راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,107

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99164 فاطمه فخرطه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
117977 محمّد فخرطه 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
118078 محمدجواد فخرغلامی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
101261 فاطمه فخرفاطمی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
101411 مریم سادات فخرفاطمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
112622 مسعود فخرفشانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52337 عباس فخرکشمیری کاریزنوی 1336 علوم پايه دبیری فیزیک
120327 عاطفه فخرمند 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
57902 سیدمجید فخرنبوی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
69775 لیلا فخرنبوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85016 هومن فخرنبوی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
106976 سکینه فخروحیدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
87508 فرشاد فخروی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
74422 سکینه فخری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73492 علی محمد فخری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
106406 فاطمه فخری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55419 محمد فخری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
80223 محمد فخری 1376 علوم رياضي ریاضی
91376 محمد فخری 1380 علوم رياضي ریاضی محض
106845 محمد فخری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64512 مرتضی فخری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
114554 مرضیه فخری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
128476 مریم سادات فخری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
116189 مهدی فخری 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
117470 مهسا فخری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
89181 نصرت فخری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92105 حسن فخری زاده چنارسوخته 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
129217 مسلم فخری فخرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
97871 میترا فخری مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63677 رضا فخریان 1370 علوم پايه زمین شناسی
93098 سلمان فخریان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69052 غلامحسین فخریان 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
125329 غلامرضا فخریان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
107332 مریم فخریان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
90253 معصومه فخریان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
103641 مهدی فخریان 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84772 مهتا فخریان نژاد 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
80222 فروغ فخریه 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
118292 مرضیه فخریه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
105384 مریم فخریه 1384 دامپزشكي دامپزشکی
99754 مهدی فخریه 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
119480 مهدی فخریه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
53376 علی فخلعی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
64601 محمدتقی فخلعی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70069 محمدتقی فخلعی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
127644 نادیه فخلعی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
71486 وجیهه فخلعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
118004 رامین فخیمی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
104296 ندا فخیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
122631 الهام فدائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
126734 پیام فدائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
120485 حسن فدائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
69525 حسین فدائی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
129196 حسین فدائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
98796 ساسان فدائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
118392 سپیده فدائی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
113822 سعید فدائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
128141 سعید فدائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
56552 سیدحسین فدائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99260 صدیقه فدائی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
117965 فرزانه فدائی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
82892 مریم فدائی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
84672 مصطفی فدائی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
103718 مصطفی فدائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
85602 مهدی فدائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80224 نرگس فدائی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86288 محبوبه فدائی زهان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
116417 مریم فدائی باجگیران 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57172 قاسم فدائی پور 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
87900 طوبی فدائی تبریزی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55673 محسن فدائی تبریزی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
104642 ندا فدائی تبریزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60201 مهین دخت فدائی تیرانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94574 یاسر فدائی چترودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85984 علی فدائی حسین اباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
108659 فاطمه فدائی دشت بیاض 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76266 قاسم فدائی راد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
104399 رامین فدائی رودی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
111830 سمانه فدائی زرمهری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
66810 یوسف فدائی سراج محلی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
106907 رضا فدائی قطبی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
78524 جواد فدائی کاخکی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59085 محمدحسن فدائی کلاترحمزه علی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54234 سیدکرامت فدائی ناصرآباد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67770 وجیهه فدائی نوغانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59707 حمیدرضا فدائی نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92953 خدیجه فدائی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56585 مجید فدائی نیا 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81202 مجید فدائی نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
109664 سیده صفورا فدائی وطن 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
124991 سیده صفورا فدائی وطن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
58801 محمدحسین فدائی وطن 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
124314 حسن فدائی یوسف آباد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
111893 فاطمه فدائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
129539 داریوش فداکار 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
98723 راضیه فداکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
64777 رسول فداکار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68481 زینب فداکار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95429 فاطمه فداکارثانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
115772 فاطمه فداکارسرابی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19803569