راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 52601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52601 رضا شهمرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52602 محبوبه شهمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52603 ایدا شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
52604 یزدان شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52605 معصومه شهناز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52606 وجیهه شهناز 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52607 رضا شهنازی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52608 رضا شهنازی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52609 رضا شهنازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52610 روح الله شهنازی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52611 شوکت شهنازی 1354 علوم پايه زیست شناسی
52612 محمد شهنازی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52613 تکتم شهنازی فر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52614 شراره شهنازی فر 1375 علوم رياضي آمار
52615 سمیه شهنازی نیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52616 زهرا شهنام 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52617 امیر شهنواز 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52618 امیررضا شهنواز 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
52619 شهرام شهنواز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52620 حسینعلی شهنوازی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52621 عبدالجلیل شهنوازی میرجاوه 1353 مهندسي راه و ساختمان
52622 نبی بخش شهنویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52623 انسیه شهوازیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52624 سلاله شهوازیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت رفتاری
52625 مریم شهودی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52626 رباب شهید 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
52627 علی شهیدثالث 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52628 مریم شهیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52629 شیما شهیدزاده اسدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52630 آرزو شهیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52631 آرزو شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
52632 اکرم شهیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52633 حمیده شهیدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52634 حمیده شهیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52635 حمیده شهیدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
52636 حیدر شهیدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52637 زهرا شهیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
52638 شهرام شهیدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52639 فاطمه شهیدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52640 فرشته شهیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52641 فرید شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
52642 لیلا شهیدی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
52643 مجتبی شهیدی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52644 مجید شهیدی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52645 محسن شهیدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52646 محمد شهیدی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
52647 مهدی شهیدی 1381 علوم پايه فیزیک
52648 مهدی شهیدی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
52649 یونس شهیدی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52650 هادی شهیدی پوراکبری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52651 سیداحمد شهیدی یاساقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52652 سیده حبیبه شهیدی یاساقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52653 فرناز شهیدی اسلامی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52654 مجتبی شهیدی اسلامی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52655 فاطمه شهیدی اصل 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52656 شادی شهیدی بشرویگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52657 نیاز شهیدی بهلولی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52658 فاطمه شهیدی حکاک 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52659 الهام شهیدی رودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52660 طاهره شهیدی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
52661 منیره شهیدی فرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52662 سیدمحمد شهیدی مزرعه شیخ 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52663 احمدعلی شهیدی نشرود کلی 1363 كشاورزى امور زراعی
52664 عبداله شهیدی نشرودکلی 1352 علوم رياضي آمار
52665 علیرضا شهیدی نوقابی 1366 علوم پايه زمین شناسی
52666 مصطفی شهیدی نوقابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52667 مصطفی شهیدی نوقابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52668 محمد شهیدی همت ابادی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52669 سیداحمد شهیدی یاساقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52670 سیداحمد شهیدی یاساقی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
52671 سیدابوالحسن شهیدی یساقی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52672 مهدی شهیدیان 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
52673 مهری شهیدین گنابادی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52674 علیرضا شهیرشیشوان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52675 معصومه شهیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52676 محمود شهیری پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52677 مائده شهیری طبرستانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
52678 هدی شهیری طبرستانی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
52679 سعیده شهیری مهرآباد 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
52680 فاطمه شیاب روش 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52681 مجتبی شیاسی ارانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
52682 نعیمه شیبائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52683 آمنه شیبانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52684 اکرم شیبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52685 الهام شیبانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52686 الهه شیبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52687 امیرحسین شیبانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52688 پیمانه شیبانی 1372 علوم رياضي آمار
52689 حدیث شیبانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
52690 رضا شیبانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
52691 رضا شیبانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52692 روزبه شیبانی 1355 علوم پايه فیزیک
52693 زینب شیبانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52694 سارا شیبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52695 سپیده شیبانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
52696 سیاوش شیبانی 1355 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52697 شراره شیبانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52698 شقایق شیبانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
52699 عالیه شیبانی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
52700 عبدالحمید شیبانی 1360 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051558