راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,321

نمایش موارد : 52601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52601 علی صفوی نژاد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52602 نیر صفی آبادی ثانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52603 صنم صفی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52604 اکبر صفی پورافشار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52605 علی صفی پورسرچشمه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52606 باسم صفی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52607 فروزان صفی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52608 مرضیه صفی زاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52609 مریم صفی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52610 مریم صفی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
52611 ملیحه صفی زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52612 هادی صفی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52613 عظیمه صفی طرج 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52614 علیرضا صفی قلی پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52615 الهام صفی کیکله 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
52616 مهدیه صفی نتاج 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52617 محدثه صفی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
52618 ارژنگ صفیان بلداجی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52619 طیبه صفیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52620 ساره صلاتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52621 فاطمه کبری صلاتی 1354 علوم پايه فیزیک
52622 محمدمهدی صلاتی 1358 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
52623 منصور صلاتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52624 مهدی صلاتی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52625 بهاره صلاتی کاخکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52626 محمدعلی صلاتی کاخکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52627 ریحانه صلاح منش 1385 مهندسي مهندسی شیمی
52628 ریحانه صلاح منش 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
52629 محمدرضا صلاحپور 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
52630 خدیجه صلاحدیدرودی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52631 احمدرضا صلاحی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52632 امین صلاحی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
52633 ترانه صلاحی 1356
52634 رضا صلاحی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
52635 سارا صلاحی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52636 سمیه صلاحی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52637 صالحه صلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52638 علیرضا صلاحی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52639 محمدامین صلاحی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
52640 میرامیر صلاحی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52641 نسیم صلاحی 1386 هنر نيشابور نقاشی
52642 طیبه صلاحی شامیر 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52643 سهراب صلاحی اردکانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52644 عبدالوهاب صلاحی اردکانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52645 رقیّه صلاحی استاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52646 زهرا صلاحی استاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52647 محمد صلاحی ایردموسی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52648 اعظم صلاحی ایزدموسی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52649 بهرام صلاحی دیسفان 1358 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
52650 نرگس صلاحی دیسفانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52651 نرگس صلاحی دیسفانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52652 محمدرضا صلاحی سینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52653 محمدرضا صلاحی سینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
52654 حمیده صلاحی فروتقه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52655 مصطفی صلاحی کجور 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52656 علیرضا صلاحی مقدم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52657 منوچهر صلاحی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
52658 منوچهر صلاحی مقدم 1362 كشاورزى امور زراعی
52659 سیدمحسن صلاحی نژاد 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52660 فائزه صلایانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52661 فائزه صلایانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
52662 رقیه صلبی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
52663 فاطمه صلح چی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52664 بهناز صلح دوست 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52665 بهناز صلح دوست 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
52666 منصوره صلح دوست 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
52667 جواد صلحی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52668 سیمین صلحی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
52669 سمانه صلصالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52670 اکرم صلواتی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
52671 سید محمدرضا صلواتی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52672 سیدمحمدرضا صلواتی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52673 سیدمحمدرضا صلواتی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
52674 سیده حمیده صلواتی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52675 علیرضا صلواتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52676 فرزانه صلواتی 1381 علوم پايه فیزیک
52677 محمدرضا صلواتی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52678 مهرانگیز صلواتی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52679 فاطمه صلواتی طرقی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52680 مریم صلواتی حصاری 1382 علوم رياضي آمار
52681 امیرعباس صلواتی خراسانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
52682 مجید صلواتی خوش قلب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52683 سیدمحمد صلواتی خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52684 سپیده صلواتی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52685 علی صلواتی زاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52686 محمّد صلواتی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
52687 مسعود صلواتی زاده 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52688 صالح صلواتی میبدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52689 محمدرضا صلواتی میبدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52690 هاله صلواتی میبدی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52691 مرضیه صلواتی نیک 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52692 فریبا صم 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52693 امیرحسین صمدانی 1363 علوم رياضي ریاضی
52694 محمدحسن صمدانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52695 سعید صمدپور 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
52696 فاطمه صمدپور 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52697 فاطمه صمدپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52698 محمدحسن صمدپور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52699 ملیکا صمدپور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
52700 اسماء صمدزاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979716