راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 زهره علوی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52302 زینب علوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52303 سعید علوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52304 سعید علوی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52305 سلمی سادات علوی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
52306 سمانه علوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52307 سمیه علوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52308 سیدابوالفضل علوی 1372 علوم رياضي ریاضی
52309 سیداحسان علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52310 سیداحمد علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52311 سیدتقی علوی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52312 سیدجمال علوی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52313 سیدحسن علوی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
52314 سیدحسن علوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52315 سیدحسن علوی 1350 مهندسي راه و ساختمان
52316 سیدحسین علوی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
52317 سیدحیدر علوی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52318 سیدسعید علوی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52319 سیدسینا علوی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
52320 سیدسینا علوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52321 سیدسینا علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52322 سیدصادق علوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52323 سیدعباس علوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
52324 سیدعبدالله علوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52325 سیدعلی اصغر علوی 1373 علوم پايه فیزیک
52326 سیدعلی اصغر علوی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52327 سیدغلامرضا علوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
52328 سیدفاضل علوی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52329 سیدفتاح علوی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52330 سیدمحمد علوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52331 سیدمحمد علوی 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52332 سیدمحمد علوی 1362 علوم پايه زمین شناسی
52333 سیدمحمدحسن علوی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52334 سیدمحمدحسن علوی 1381 علوم پايه زمین شناسی
52335 سیدمحمود علوی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52336 سیدمسعود علوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52337 سیدمصطفی علوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52338 سیدمصطفی علوی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52339 سیدمهدی علوی 1354 مهندسي راه و ساختمان
52340 سیدواسع علوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52341 سیده زهرا علوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52342 سیده طاهره علوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52343 سیده عاطفه علوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52344 سیده عصمت علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52345 سیده معصومه علوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52346 سیده نجمه علوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
52347 سیدهاشم علوی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52348 سیدهومن علوی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52349 شکوفه سادات علوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52350 ضیاء علوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52351 طاهره علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52352 عفت سادات علوی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52353 علی علوی 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52354 غزاله علوی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52355 فاطمه سادات علوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52356 فرح ناز علوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52357 کامران علوی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52358 لیلی علوی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
52359 مجید علوی 1373 علوم رياضي ریاضی
52360 محمدجواد علوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52361 محمدصادق علوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52362 مریم علوی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
52363 ملیحه علوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52364 ملیحه علوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52365 منصور علوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52366 مهرداد علوی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52367 ناهیدالسادات علوی 1384 علوم رياضي آمار
52368 ناهیدالسادات علوی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
52369 همای علوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52370 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
52371 مهیار علوی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52372 بی بی سکینه علوی اصل 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52373 زهرا علوی اله آبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52374 نرگس علوی امین 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52375 مهدی علوی اهنگ 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52376 سیدمهدی علوی پادر 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52377 علی علوی پناه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52378 سیدمحمدرضا علوی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52379 فاطمه سادات علوی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52380 سیده سکینه علوی پیرسرایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52381 حسین فرزام علوی تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52382 سمیه علوی ترشیزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52383 سیدحسین علوی ترشیزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52384 طاهره علوی ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
52385 فاطمه بی بی علوی خوشحال 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52386 فاطمه سادات علوی خوشحال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52387 سیدمسلم علوی دارابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52388 سیدرضا علوی دانا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52389 مریم علوی دقیق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
52390 سیداحمد علوی دوغائی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52391 زهره علوی راد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52392 زهره علوی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52393 زهره علوی رفیعی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52394 ساراسادات علوی رفیعی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52395 سمیه السادات علوی رفیعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52396 سمیه سادات علوی رفیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52397 طاهره علوی رفیعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52398 فاطمه علوی رفیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52399 حسن علوی زاده 1362 علوم پايه زمین شناسی
52400 سید امیر محمد علوی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24923568