راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 52801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52801 رضا شهنازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52802 روح الله شهنازی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52803 شوکت شهنازی 1354 علوم پايه زیست شناسی
52804 محمد شهنازی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52805 تکتم شهنازی فر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52806 شراره شهنازی فر 1375 علوم رياضي آمار
52807 سمیه شهنازی نیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52808 زهرا شهنام 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52809 امیر شهنواز 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52810 امیررضا شهنواز 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
52811 شهرام شهنواز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52812 حسینعلی شهنوازی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52813 عبدالجلیل شهنوازی میرجاوه 1353 مهندسي راه و ساختمان
52814 نبی بخش شهنویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52815 انسیه شهوازیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52816 سلاله شهوازیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت رفتاری
52817 مریم شهودی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52818 رباب شهید 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
52819 علی شهیدثالث 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52820 مریم شهیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52821 شیما شهیدزاده اسدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52822 آرزو شهیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52823 آرزو شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
52824 اکرم شهیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52825 حمیده شهیدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52826 حمیده شهیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52827 حمیده شهیدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
52828 حیدر شهیدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52829 زهرا شهیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
52830 شهرام شهیدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52831 فاطمه شهیدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52832 فرشته شهیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52833 فرید شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
52834 لیلا شهیدی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
52835 مجتبی شهیدی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52836 مجید شهیدی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52837 محسن شهیدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52838 محمد شهیدی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
52839 مهدی شهیدی 1381 علوم پايه فیزیک
52840 مهدی شهیدی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
52841 یونس شهیدی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52842 هادی شهیدی پوراکبری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52843 سیداحمد شهیدی یاساقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52844 سیده حبیبه شهیدی یاساقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52845 فرناز شهیدی اسلامی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52846 مجتبی شهیدی اسلامی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52847 فاطمه شهیدی اصل 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52848 شادی شهیدی بشرویگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52849 نیاز شهیدی بهلولی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52850 فاطمه شهیدی حکاک 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52851 الهام شهیدی رودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52852 طاهره شهیدی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
52853 منیره شهیدی فرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52854 سیدمحمد شهیدی مزرعه شیخ 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52855 احمدعلی شهیدی نشرود کلی 1363 كشاورزى امور زراعی
52856 عبداله شهیدی نشرودکلی 1352 علوم رياضي آمار
52857 علیرضا شهیدی نوقابی 1366 علوم پايه زمین شناسی
52858 مصطفی شهیدی نوقابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52859 مصطفی شهیدی نوقابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52860 محمد شهیدی همت ابادی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52861 سیداحمد شهیدی یاساقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52862 سیداحمد شهیدی یاساقی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
52863 سیدابوالحسن شهیدی یساقی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52864 مهدی شهیدیان 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
52865 مهری شهیدین گنابادی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52866 علیرضا شهیرشیشوان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52867 معصومه شهیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52868 محمود شهیری پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52869 مائده شهیری طبرستانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
52870 هدی شهیری طبرستانی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
52871 سعیده شهیری مهرآباد 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
52872 فاطمه شیاب روش 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52873 مجتبی شیاسی ارانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
52874 نعیمه شیبائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52875 آمنه شیبانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52876 اکرم شیبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52877 الهام شیبانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52878 الهه شیبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52879 امیرحسین شیبانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52880 پیمانه شیبانی 1372 علوم رياضي آمار
52881 حدیث شیبانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
52882 رضا شیبانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
52883 رضا شیبانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52884 روزبه شیبانی 1355 علوم پايه فیزیک
52885 زینب شیبانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52886 سارا شیبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52887 سپیده شیبانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
52888 سیاوش شیبانی 1355 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52889 شراره شیبانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52890 شقایق شیبانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
52891 عالیه شیبانی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
52892 عبدالحمید شیبانی 1360 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52893 عزّت شیبانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52894 علی شیبانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
52895 فرامرز شیبانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52896 فرشته شیبانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52897 مجید شیبانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52898 محسن شیبانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
52899 محسن شیبانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52900 محمد شیبانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475136