راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 52601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52601 حجت صدوقی باغسیاه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52602 رضا صدوقی باغسیاه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52603 سعید صدوقی باغسیاه 1382 علوم پايه زمین شناسی
52604 عبدالمجید صدوقی فر 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
52605 محمدامین صدوقی فر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
52606 حمیدرضا صدوقی قوچان عتیق 1380 علوم پايه فیزیک
52607 سارا صدوقی قوچان عتیق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52608 زهره صدوقی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52609 اسداله صدوقی مود 1356 علوم پايه شیمی
52610 محسن صدوقی موشکی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
52611 معصومه صدوقی نسب 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52612 منصوره صدوقی یزدی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
52613 هادی صدوقی یزدی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52614 سعید صدوقیان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52615 اشرف صدیق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52616 اشکان صدیق 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52617 رضا صدیق 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52618 صفورا صدیق 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
52619 نوید صدیق 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52620 نوید صدیق 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
52621 وحیده صدیق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
52622 گیتی صدیق ابراهیم سرابی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52623 سیده فاطمه صدیق ابوالفتح 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52624 زینب صدیق اورعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52625 شهیده صدیق اورعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52626 غلامرضا صدیق اورعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
52627 مریم صدیق باغبان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
52628 زینب صدیق پور 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52629 نغمه صدیق جعفرزاده آینه چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52630 زهرا صدیق حصارسرخ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52631 لیلی صدیق زاده 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
52632 بی بی نرجس صدیق زراعتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52633 سیدجعفر صدیق زراعتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52634 مهسا صدیق شمسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52635 وجیهه صدیق عبدالحسین زاده زحمتکش 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52636 مینو صدیق غریب 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52637 صدیقه صدیقان مقدم کهنه فرود 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52638 آزاده صدیقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52639 امیر صدیقی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
52640 امیرمحمد صدیقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52641 پریا صدیقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52642 تکتم صدیقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52643 جمشید صدیقی 1356 علوم رياضي ریاضی
52644 جواد صدیقی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52645 حسن صدیقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52646 حسن صدیقی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52647 حمیدرضا صدیقی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
52648 خدیجه صدیقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52649 خلیل صدیقی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52650 دانیال صدیقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52651 راضیه صدیقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52652 ربابه صدیقی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52653 زکیه صدیقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52654 زهرا صدیقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52655 زهرا صدیقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52656 زهرا صدیقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52657 زهره صدیقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52658 سحر صدیقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52659 سعیده صدیقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52660 سکینه صدیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52661 سمیه صدیقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52662 سمیه صدیقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52663 سمیّه صدیقی 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
52664 شیما صدیقی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
52665 صفیه صدیقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52666 صنم صدیقی 1378 علوم پايه فیزیک
52667 صهیب صدیقی 1375 علوم پايه فیزیک
52668 علی صدیقی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
52669 علی صدیقی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52670 علی صدیقی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
52671 علی اکبر صدیقی 1355 علوم پايه زیست شناسی
52672 علیرضا صدیقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52673 غزاله صدیقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52674 فاطمه صدیقی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52675 کلثوم صدیقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52676 کلثوم صدیقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52677 کلثوم صدیقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52678 لادن صدیقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52679 محبوبه صدیقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52680 محبوبه صدیقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52681 محسن صدیقی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52682 محسن صدیقی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52683 محمدجواد صدیقی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52684 محمدسلیم صدیقی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
52685 محمود صدیقی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52686 مرضیه صدیقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52687 مریم صدیقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52688 مریم صدیقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52689 مریم صدیقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52690 مریم صدیقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52691 مریم صدیقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52692 مصطفی صدیقی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
52693 مهدی صدیقی 1378 علوم رياضي آمار
52694 مهدیه صدیقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
52695 مهدیه بیگم صدیقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52696 مهردخت صدیقی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52697 نجمه صدیقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52698 نسیبه صدیقی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52699 نوید صدیقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
52700 هادی صدیقی 1377 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273200