راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 52701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52701 صغری شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
52702 غلامرضا شکرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52703 غلامرضا شکرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52704 کیوان شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52705 احمد شکرانی بایگی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52706 علی رضا شکرانی بایگی 1380 علوم پايه فیزیک
52707 محمد شکرانی بایگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52708 فرزانه شکرانی قشلاق 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
52709 مهناز شکرپور رودباری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52710 هبه شکرچیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52711 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52712 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52713 محسن شکرریز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52714 محمدهادی شکرریز 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
52715 والا شکرریز 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52716 حکیمه شکرزاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52717 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52718 محمدرضا شکرکار 1363 علوم پايه زمین شناسی
52719 محمدهادی شکرگذارعباسی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
52720 زهرا شکرگزار 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52721 عباس شکرگزار 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52722 محدثه شکرگزار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
52723 مصطفی شکرگزار 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52724 مطهره شکرگزار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
52725 مطهره شکرگزار 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52726 علی شکرگزارعباسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52727 علی شکرگزارعباسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52728 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52729 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52730 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
52731 علیرضا شکروئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52732 احسان الله شکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52733 الهام شکری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
52734 الهام شکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
52735 الیاس شکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52736 باقر شکری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52737 جواد شکری 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
52738 حبیب الله شکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52739 حبیب اله شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52740 داود شکری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52741 داود شکری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
52742 رضا شکری 1382 علوم پايه زمین شناسی
52743 روح الله شکری 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
52744 زهرا شکری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
52745 زهرا شکری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
52746 سهیل شکری 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
52747 صاحبه شکری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
52748 طلعت شکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52749 عابدین شکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52750 علی شکری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52751 کیانوش شکری 1365 علوم پايه علوم گیاهی
52752 محجوبه شکری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52753 محمدجعفر شکری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52754 محمدجعفر شکری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
52755 محمدحسن شکری 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52756 محمدحسن شکری 1393 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52757 مریم شکری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52758 مریم شکری 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52759 مریم شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52760 مهدی شکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52761 نرگس شکری 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52762 نرگس شکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52763 صدیقه شکری حیدری 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
52764 علی شکری جردوی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52765 علی شکری جردوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52766 جواد شکری چشمه سبزی 1380
52767 رقیه شکری چشمه سبزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52768 زهره شکری چشمه سبزی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
52769 علی محمد شکری چشمه سبزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52770 محمدحسین شکری چشمه سبزی 1375 علوم پايه شیمی
52771 حسن شکری چهارسوقه 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52772 نسا شکری حیدری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
52773 علی شکری خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52774 سیده تکتم شکری رخنه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52775 سیده زهره شکری رخنه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52776 محمد شکری زاده 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52777 مهتاب شکری زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52778 نادر شکری زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52779 مریم شکری طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52780 هادی شکری طرقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52781 الهام شکری فروتقه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52782 رضا شکری قادیکلائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
52783 سعید شکری کاظم آباد 1384 مهندسي مهندسی شیمی
52784 عباس شکری کوهی خیلی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52785 شمیم شکری مطلق 1392 مهندسي مهندسی شیمی
52786 آزاده شکری هراتی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52787 شادی شکری یزدان اباد 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
52788 قاسم شکریان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52789 مجید شکریان کلاه کج 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52790 جواد شکسته چرمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52791 آرمان شکفته 1363 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
52792 رقیه شکفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52793 زبیده شکفته 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52794 زهرا شکفته 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52795 سعیده شکفته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52796 سیدامیرعباس شکفته 1391 مهندسي مهندسی صنایع
52797 سیدکاظم شکفته 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52798 علی شکفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52799 فاطمه شکفته 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52800 محدثه سادات شکفته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226382