راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,625

نمایش موارد : 52301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 اکرم طاعتی زاده 1375 علوم رياضي آمار
52302 مجید طاغوتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
52303 محمد طاغونی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
52304 محمد طاغونی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
52305 طاهره طافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52306 غزاله طاق دره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
52307 رضا طاقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52308 حسین طاقیان 1352 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52309 عباس طالاری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52310 سعیده طالب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52311 شقایق طالب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52312 علیرضا طالب 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52313 فاطمه طالب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52314 فرزاد طالب 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52315 افشین طالب العلم 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52316 ساحل طالب بیدختی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52317 علیرضا طالب بیدختی 1374 علوم پايه زمین شناسی
52318 بتول طالب پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52319 مهدی طالب پور 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52320 مهرداد طالب پورانارکی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52321 بهاره طالب زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52322 راضیه طالب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52323 زهرا طالب زاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52324 محسن طالب زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52325 محمدعلی طالب زاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52326 علیرضا طالب زاده دلویی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52327 عباس طالب زاده شوشتری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52328 کورش طالب زاده شهربابکی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52329 منصوره طالب الحق 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52330 زهرا طالب پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52331 عاطفه طالب پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52332 دلارام طالب خان گروسی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52333 راحله طالب زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52334 زهرا طالب زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
52335 زهره طالب زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52336 سیده لاله طالب زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52337 عذرا طالب زاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52338 ناهید طالب زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52339 مریم طالب زاده برجی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52340 علی طالب زاده بردسیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52341 آلاء طالب زاده شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52342 آلاء طالب زاده شوشتری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52343 بتول طالب زاده فاروجی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52344 رقیه طالب زاده نرم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52345 منیره طالب زاده نرم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52346 علی اصغر طالب نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52347 زهرا طالب نژادنوبجاری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52348 سحر طالب نژادیزد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52349 اناهیتا طالبان پیرا 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52350 نفیسه طالبان فرد 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52351 نفیسه طالبان فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52352 فاطمه طالبان نقندر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52353 احمدفرهاد طالبی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52354 احمدفرهاد طالبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52355 احمدفرهاد طالبی 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
52356 اعظم طالبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52357 اعظم طالبی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52358 انسیه طالبی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52359 بتول طالبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52360 براتعلی طالبی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
52361 بهاره طالبی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52362 ثریا طالبی 1370 علوم رياضي ریاضی
52363 ثریا طالبی 1373 علوم رياضي ریاضی
52364 جاوید طالبی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52365 حمیدرضا طالبی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52366 حمیده طالبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52367 حیدر طالبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52368 راضیه طالبی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52369 ریحانه طالبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52370 زهرا طالبی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52371 زهرا طالبی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52372 زهرا طالبی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52373 زهرا طالبی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52374 سعیده طالبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
52375 سمانه طالبی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52376 سمانه طالبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52377 سیداحمد طالبی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52378 سیدجواد طالبی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
52379 سیدجواد طالبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52380 سیدحسام الدین طالبی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52381 شاهرخ طالبی 1355 علوم پايه زیست شناسی
52382 طراوت طالبی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52383 عباسعلی طالبی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52384 عبداله طالبی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52385 علی طالبی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52386 علی طالبی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52387 علی طالبی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
52388 علیرضا طالبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52389 غلامحسن طالبی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
52390 فائزه طالبی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52391 فاطمه طالبی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52392 فاطمه طالبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52393 فاطمه طالبی 1383 علوم رياضي آمار
52394 فاطمه طالبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52395 فریما طالبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52396 فهیمه طالبی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52397 قاسمعلی طالبی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52398 مجتبی طالبی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52399 مجتبی طالبی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32955226