راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 52301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 سعید صداقت 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
52302 سیدعلیرضا صداقت 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52303 سیدمحمدباقر صداقت 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52304 سیدمصطفی صداقت 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
52305 سیدمهدی صداقت 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52306 سیده کلثوم صداقت 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52307 سیده حورا صداقت 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52308 سّیده مهسا صداقت 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
52309 سیروس صداقت 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52310 سیما صداقت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52311 علی اکبر صداقت 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52312 فرزانه صداقت 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52313 فریده صداقت 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52314 مجتبی صداقت 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52315 محمدحسن صداقت 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52316 محمدرضا صداقت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52317 محمدرضا صداقت 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52318 مصطفی صداقت 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52319 موسی صداقت 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52320 مه دخت صداقت 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52321 مهرداد صداقت 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
52322 ناصر صداقت 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52323 وحید صداقت 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52324 هانیه صداقت 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52325 یاسر صداقت 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52326 مجید صداقت برجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52327 محمدصفا صداقت بکاولی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52328 ثریا صداقت جوی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
52329 سیدرضا صداقت حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52330 ناصر صداقت طالبی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
52331 رضا صداقت فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52332 فاطمه صداقت کار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
52333 معصومه صداقت منش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52334 بهناز صداقت باغبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52335 محمد صداقت باغسیاه 1393 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
52336 سیده افسانه صداقت بایگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52337 سمانه صداقت تلگرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52338 مقدس صداقت جناقرد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52339 فرشته صداقت حسن زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52340 فرشته صداقت حسن زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52341 حسین صداقت خواهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
52342 علی صداقت دباغ 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
52343 مهدیه صداقت دباغ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52344 افسانه صداقت رنجبر 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52345 ایمان صداقت رنجبر 1393 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52346 فاطمه صداقت سروندانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52347 پریسا صداقت شریفی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52348 پریسا صداقت شریفی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52349 رویا صداقت شریفی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
52350 نسرین صداقت شریفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
52351 مینا صداقت طالبی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52352 الهام صداقت کامه علیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52353 سمیه صداقت کرمانشاهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52354 عطیه صداقت کریم خانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
52355 الهه سادات صداقت کلانتری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52356 ملیحه صداقت کلوخی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52357 زهرا صداقت مایوان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52358 بیژن صداقت مصعبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52359 جواد صداقت منش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52360 اعظم صداقت مهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52361 رباب صداقت مهر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52362 احمد صداقت نیازآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52363 ابراهیم صداقتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52364 امید صداقتی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52365 راحله صداقتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52366 صاحبه صداقتی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
52367 عبدالعلی صداقتی 1368 علوم پايه زمین شناسی
52368 علی صداقتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
52369 علی اصغر صداقتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52370 علی اصغر صداقتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52371 علیرضا صداقتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52372 علیرضا صداقتی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52373 فاطمه صداقتی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52374 فاطمه صداقتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52375 فاطمه صداقتی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52376 مرجانه صداقتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52377 مریم صداقتی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52378 ناصر صداقتی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
52379 جعفر صداقتی خلیل آباد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52380 سعید صداقتی مقدم 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
52381 نسرین صداقتی افخمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52382 عماد صداقتی بکشلی 1390 علوم پايه زمین شناسی
52383 امین صداقتی پور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
52384 محمد صداقتی پور 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52385 محمد صداقتی پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52386 جعفر صداقتی خلیل اباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52387 حسین صداقتی فر 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52388 محمد صداقتی گنابادی 1365 كشاورزى زراعت
52389 ناصرالدین صداقتی مختاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52390 سعید صداقتی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52391 حسین صداقتی نسب 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52392 زهرا صداقتی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
52393 نسرین صداقتی نوقابی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52394 لیلا صداقتیان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
52395 اعظم صداقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52396 عباس صدخروی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52397 مریم صدخروی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52398 ملیحه صدخروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52399 آیه السادات صدر 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36226824