راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 52501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52501 وحیده شورگشتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52502 رمضانعلی شورمیج 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52503 اعظم شورنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52504 سارا شورنی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
52505 سارا شورنی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
52506 ازاده شورورزی 1382 علوم پايه فیزیک
52507 زهره شورورزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52508 سعید شورورزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52509 علی شورورزی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52510 فاطمه شورورزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52511 محمد شورورزی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52512 محمود شورورزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52513 الهام شوروزدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
52514 زهره شوروزدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52515 ابوالقاسم شوروزی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52516 حسین شوروزی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52517 حسین شوروزی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
52518 داود شوروزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52519 سارا شوروزی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52520 سارا شوروزی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52521 سحر شوروزی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52522 سمیه شوروزی 1382 علوم پايه فیزیک
52523 سمیه شوروزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52524 لیلی شوروزی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52525 محمدجواد شوروزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52526 محمدعلی شوروزی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52527 محمدعلی شوروزی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52528 مرضیه شوروزی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52529 مریم شوروزی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52530 مریم شوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52531 منصوره شوروزی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52532 مهدی شوروزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52533 دینا شوروی 1381 هنر نيشابور نقاشی
52534 شهاب شوروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52535 مریم شوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52536 آرش شوریابی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52537 آمنه شوریابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52538 ابوالحسن شوریابی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
52539 احمد شوریابی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52540 حسین شوریابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52541 زهرا شوریابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52542 عاطفه شوریابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52543 عباسعلی شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52544 علی اکبر شوریابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52545 محمد شوریابی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52546 محمّدحسن شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52547 مرضیه شوریابی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52548 مرضیه شوریابی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
52549 مریم شوریابی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52550 مریم شوریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52551 مریم شوریابی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
52552 مریم شوریابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52553 مهدی شوریابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52554 مهدی شوریابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52555 مهدیه شوریابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52556 حامدرضا شوریان 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52557 مریم شوریان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52558 مهدیه شوریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52559 میترا شوریان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52560 زیبا شوریده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52561 سعیده شوریده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52562 سمانه شوریده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52563 لیلی شوریده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52564 مریم شوریده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52565 زینب شوریده بخت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52566 زینب شوریده بخت 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52567 امیر شوریده دلوئی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52568 علیرضا شوریده دلوئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52569 مرضیه شوریده یزدی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52570 مرضیه شوریده یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
52571 سیف اله شوش نسب 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52572 احمد شوشتری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52573 احمد شوشتری 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
52574 بهجت شوشتری 1384 علوم رياضي آمار
52575 بهناز شوشتری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52576 بهنام شوشتری 1387 علوم رياضي آمار
52577 حمیدرضا شوشتری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52578 زهرا شوشتری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52579 زینب شوشتری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
52580 سعیدرضا شوشتری 1363 كشاورزى علوم زراعی
52581 سکینه شوشتری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52582 سکینه شوشتری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
52583 سیدامیر شوشتری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52584 سیدجمال شوشتری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52585 سیدمحسن شوشتری 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
52586 علی شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52587 علی شوشتری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52588 علیرضا شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52589 علیرضا شوشتری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52590 فاطمه شوشتری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52591 قنبر علی شوشتری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
52592 محمد شوشتری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52593 مرتضی شوشتری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52594 مصطفی شوشتری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52595 مهدی شوشتری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
52596 مهرداد شوشتری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
52597 مهرنوش شوشتری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
52598 مهناز شوشتری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52599 نجمه السادات شوشتری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52600 محمود شوشتری رضوانی 1386 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161153