راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 52701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52701 سیدمحمد شهرآئینی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52702 سیدوحید شهرآئینی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52703 سیدوحید شهرآئینی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
52704 مهران شهرآئینی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52705 حدیثه شهرآبادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
52706 زهرا شهرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52707 علی رضا شهرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52708 فاطمه شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52709 لیلا شهرآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52710 لیلا شهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52711 محمود شهرآبادی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52712 هادی شهرآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52713 هادی شهرآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52714 اشرف سادات شهرائنی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52715 نرجس شهرائینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
52716 حامد شهرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52717 زهرا شهرابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52718 علی اصغر شهرابادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52719 سینا شهرابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52720 محمدعلی شهرابی 1383 علوم پايه فیزیک
52721 محمود شهرابی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
52722 نسرین شهرادفرد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52723 منیر شهراز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
52724 سیّدحمیدرضا شهراشوب 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52725 ایمان شهرام 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52726 قدسیه شهرام پودینه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52727 ملک شهرام پودینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52728 دینا شهرام پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52729 دینا شهرام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
52730 مهدی شهرامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52731 سیدمحمد شهراینی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52732 سیدمهدی شهراینی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52733 محمدرضا شهربابکی نژادحسن زاده 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52734 محمدرضا شهرباف خراسانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52735 امیرسعید شهرتاش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52736 سیرانوش شهرزاد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
52737 فهیمه شهرزاد نیا 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52738 بی بی عزت شهرستانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52739 ریحانه شهرستانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52740 ریحانه شهرستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52741 سیده طلیعه شهرستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
52742 ملیحه شهرستانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52743 هاجر شهرستانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52744 افسانه شهرکی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52745 امیر شهرکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52746 حسن شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52747 حسن شهرکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52748 حسن شهرکی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
52749 حسین شهرکی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52750 ریحانه شهرکی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
52751 سارا شهرکی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52752 سارا شهرکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52753 سارا شهرکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52754 سیما شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52755 طیبه شهرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52756 عاطفه شهرکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52757 عاطفه شهرکی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52758 عبدالله شهرکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52759 علی شهرکی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
52760 علی شهرکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
52761 علی شهرکی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52762 علیرضا شهرکی 1363 مهندسي نقشه برداری
52763 غلام شهرکی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52764 فاطمه شهرکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
52765 فتانه شهرکی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
52766 فریده شهرکی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52767 محسن شهرکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52768 محمد شهرکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
52769 محمدرضا شهرکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52770 مرضیه شهرکی 1376 علوم رياضي آمار
52771 منصور شهرکی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52772 منصوره شهرکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
52773 مهدی شهرکی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52774 مهدی شهرکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52775 نسرین شهرکی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
52776 هادی شهرکی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52777 هدیه شهرکی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
52778 عمار شهرکی ابراهیمی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52779 جواد شهرکی بوته گز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
52780 فرنوش شهرکی جزنیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52781 فرناز شهرکی جزینکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
52782 فهیمه شهرکی جزینکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52783 حسن شهرکی خیرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52784 حسین شهرکی خیرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52785 فائزه شهرکی شهد آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52786 سهیلا شهرکی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
52787 علیرضا شهرکی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
52788 ابوالفضل شهرکی نسب 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
52789 اعظم شهروان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52790 میترا شهروز 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52791 پرستو شهروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52792 فاطمه شهروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52793 محمد شهروزی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
52794 ابراهیم شهروزیان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
52795 زهرا شهروزیان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52796 شهره شهرویان 1387 علوم پايه فیزیک
52797 پولین شهره 1378 دامپزشكي دامپزشکی
52798 آمنه شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52799 الهام شهری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
52800 سمانه شهری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40786361