راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 52801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52801 سارا شهامتی زیبدی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
52802 تکتم سادات شهامی قهستانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52803 سیده نغمه شهامی قهستانی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52804 فاطمه شهبا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52805 محمود شهبا 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52806 هاله شهبازبگیان 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52807 فهیمه شهبازگهروئی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
52808 یوسف شهبازنیاز 1373 علوم رياضي آمار
52809 الهه شهبازی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52810 پرنیا شهبازی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
52811 راحله شهبازی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
52812 زهرا شهبازی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52813 زینب شهبازی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52814 عبدالرحمان شهبازی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
52815 علی شهبازی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52816 علیرضا شهبازی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52817 فاطمه شهبازی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
52818 محمود شهبازی 1351 مهندسي راه و ساختمان
52819 مریم شهبازی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
52820 مهسا شهبازی 1371 علوم پايه زمین شناسی
52821 مینا شهبازی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52822 ناصر شهبازی 1371 علوم اداري واقتصاد حقوق
52823 نیلوفر شهبازی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
52824 نیما شهبازی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52825 نیوشا شهبازی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
52826 حسنعلی شهبازی اسفدن 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52827 حسنعلی شهبازی اسفدن 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52828 محمود شهبازی اوروند 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
52829 مهدی شهبازی تله جردی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52830 طیبه شهبازی دستجرده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52831 معصومه شهبازی مقدم 1372 كشاورزى صنایع غذایی
52832 سیدمسعود شهبازیان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52833 شهریار شهبازیان 1370 علوم پايه زمین شناسی
52834 نسترن شهبازیان 1372 دامپزشكي دامپزشکی
52835 لیلا شهپر 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52836 محمد شهپر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52837 اکرم شهپرطوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52838 اسیه شهپری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
52839 اصغر شهپری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52840 اصغر شهپری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52841 سپیده شهپری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52842 علی محمد شهپری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52843 مهری شهپری فسقندیس 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52844 سمیرا شهدادپورکنارصندل 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52845 مهرانگیز شهدادنژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52846 زهرا شهدادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52847 زهرا شهدادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52848 علی شهدادی خواجه عسکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52849 حمید شهدادی جهرمی 1365 كشاورزى دامپروری
52850 سید محمد شهر آئینی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52851 سیّداحسان شهرآئینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52852 سیدمحمد شهرآئینی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52853 سیدوحید شهرآئینی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52854 سیدوحید شهرآئینی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
52855 مهران شهرآئینی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52856 حدیثه شهرآبادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
52857 زهرا شهرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52858 علی رضا شهرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52859 فاطمه شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52860 لیلا شهرآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52861 لیلا شهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52862 محمود شهرآبادی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52863 هادی شهرآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52864 هادی شهرآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52865 اشرف سادات شهرائنی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52866 نرجس شهرائینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
52867 حامد شهرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52868 زهرا شهرابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52869 علی اصغر شهرابادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52870 سینا شهرابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52871 محمدعلی شهرابی 1383 علوم پايه فیزیک
52872 محمود شهرابی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
52873 نسرین شهرادفرد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52874 منیر شهراز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
52875 سیّدحمیدرضا شهراشوب 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52876 ایمان شهرام 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52877 قدسیه شهرام پودینه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52878 ملک شهرام پودینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52879 دینا شهرام پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52880 دینا شهرام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
52881 مهدی شهرامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52882 سیدمحمد شهراینی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52883 سیدمهدی شهراینی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52884 محمدرضا شهربابکی نژادحسن زاده 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52885 محمدرضا شهرباف خراسانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52886 امیرسعید شهرتاش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52887 سیرانوش شهرزاد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
52888 فهیمه شهرزاد نیا 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52889 بی بی عزت شهرستانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52890 ریحانه شهرستانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52891 ریحانه شهرستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52892 سیده طلیعه شهرستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
52893 ملیحه شهرستانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52894 هاجر شهرستانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52895 افسانه شهرکی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52896 امیر شهرکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52897 حسن شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52898 حسن شهرکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52899 حسن شهرکی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189151