راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 82,534

نمایش موارد : 52301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 باقر علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52302 بهرام علی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52303 جواد علی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
52304 حدیثه علی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52305 حسن علی پور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52306 حمیدرضا علی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52307 رامین علی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52308 زری علی پور 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
52309 ساناز علی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52310 سجاد علی پور 1383 علوم پايه زمین شناسی
52311 سجاد علی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
52312 سهیلا علی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52313 عارف علی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52314 عالیه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52315 عذرا علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52316 علی رضا علی پور 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52317 علیرضا علی پور 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52318 فائزه علی پور 1385 دامپزشكي دامپزشکی
52319 فاطمه علی پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52320 فاطمه علی پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52321 فاطمه علی پور 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52322 فریده علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52323 فهیمه علی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
52324 فیروزه علی پور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52325 مائده علی پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52326 محبوبه علی پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
52327 محسن علی پور 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52328 محمدتقی علی پور 1363 مهندسي جوشكاري
52329 محمود علی پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52330 محمود علی پور 1372 علوم پايه دبیری شیمی
52331 مریم علی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52332 مصطفی علی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52333 معصومه علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52334 مهدی علی پور 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52335 مهدی علی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52336 مهدی علی پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52337 نسرین علی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52338 نسیبه علی پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52339 یاور علی پور 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52340 یگانه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52341 سعید علی پور برنجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52342 آذین علی پور تبریزی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
52343 بهناز علی پور چک آب 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
52344 فهیمه علی پور خشت 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52345 فهیمه علی پور خشت 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
52346 زهرا علی پور دلوئی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
52347 مجید علی پور زردکوهی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
52348 پروین علی پور شاندیز 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52349 مریم علی پور کاریزک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52350 حامد علی پور لائین 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52351 احمد علی پور مازندرانی 1355 علوم رياضي آمار
52352 حسن علی پور نوده 1355 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
52353 زهرا علی پوراصطهباناتی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
52354 الهه علی پوراوجور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52355 امیر علی پوربرکادهی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
52356 ابوالفضل علی پورثانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
52357 ابوالفضل علی پورثانی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52358 شهربانو علی پوردرخت توتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52359 سکینه علی پورراز 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52360 زهرا علی پوررستگار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52361 علی اصغر علی پورشورک توکانلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52362 علی علی پورصنوبری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
52363 مریم علی پورعابدی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52364 مریم علی پورقرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52365 مرتضی علی پورقوریچائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52366 الناز علی پورکریم آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52367 نجمه علی پورکفشگر 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52368 صدیقه علی پورکنگ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52369 ناصر علی پورکوچه طلا 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52370 عباسعلی علی پورکیوانلو 1369
52371 سمیرا علی پورلری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
52372 نجمه علی پورمجلسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
52373 پریسا علی پورمس کار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52374 عباس علی پورنخی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52375 رضا علی پورنوبهاران اقدم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
52376 فرزانه علی پوریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
52377 سیدامیر علی پوریزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
52378 زینب علی توکلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52379 محمود علی توکلی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52380 فاطمه علی جان زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52381 سمانه علی جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52382 علی علی جانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52383 عباس علی جانی جویباری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52384 محمد علی جانی قادیکلائی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
52385 شهربانو علی جمعه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52386 فاطمه علی جمعه زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52387 محبوبه علی جمعه زاده حصاری 1383 علوم پايه زمین شناسی
52388 مهناز علی جمعه زاده حصاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52389 یونس علی علی جو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
52390 یونسعلی علی جو 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
52391 جمشید علی جواد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52392 سمایه علی حسین زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52393 سیده زهرا علی حق نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52394 مجید علی حوری فیض ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52395 محمدحسین علی حوری فیض ابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - آب
52396 مجید علی حوری فیض آبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
52397 محبوبه علی حوری فیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52398 سید مباشر علی حیدر 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52399 محمود علی خان زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24237966