راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,268

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 طیبه صالحی نیک 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52302 محمدرضا صالحی وثیق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52303 محمد صالحی هیکوئی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52304 علی صالحی یکتا 1386 علوم رياضي آمار
52305 معصومه صالحی یکتا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
52306 معصومه صالحی یکتا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
52307 احمدرضا صالحیان 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52308 حمید صالحیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52309 حمیدرضا صالحیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52310 عبدالناصر صالحیان 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
52311 محمود صالحیان 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52312 مریم صالحیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52313 مصطفی صالحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
52314 مصیب صالحیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
52315 ابراهیم صالحیان لنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52316 هلیا صالحین 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52317 زینت صالوری محمودآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52318 زینت صالوری محمودآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
52319 محمد صامت 1378 علوم پايه فیزیک
52320 سمانه السادات صامدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52321 سیده فخری صامدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52322 منا صامدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52323 محمدرضا صامعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52324 اعظم صامعی بالاعباس ابادی 1369 علوم پايه زیست شناسی
52325 محدثه السادات صامعی یزدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52326 حسین صامی محبوب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52327 سمانه صامی محبوب 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52328 فرزانه صانع 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52329 احمد صانعی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52330 احمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52331 اناهید صانعی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52332 اناهید صانعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52333 بلال صانعی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52334 پروانه صانعی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52335 جمیله صانعی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52336 زهره صانعی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52337 زهره صانعی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52338 زهره صانعی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52339 زینب صانعی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52340 سعید صانعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52341 سعید صانعی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
52342 سمانه صانعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52343 سیدحمیدرضا صانعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52344 سیدمهدی صانعی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
52345 عفت صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52346 فاطمه صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52347 فاطمه صانعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52348 فاطمه صانعی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
52349 فاطمه صانعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52350 فرزانه صانعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
52351 فرشته صانعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52352 فیروزه صانعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
52353 محمد صانعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52354 محمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
52355 محمدرضا صانعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52356 مریم صانعی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
52357 معصومه صانعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
52358 منصوره صانعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52359 مهدی صانعی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
52360 مهری صانعی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52361 مهناز صانعی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
52362 ناهید صانعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52363 ناهید صانعی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
52364 محمود صانعی احمدآباد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
52365 سارا صانعی باجگیران 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
52366 مریم صانعی باجگیران 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52367 خدیجه صانعی دهکردی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52368 منیژه صانعی طبس 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
52369 منیژه صانعی طبس 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
52370 سعیده صانعی فر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52371 روشنک صانعی قالی باف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52372 روشنک صانعی قالی باف 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52373 زهرا صانعی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52374 سبا صانعی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52375 عباسعلی صبا 1368 علوم پايه زمین شناسی
52376 فرهاد صبا 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52377 فرهاد صبا 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
52378 نرجس صبا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52379 رقیه صباح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52380 سمانه صباح 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52381 سمانه صباح 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52382 معصومه صباح 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
52383 مسعود صباح مشهدی 1354 مهندسي راه و ساختمان
52384 افسانه صباحی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52385 الهام صباحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52386 الهه صباحی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52387 حسن صباحی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52388 حسین صباحی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52389 حسین صباحی 1372 كشاورزى زراعت
52390 سارا صباحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52391 سجاد صباحی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
52392 سوده صباحی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
52393 سهراب صباحی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52394 سیما صباحی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
52395 سیما صباحی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
52396 شیما صباحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52397 علیرضا صباحی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52398 فرناز صباحی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52399 اشرف صباحی اق کندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52400 حمید صباحی گراغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36835953