراعت
52306 خدیجه غفوریان صرافزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52307 فاطمه غفوریان فخارعیدگاهی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52308 نیما غفوریان فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52309 نیما غفوریان فر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52310 هادی غفوریان قدس کاملی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52311 هادی غفوریان قدس کاملی 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
52312 فاطمه غفوریان کاریزک 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
52313 فاطمه غفوریان کاریزک 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52314 ابوالفضل غفوریان مجاوردوغایی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52315 داود غفوریان مجاوردوغایی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52316 سمانه غفوریان مجاورذوغالی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52317 حمیدرضا غفوریان محبتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52318 عاطفه غفوریان مسعودزاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
52319 الهام غفوریان مصلحتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52320 بهاره غفوریان مصلحتی 1383 علوم رياضي آمار
52321 نجمه غفوریان معدنی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52322 مرتضی غفوریان مکاری 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52323 ندا غفوریان مومن رضوی 1382 علوم پايه فیزیک
52324 ملیحه غفوریان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52325 حبیب اله غفوریان نصرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52326 امیر غفوریان نصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع ( واحد بین الملل - آموزش محور )
52327 حانیه غفوریان نصیری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
52328 حانیه غفوریان نصیری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
52329 فائزه غفوریان نصیری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52330 پریسا غفوریان نوروزی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
52331 سمیه غفوریان نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52332 ملیحه غفوریان نوروزی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52333 فرزانه غفوریان نیامقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52334 نوید غفوریان یوسفی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
52335 زهرا غفوریان یوسفی حسن اباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52336 عبداله غلائی برزنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52337 حسین غلاث 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52338 نیره غلام زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52339 ناصر غلام امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52340 حسن غلام پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52341 حمیدرضا غلام پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52342 زهرا غلام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
52343 شیرین غلام پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
52344 علی غلام پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52345 مجتبی غلام پور 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52346 محسن غلام پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52347 مریم غلام پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52348 مصطفی غلام پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52349 مهدی غلام پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52350 مهری غلام پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
52351 نغمه غلام پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
52352 محبوبه غلام پور گلی 1381 هنر نيشابور نقاشی
52353 مهیا غلام پورسیوکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52354 مهیا غلام پورسیوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52355 غزاله غلام پورفهندری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52356 جعفر غلام پورنو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52357 بهاره غلام پوریزدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52358 مهری غلام پوریزدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52359 جواد غلام تمیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52360 هادی غلام حسن فخرابادی 1376 علوم رياضي آمار
52361 حسن غلام حسین زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52362 طاهره غلام حسینی مقدم 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
52363 سمیرا غلام دخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
52364 شهرام غلام دخت 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52365 حسینعلی غلام رستمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52366 نرجس غلام رستمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52367 کامران غلام رسول پورترک 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52368 قدسیه غلام زادگان شرق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52369 محمدرضا غلام زادنیک نفس 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52370 پریسا غلام زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52371 حسین غلام زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52372 زهرا غلام زاده 1376 علوم پايه فیزیک
52373 زهرا غلام زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52374 شهین غلام زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52375 علی اکبر غلام زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52376 فاطمه غلام زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52377 محمد غلام زاده 1378 علوم پايه فیزیک
52378 مریم غلام زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52379 مریم غلام زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی
52380 معصومه غلام زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52381 منصورة السادات غلام زاده 1387 علوم پايه فیزیک
52382 مجید غلام زاده خادر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
52383 زهره غلام زاده کرمان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52384 مریم غلام شیرحصار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52385 عبدالرضا غلام فخرابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52386 محمودرضا غلام فخرابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52387 زهرا غلام فرخانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52388 سحر غلام نژاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52389 سحر غلام نژاد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
52390 سمیه غلام نژادنصیرابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52391 اعظم غلام نیا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
52392 صدری غلام نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52393 اکرم غلامپور 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
52394 انسیه غلامپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52395 حسین غلامپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52396 حمیدرضا غلامپور 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52397 عقیله غلامپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52398 محمد غلامپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
52399 سمانه غلامپور طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21657878