راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 52901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52901 فاطمه شهریان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52902 فهیمه شهریان 1378 علوم پايه فیزیک
52903 مژگان شهریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52904 محمدرضا شهریورامان محمد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52905 محمد شهریورلنگرودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52906 کتایون شهریوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52907 مهسا شهزاد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52908 امین شهسوار 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52909 حسین شهسوار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52910 عاطفه شهسوار 1376 علوم پايه شیمی
52911 عاطفه شهسوار 1354 علوم پايه شیمی
52912 فائزه شهسوار 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
52913 محمد شهسوار 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52914 محمد شهسوار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
52915 مرتضی شهسوار کندری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52916 پردیس شهسوارزاده جنگی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
52917 شهاب الدین شهسوارفرد 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52918 امیر شهسواری 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
52919 خدیجه شهسواری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
52920 عباس شهسواری 1384 هنر نيشابور نقاشی
52921 کامران شهسواری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52922 نادر شهسواری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52923 ناصر شهسواری پور 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52924 علی شهسواری جزین 1376 علوم پايه فیزیک
52925 تکتم شهسواری خیراباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52926 بدیعه شهسواری علویجه 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
52927 حسن شهفر 1383 علوم پايه فیزیک
52928 ثریا شهلا 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52929 سوفیا شهلا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52930 شیما شهلائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
52931 محبوبه شهلائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52932 ناصر شهلائی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52933 راضیه شهلایی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52934 مریم شهلایی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52935 زهرا شهلایی گوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52936 عبدالصمد شهلی بر 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
52937 رضا شهمرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52938 محبوبه شهمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52939 ایدا شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
52940 یزدان شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52941 معصومه شهناز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52942 وجیهه شهناز 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52943 رضا شهنازی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52944 رضا شهنازی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52945 رضا شهنازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52946 روح الله شهنازی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52947 شوکت شهنازی 1354 علوم پايه زیست شناسی
52948 محمد شهنازی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52949 تکتم شهنازی فر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52950 شراره شهنازی فر 1375 علوم رياضي آمار
52951 سمیه شهنازی نیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52952 زهرا شهنام 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52953 امیر شهنواز 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52954 امیررضا شهنواز 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
52955 شهرام شهنواز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52956 حسینعلی شهنوازی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52957 عبدالجلیل شهنوازی میرجاوه 1353 مهندسي راه و ساختمان
52958 نبی بخش شهنویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52959 انسیه شهوازیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52960 سلاله شهوازیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت رفتاری
52961 مریم شهودی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52962 رباب شهید 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
52963 علی شهیدثالث 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52964 مریم شهیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52965 شیما شهیدزاده اسدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52966 آرزو شهیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52967 آرزو شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
52968 اکرم شهیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52969 حمیده شهیدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52970 حمیده شهیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52971 حمیده شهیدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
52972 حیدر شهیدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52973 زهرا شهیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
52974 شهرام شهیدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52975 فاطمه شهیدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52976 فرشته شهیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52977 فرید شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
52978 لیلا شهیدی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
52979 مجتبی شهیدی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52980 مجید شهیدی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52981 محسن شهیدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52982 محمد شهیدی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
52983 مهدی شهیدی 1381 علوم پايه فیزیک
52984 مهدی شهیدی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
52985 یونس شهیدی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52986 هادی شهیدی پوراکبری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52987 سیداحمد شهیدی یاساقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52988 سیده حبیبه شهیدی یاساقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52989 فرناز شهیدی اسلامی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52990 مجتبی شهیدی اسلامی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52991 فاطمه شهیدی اصل 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52992 شادی شهیدی بشرویگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52993 نیاز شهیدی بهلولی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52994 فاطمه شهیدی حکاک 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52995 الهام شهیدی رودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52996 طاهره شهیدی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
52997 منیره شهیدی فرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52998 سیدمحمد شهیدی مزرعه شیخ 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52999 احمدعلی شهیدی نشرود کلی 1363 كشاورزى امور زراعی
53000 عبداله شهیدی نشرودکلی 1352 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904193