راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 52401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52401 حاجی اسمعیل شورئی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
52402 روح اله شورئی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
52403 فاطمه شورئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52404 محمدابراهیم شورئی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52405 فتانه شورچه 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
52406 مرضیه شوردی زاده اول 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52407 مصطفی شورزاده ارگ 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
52408 هابیل شورکشی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52409 اعظم شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52410 زهرا شورگشتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52411 سعید شورگشتی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
52412 سعید شورگشتی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52413 صغری شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52414 طاهره شورگشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52415 فاطمه شورگشتی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52416 فهیمه شورگشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52417 محمد شورگشتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
52418 وحیده شورگشتی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52419 وحیده شورگشتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52420 رمضانعلی شورمیج 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52421 اعظم شورنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52422 سارا شورنی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
52423 سارا شورنی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
52424 ازاده شورورزی 1382 علوم پايه فیزیک
52425 زهره شورورزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52426 سعید شورورزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52427 علی شورورزی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52428 فاطمه شورورزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52429 محمد شورورزی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52430 محمود شورورزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52431 الهام شوروزدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
52432 زهره شوروزدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52433 ابوالقاسم شوروزی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52434 حسین شوروزی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52435 حسین شوروزی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
52436 داود شوروزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52437 سارا شوروزی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52438 سارا شوروزی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52439 سحر شوروزی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52440 سمیه شوروزی 1382 علوم پايه فیزیک
52441 سمیه شوروزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52442 لیلی شوروزی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52443 محمدجواد شوروزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52444 محمدعلی شوروزی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52445 محمدعلی شوروزی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52446 مرضیه شوروزی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52447 مریم شوروزی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52448 مریم شوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52449 منصوره شوروزی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52450 مهدی شوروزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52451 دینا شوروی 1381 هنر نيشابور نقاشی
52452 شهاب شوروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52453 مریم شوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52454 آرش شوریابی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52455 آمنه شوریابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52456 ابوالحسن شوریابی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
52457 احمد شوریابی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52458 حسین شوریابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52459 زهرا شوریابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52460 عاطفه شوریابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52461 عباسعلی شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52462 علی اکبر شوریابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52463 محمد شوریابی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52464 محمّدحسن شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52465 مرضیه شوریابی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52466 مرضیه شوریابی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
52467 مریم شوریابی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52468 مریم شوریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52469 مریم شوریابی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
52470 مریم شوریابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52471 مهدی شوریابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52472 مهدی شوریابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52473 مهدیه شوریابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52474 حامدرضا شوریان 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52475 مریم شوریان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52476 مهدیه شوریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52477 میترا شوریان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52478 زیبا شوریده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52479 سعیده شوریده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52480 سمانه شوریده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52481 لیلی شوریده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52482 مریم شوریده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52483 زینب شوریده بخت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52484 زینب شوریده بخت 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52485 امیر شوریده دلوئی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52486 علیرضا شوریده دلوئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52487 مرضیه شوریده یزدی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52488 مرضیه شوریده یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
52489 سیف اله شوش نسب 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52490 احمد شوشتری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52491 احمد شوشتری 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
52492 بهجت شوشتری 1384 علوم رياضي آمار
52493 بهناز شوشتری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52494 بهنام شوشتری 1387 علوم رياضي آمار
52495 حمیدرضا شوشتری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52496 زهرا شوشتری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52497 زینب شوشتری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
52498 سعیدرضا شوشتری 1363 كشاورزى علوم زراعی
52499 سکینه شوشتری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52500 سکینه شوشتری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904007